Kaupunginvaltuusto, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen

JARDno-2022-1282

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja, mika.lindgren@jarvenpaa.fi
Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen on irtisanoutunut kaupunginjohtajan virasta. Hänen viimeinen virantoimituspäivänsä on 31.8.2022.

Hallintosäännön 14 §:n mukaan kaupunginjohtajan palvelussuhteen luonteesta ja kelpoisuusehdoista päättää kaupunginvaltuusto ja rekrytoinnin valmistelusta kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus on päättänyt myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunginjohtajan valintaa koskevissa asioissa 20.6.2022 § 169 mukaisesti edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneiden ja läpi saaneiden ryhmien nimeämille edustajille, mikäli kyseisillä ryhmillä ei ennestään ole edustajaa kaupunginhallituksessa. 

Kaupunginjohtajan rekrytointi käynnistetään viipymättä noudattaen seuraavaa tavoiteaikataulua:

 • rekrytoinnin valmistelu käynnistyy elokuussa
 • hakuaika 8.9. - 29.9.2022
 • haastateltavien valinta ja haastattelut lokakuussa
 • henkilöarvioinnit viikolla 41 - 42
 • kaupunginhallituksen esitys valtuustolle kaupunginjohtajan virkavaalin järjestämisestä 31.10.2022 jolloin
 • kaupunginjohtajan virkavaali kaupunginvaltuustossa 14.11.2022.

Aikataulu on tavoitteellinen ja muuttuu tarvittaessa prosessin kuluessa.

ML

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus merkitsee selostusosassa esitetyn aikataulun tiedoksi.

Käsittely

Puheenjohtaja ehdotti, että aikatauluun lisätään 2.11. kaupunginvaltuuston paneeli ja ryhmien tapaaminen kaupunginjohtajan rekrytointiin liittyen. Tämä sopi kaupunginhallitukselle. 

 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan rekrytoinnin tavoiteaikataulun seuraavasti:

 • rekrytoinnin valmistelu käynnistyy elokuussa
 • hakuaika 8.9. - 29.9.2022
 • haastateltavien valinta ja haastattelut lokakuussa
 • henkilöarvioinnit viikolla 41 - 42
 • kaupunginhallituksen esitys valtuustolle kaupunginjohtajan virkavaalin järjestämisestä 31.10.2022 jolloin
 • kaupunginjohtajan virkavaali kaupunginvaltuustossa 14.11.2022
 • lisäksi kaupunginvaltuuston paneeli 2.11. klo 17

Valmistelija

Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginjohtaja Olli Naukkarisen irtisanouduttua kaupunginjohtajan virasta 1.9.2022 lukien, on kaupunginhallitus päättänyt kokouksessaan 8.8.2022 § 185 uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnin aikataulusta.

Kaupunginjohtajan rekrytointi käynnistetään viipymättä noudattaen seuraavaa tavoiteaikataulua:

·         rekrytoinnin valmistelu käynnistyy elokuussa

·         hakuaika 8.9. - 29.9.2022

·         haastateltavien valinta ja haastattelut lokakuussa

·         henkilöarvioinnit viikolla 41 - 42

·         kaupunginhallituksen esitys valtuustolle kaupunginjohtajan virkavaalin järjestämisestä 31.10.2022 jolloin

·         kaupunginjohtajan virkavaali kaupunginvaltuustossa 14.11.2022

·         lisäksi kaupunginvaltuuston paneeli 2.11. 

Aikataulu on tavoitteellinen ja muuttuu tarvittaessa prosessin kuluessa.

Hallintosäännön § 49 mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan ja päättää kaupunginjohtajan palvelussuhteen luonteesta ja kelpoisuusehdoista. Hallintosäännön § 14 mukaan kaupunginjohtajan rekrytoinnin valmistelusta päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus hyväksyy osaamisprofiilin ja hakuilmoituksen rekrytointiprosessin edetessä.  

Kaupunginjohtajan palvelussuhteen luonne

Kuntalaissa on erikseen määräykset kunnanjohtajan viran täyttämisestä. Kuntalain 7. luvun § 41 mukaan valtuusto valitsee kaupunginjohtajan joko määräajaksi tai toistaiseksi. Määräajan pituudesta ei ole laissa määräyksiä, vaan asia on kunnan harkinnassa. Järvenpään kaupungin hallintosäännön 14 §:n mukaan kaupunginjohtajan palvelussuhteen luonteesta päättää kaupunginvaltuusto. Hakuilmoituksessa mainitaan, täytetäänkö virka toistaiseksi vai määräajaksi ja määräaika mainitaan myös. 

 

Kaupunginjohtajan kelpoisuusvaatimukset  

Kaupunginjohtajan kelpoisuusvaatimukset päättää kaupunginvaltuusto. Kuntalaissa ei säädetä kaupunginjohtajan kelpoisuusvaatimuksista, koska kelpoisuutta ei ole erikseen säädetty. Kaupunginvaltuusto määrää ne kelpoisuusvaatimukset, joita se pitää kaupunginjohtajan virkasuhteen osalta tarpeellisena. Erityisenä kelpoisuusvaatimuksena voi olla esimerkiksi koulutustaso ja aikaisempi kokemus työelämässä.

 

ML

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää

 1. julistaa kaupunginjohtajan viran haettavaksi ajalle 8.9.-29.9.2022 ja tarvittaessa antaa valtuudet henkilöstöjohtajalle jatkaa hakuaikaa
 2. kaupunginjohtajan viran olevan toistaiseksi voimassa oleva
 3. kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehtojen olevan ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus ja kunnallishallinnon tuntemus

 

Käsittely

Pirjo Komulainen teki Eemeli Peltosen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Päätösehdotuksen kohta 2: "Kaupunginjohtajan viran olevan toistaiseksi voimassa oleva" muutetaan muotoon:

 "2. Kaupunginjohtajan viran olevan määräaikainen ja määrittää kaupunginjohtajan virkasuhteen pituudeksi kahdeksan vuotta”.

 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi seuraava: 

Jaa: Päätösehdotus

Ei: Komulaisen muutosehdotus  

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen esittelijän ehdotuksen äänin 9-2. 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Äänestystulokset

 • Kyllä 9 kpl 82%

  Laura Virkkunen, Willem van Schevikhoven, Tuija Kuusisto, Tomi Passi, Henry Berg, Ismo Nöjd, Mikko Taavitsainen, Katri Kuusikallio, Tiia Östberg

 • Ei 2 kpl 18%

  Pirjo Komulainen, Eemeli Peltonen

Valmistelija

Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 15.8.2022 § 188 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. julistaa kaupunginjohtajan viran haettavaksi ajalle 8.9.-29.9.2022 ja tarvittaessa antaa valtuudet henkilöstöjohtajalle jatkaa hakuaikaa.
 2. kaupunginjohtajan viran olevan toistaiseksi voimassa oleva.
 3. kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehtojen olevan ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus ja kunnallishallinnon tuntemus.

 

Käsittely

Muutosehdotus: Satu Tuominen teki Pirjo Komulaisen ja Satu Haaparannan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Päätösehdotuksen kohta 2 "Kaupunginjohtajan viran olevan toistaiseksi voimassaoleva" muutetaan muotoon:

Kaupunginjohtajan viran olevan määräaikainen ja määrittää kaupunginjohtajan virkasuhteen pituudeksi kahdeksan vuotta”.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus

EI: Tuomisen muutosehdotus

Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 37 JAA, 13 EI, 1 TYHJÄ  hyväksyneen kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

Äänestystulokset

 • Kyllä 37 kpl 73%

  Tiia Lintula, Jenni Marttinen, Tero Rantanen, Ismo Nöjd, Riikka Juuma, Henry Berg, Satu Karjalainen, Reetta Nick, Sean McLoughlin, Vesa Müller, Tuija Kuusisto, Tarja Edry, Tom Boman, Petri Graeffe, Erika Turunen, Markku Tenhunen, Jouni Takala, Jorma Piisinen, Peter Osipow, Katri Kuusikallio, Osmo Vikman, Mia Rundgren, Anna Pulkkinen, Miska Laaksonen, Henri Kontkin, Raimo Finér, Laura Virkkunen, Rita Kostama, Mikko Taavitsainen, Willem van Schevikhoven, Riina Kurkinen, Tomi Passi, Esko Lappalainen, Ville Mustonen, Suvi Pohjonen, Mimmi Launiala, Hanna Graeffe

 • Ei 13 kpl 25%

  Lassi Markkanen, Katja Repo, Nea Karenius, Emmi Mäkinen, Satu Haaparanta, Taru Salmivuori, Liisa Majanen, Eemeli Peltonen, Pekka Luuk, Pirjo Komulainen, Peter Hagman, Satu Tuominen, Mikko Perkoila

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Hanna Partanen

Valmistelija

Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 29.8.2022 kokouksessaan, että kaupunginjohtajan virka on haettavissa ajalla 8.9.-29.9.2022 ja antoi tarvittaessa valtuudet henkilöstöjohtajalle jatkaa hakuaikaa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunginjohtajan virka on toistaiseksi voimassa oleva ja viran kelpoisuusehdot ovat ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus ja kunnallishallinnon tuntemus.

Kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan viran osaamisprofiilista ja hakukuulutuksen sisällöstä. Osaamisprofiili ja hakukuulutus ovat kaupunginhallituksella käytettävissä kokouksessaan.

ML

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginjohtajan osaamisprofiilin ja hakukuulutuksen ja oikeuttaa henkilöstöjohtajan tekemään niihin tarvittavia teknisiä korjauksia.

 

Käsittely

Vt. Henkilöstöjohtaja Mika Lindgren selosti asiaa. Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella päivitettiin osaamisprofiilia ja hakukuulutusta. 

Kokoustauko asian käsittelyn jälkeen klo 15.56-16.03 

Päätös

Hyväksyttiin päivitettyjen liitteiden mukaisesti.  

Valmistelija

Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä yhdeksän hakijaa.

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan hakijoiden ansiovertailun ja valitsee haastatteluihin kutsuttavat henkilöt. Haastattelut järjestetään 10.10.2022.

ML

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää haastatteluihin kutsuttavat henkilöt kaupunginjohtajaksi hakeneista henkilöistä.

 

Käsittely

Vt. Henkilöstöjohtaja selosti asiaa.  

Esittelijä täydensi asiaselostusta seuraavasti:

"Merkittiin tiedoksi, että kaupunginjohtajan virkaa oli hakenut yhdeksän henkilöä, joista viisi hakijaa täytti kelpoisuusvaatimukset. Todettiin, että hakijoiden määrän vuoksi oli perusteltua jatkaa hakuaikaa henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätöksen mukaisesti 5.10. – 19.10.2022 väliselle ajalle siten, että aiemmat hakemukset otetaan huomioon. 

Hakumenettelyn alustava aikataulu on seuraava: 

 • kaupunginhallituksen päätös haastateltavien valinnasta 26.10.2022 

 • haastattelut 31.10.2022 

 • soveltuvuusarvioinnit 1.11. – 3.11.2022 

 • kärkihakijoiden paneeli ja valtuustoryhmien haastattelu 14.11.2022  

 • virkavaali 21.11.2022.  "

 

Esittelijä muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: "Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi edellä käsittely-kohdassa esitetyn ja toteaa hakuaikaa jatkettavan 5.10 – 19.10.2022 siten, että aiemmat hakemukset otetaan virantäytössä huomioon."

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.  

Valmistelija

Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 4.10.2022 §  41

Kaupunginjohtajan viran hakuaikaa jatkettiin vt. henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätöksellä (04.10.2022 § 16) ajalle 5.10.-19.10.2022 siten, että aiemmat hakemukset otetaan virantäytössä huomioon. Syy hakuajan jatkamiselle oli ensimmäisen kierroksen hakijoiden vähäinen määrä. Viran hakuaika päättyi 19.10.2022 ja siihen mennessä virkaan tuli 18 hakemusta. 

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan hakijoiden ansiovertailun ja valitsee haastatteluihin kutsuttavat henkilöt. Haastattelut järjestetään 31.10.2022. 

Hakumenettelyn aikataulu haastattelujen jälkeen;

 • soveltuvuusarvioinnit 1.11.–3.11.2022 
 • kärkihakijoiden paneeli ja valtuustoryhmien haastattelu 14.11.2022  

 • kaupunginvaltuuston virkavaali 21.11.2022.  

ML

 

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää haastatteluihin kutsuttavat henkilöt kaupunginjohtajaksi hakeneista henkilöistä.

 

Käsittely

Iiris Laukkanen ilmoitti esteellisyydestä § 262. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 momentin kohta 1 (asianosaisuus) ja poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi 7.07-7.45.

Vt. Henkilöstöjohtaja Mika Lindgren selosti asiaa.  

 

 

Päätös

Hakemusten ja ansiovertailun perusteella kaupunginhallitus päätti kutsua haastatteluihin seuraavat hakijat (aakkosjärjestyksessä):  

henkilötiedot poistettu
henkilötiedot poistettu
henkilötiedot poistettu
henkilötiedot poistettu
henkilötiedot poistettu
henkilötiedot poistettu
henkilötiedot poistettu
henkilötiedot poistettu
henkilötiedot poistettu

 

Esteellisyys

Iiris Laukkanen

Valmistelija

Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.10.2022 § 262 valinnut kaupunginjohtajan haastatteluihin yhdeksän henkilöä. Haastattelut pidetään 31.10.2022.

Hakemusten ja ansiovertailun perusteella kaupunginhallitus päätti kutsua haastatteluihin seuraavat hakijat (aakkosjärjestyksessä):  

henkilötiedot poistettu 
henkilötiedot poistettu
henkilötiedot poistettu
henkilötiedot poistettu 
henkilötiedot poistettu
henkilötiedot poistettu
henkilötiedot poistettu
henkilötiedot poistettu
henkilötiedot poistettu

Haastattelujen perusteella valitaan soveltuvuusarviointiin lähetettävät hakijat.

Hakumenettelyn aikataulu haastattelujen jälkeen;

 • soveltuvuusarvioinnit 1.11.–3.11.2022 
 • kärkihakijoiden paneeli ja valtuustoryhmien haastattelu 14.11.2022  

 • kaupunginvaltuuston virkavaali 21.11.2022.  

 

ML

Ehdotus

Esittelijä

Eemeli Peltonen, hallituksen puheenjohtaja, eemeli.peltonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus

 1. haastattelee kaupunginjohtajan haastatteluihin valitut hakijat
 2. valitsee soveltuvuusarviointiin lähetettävät hakijat. 

 

Käsittely

Iiris Laukkanen ilmoitti esteellisyydestä § 270. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 momentin kohta 1 (asianosaisuus) ja poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi 7.50-18.23.

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Tämä pykälä päätettiin käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

Henkilöstöasiainjaosto haastatteli kuvaustekstissä esitetyt henkilöt. 

Kokoustauot pykälän aikana:

klo 8.45-9.00 
klo 9.45-10 
klo 10.45-11 
klo 11.45-12.30 
klo 13.15-13.30 
klo 14.15-14.30 
klo 15.20-15.30 
klo 16.15-16.30 
klo 17.07-17.25 
klo 17.58-18.17 kaupunginhallitus piti neuvottelutauon 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kutsua soveltuvuusarviointiin seuraavat hakijat (aakkosjärjestyksessä):  

henkilötiedot poistettu

henkilötiedot poistettu

henkilötiedot poistettu

henkilötiedot poistettu

Esteellisyys

Iiris Laukkanen

Valmistelija

Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.10.2022 § 262 valinnut kaupunginjohtajan haastatteluihin yhdeksän henkilöä. Haastattelut pidettiin 31.10.2022.

Hakemusten ja ansiovertailun perusteella kaupunginhallitus päätti kutsua haastatteluihin seuraavat hakijat (aakkosjärjestyksessä):  

henkilötiedot poistettu
henkilötiedot poistettu
henkilötiedot poistettu
henkilötiedot poistettu
henkilötiedot poistettu
henkilötiedot poistettu
henkilötiedot poistettu
henkilötiedot poistettu 
henkilötiedot poistettu

Haastattelujen perusteella kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 31.10.2022  § 270 soveltuvuusarviointiin lähetettävät seuraavat hakijat (aakkosjärjestyksessä).

henkilötiedot poistettu
henkilötiedot poistettu
henkilötiedot poistettu
henkilötiedot poistettu
 

Kaupunginhallitus kuulee kokouksessaan 7.11.2022 soveltuvuusarviontien tulokset ja päättää esittää kaupunginvaltuustolle virkavaalin järjestämistä 21.11.2022. Soveltuvuusarviointien tulokset ovat salassa pidettäviä julkisuuslain 6 luvun 24 §:n 29 kohdan perusteella.

Hakumenettelyn aikataulu soveltuvuusarviointien kuulemisen jälkeen;

 • viikoille 45 ja 46 varataan kaupunginvaltuuston jäsenille ajankohdat tutustua soveltuvuusarviointeihin 

 • kärkihakijoiden paneeli ja valtuustoryhmien haastattelu 14.11.2022  

 • kaupunginvaltuuston virkavaali 21.11.2022.     

Vaalin toimittamisesta säädetään kuntalain (410/2015) 105 §:ssä. Virkavaalissa ääniä voidaan antaa kenelle tahansa vaalissa kysymykseen tulevalle
hakijalle.

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Tämä asia käsitellään kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

ML 

Ehdotus

Esittelijä

Eemeli Peltonen, hallituksen puheenjohtaja, eemeli.peltonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 1.  suorittaa virkavaalin kokouksessaan 21.11.2022 kaupunginjohtajan valitsemiseksi.
 2.  kaupunginhallitus esittää kärkiehdokkaiksi seuraavat (aakkosjärjestyksessä)henkilötiedot poistettu,henkilötiedot poistettu, henkilötiedot poistettu ja henkilötiedot poistettu
 3.  suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin
 4.  päättää että, virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta. 

 

Käsittely

Iiris Laukkanen ilmoitti esteellisyydestä § 277. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 momentin kohta 1 (asianosaisuus) ja poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi klo 16.19-18.00.

Mercuri Urvalin konsultti Juha Laurila esitteli soveltuvuusarviointien tulokset. 

Kokoustauko pykälän käsittelyn aikana klo 17.23-17.29 

Esittelijä muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti: 

“Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto 

 1.  suorittaa virkavaalin kokouksessaan 21.11.2022 kaupunginjohtajan valitsemiseksi. 

 1.  toteaa kärkiehdokkaiksi seuraavat: (aakkosjärjestyksessä) henkilötiedot poistettu,henkilötiedot poistettu, henkilötiedot poistettu ja henkilötiedot poistettu  

 1.  suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin 

 1.  päättää että, virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.” 

 

Kokoustauko pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.00-18.08 

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 1.  suorittaa virkavaalin kokouksessaan 21.11.2022 kaupunginjohtajan valitsemiseksi.
 2.  toteaa kärkiehdokkaiksi seuraavat: (aakkosjärjestyksessä) Jorma Haapanen, Iiris Laukkanen, Hannele Mikkanen ja Antti Peltola 
 3.  suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin
 4.  päättää että, virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta. 

Esteellisyys

Iiris Laukkanen

Valmistelija

 • Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 7.11.2022 § 277

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1.  suorittaa virkavaalin kokouksessaan 21.11.2022 kaupunginjohtajan valitsemiseksi. 

 1.  todeta kärkiehdokkaiksi seuraavat: (aakkosjärjestyksessä) Jorma Haapanen, Iiris Laukkanen, Hannele Mikkanen ja Antti Peltola.

 1.  suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin.

 1.  että, virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

 1.  suorittaa virkavaalin kokouksessaan 21.11.2022 kaupunginjohtajan valitsemiseksi. 

 1.  todeta kärkiehdokkaiksi seuraavat: (aakkosjärjestyksessä) Jorma Haapanen, Iiris Laukkanen, Hannele Mikkanen ja Antti Peltola.

 1.  suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin.

 1.  että, virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.

 2. vaalin tuloksen perusteella valita kaupunginjohtajan virkaan OTM, VT Iiris Laukkasen.

 3. vaalin tuloksen perusteella valita varasijalle kaupunginjohtajan virkaan HM Antti Peltolan.

 

Esteellisyys

 • Iiris Laukkanen, hallintolaki (434/2003) 28.1 § 1-kohta, osallisuus- eli asianosaisjäävi (hän tai hänen läheisensä on asianosainen)

Kokouskäsittely

Ennen asian käsittelyä vt. kaupunginjohtaja Iiris Laukkanen poistui kokoustilasta esteellisenä.

Kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen poistui.

Ennen puheenvuorojen myöntämistä valtuuston puheenjohtaja myönsi puheenvuoron vt. henkilöstöjohtaja Mika Lindgrenille, joka selosti asiaa.

Puheenjohtaja ehdotti, että vt. henkilöstöjohtajan esittelemä materiaali lisätä pykälälle pöytäkirjan liitteeksi.

Puheenjohtaja ehdotti suljettua lippuvaalia. Puheenjohtaja totesi, että vaali suoritetaan kirjoittamalla äänestyslippuun valittavan henkilön koko nimi tai sukunimi. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että ehdokkaan on saatava yli puolet annetuista äänistä tullakseen valituksi ja että varasijalle valittavasta käydään erillinen vaali.

Puheenjohtaja esitti, että valtuuston vaalilautakunta toimii äänten laskijoina ja lautakunnan sihteerinä valtuuston pöytäkirjanpitäjä hallintosäännön mukaisesti. Tämä sopi valtuustolle.

Ennen äänestyksen suorittamista avattiin vaaliuurna ja esitettiin se valtuustolle. Todettiin, että vaaliuurna oli tyhjä. Suoritettiin suljettu lippuvaali.

Vaaliuurna luovutettiin valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtajalle ääntenlaskentaa varten. Kokous keskeytettiin äänten laskennan ajaksi klo 18.30-18.45.

Valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtaja totesi vaalin tuloksen seuraavasti: Annettuja ääniä yhteensä 51, joista hylättyjä oli 0 ja tyhjiä 0. Äänet jakautuivat seuraavasti: Hannele Mikkanen 1 ääntä, Jorma Haapanen 6 ääntä, Antti Peltola 18 ääntä ja Iiris Laukkanen 26 ääntä.  

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että vaalin tuloksen perusteella kaupunginjohtajan virkaan tuli valituksi OTM, VT Iiris Laukkanen.

Peter Hagman poistui.

Valtuuston puheenjohtaja ehdotti, että myös varasijalle valittavasta käydään vaali suljetuin lipuin.

Ennen äänestyksen suorittamista avattiin vaaliuurna ja esitettiin se valtuustolle. Todettiin, että vaaliuurna oli tyhjä. Suoritettiin suljettu lippuvaali.

Vaaliuurna luovutettiin valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtajalle ääntenlaskentaa varten. Kokous keskeytettiin äänten laskennan ajaksi klo 19.06-19.15.

Valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtaja totesi vaalin tuloksen seuraavasti: Annettuja ääniä yhteensä 50, joista hylättyjä oli 1 ja tyhjiä 0. Äänet jakautuivat seuraavasti: Hannele Mikkanen 4 ääntä, Jorma Haapanen 11 ääntä ja Antti Peltola 34 ääntä.

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että vaalin tuloksen perusteella varasijalle kaupunginjohtajan virkaan tuli valituksi Antti Peltola.

Tiedoksi

HR-palvelut, asianosaiset