Kaupunginvaltuusto, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Sopimus Perhelän tulevasta kaupasta ja hankkeesta

JARDno-2017-1184

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Nikkanen, hankekehityspäällikkö, antti.nikkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki ja Lujatalo ovat kaupungin 24.8.–2.11.2015 toteuttaman, Perhelän alueen kehittämistä koskevan kumppanuushaun pohjalta ja kaupunginhallituksen 2.5.2016 § 88 päätöksen mukaisesti allekirjoittaneet Perhelän korttelin suunnitteluvaraus- ja hankesopimuksen, jonka pohjalta kaupunginvaltuusto on 27.2.2017 § 15 päättänyt KOY Järvenpään Liiketalon osakekannan myymisestä Lujatalolle ja hyväksynyt sopimuksen kiinteistöyhtiön tulevasta kaupasta. Lujatalo ei ole allekirjoittanut sopimusta kiinteistöyhtiön tulevasta kaupasta. Lujatalo on toukokuussa 2018 esittänyt Järvenpään kaupungille hankkeen toteutusmallin muuttamista tietyiltä osin.

Lujatalo ja Järvenpään kaupunki esittävät Perhelän hankkeen sopimuksen päivittämistä ja hankkeen suunnitelmien tarkentamista. Muutokset ovat tarpeen jotta tontin myynti sijoittajalle on mahdollista. Suurimmat muutokset alkuperäisiin suunnitelmiin liittyvät liiketiloihin, joiden määrä on optimoitu vastaamaan paremmin todellista tarvetta. Lisäksi autopaikoituksen määrää ja sijoitusta on tarkennettu. Suunnitelmat kehittyivät kevään 2018 aikana tilankäyttäjien ja sijoittajien kanssa käytyjen keskustelujen myötä vastaamaan paremmin markkinoiden tarpeita. Julkisivuun ja kaupunkikuvaan ei ole kuitenkaan tulossa merkittäviä muutoksia.

Alla esitetty muutoksia lukuun ottamatta kaupunginvaltuuston 27.2.2017 § 15 hyväksymän sopimuksen periaatteet jäävät pääsääntöisesti voimaan.

Lujatalon esitys

Esityksen mukaan kohteen pysäköinti toteutetaan maanpäälliseen, rakenteelliseen korttelin keskelle sijoittuvaan pysäköintiratkaisuun. Pysäköintipaikkoja toteutetaan 200. Maanalaista pysäköintikellaria ei toteuteta. Samalla luovutaan kavelykadun alittavan yhteyden varauksesta. Ratkaisu vaikuttaa kohteen liiketilojen määrään erityisesti toisessa kerroksessa eli liiketilojen määrä pienenee. Kaupungille vuokralle tarjottu toiseen kerrokseen sijoittuva liike- ja toimistotila poistuu suunnitelmasta. Tämän tilan sijaan kaupunki vuokraisi liikekeskuksen ensimmäisestä kerroksesta n. 1000 m2 kokoisen tilan 12 vuodeksi. Esitetyn vuokrasitoumuksen kustannusvaikutus olisi n. 3,2 milj. euroa (alv 0 %) tämän hetken kustannustasolla. Samalla asuntorakentamisen määrä kasvaa ja kohteeseen toteutetaan kaksi tornitaloa (25+1 krs. ja 20 krs.). Kohteen kokonaisrakennusoikeus pysyy muuttumattomana. Asuntorakentamisen kerroskorkeutta nostetaan tietyiltä osin viitesuunnitelman mukaisesti. Esitetyt muutokset vaikuttavat myös ensimmäisen kerroksen pohjaratkaisuun. Ahomaanraitin ja Helsingintien risteykseen suuntautuva liikekeskuksen sisäänkäynti poistuu.

Lujatalon esittämät muutokset edellyttävät poikkeamispäätöstä asemakaavasta. Kaupunkikuvallisesti muutokset kohteen julkisivussa olisivat vähäisiä. Päivitetty viitesuunnitelma on liitteenä.

Lujatalo esittää muutosta kohteen kaupan rakenteeseen ja sopimukseen. Kiinteistöyhtiön osakkeet voidaan myydä Lujatalolle tai sijoittajalle ja vaihtoehtoisesti kaupungin omistama KOY Järvenpään Liiketalo voisi myydä korttelin tontin suoraan kohteen rahoittavalle sijoittajalle tai Lujatalolle. Tässä vaihtoehdossa Liiketalo jäisi kaupungin omistukseen. Mikäli Tontti myydään Lujatalolle tai Lujatalon osoittamalle kolmannelle taholle, Lujatalo vastaa Yhtiölle Tontin myymisestä muodostuvasta luovutusvoitosta syntyvästä tuloverovelvollisuudesta sen suuruisena kuin verovelvollisuus toteutuu, kuitenkin enintään 570.000 euroa. Veron määräksi on arvioitu 540 000 euroa.

Uudisrakennustöiden aloittaminen ennen lopullisen kaupan tekemistä

Lujatalo saa Yhtiön kanssa erikseen tehtävän sopimuksen nojalla aloittaa Hanketta koskevat uudisrakennustyöt sekä kunnallistekniikan 1. vaiheen johtosiirtotyöt hankkeen toteuttamiseksi omalla riskillään (uudisrakennustöiden osalta sillä on kaikki riskit ja velvoitteet kuten rakennushankkeeseen ryhtyvällä ja se vastaa kaikista kolmansille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista Kaupunkia kohtaan ja ottaa asianmukaiset vakuutukset tätä varten) ja kustannuksellaan ja siten, että jos Lujatalo tai Sijoittaja ei tee lopullista kauppaa jäljempänä kuvatun mukaisesti 3.12.2018 mennessä, Lujatalo sitoutuu ennallistamaan Korttelin omalla kustannuksellaan viipymättä 3.12.2018 jälkeen. Ennallistaminen toteutetaan rakennuslupaviranomaisen rakennusluvassa edellyttämän ennallistamisvelvoitteen mukaisesti, joka perustuu Lujatalon laatimaan ja Kaupungin hyväksymään ennallistamissuunnitelmaan, ja ennallistamistyöt on hyväksyttävästi suoritettu, kun rakennusvalvonta on ne loppukatselmuksessa hyväksynyt.

Kaupan edellytykset ovat seuraavat

 1. Kortteliin saadaan lainvoimainen asemakaavapoikkeama, joko erillisenä lupana, tai osana 1. vaiheen rakennuslupaa ("Asemakaavapoikkeamalupa"), ja
 2. Sijoittaja ja Lujatalo ovat allekirjoittaneet keskenään Hankkeen toteuttamista koskevan sopimuksen tai esisopimuksen Kortteliin rakentamisesta

Lujatalo ilmoittaa kaupungille 31.8.2018 mennessä, että Lujatalon ja Sijoittajan väliset neuvottelut eivät edellytä muutoksia nyt hyväksyttävään sopimukseen. Kaupan edellytyksien tulee täyttyä 1.11.2018, josta lukien lopullinen kauppa on tehtävä viimeistään 30 päivässä eli 3.12.2018 mennessä.

Kaupan toteutumattomuus

Mikäli kaupanteon edellytykset eivät ole täyttyneet, tai Lujatalo tai Sijoittaja ei osta Yhtiön koko osakekantaa Kaupungilta tai Tonttia Yhtiöltä kaupanteon edellytysten toteuduttua mistä tahansa syystä kaikissa tapauksissa viimeistään 3.12.2018, tai mikäli Lujatalo ei ole tehnyt Lujatalon ja sijoittajan välisen sopimuksen vahvistusta 31.8.2018 mennessä, noudatetaan seuraavaa:

 1. Suunnitteluvaraus- ja hankesopimuksessa tarkoitettu Lujatalon kaupungille maksama varausmaksu jää lopullisesti Kaupungille; mikäli kuitenkin toteutumattomuus johtuu siitä, että Asemakaavapoikkeamalupa ei tule lainvoimaiseksi määräaikaan mennessä, eivätkä Osapuolet alla viitattujen neuvotteluiden tuloksen päätä jatkaa Hanketta, palauttaa Kaupunki puolet varausmaksusta Lujatalolle;
 2. Kaupunki vastaa kaikista purkutöiden aiheuttamista kustannuksista;
 3. Kaupunki jatkaa haluamallaan tavalla Perhelän suhteen; 
 4. Osapuolilla ei ole toisiaan kohtaan edellä mainittujen oikeuksien ja velvoitteiden ohella mitään muita Suunnitteluvaraus- ja hankesopimukseen tai tähän sopimukseen liittyviä vaatimuksia (kuten esimerkiksi vaatimuksia suunnittelu-, selvittämis-, tutkimus- ja muista kuluista); ja
 5. Kaikki Hanketta koskevat sopimukset päättyvät ilman erillisiä toimenpiteitä.

Mikäli asemakaavapoikkeamaluvasta tule valitus eivätkä kaupanteon edellytykset sen vuoksi täyty, sitoutuvat Osapuolet neuvottelemaan tilanteesta.

Kauppahinta

Yhtiön osakekannan kauppahinta, jonka Lujatalo tai Sijoittaja maksaa Kaupungille, tai jos kaupassa myydään Tontti, Tontin kauppahinta, jonka Lujatalo tai Sijoittaja maksaa Yhtiölle, on seuraavat yksikköhinnat kerrottuina lainvoimaisen Asemakaavapoikkeusluvan mukaisella asumisen ja liike- ja toimistorakennusoikeuden määrällä:

 1. Asuinrakennusoikeuden hinta on 300 €/k-m2; ja
 2. Liike- ja toimistorakennusoikeuden hinta 250 €/k-m2

Kauppahinta on maksettava kokonaisuudessaan viimeistään 31.3.2026 sopimus Perhelän tulevasta kaupasta ja hankkeesta kohdan 3.1.6 mukaisesti.

Valtiontukitarkastelu

Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015, kuitenkin siten, että merkittävää osaa laista sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien. Edeltävässä vuoden 1995 kuntalaissa ei ollut säännöksiä kunnan omistaman kiinteistön luovutuksesta tai vuokrauksesta. Selvyyden vuoksi uudessa kuntalaissa säädetään kiinteistön luovutuksen ja vuokralle antamisen menettelytavoista.

Omaisuuden luovuttamisessa kaupunki on huolehtinut EU:n valtiontukisäännösten ja niihin perustuvien kansallisten säännösten noudattamisesta, ja kaupunki on selvittänyt asiaa soveltuvien säännösten valossa. Avoimella kumppaninhakumenetelmällä ja jatkoneuvotteluissa tarjouksiin perustuvalla rakennusoikeuden markkinahinnalla, sekä tarkentuneen viitesuunnitelman selvityksillä on tässä voitu varmistaa, että kohteesta saatava kauppahinta vastaa kohteen markkinahintaa ja etteivät valtiontukisäännökset siten sovellu.

Hankkeen etenemisen aikataulu

Hankkeen toteuttamisen aloittamisen tavoiteaika on 1.10.2018 minkä toteutuminen edellyttää Asemakaavapoikkeamamuutoksen lainvoimaiseksituloa 15.9.2018 mennessä. Mikäli em. ajankohta toteutuu, toteuttamisen vaiheistus on seuraava:

 1. Rakennuslupahakemus on jätetty ja tulee poikkeuslupineen lainvoimaiseksi ennen 1.10.2018
 2. Rakennustyöt aloitetaan rakennusluvan tultua lainvoimaiseksi tai viimeistään 3.12.2018 (lupatilanteen sen salliessa);
 3. Uudisrakennustöistä toteutetaan ensin viitesuunnitelman mukaiset liike- ja toimistotilat sekä pysäköintilaitos, joiden kaikkien tulee olla rakennusvalvontaviranomaisten käyttöönottotarkastuksessa hyväksytty käyttöönotettavaksi 31.12.2021 mennessä, jolloin myös pääosa kävelykatu Jannen puoleisten asuntojen julkisivusta on valmiina mikä tarkoittaa liitteestä 9. ilmenevää valmiusastetta;
 4. Vanha Perhelä on rakennusvalvontaviranomaisten käyttöönottotarkastuksessa hyväksytty käyttöönotettavaksi 30.6.2022 mennessä tämän sopimuksen kohdan 5.1 mukaisesti Vanhan Perhelän Hankesuunnitelmassa sovitussa laajuudessa ja laatuisena;
 5. 25-kerroksinen (+ 1) tornitalo on rakennusvalvontaviranomaisten käyttöönottotarkastuksessa hyväksytty käyttöönotettavaksi 31.12.2022 mennessä.
 6. Koko Hankkeen on oltava kokonaislaajuudeltaan noin 35.000 k-m2:n laajuisena kokonaisuudessaan valmis 31.3.2026 mennessä tarkoittaen, että kaikki Hankkeen osana toteutettu rakentaminen Korttelissa on hyväksytty rakennusvalvontaviranomaisen käyttöönottotarkastuksessa.

Mikäli Hankkeen tai sen osan aloittaminen siirtyy Hankkeen viranomaisluvista tehtyihin valituksiin liittyvistä tai muista, Lujatalosta riippumattomista syistä 2 viikkoa – 6 kuukautta, Hankeaikatauluun edellä sovitut ajankohdat siirtyvät vastaavalla aikamäärällä. 

Mikäli viivästys on yli 6 kuukautta edellä olevien vaiheiden iii)- vi) saavuttamiselle tulee lisäksi kuuden (6) kuukauden mittainen lisäaika johtuen siitä ylimääräisestä ajasta, jonka Lujatalo tarvitsee Hankkeen rakennustöiden käynnistämiselle, ja uudet ajankohdat todetaan tällöin yhdessä kirjallisesti.

Mikäli asuntokaupan markkinatilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, jotka Osapuolet yhdessä toteavat, 31.12.2022 mennessä, Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan koko Hankkeen valmistumisen (edellä vi)-vaihe) pidentämisestä (vaiheiden iii)-v) aikataulun pysyessä ennallaan), joka voi tapahtua kuitenkin enintään 31.3.2028 saakka.

Sopimussakko

Mikäli sen jälkeen, kun Kaupunki on myynyt Yhtiön osakekannan tai Yhtiö Tontin Lujatalolle tai Sijoittajalle:

 1. 9. kohdassa tarkoitetut vaiheet iii)-v) eivät ole toteutuneet 9. kohdassa todetussa aika-taulussa tai 9. kohdassa tai 4. kohdassa (maan puhdistaminen) tarkoitetun viivästyksen johdosta sovitun uuden määräajan loppuun mennessä, tai vaiheen iii)-v) kuvauksen mukaisena, niin Lujatalo on velvollinen maksamaan Kaupungille sopimussakkona kunkin vaiheen osalta 200.000 (kaksisataatuhatt euroa jokaiselta alkavalta myöhästyneeltä kalenterikuukaudelta ja 200.000 (kaksisataatuhatta) ko. vaiheen kuvauksen vastaisuudesta. Näiden sopimussakkojen maksimiyhteismäärä on kuitenkin 2.000.000 euroa;
 2. vaiheen vi) mukaisesti koko Hanke ei ole toteutunut 31.3.2026 tai 9. kohdassa tai 4. kohdassa (maan puhdistaminen), ottaen huomioon kohdassa 9. mahdollisesti neuvoteltu vaiheen vi) pidentämisen aikataulu, tarkoitetun viivästyksen johdosta sovitun uuden määräajan loppuun mennessä, niin Lujatalo on velvollinen maksamaan sopimussakkona Kaupungille 3.000.000 euroa. Selvyyden vuoksi todetaan, että tästä sopimussakosta vähennetään edellä a)-kohdan perusteella Lujatalon mahdollisesti maksamat sopimussakot;
 3. Lujatalo tai Sijoittaja rikkoo edellä 3.1.3. kohdassa olevaa edelleenluovutuskieltoa, niin Lujatalo on velvollinen maksamaan Kaupungille 3.000.000 euron suuruisen sopimussakon; ja
 4. Kohtien a) - c) a sopimussakkojen maksimimäärä on kuitenkin yhteensä enintään 3.000.000 euroa. 

Etenemismallin muuttamisen edellytykset kaupungin puolelta

 1. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin ja Lujatalon välisen sopimus Perhelän tulevasta kaupasta ja hankkeesta
 2. Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle tarvittavat jatkovaltuutukset päättää sopimukseen mahdollisesti tehtävistä ei olennaisista muutoksista
 3. Kaupunginhallitus antaa KOY Järvenpään Liiketalolle omistajaohjausta tontin mahdollisesta myymisestä sijoittajalle
 4. Kaupunginhallitus hyväksyy Järvenpään kaupungin vuokrasopimuksen liikekeskuksen tiloista
 5. KOY Järvenpään Liiketalo hyväksyy ja tekee tarvittavat sopimukset tontin mahdollisesta myymisestä ja hankkeeseen ryhtymisestä

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

 • hyväksyä liitteenä olevan sopimus Perhelän korttelin kaupasta ja hankkeesta, sekä
 • valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään sopimukseen ja sen liitteisiin ei olennaisia muutoksia, sekä
 • valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan liitteenä olevat sopimus Perhelän korttelin kaupasta ja hankkeesta, mahdolliset muut hankkeeseen liittyvät sopimukset sekä Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalon osakekauppakirja sekä tekemään sopimuksiin tarpeelliset, lähinnä tekniset korjaukset, sekä
 • valtuuttaa kaupunginhallituksen neuvottelemaan hankkeen jatkosta mikäli asemakaavapoikkeamaluvasta tehdään valitus sopimus Perhelän korttelin kaupasta ja hankkeesta kohdassa 3.1.8 kaupan toteutumattomuus kuvatun mukaisesti
 • valtuuttaa kaupunkitekniikan johtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan liitteenä olevan kunnallistekniikan toteuttamista koskevan sopimuksen pohjalta laadittavan hankkeeseen kuuluvan kunnallistekniikan toteuttamista koskevan urakkasopimuksen

Kaupunginhallitus päättää, ehdollisena sille, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sopimuksen Perhelän korttelin kaupasta ja hankkeesta,

 • antaa omistajaohjauksena KOY Järvenpään Liiketalon hallitukselle/yhtiökokoukselle valtuudet hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan sopimus Perhelän tulevasta kaupasta ja hankkeesta, sekä
 • antaa omistajaohjauksena KOY Järvenpään Liiketalon hallitukselle/yhtiökokoukselle valtuudet myydä tontti sopimus Perhelän tulevasta kaupasta ja hankkeesta mukaisesti ja allekirjoittaa tonttia koskeva kiinteistökauppakirja

Käsittely

Ennen asian käsittelyä Ulla-Mari Karhu poistui kokoustilasta esteellisenä (hallintolain 28.1 § 5-kohdan mukainen yhteisöjäävi) eikä osallistunut asiasta käytävään keskusteluun eikä päätöksentekoon. Emmi Mäkinen saapui paikalle Karhun sijaan.

Käsittelyn kuluessa Tarja Edry ehdotti, että sopimus hylätään ja kilpailutetaan uudelleen. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Valmistelija

 • Antti Nikkanen, hankekehityspäällikkö, antti.nikkanen@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 • hyväksyä liitteenä olevan sopimus Perhelän korttelin kaupasta ja hankkeesta, sekä
 • valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään sopimukseen ja sen liitteisiin ei olennaisia muutoksia, sekä
 • valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan liitteenä olevat sopimus Perhelän korttelin kaupasta ja hankkeesta, mahdolliset muut hankkeeseen liittyvät sopimukset sekä Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalon osakekauppakirja sekä tekemään sopimuksiin tarpeelliset, lähinnä tekniset korjaukset, sekä
 • valtuuttaa kaupunginhallituksen neuvottelemaan hankkeen jatkosta mikäli asemakaavapoikkeamaluvasta tehdään valitus sopimus Perhelän korttelin kaupasta ja hankkeesta kohdassa 3.1.8 kaupan toteutumattomuus kuvatun mukaisesti
 • valtuuttaa kaupunkitekniikan johtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan liitteenä olevan kunnallistekniikan toteuttamista koskevan sopimuksen pohjalta laadittavan hankkeeseen kuuluvan kunnallistekniikan toteuttamista koskevan urakkasopimuksen

Käsittely:

Ennen asian käsittelyn aloittamista valtuutettu Riikka Juuma poistui kokoustilasta esteellisenä (Kuntalaki 97 §).

Käsittelyn kuluessa Satu Haaparanta ehdotti Pekka Luukin kannattamana, että valtuusto ei hyväksy liitteenä olevaa sopimusta Perhelän korttelin kaupasta eikä valtuuta kaupunginhallitusta tekemään minkäänlaista sopimusta Lujatalon kanssa näillä ehdoilla.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiasta on äänestettävä. Äänestystapana oli sähköinen äänestys.

Ehdotus 1

JAA = Kaupunginhallituksen pohjaehdotus

EI = Haaparannan ehdotus (sopimusta ei hyväksytä)

Äänestys 1

JAA: Kaarina Wilskman, Ossi Vähäsarja, Ulla-Mari Karhu, Mikko Päivinen, Pirjo Komulainen, Viljo Smed, Tomi Passi, Mikko Vesterinen, Katri Kuusikallio, Hanna Graeffe, Mikko Laakkonen, Henry Berg, Emmi Mäkinen, Jenni Marttinen, Tiia Lintula, Mika Gilan, Liina-Lyydia Jämsä, Pekka Heikkinen, Marko Larjanne, Jenni Komonen, Helinä Perttu, Suvi Pohjonen, Peter Osipow, Olli Kamunen, Jarno Hautamäki, Arto Luukkanen, Mikko Taavitsainen, Markku Tenhunen, Pepe Makkonen, Heli Anttila, Kaija Tuuri, Eemeli Peltonen, Riikka Reina, Tarja Edry, Petri Graeffe, Tuija Kuusisto, Satu Tuominen, Rita Kostama, Katja Repo, Tuomas Raejärvi, Sanna-Maria Riikonen, Tero Rantanen, Mimmi Asikainen, Heini Liimatainen, yhteensä 44 JAA -ääntä

EI: Satu Haaparanta, Lassi Markkanen, Pekka Luuk, Peter Hagman, yhteensä 4 EI -ääntä

TYHJÄÄ: Birgitta Björkstedt, Seppo Heino, yhteensä 2 TYHJÄÄ

POISSA: Riikka Juuma, yhteensä 1 POISSA

Päätös

Kaupunginhallituksen pohjaehdotus hyväksyttiin ääniin 44 JAA -ääntä, 4 EI -ääntä, 2 TYHJÄÄ ja 1 POISSA.

Päätökseen jättivät eriävän mielipiteen Satu Haaparanta, Lassi Markkanen, Pekka Luuk ja Peter Hagman.

 

 

Esteellisyys

 • Riikka Juuma,

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi


Valitusaika 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.


Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.


Lisätietoja


Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 250 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.