Kaupunginvaltuusto, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Luonnonsuojelualueiden perustaminen

JARDno-2021-2204

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eira Linko, erikoissuunnittelilja, eira.linko@jarvenpaa.fi
Hannele Selin, yleiskaavapäällikkö, hannele.selin@jarvenpaa.fi
Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään yleiskaavassa 2040 on osoitettu uusia luonnonsuojeluvarauksia, jotka on tarkoitus rauhoittaa ja perustaa luonnonsuojelulain nojalla luonnonsuojelualueiksi. Alueet tunnistettiin Faunaticalla teetetyssä luontotyyppiselvityksessä (2015/2019) kansallisesti tai maakunnallisesti merkittäviksi luontotyypeiksi. Kaupungin maanomistuksessa olevista alueista ehdotetaan perustettavaksi luonnonsuojelualueiksi:

·       Haarajoen jokivarsilehtoa (0,4 ha kiinteistöllä 186-401-9-175)

·       Isokydön purolaakson lehtoa (4,5 ha kiinteistöillä 186-401-1-2666 ja 186-201-1-2773 sekä 0,8 ha kiinteistöllä 186-201-1-2698) ja

·       Vanhankylänniemen jalopuulehtoa (1,7 ha kiinteistöllä 186-403-1-360).

Alueiden käyttäminen asuntorakentamiseen tai muuhun maankäytön kehittämiseen ei ole yleiskaavan mukaisesti ja luontoarvojen vuoksi mahdollista, mutta alueiden käyttäminen osana järvenpääläisten lähivirkistysverkostoa on jatkossakin tärkeää.

Suojeluhakemuksessa on esitetty kohdekohtaisesti yleiset rajoitukset ja ehdotus sallituista toimenpiteistä, jotka sisältävät muun muassa olemassa olevien virkistysreittien säilymisen. Valmistelun aikana on selvitetty aluetta käyttävien tahojen näkemyksiä ja informoitu suojelualueiden naapurikiinteistöjen yksityisiä maanomistajia. Sallituista toimenpiteistä päätettiin palautteen perusteella poistaa metsästys, jonka ei koettu olevan tarpeellinen. Lisäksi kartoitettiin olemassa oleva, Terholan kuntoradan ja Isokydönpuron väliin jäävä maastopyöräreitti, jotta sen käyttö luonnonsuojelualueella olisi mahdollista jatkossakin. Reittejä ei sallita levennettävän tai lisättävän.

Asian valmistelua on tehty yhteistyössä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Järvenpäässä tulee tämän päätöksen jälkeen olemaan lähes 120 ha luonnonsuojelualueita. Varsinaisen päätöksen suojelusta ja rajattavasta alueesta tekee kaupungin hakemuksesta Uudenmaan ELY-keskus.

Isokydönpuron ja Haarajoen luontotyyppikohteista osa on yksityisessä maanomistuksessa. Yksityisiä maanomistajia on kannustettu hakemaan omalle alueelleen suojelua, jotta luontotyyppikohteet tulisivat mahdollisimman yhtenäisesti suojelluksi.

HP

Ehdotus

Esittelijä

Harri Palviainen, Kaupunkikehitysjohtaja, harri.palviainen@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää

1.     hyväksyä kolmen kaupungin maanomistaman alueen (Haarajoen jokivarsilehto, Isokydön purolaakson lehto ja Vanhankylänniemen jalopuulehto) hakemisen luonnonsuojelualueiksi, sekä

2.     valtuuttaa tonttipäällikön allekirjoittamaan Uudenmaan ELY-keskukseen lähetettävät suostumuskirjeet luonnonsuojelualueiden perustamiseksi.

 

Käsittely

Yleiskaavapäällikkö Hannele Selin selosti asiaa.  

Esittelijä muutti päätösehdotuksen muotoon: "Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää 

1.     hyväksyä kolmen kaupungin maanomistaman alueen (Haarajoen jokivarsilehto, Isokydön purolaakson lehto ja Vanhankylänniemen jalopuulehto) hakemisen luonnonsuojelualueiksi "

 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.  

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää 

1.     hyväksyä kolmen kaupungin maanomistaman alueen (Haarajoen jokivarsilehto, Isokydön purolaakson lehto ja Vanhankylänniemen jalopuulehto) hakemisen luonnonsuojelualueiksi 

Valmistelija

Eira Linko, erikoissuunnittelilja, eira.linko@jarvenpaa.fi
Hannele Selin, yleiskaavapäällikkö, hannele.selin@jarvenpaa.fi
Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehityslautakunta 13.10.2022 § 78

Kaupunkikehityslautakunnan käsittelyn jälkeen on tehty seuraavat lisäykset:

Kaupunkikehityslautakunnassa vieraslajien poistamisen mahdollisuuksista käydyn keskustelun pohjalta on ELY-keskuksesta varmistettu rauhoitusmääräysten tulkinta. Vierasperäisten eläin- ja kasvilajien poistamisella tarkoitetaan kaikkia näiden lajien hävittämiseen tähtääviä tarkoituksenmukaisia menetelmiä (myös metsästystä). Alueilla on yleisten rajoitusten (rauhoitusmääräysten kohdassa 1) mukaan kielletty luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen. Tätä vahvempia ovat kuitenkin rauhoitusmääräysten kohdassa 2 luetellut sallitut toimenpiteet, joihin vierasperäisten eläin- ja kasvilajien poistaminen lukeutuu. Ehdotettujen rauhoitusmääräysten suhteen ei täten ole ristiriitaa.

Toimivalta

Maa-alueiden yhteenlaskettu potentiaalinen arvo ylittää miljoonan. Suojelualue on pysyvä status ja estää mm. rakentamisen tulevaisuudessa näillä alueilla. Laajuuden ja merkittävyyden vuoksi asiasta päättää valtuusto.

 HP

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää 

1.     hyväksyä kolmen kaupungin maanomistaman alueen (Haarajoen jokivarsilehto, Isokydön purolaakson lehto ja Vanhankylänniemen jalopuulehto) hakemisen luonnonsuojelualueiksi liitteenä olevien hakemusten mukaisesti.

 

Käsittely

Yleiskaavapäällikkö Hannele Selin selosti asiaa.  

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

  • Eira Linko, erikoissuunnittelilja, eira.linko@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 7.11.2022 § 278

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kolmen kaupungin maanomistaman alueen (Haarajoen jokivarsilehto, Isokydön purolaakson lehto ja Vanhankylänniemen jalopuulehto) hakemisen luonnonsuojelualueiksi liitteenä olevien hakemusten mukaisesti.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan ehdottama muotoilu ja Rundgrenin muutosehdotus.

Kokouskäsittely

Ennen puheenvuoroja yleiskaavapäällikkö Hannele Selin selosti asiaa.

Valtuuston puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko sanamuoto päätöksen osalta muuttaa muotoon:
”Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupungin omistamien kolmen maa-alueen (Haarajoen jokivarsilehto, Isokydön purolaakson lehto ja Vanhankylänniemen jalopuulehto) hakemisen luonnonsuojelualueiksi liitteenä olevien hakemusten mukaisesti.”

Satu Haaparanta saapui klo 17.09.

Tero Rantanen saapui klo 17.13. Rantasen varajäsen Tiia Östberg siirtyi seuraamaan kokousta kaupunginhallituksen edustajan roolissa.

Käsittelyn kuluessa Mia Rundgren teki Pekka Luukin ja Hanna Partasen kannattamana muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

"SUOSTUMUS LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISEEN /Isokydön purolaakson lehto 

Kohtaan Sallitut toimenpiteet lisäys:  

alueella on sallittu: 

pienimuotoisten kuntosuunnistustapahtumien järjestäminen muutaman kerran vuodessa."

Puheenvuorojen jälkeen Hannele Selin vastasi esitettyihin kysymyksiin.

Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko päätökseksi hyväksyä puheenjohtajan ehdottoma muotoilu. Tämä sopi valtuustolle.

Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko Rundgrenin muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Tämä sopi valtuustolle.

Tiedoksi

Yleiskaavapäällikkö, erikoissuunnittelija, tonttipäällikkö, kaavoitusjohtaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Uudenmaan ELY-keskus