Kaupunginvaltuusto, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Keskeneräiset valtuustoaloitteet v. 2017

JARDno-2018-710

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Edelleen ko. pykälässä säädetään, että valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kuntalain kommentaarin mukaan yleensä tiedoksi antaminen tapahtuu luettelon muodossa. Käsitellessään luettelon valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kommentaarissa todetaan myös, että aloite on syytä saattaa valtuuston käsittelyyn omana asianaan, jos sen poliittinen tai muu merkitys tätä edellyttää.

Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä on oltava määräykset KuntaL:n 23 §:n käsittelystä. Järvenpään kaupungin hallintosäännön 68 §:n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla kaupunginhallituksen on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty ja miten niiden käsittelyä jatketaan. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Esittelyssä on nyt sekä ne valtuusto- ja kuntalaisaloitteet, joiden käsittely oli kesken vuoden 2017 lopussa. Osa vuoden aikana tehdyistä aloitteista on tuotu käsittelyyn omana asianaan.

 

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, vs. kaupunginjohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

 

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää:

 • merkitä tiedoksi liitteissä A ja B esitetyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet
 • todeta, että liitteessä A loppuun käsiteltyinä esitetyt aloitteet ovat loppuun käsitelty

Käsittely:

Todettiin, että palautetaan asia yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi. Valmisteluohjeena tulee tarkastaa, että kaikki vuoden 2017 aikana tehdyt kuntalaisaloitteet ovat mukana.

 

Päätös

Paätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Valtuustoaloitteesta säädetään Kuntalain 23 §:ssä, jonka mukaan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 68 §:n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla kaupunginhallituksen on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty ja miten niiden käsittelyä jatketaan. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Valtuustoaloitteiden osalta asianhallintajärjestelmässä on avoinna / vireillä seuraavat aloitteet:

Valtuustoaloite 31.1.2017 / Tuija Kuuisto ja 12 valtuutettua

 • "Harrastustakuu - jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus"

Valtuustoaloite 27.2.2017 / Pirjo Komulainen ja 42 valtuutettua

 • "Maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtyminen Järvenpäässä"

Valtuustoaloite 27.2.2017 / Maija- Liisa Pyykkönen ja 13 valtuutettua

 • "Järkevä- ohjelman uudistaminen"

Valtuustoaloite 12.6.2017 / Riikka Juuma ja 32 valtuutettua:

 • "Terveet koulut ja päiväkodit- ohjelma"

Valtuustoaloite 23.10.2017 / Mikko Vesterinen ja 36 valtuutettua

 • "Järvenpään kaupungin liittyminen resurssiviisaiden edelläkävijäkaupunkien verkostoon"

Valtuustoaloite 23.10.2017 / Pirjo Komulainen ja 42 valtuutettua:

 • "Nuoriso- osastoiden B11 ja B19 sekä sairaalakoulun siirtämisestä Helsinkiin vasta Laakson sairaalan uusien osastojen ja koulutilojen valmistuttua"

Valtuustoaloite 16.11.2017 / Emmi Mäkinen ja 31 valtuutettua:

 • "Eurooppalaisen kuntien tasa- arvokirjan allekirjoittaminen"

Liitteessä A on koonti " keskeneräiset valtuustoaloitteet", jotka esitellään kaupunginhallitukselle hallintosäännön 68 §:n mukaisesti.

Kuntalaisaloitteesta säädetään KuntaL:n 23 §:ssä, jonka mukaan aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kuntalain kommentaarin mukaan aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Hyvään hallintoon kuuluu, että aloitteen tekijä saa ilman aiheetonta viivytystä tiedon siitä, mikä viranomainen aloitteen käsittelee sekä arvion käsittelyajasta. Kun aloite on käsitelty, aloitteen tekijälle ilmoitetaan, mihin toimiin aloite on johtanut.

Järvenpäässä on käytössä sähköinen järjestelmä, joka heti ilmoittaa sähköisen aloitteen saapumisesta ja vastaanottamisesta.

Kuntalaisalotteiden osalta aloite siirretään ao. toimivaltaisen lautakunnan käsiteltäväksi tai säädetyn toimivallan mukaisesti siihen vastataan ao. palvelualueen vastauksella. Käytäntönä on ollut myös se, että vuosittain myöskin keskeneräiset kuntalaisaloitteet on tuotu käsiteltäväksi.

Kuntalaissa eikä myöskään hallintosäännössä ole määräystä siitä, että kuntalaisaloitteet olisi tuotava hallituksen tai valtuuston käsiteltäväksi. Se katsotaan kuitenkin kuuluvan hyvään hallintoon.

Kuntalaisaloitteita teknisesti voi tehdä lähettämällä aloite suoraan kaupungin kirjaamoon tai sitten valtakunnallisen Kuntalaisaloite.fi- sivuston kautta.

Liitteessä A on koonti myös keskeneräisistä kuntalaisaloitteista ja niille esitetyistä toimenpiteistä.

Edellisessä käsittelyssä olleiden liitteiden lisäksi on valmisteltu liite D, jossa on kuntalaisaloitteiden koonti vuodesta 2013 - 2018 Kuntalaisaloite.fi-sivustolta. Liitteestä ilmenee myös ao.aloitteen tila. 

Kuntalaisaloitteissa aloitteet nrot: 2, 5 ja 6 ovat tulleet suoraan kaupungille.

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, vs. kaupunginjohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää:

 • merkitä tiedoksi liitteissä A ja B esitetyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet
 • todeta, että liitteessä A loppuun käsiteltyinä esitetyt aloitteet ovat loppuun käsitelty

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää:

 • merkitä tiedoksi liitteissä A ja B esitetyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet
 • todeta, että liitteessä A loppuun käsiteltyinä esitetyt aloitteet ovat loppuun käsitelty

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.