Kaupunginvaltuusto, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Valtuustoaloite: Turvataan työttömien asema työttömyysturvan leikkaamiselta / Heini Liimatainen ja 24 valtuutettua

JARDno-2018-1142

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginvaltuustossa 19.3.2018 Heini Liimatainen (vas.) esitteli valtuustoaloitteen "Turvataan työttömien asema työttömyysturvan leikkaamiselta". Aloite merkittiin pöytäkirjan liitteeksi.

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä valtuustoaloitteen "Turvataan työttömien asema työttömyysturvan leikkaamiselta" tiedoksi ja lähettää sen edelleen valmisteltavaksi Kaupunkikehityksen palvelualueelle

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Sirkka Lehti, työllisyyspalveluiden päällikkö, sirkka.lehti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valtuutettu Heini Liimatainen on tehnyt valtuustoaloitteen (24 allekirjoittajaa) " Turvataan työttömien asema työttömyysturvan leikkamiselta" kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.3.2018. 

Aloitteen sisältö

Vuoden 2018 alusta on astunut voimaan työttömyysturvan aktiivimalli, mikä mahdollistaa työttömyysturvan leikkaamisen 4,65 %:lla, jos työtön ei täytä 65 päivän tarkastelujakson aikana vaadittuja aktivoitumiseksi katsottavia ehtoja.

Malli voi johtaa työttömän kohtuuttomaan tilanteeseen, sillä työtä ja työllistämistä edistäviä palveluita ei ole riittävästi tarjolla. Työttömällä ei Järvenpäässä ole oikeutta myöskään lapsen kokiopäiväiseen päivähoitoon, joten leikkuri voi heilahtaa, jos lasta ei saa aktivoinnin ajaksi päivähoitoon.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että:

 • Järvenpään kaupunki selvittää, kuinka moni järvenpääläinen työtön on joutunut niin sanotun aktiivimallin piiriin ilman, että heillä on mahdollisuuksia työllistyä tai päästä työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin

 

 • selvityksen pohjalta kartoitetaan, kuinka paljon maksaisi näiden henkilöiden työllistäminen tai työllisyyspoliittisten toimenpiteiden piiriin ohjaaminen

 

 • yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa järjestetään kaupungin talousarvion puitteissa jokaiselle järvenpääläiselle työttömälle työllisyysmahdollisuuksia tai mahdollisuuksia osallistua työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin niin, etteivät he joudu aktiivimallin työttömyysturvaleikkurin piiriin

 

 • lisäksi haluamme selvitettäväksi, kuinka moni järvenpääläinen työtön on joutunut kieltäytymään aktivointijaksosta, koska hänellä ei ole lapselleen kokoaikaista hoitopaikkaa tai koska hoitopaikkaa ei ole saatu aktivointijakson ajaksi järjestettyä

 

Aloitteen johdosta työllisyyspalveluiden päällikkö on laatinut vastineen, joka jaetaan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää vastauksena valtuustoaloitteeseen "Turvataan työttömien asema työttömyysturvan leikkamiselta"

 • hyväksyä aloitteen johdosta työllisyyspalveluiden päällikön antaman vastineen

 

 • todeta aloitteen loppuun käsitellyksi

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Valmistelija

Sirkka Lehti, työllisyyspalveluiden päällikkö, sirkka.lehti@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää vastauksena valtuustoaloitteeseen "Turvataan työttömien asemaa työttömyysturvan leikkaamiselta"

 • hyväksyä aloitteen johdosta työllisyyspalveluiden päällikön antaman vastineen
 • todeta aloitteen loppuun käsitellyksi

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Sirkka Lehti, työllisyyspalveluiden päällikkö, sirkka.lehti@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää vastauksena valtuustoaloitteeseen "Turvataan työttömien asemaa työttömyysturvan leikkaamiselta"

 • hyväksyä aloitteen johdosta työllisyyspalveluiden päällikön antaman vastineen
 • todeta aloitteen loppuun käsitellyksi

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi


Valitusaika 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.


Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.


Lisätietoja


Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 250 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.