Kaupunginvaltuusto, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Asemakaavan muutos, Harjulan koulu, Verkkotie 12

JARDno-2018-4079

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juho Mattila, projektipäällikkö, juho.mattila@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Tiivistelmä

Järvenpään kaupunki valmistelee kaupungin palveluverkkosuunnitelman ja investointiohjelman (KV 10.12.2018 § 103) mukaisesti Harjulan uuden koulun ja päiväkodin rakentamista. Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti Harjulaan on tarkoitus rakentaa 3- sarjainen alakoulu sekä sijoittaa koulun alueelle Loutin 5-ryhmäisen päiväkodin korvaava päiväkoti, minkä vuoksi asemakaavaan tehdään tarkistuksia. Kaavamuutoksessa lisätään uutta koulua varten rakennusoikeutta, suojellaan Harjulan koulun vanhin rakennusosa asemakaavamerkinnöin sekä osoitetaan muita reunaehtoja rakentamisen toteuttamiselle. Koulun tontin viereinen nimeämätön puistoalue muutetaan nykyisen käytön mukaisesti jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi katualueeksi ja nimetään Kaislapoluksi.

 

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Harjulan koulun asemakaavamuutos on tullut vireille kaupungin omasta aloitteesta. Kaavamuutostyön taustalla ovat mm. Järvenpään kaupungin Talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä tehty kaupunginvaltuuston päätös (Kvalt 10.11.2014 § 68), laaja- alaiset muutostarpeet kaupungin kouluverkossa sekä Harjulan koulussa todetut sisäilmaongelmat. Kaavamuutoksen päätavoitteena on mahdollistaa uuden koulurakennuskokonaisuuden rakentaminen kaupungin palveluverkkosuunnitelma 2019-2028 (Kvalt 10.12.2018 § 103) ja ympäristön lähtökohdat huomioiden.

Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ilmoitettiin 23.1.2019 kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin internet- sivuilla ja Tuusulanjärven viikkouutisissa sekä lähettämällä kirje suunnittelualueen maanomistajille ja naapurikiinteistöjen omistajille. Vireilletulon yhteydessä asetettiin nähtäville kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon on annettu yksi kirjallinen mielipide.

Ennen kaavaluonnoksen laadintaa on järjestetty Harjulan koulu- ja päiväkotihankkeen valmistelijaryhmän puolesta koulun oppilaiden vanhemmille info- tilaisuus 12.2.2019 sekä osallistava työpaja 26.2.2019.

Kaavamuutoksen luonnosaineisto on ollut nähtävänä MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti 20.3. - 9.4.2019 välisen ajan Seutulantalon palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet- sivuilla. Nähtävilläolon aikana järjestettiin yleisötilaisuus Harjulan koululla 27.3.2019.  Luonnosvaiheessa lähetettiin lausuntopyyntö kaavasuunnitelmasta seuraaville tahoille: Järvenpään Vesi, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä, Fortum Power and Heat Oy, Caruna Oy, Elisa Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Järvenpää-Seura ry, Loutinmäen asukasyhdistys ry, Kaakkolan asukasyhdistys ry, Saunakallion asukasyhdistys ry. Asemakaavan muutosluonnoksesta saatiin 6 lausuntoa ja 2 kirjallista mielipidettä. Alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnosvaiheesta on esitetty päätösesityksen oheismateriaalina. Lyhennelmät lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoituksen vastineet esitetään asemakaavaselostuksen liitteessä 2.

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen on asemakaava-aineistoon joustavuuden tavoittelemisen vuoksi tehty joitakin muutoksia kaavamääräyksiin; mm. uudisrakennuksen rakennusalaa on laajennettu ja rakennusoikeutta nostettu 5 500 kerrosneliömetriin sekä poistettu rakennusalakohtainen julkisten palveluiden määrää rajoittava kaavamääräys. Ohjeellisia aluerajauksia on hieman väljennetty sekä lisätty yleismääräys, joka velvoittaa rakentamisen suunnittelussa selvittämään ja ottamaan huomion haitalliset vaikutukset pohja- ja orsiveteen sekä lähialueen kiinteistöjen rakenteisiin.

Kaavaselostusta on tarkennettu ja täydennetty.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

 1. hyväksyä 2. eli Loutin kaupunginosan korttelin 223 tonttia 6 sekä puistoaluetta (kiinteistö 186-401-2-255) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta, päivätty 13.5.2019 ja asemakaavan selostus, päivätty 13.5.2019) ja asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäväksi MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti
 2. pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Fortum Power and Heat Oy, Caruna Oy, Järvenpää-Seura ry, Loutinmäen asukasyhdistys ry, Kaakkolan asukasyhdistys ry ja Saunakallion asukasyhdistys ry.

 

Käsittely:

Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana ei kokouksessa ollut esteellisenä läsnä lautakunnan varapuheenjohtaja Antti Heikkilä (HL 28 § 1 mom: Asianosaisjääviys)

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

Juho Mattila, projektipäällikkö, juho.mattila@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Tiivistelmä

Järvenpään kaupunki valmistelee kaupungin palveluverkkosuunnitelman ja investointiohjelman (KV 10.12.2018 § 103) mukaisesti Harjulan uuden koulun ja päiväkodin rakentamista. Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti Harjulaan on tarkoitus rakentaa 3- sarjainen alakoulu sekä sijoittaa koulun alueelle Loutin 5- ryhmäisen päiväkodin korvaava päiväkoti, minkä vuoksi asemakaavaan tehdään tarkistuksia. Kaavamuutoksessa lisätään uutta koulua varten rakennusoikeutta, suojellaan Harjulan koulun vanhin rakennusosa asemakaavamerkinnöin sekä osoitetaan muita reunaehtoja rakentamisen toteuttamiselle. Koulun tontin viereinen nimeämätön puistoalue muutetaan nykyisen käytön mukaisesti jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi katualueeksi ja nimetään Kaislapoluksi.

 

Asemakaavaprosessin kuvaus

Valmisteltu kaavamuutosehdotus päätettiin asettaa julkisesti nähtäville MRL 65§ ja MRA 27§ mukaisesti Kaupunkikehityslautakunnassa 23.5.2019 § 51. Kaavaehdotuksesta lähetettiin lausuntopyynnöt päätöksen mukaisesti.

Kaavamuutosehdotus asetettiin nähtäville 11.9. - 10.10.2019 väliseksi ajaksi Seutulantalon palvelupisteeseen (Seutulantie 12) sekä kaupungin internetsivuille. Kaavaehdotuksesta kuulutettiin 11.9.2019 kaupungin internetsivuilla sekä Keski- Uusimaan viikkouutisissa; lisäksi kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotettiin Kaupunkikehityksen Facebook- sivulla sekä lähettämällä kirjeet maanomistajille ja naapurikiinteistöjen omistajille. Kaavaehdotusvaiheen yleisötilaisuus on pidetty 25.9.2019 Seutulantalolla.

Kaavaehdotuspalautteena annettiin 3 lausuntoa ja 2 muistutusta. Lyhennelmät lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavoituksen vastineet esitetään asemakaavaselostuksen liitteessä 2. Alkuperäiset lausunnot ja muistutukset ovat päätöksenteon oheismateriaalina.

Saadun kaavapalautteen johdosta ja kaavamuutosprosessin rinnalla käynnissä olevan uuden koulurakennuksen rakennussuunnittelun vuoksi kaavakarttaan on tehty seuraavat muutokset:

 • Tekniset muutokset: tarkistettu pohjakartta ja nimiö
 • Hulevesimääräystä tarkistettu (hule-3 vaihdettu hule-1)
 • YO-13-pääkäyttötarkoituksen kaavamääräyksiä on tarkistettu, täydennetty ja indeksoitu uudelleen YO-15
  • Huoltorakennusten mahdollistaminen rakennusalan ulkopuolelle
  • Huoltopihojen ja pysäköintialueiden maisemointi
  • Ilmanvaihtokonehuoneiden ja muiden teknisten tilojen toteuttaminen kerrosalan ja kerrosluvun estämättä
  • Lisätty määräyksiä meluohjearvojen huomioimiseksi
  • Lisätty melumääräys teknisten laitteiden sijoittamisesta ja suuntaamisesta

Tehdyillä muutoksilla on tarkennettu kaavaehdotusta pitkälti kaavaehdotuksesta ja osittain jo luonnosvaiheessa saadun palautteen mukaisesti. Täydentävillä kaavamääräyksillä pyritään vielä tarkentamaan ja selkeyttämään rakennussuunnittelua sekä tulevaa rakennuslupaprosessia.

Muutokset asemakaavakarttaan ovat luonteeltaan enemmän kaavamerkintöjä tarkentavia kuin varsinaista kaavaratkaisua muuttavia, joten tarkennettu kaavaehdotus voidaan viedä hyväksymiskäsittelyyn ilman kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville. Kaavaselostusta on tarkistettu ja täydennetty kaavasuunnitteluprosessin etenemisen ja tehtyjen muutostoimenpiteiden osalta.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

 1. hyväksyä annetut vastineet (kaavaselostuksen liite 2) kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin
 2. esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 2. eli Loutin kaupunginosan korttelin 223 tonttia 6 sekä puistoaluetta (kiinteistö 186-401-2-255) koskevan Harjulan koulun asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta, päivätty 13.5.2019 / tarkistettu 11.11.2019 ja asemakaavan selostus, päivätty 13.5.2019 / tarkistettu 11.11.2019).

 

Käsittely:

Asia käsiteltiin §:n 81 jälkeen.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Kokouksessa pidettiin tauko klo. 18.35 - 18.40

 

 

Valmistelija

Juho Mattila, projektipäällikkö, juho.mattila@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehityslautakunta 21.11.2019 § 82

 

 

 

OKT

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä 2. eli Loutin kaupunginosan korttelin 223 tonttia 6 sekä puistoaluetta (kiinteistö 186-401-2-255) koskevan Harjulan koulun asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta, päivätty 13.5.2019 / tarkistettu 11.11.2019 ja asemakaavan selostus, päivätty 13.5.2019 / tarkistettu 11.11.2019).

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Juho Mattila, projektipäällikkö, juho.mattila@jarvenpaa.fi

Perustelut

KH 2.12.2019 § 315

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 2. eli Loutin kaupunginosan korttelin 223 tonttia 6 sekä puistoaluetta (kiinteistö 186-401-2-255) koskevan Harjulan koulun asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta, päivätty 13.5.2019 / tarkistettu 11.11.2019 ja asemakaavan selostus, päivätty 13.5.2019 / tarkistettu 11.11.2019).

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti kuitenkin siten, että 

Kaavamääräys YO-15 kuuluu siten, että ”Korttelialueelle ei saa sijoittaa rakennusta, jonka teknisistä laitteista aiheutuva melutaso ylittää asumiseen varatun korttelialueen rajalla muu melu huomioon ottaen keskiäänitason (LAeq,T) ohjearvon 40 dB tai enimmäisäänitason (LAFmax,T) ohjearvon 45 dB.” Muutos määräykseen päivitetään asemakaavakarttaan ja kaavaselostukseen.

Kokouskäsittely

Vs. kaavoitusjohtaja selosti asiaa ja totesi, että asemakaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tarpeen tehdä seuraava tekninen muutos: 

Kaavamääräyksen YO-15 sisältöä on tarpeen muuttaa seuraavasti:

Määräys: ”Korttelialueelle ei saa sijoittaa rakennusta, jonka teknisistä laitteista aiheutuva melutaso ylittää asumiseen varatun korttelialueen rajalla muu melu huomioon ottaen A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvon (klo 7-22) 55 dB(A) tai yöohjearvon (klo 22-7) 45 dB(A).”

Korvataan määräyksellä: ”Korttelialueelle ei saa sijoittaa rakennusta, jonka teknisistä laitteista aiheutuva melutaso ylittää asumiseen varatun korttelialueen rajalla muu melu huomioon ottaen keskiäänitason (LAeq,T) ohjearvon 40 dB tai enimmäisäänitason (LAFmax,T) ohjearvon 45 dB.”

Muutos määräykseen päivitetään asemakaavakarttaan ja kaavaselostukseen.