Kaupunginvaltuusto, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Vuoden 2018 talousarvion muuttaminen

JARDno-2018-634

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion kokouksessaan 13.11.2017 § 68. Talousarviota on muutettu kymmenen kertaa: KV 11.12.2017 § 81, KV 22.1.2018 § 5, KV 26.2.2018 §:t 20-23, KV 23.4.2018 §:t 38-39 sekä KV 21.5.2018 §:t 48 ja 53.


Nyt esitettävien vuoden 2018 talousarviomuutosten yhteenveto on esitetty liittessä ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutoskokonaisuus esitetään erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

 

Käyttötalousosa

Palvelualueiden väliset muutokset


Järvenpään kaupungin hallintosäännön 28 §:n mukaan kaupungin vaikuttamistoimieliminä toimii nuorisovaltuusto, eläkeläisneuvosto sekä vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus. Eläkeläisneuvosto ja vammaisneuvosto ovat sisältyneet Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioon ja ne on perusteltua siirtää Konsernipalveluihin, kaupunginhallituksen alaisuuteen. Siirto kasvattaa Konsernipalvelujen toimintakuluja 26.715 euroa ja vastaavasti vähentää saman verran Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintakuluja.


Kaupunki kilpailutti Vanhankylänniemen virkistys- ja matkailualueen käyttöoikeuden ja kilpailutuksen seurauksena kaupungin vuosittaiset kustannukset nousevat n. 87.000 euroa. Kaupunkikehityksen määrärahoista siirretään kustannusten nousua vastaava euromäärä Konsernipalveluihin.


 

Kohdentamattoman erän kohdentaminen / varhemaksut


Vuoden 2018 talousarvio sisältää 135.000 euron kohdentamattoman varhemaksujen säästötavoitteen. Säästötavoite kohdennetaan palvelualueille Kevalta saadun varhemaksuennusteen perusteella.

 

Kiinteistöallianssiin liittyvät muutokset


Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:ltä peritään vuokraa tuotantokeittiöistä, mikä lisää Konsernipalvelujen ulkoisia vuokratuottoja 500.459 euroa. Muiden keittiöiden kulut jäävät palvelualueiden vastattavaksi, mikä merkitsee sisäisten pääomavuokrien siirtämistä Konsernipalveluista (ravitsemispalveluista) palvelualueiden kuluksi yhteensä 52.753 euroa.
Mestaritoiminta Oy on tarkentanut tilojen ylläpitokululaskelmia, mikä vähentää Konernipalvelujen ulkoisia kuluja ja sisäisiä tuottoja sekä palvelualueiden sisäisiä vuokrakuluja yhteensä 218.703 euroa.

 

Siivouspalvelut


Siivouspalvelutoiminta siirtyi Mestaritoiminta Oy:ltä Järvenpään ateria ja siivouspalvelut Jatsi Oy:lle vuoden 2018 alusta. Yleisesti siivousvelotuksia korotettiin 5,5 %. Lisäksi varhaiskasvatuksen osalta siivouskulut ovat nousseet oleellisesti, johtuen osin jo vuonna 201 tehdyistä muutoksista palveluen laajuuteen. Edellä mainittuja muutoksia ei ole täysin huomioitu vuoden 2018 budjetoinnissa. Nyt tehtävien muutosten kokonaisvaikutus toimintakuluihin on 691.194 euroa.


Käyttötalousosa ja Investointiosa


JUSTin pysäköintitalon autopaikkavuokrat (hoito- ja rahoitusvastikkeet) on nousseet budjetoidusta yhteensä 66.685 euroa, mikä heijastuu palvelualueille JUSTin tilavuokrien nousuna. Talousarviota tarkennetaan JUSTin kiinteistöstä HUS:lta perittävän vuokran mukaiseksi, mikä pienentää Konsernipalvelujen ulkoisia vuokratuottoja, mutta lisää sisäisiä vuokratuottoja. Pysäköintitalon lainanlyhennysten rahastointitavasta johtuen pääomavuokriin varattu summa siirretään investointiosasta käyttötalouteen (tilaomistuukseen).

 

Valtionosuudet ja kassavarojen muutoksen tekninen oikaisu


Saatujen valtionosuuspäätösten mukaan Järvenpään kaupungille myönnetään valtionosuutta 27,4 Me eli n. 0,6 Me budjetoitua enemmän. Talousarviota muutetaan vastaamaan saatuja päätöksiä.
Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan kaupungin kassavarat olivat vuoden 2017 lopussa 491.631 euroa. Voimassa olevassa talousarviossa kassavarojen muutos on -1.945.452 euroa. Kassavarat olisivat näin ollen -1.453.821 euroa vuoden 2018 lopussa. Nyt tehdään talousarvioon tekninen oikaisu, jonka seurauksena muutetun talousarvion kassavarat ovat nolla vuoden 2018 lopussa.

 

Investointiosa

Kunnallistekniikka


Investointiosan kunnallistekniikan kokonaisuudessa Välskärinkadun hankkeeseen ja Pajalantien peruskorjaukseen liittyen välillä Kaskitie-alikulku vesihuollon osuus ylittyy 1,5 Me. Ylitys johtuu vesihuollon rakentamisratkaisun muutoksesta johtuen Pajalantien varren tontin rakentamisen aikataulusta. Rakentamisratkaisu edellyttää heikon maapohjan kantavuuden takia vesihuoltokaivannon tuentaa koko peruskojrauksen edellyttävältä osuudelta.

 

Lepola III alueen rakennusten purku


Lepola III alueelta on tarkoitus myydä asemakaavan mukaisia tontteja vuosien 2018-2019 aikana. Alueelta on myymättä neljä ARK-10 tonttia ja yksi APY1 tontti. Tonttien rakennusoikeus on 10.900 k-m2 ja rakennusoikeuden laskennallinen arvo on 4,36 Me. Tontit myydään tarjouskilpailun kautta ja maanmyyntitulojen lopullinen määrä muodostuu tarjousten perusteella. Mikäli osa tonteista luovutetaan valtion tukemaan asuntotuotantoon, pienenee kaupungin saamat maanmyyntitulot Ara-rakennusoikeuden osalta. Alueen vuokralaiset on irtisanottu 1.6.2018 alkaen.

 

Ennen tonttien myymistä on alueella sijaitsevat rakennukset tarkoitus purkaa kaupungin toimesta. Alueelta on tarkoitus purkaa vanha lämpökeskus, rivitalot sekä lato. Purkutyön kustannusarvio on 300.000 euroa. Ehdotus Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä vuoden 2018 talousarvioon tehtävät muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Jätettiin pöydälle.

Valmistelija

Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä vuoden 2018 talousarvioon tehtävät muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2018 talousarvioon tehtävät muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi


Valitusaika 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.


Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.


Lisätietoja


Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 250 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.