Kaupunginvaltuusto, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Toiminnan ja talouden seuranta, Johdon raportti 1

JARDno-2018-2164

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vuoden 2018 ensimmäinen osavuosikatsaus, Johdon raportti 1, on laadittu ajalta 1.1.-30.4.2018. Johdon raportissa esitetään talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma raportointijaksolla, annetaan tilinpäätösennuste sekä arvioidaan tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumista.

 

Yhteenveto taloudesta

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän ennustetaan toteutuvan n. 1,4 Me korjattua talousarviota heikompana. Suurimmat poikkeamat on Lasten ja nuorten palvelualueella, jossa toimintatuottojen ennustetaan alittuvan n. 650.000 eurolla ja toimintakulujen ylittyvän n. 600.000 eurolla. Tarkemmat perustelut käyvät ilmi raportista. Ennuste tarkentuu syksyn aikana ja odotettavissa on, että em. ylitysuhkaa saadaan katettua mm. erikoissairaanhoidosta. Erikoissairaanhoidon lopulliseen toteumaan tulee vaikuttamaan mm. mahdolliset ylijäämäpalautukset, joita viime vuosina on saatu runsaasti.

Omaisuuden myynnin (maa-alueet, rakennukset, osakkeet), tavoitteet vuodelle 2018 ovat kovat, mutta ne ovat edelleen saavutettavissa. Ennusteessa lähdetään siitä, että tavoite saavutetaan.

Valtionosuudet

Saatujen valtionosuuspäätösten mukaan valtionosuudet toteutuvat n. 0,6 Me budjetoitua suurempina.

Verotulot

Verotuloissa on pientä epävarmuutta ja tässä vaiheessa ennusteessa lähdetään siitä, että talousarvio ylittyy 163.000 eurolla. Alkuvuoden ennusteissa on valtakunnan tasolla usein pientä varovaisuutta, joten tilannetta seurataan tarkasti.

Rahoituserät

Rahoitustuottojen ja -kulujen ennustetaan alittavan talousarvion runsaalla 0,1 Me:lla.

Vuosikate

Vuosikate toteutunee näin ollen noin 0,7 M€ arviota heikommin ollen 13,9 Me.

Tilikauden alijäämä

Tilikauden alijäämä on n. -4,2 Me eli noin 0,7 Me talousarviota heikompi.

Investoinnit

Investointien ennustetaan ylittyvän n. 85.000 eurolla.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää  

  • esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan johdon raportin 1/2018
  • kehottaa palvelualueita noudattamaan vuoden 2018 talousarviota.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan johdon raportin 1/2018

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

palvelualuejohtajat

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi


Valitusaika 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.


Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.


Lisätietoja


Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 250 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.