Kaupunginvaltuusto, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset

JARDno-2019-756

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Lista ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvista henkilöistä, ilmoituksen toimittaneista ja niistä, joilta ilmoitus edelleen puuttuu, on oheismateriaalina.

Uudet ja päivitetyt ilmoitukset toimitetaan tarkastuslautakunnalle ennen kokousta.

Sidonnaisuusilmoituksensa ovat toimittaneet seuraavat henkilöt:

Luottamushenkilöt

Ijäs Timo

Launiala Mimmi

Passi Tomi

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

  1. merkitä saadut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.
  2. että tarkastetut ilmoitukset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.
  3. että ilmoitukset viedään tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta 11.2.2020 § 6

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnalle toimitetut sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitteli asiaa lyhyesti.