Kaupunginvaltuusto, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Asemakaavan muutos, 5. kaupunginosa eli Kinnari, osa korttelista 527 (tilat 1:621 ja 1:503) Tataarikuja

JARDno-2017-1287

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tataarikujan asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä MRL 65 § ja MRA 27 mukaisesti 18.1. – 16.2.2018 välisenä aikana. Asiasta on saatu lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta sekä kaksi muistutusta. Lyhennelmä lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavoituksen vastineet on asemakaavaselostuksen liitteenä 2. Alkuperäiset lausunnot ja muistutukset sekä kooste kaupunginvaltuuston 10.12.2012 § 91 hyväksymästä kaavasta tehtyjen valitusten käsittelystä (KHO:2015:78) on tallennettu kaupunkikehityslautakunnan extranettiin.

Asemakaavakarttaan ei ole tehty nähtävilläolon jälkeen muutoksia joitakin teknisiä tarkistuksia lukuunottamatta. Asemakaavaselostusta on täydennetty.

Alueelle laaditaan erillinen tonttijako asemakaavan hyväksymisen jälkeen. Asemakaavan muutos kuulutetaan voimaan kun maankäyttösopimuksen edellyttämät toimenpiteet on suoritettu.

Ehdotus

Esittelijä

Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 5. kaupunginosan eli Kinnari osaa korttelista 527 (tilat 1:503 ja 1:621) sekä katualuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (päivätty 18.6.2012, tarkistettu 21.12.2017) ja sitä koskevan asemakaavan selostuksen (päivätty 21.12.2017, tarkistettu 22.3.2018).

Päätös

 

 

Hyväksyttiin

Valmistelija

Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 5. kaupunginosan eli Kinnari osaa korttelista 527 (tilat 1:503 ja 1:621) sekä katualuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (päivätty 18.6.2012, tarkistettu 21.12.2017) ja sitä koskevan asemakaavan selostuksen (päivätty 21.12.2017, tarkistettu 22.3.2018).

 

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Poistettiin esityslistalta

Valmistelija

  • Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Asemakaavaprosessin tulee edetä niin, että kaavaan liittyvä maankäyttösopimus on käsitelty ennen asemakaavan hyväksymistä. Korttelia 527 koskeva maankäyttösopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2018 § 103.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 5. kaupunginosan eli Kinnari osaa korttelista 527 (tilat 1:503 ja 1:621) sekä katualuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (päivätty 18.6.2012,​ tarkistettu 21.12.2017) ja sitä koskevan asemakaavan selostuksen (päivätty 21.12.2017,​ tarkistettu 22.3.2018).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, muistutuksen jättäneet, kaavoitusjohtaja, johtava rakennustarkastaja, maankäyttöinsinööri

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi


Valitusaika 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.


Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.


Lisätietoja


Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 250 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.