Kaupunginvaltuusto, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Svengin yritysalueen kortteleiden 1439-1445 hinnoittelu

JARDno-2018-2125

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 26.2.2018 § 15 hyväksynyt Svengin yritysalueen asemakaavan. Yritysalueen kortteleiden 1439-1455 tonttien myyntihinnan määrittämiseksi on pyydetty arviolausunto Catella Property Oy:ltä. Ulkopuolisen tekemällä arviolausunnolla varmistetaan korttelin myyntihintojen markkinaehtoinen muodostuminen.

Catella Property Oy on 22.11.2017 päivätyn arviolausunnon pohjaksi laatinut markkina-analyysin, jossa on selvitetty yleistä taloustilannetta sekä pääkaupunkiseudun teollisuus- ja varastotonttien markkinatilannetta. Kohteen markkina-arvon määrittämiseksi on käytetty kauppa-arvomenetelmää. Vertailukauppoina on käytetty Järvenpäässä; Tuusulassa, Keravalla, Sipoossa, Mäntsälässä ja Nurmijärvellä toteutuneita teollisuus- ja varastotonttien kauppoja.

Svengin yritysalueen korttelit jakautuvat teollisuus- ja varastorakennusten kortteliin (T-14) ja toimitilarakennusten kortteleihin (KTY-5). Arviolausunnon perusteella esitetään korttelialueiden myyntihinnoiksi seuraavaa:

Kortteli                   Hinta €/k-m2

1444 (T-14)               55

1439 (KTY-5)            70

1440 (KTY-5)            65

1441 (KTY-5)            65

1443 (KTY-5)            65

1442 (KTY-5)            60

1445 (KTY-5)            55

Tonttien myyntihinnat sidotaan huhtikuun 2018 elinkustannusindeksin pistelukuun 1944.

Mikäli tontin myynnin yhteydessä ostajan teettämissä tarkemmissa rakennettavuus- tai vastaavissa selvityksissä ilmenee tontin rakentamiskustannuksia kohottavia yllättäviä seikkoja, olisi tontin myyntihintaa mahdollista alentaa perustelluista syistä enintään 20%.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hallintosäännön 9 §:n nojalla seuraavaa:

- luovutettaessa alueita työpaikkarakentamiseen korttelista 1444 (T-14) käytetään vähimmäismyyntihintana 55 €/k-m2

- luovutettaessa alueita työpaikkarakentamiseen korttelista 1439 (KTY-5) käytetään vähimmäismyyntihintana 70 €/k-m2

- luovutettaessa alueita työpaikkarakentamiseen kortteleista 1440, 1441 ja 1443 (KTY-5) käytetään vähimmäismyyntihintana 65 €/k-m2

- luovutettaessa alueita työpaikkarakentamiseen korttelista 1442 (KTY-5) käytetään vähimmäismyyntihintana 60 €/k-m2

- luovutettaessa alueita työpaikkarakentamiseen korttelista 1445 (KTY-5) käytetään vähimmäismyyntihintana 55 €/k-m2

- hinnat sidotaan huhtikuun 2018 elinkustannusindeksin pistelukuun 1944

- edellä mainittuja hintoja on mahdollista alentaa enintään 20%, mikäli ostajan teettämissä alueen tarkemmissa tutkimuksissa käy ilmi yllättäviä seikkoja

- valtuuttaa kaupunginhallituksen myymään edellä mainittuija työpaikka-alueita edellä sanotuilla hinnoilla ja muutoin parhaaksi katsomillaan ehdoilla

- hinnat ovat voimassa siihen saakka kunnes korttelialueet on myyty loppuun

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hallintosäännön 9 §:n nojalla seuraavaa:

  • ​ luovutettaessa alueita työpaikkarakentamiseen korttelista 1444 (T-​14) käytetään vähimmäismyyntihintana 55 €/k-​m2
  •  luovutettaessa alueita työpaikkarakentamiseen korttelista 1439 (KTY-​5) käytetään vähimmäismyyntihintana 70 €/k-​m2
  • ​ luovutettaessa alueita työpaikkarakentamiseen kortteleista 1440,​ 1441 ja 1443 (KTY-​5) käytetään vähimmäismyyntihintana 65 €/k-​m2
  • ​ luovutettaessa alueita työpaikkarakentamiseen korttelista 1442 (KTY-​5) käytetään vähimmäismyyntihintana 60 €/k-​m2
  •  luovutettaessa alueita työpaikkarakentamiseen korttelista 1445 (KTY-​5) käytetään vähimmäismyyntihintana 55 €/k-​m2
  • ​ hinnat sidotaan huhtikuun 2018 elinkustannusindeksin pistelukuun 1944
  • ​ edellä mainittuja hintoja on mahdollista alentaa enintään 20%,​ mikäli ostajan teettämissä alueen tarkemmissa tutkimuksissa käy ilmi yllättäviä seikkoja
  • valtuuttaa kaupunginhallituksen myymään edellä mainittuija työpaikka-​alueita edellä sanotuilla hinnoilla ja muutoin parhaaksi katsomillaan ehdoilla
  • hinnat ovat voimassa siihen saakka kunnes korttelialueet on myyty loppuun

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

yrityspalvelupäällikkö, maankäyttösihteeri

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi


Valitusaika 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.


Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.


Lisätietoja


Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 250 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.