Kaupunginvaltuusto, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan viran täyttö

JARDno-2020-2234

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Merja Soosalu

Opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueiden palvelualuejohtajalle on hakemuksesta myönnetty ero 1.6.2020 alkaen.

Hallintosäännön 49 §:n mukaan kaupunginvaltuusto tekee periaatepäätöksen palvelualuejohtajan viran auki julistamisesta. Asiaa on käsitelty laajennetussa henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 28.1.2020 §7 ja kaupunginhallituksen kokouksessa 3.2.2020 § 23 ja näiden jälkeen kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.2.2020 §5, jossa kaupunginvaltuusto on palauttanut asian valmisteluun. Asian valmistelu on viivästynyt koronaepidemian ja yhteistoimintamenettelyyn liittyvän valmistelutyön vuoksi.

Valmistelutyö on käynnistynyt uudelleen laajennetun henkilöstöasiainjaoston lähetekeskustelulla kokouksessa 26.6.2020 § 21. Laajennettu henkilöstöasiainjaosto on käsitellyt jatkovalmisteltua aineistoa kokouksissaan 11.8.2020 § 24 ja 18.8.2020 § 27. Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päätti 18.8.2020 § 27, että esitetyt lisäselvitykset antavat tarvittavan selvityksen asian käsittelylle ja päätti esittää kaupunginhallitukselle, että tämä esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyy palvelualuejohtajan virantäyttöjen periaatteeksi sen, että sekä opetuksen ja kasvatuksen että hyvinvoinnin palvelualueille tulee kummallekin oma palvelualuejohtaja ja että molempien palvelualuejohtajien virkojen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto.

Kaupunginhallitus käsitteli laajennetun henkilöstöasiainjaoston esityksen palvelualuejohtajien virantäytön periaatteiksi kokouksessaan 28.8.2020 § 289 ja päätti, että se esittää esittelijän esityksen mukaisesti kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyy palvelualuejohtajan virkojen auki julistamisen laajennetun henkilöstöasiainjaoston esityksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto päätti palvelualuejohtajan virantäytön periaatteesta laajennetun henkilöstöasiainjaoston ja kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti kokouksessaan 7.9.2020 § 51.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.2.2020 §23 päättänyt perustaa kaksi palvelualuejohtajan virkaa, toinen hyvinvoinnin palvelualuejohtajan virka ja toinen opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan virka. Päätös on ehdollinen kaupunginvaltuuston periaatepäätökselle kahdesta palvelualuejohtajan virasta. Kun kaupunginvaltuusto on 7.9.2020 § 51 päättänyt periaatteista, jotka ovat linjassa kaupunginhallituksen päätöksen ehdollisuuden kanssa, katsotaan, että kaupunginhallitus on perustanut opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan viran.

Hallintosäännön § 14 mukaan henkilöstöasiainjaosto vastaa valtuusto- tai hallitustason päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta sekä päättää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista ja kaupunginhallituksen valitsemien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot. Kaupunginvaltuuston valitsemien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista päättää kaupunginvaltuusto huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot.

Koska kyseessä on palvelualuejohtajan viran täyttö, on viran täytön valmistelua varten henkilöstöasiainjaoston kokoonpanoa laajennettu hallintosäännön § 14 mukaisesti kaupunginhallituksen kokouksessa 2.12.2019 § 317.

Tässä laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokouksessa on tavoitteena päättää opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan viran osaamisprofiili, hakuilmoitus sekä päättää rekrytoinnin ohjeellisesta aikataulusta

Luonnokset osaamisprofiiliksi ja hakuilmoitukseksi ovat tämän pykälän oheismateriaalina ja sekä viran täytön ohjeellinen aikataulu käy ilmi liitteestä.

MSO

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää hyväksyä opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan osaamisprofiilin ja hakuilmoituksen sekä virantäytön ohjeellisen aikataulun esityksen mukaisesti.

Lisäksi laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää, että viran hakuaika on kaksi viikkoa alkaen 24.9.2020.

Päätös

Käsittelyn aikana esittelijä muuttaa esitystään siten, että hakuaikaa pidennetään 2 viikolla. Hakuaika on 4 viikkoa päättyen 22.10.2020. Alustavaa aikataulua muutetaan tästä johtuen siten, että kaupunginvaltuusto valitsee opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan 14.12.2020 kokouksessaan.

Hakuilmoitusta muokataan teknisesti huomioiden laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokouksessa käyty keskustelu. Hakuilmoitusta lyhennetään työnantajan kuvauksen osuudessa.

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto hyväksyy osaamisprofiilin. 

 

 

 

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännön §14 mukaan henkilöstöasiainjaosto vastaa valtuusto- tai hallitustason päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta sekä päättää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista ja kaupunginhallituksen valitsemien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot. Kaupunginvaltuuston valitsemien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista päättää kaupunginvaltuusto huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot.

Koska kyseessä on palvelualuejohtajan viran täyttö, on viran täytön valmistelua varten henkilöstöasiainjaoston kokoonpanoa laajennettu hallintosäännön § 14 mukaisesti kaupunginhallituksen kokouksessa 2.12.2019 § 317.

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto on päättänyt kokouksessaan 23.9.2020 §30 opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan viran hakuajaksi 4 viikkoa päättyen 22.10.2020.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan hakuaika on päättynyt 22.10.2020, klo 15.00. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 16 henkilöä. Henkilöstöasiainjaoston jäsenet ovat saaneet sähköisen linkin hakijoiden hakemuksiin Laura-järjestelmään.

Tässä laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokouksessa käsitellään ansiovertailu ja päätetään haastatteluihin kutsuttavista hakijoista ja ennakkotehtävistä sekä tarkistetaan viran täytön aikataulua.

Mso

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto

 1. valitsee hakemusten perusteella haastateltavaksi kutsuttavat opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan virkaa hakeneista
 2. päättää ennakkotehtävistä,
 3. merkitsee tiedoksi valmistelu-aikataulussa tapahtuneet tarkennukset

 

Käsittely

Helinä Perttu ilmoitti esteellisyydestä ja poistui ennen asian käsittelyä.

Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan. Uusi päätösehdotus kuuluu: 

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto

1. valitsee seuraavat 9 henkilöä, joille lähetetään ennakkotehtävä:

(henkilötiedot poistettu)

2. päättää ennakkotehtävistä esityksen mukaisesti

3. merkitsee tiedoksi kokouksessa tarkennetun valmisteluaikataulun

Merkittiin, että täydellinen nimiluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä, jota liitettä ei julkaista tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokous 3.11.2020 päätettiin peruuttaa. Laajennettu henkilöstöasiainjaosto kokoontuu 6.11.2020.

Esteellisyys

Helinä Perttu (esteellisyyden peruste, yleislausekejäävi (hallintolaki 28.1 § 7-k), esihenkilö hakijana)

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto on kokouksessaan 27.10.2018 §38 valinnut opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan virkaa hakeneista ne hakijat, joille lähetettiin ennakkotehtävät ja päättänyt, että ennakkotehtäviin vastaamisen määräaika on maanantai 2.11.2020 klo 8.00. Kaikki ennakkotehtäviin valitut ovat jättäneet ennakkotehtävät määräaikaan mennessä.

Laajennettu henkilöstöasianjaosto valitsee kokouksessa 6.11.2020 ennakkotehtävien ja hakemusten perusteella haastateltavaksi kutsuttavat henkilöt. Haastattelut pidetään vkolla 46 virantäytön valmisteluaikataulun mukaisesti.

mso

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto valitsee hakemusten ja pyydettyjen ennakkotehtävien perusteella haastateltavaksi kutsuttavat opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajaksi hakeneista.

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin heti asian § 44 jälkeen.

Kokoustauko 9.40 - 10.10.

Keskustelun kuluessa esittelijä ehdotti, että haastatteluun kutsutaan seuraavat hakijat (aakkosjärjestyksessä): Arto Jormalainen, Arja Korhonen, Nina Korko, Leena Lakovaara ja Merja Narvo-Akkola.

Päätös

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun seuraavat hakijat (aakkosjärjestyksessä): 

 • Arto Jormalainen, 
 • Arja Korhonen
 • Nina Korko
 • Leena Lakovaara
 • Merja Narvo-Akkola.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto on kokouksessaan 27.10.2020 § 38 valinnut opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajaksi hakeneista ne hakijat, joille lähetettiin ennakkotehtävä. Laajennettu henkilöstöasianjaosto on valinnut kokouksessa 6.11.2020 ennakkotehtävien ja hakemusten perusteella haastateltavaksi kutsuttavat henkilöt. Haastattelut pidetään vkolla 46.

mso

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto

 1. haastattelee opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan haastatteluihin valitut 
 2. valitsee haastatelluista henkilöarviointiin ja kaupunginvaltuuston paneeliin osallistuvat hakijat.

 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa esittelijä teki seuraavanlaisen päätösehdotuksen:

Henkilöstöasianjaosto päättää, että henkilöarviointiin ja kaupunginvaltuuston paneeliin osallistuvat (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu).

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan virka on ollut julkisesti haettavana 24.9.-22.10.2020 välisen ajan. Hakuajan päättymiseen mennessä palvelualuejohtajan virkaa haki 16 henkilöä.

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päätti kokouksessaan 10.11.2020 §49 lähettää haastatelluista hakijoista henkilöarviointiin kaksi hakijaa.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan rekrytointi on edennyt laajennetun henkilöstöasiainjaoston valintaesityksen tekemiseen kaupunginhallitukselle, joka tekee valintaesityksen kaupunginvaltuustolle. Henkilöarviointien esittelyn ajan kokoukseen osallistuu henkilöarvioinnin suorittanut Cresco Oy:n johtava konsultti.

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto kuulee kokouksessa henkilöarviontien tulokset ja päättää esittää kaupunginhallitukselle kokoukseen 30.11.2020 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajaksi valittavan henkilön.

mso

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajaksi valittavan henkilön ja varalle valittavan henkilön. Päätös on ehdollinen siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.  

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

 

Käsittely

Käsittelyn aikana laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto suorittaa virkavaalin seuraavien virkaa hakeneiden henkilöiden välillä (aakkosjärjestyksessä): (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu).

 

Läsnäolijat ja esteellisyydet kts. § 55. (täsmennetty 27.11.2020 / JI)

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti seuraavasti: 

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto suorittaa virkavaalin seuraavien virkaa hakeneiden henkilöiden välillä (aakkosjärjestyksessä): (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu)

Virkavaali on ehdollinen siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.  

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto 26.11.2020 § 57

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto suorittaa virkavaalin seuraavien virkaa hakeneiden henkilöiden välillä (aakkosjärjestyksessä): (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu).

Virkavaali on ehdollinen siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.  

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Taavitsaisen muutosehdotuksen yksimielisesti seuraavasti: 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 1. suorittaa virkavaalin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan viran täyttämiseksi
 2. kaupunginhallitus esittää kärkiehdokkaiksi seuraavat (aakkosjärjestyksessä) (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu)
 3. suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin
 4. Virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta. 

 

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Esteellisyys

Helinä Perttu, Jarno Hautamäki (esteellisyyden peruste, yleislausekejäävi (hallintolaki 28.1 § 7-k), esihenkilö hakijana)

Kokouskäsittely

Helinä Perttu ja Jarno Hautamäki poistuivat ilmoittaen esteellisyydestä. 

Tomi Passi toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn aikana. 

Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti: 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 1. suorittaa virkavaalin seuraavien virkaa hakeneiden henkilöiden välillä (aakkosjärjestyksessä): (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu)
 2. suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin.
 3. Virkavaali on ehdollinen siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.  

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

 

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen, kannatti Ulla-Mari Karhu.  

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 1. suorittaa virkavaalin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan viran täyttämiseksi
 2. kaupunginhallitus esittää kärkiehdokkaiksi seuraavat (aakkosjärjestyksessä) (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu)
 3. suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin
 4. Virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta. 

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

 

Puheenjohtaja tiedusteli, voiko kaupunginhallitus hyväksyä Taavitsaisen muutosehdotuksen yksimielisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi Taavitsaisen muutosehdotuksen yksimielisesti. 

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännön 14§ mukaan henkilöstöasiainjaosto vastaa kaupunginvaltuusto- tai kaupunginhallitustason päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta sekä päättää kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista.

Työnvaativuuden arviointi Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan virkaan on suoritettu Hay Groupin työnvaativuusarviontijärjestelmän avulla,​ kuten muidenkin ylempien johtajien työnvaativuus on arvioitu. Työnvaativuuteen perustuvasta palkkauksesta henkilöstöasiainjaosto päättää rekrytoinnin yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää, että Opetuksen ja hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan viran palkka määräytyy työn vaativuuden arvioinnin perusteella ja määrittää palkan.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteluun.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 30.11.2020 § 397

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää 

 1. suorittaa virkavaalin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan viran täyttämiseksi
 2. kaupunginhallitus esittää kärkiehdokkaiksi seuraavat (aakkosjärjestyksessä) Niina Korko ja Merja Narvo-Akkola
 3. suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin
 4. Virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta. 

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

 

Käsittely:

Satu Tuominen ehdotti, että virkaan valitaan Merja Narvo-Akkola.

Mikko Taavitsainen ehdotti, että virkaan valitaan Niina Korko.

Mikko Taavitsainen ehdotti Tomi Passin kannattamana, että vaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä.

Puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto jättää asian pöydälle ja siirtää asian käsittelyn jatkokokoukseen, joka järjestetään fyysisenä kokouksena 16.12.2020 kello 18.00. Valtuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja siirtää sen käsittelyn jatkokokoukseen, joka pidetään fyysisenä kokouksena 16.12.2020 kello 18.00.

Valmistelija

 • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 14.12.2020 § 87

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 16.12.2020.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää 

 1. suorittaa virkavaalin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan viran täyttämiseksi
 2. kaupunginhallitus esittää kärkiehdokkaiksi seuraavat (aakkosjärjestyksessä) Niina Korko ja Merja Narvo-Akkola
 3. suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin
 4. Virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta. 

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti 

 1. valita opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan virkaan Merja Narvo-Akkolan
 2. valita hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan virkaan varasijalle Niina Korkon
 3. että, virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta. 
   

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Kokouskäsittely

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti, että ääntenlaskijoina toimivat valtuuston vaalilautakunnan jäsenet ja saapuvilla olleet varajäsenet; Suvi Pohjonen (pj), Emmi Mäkinen, Jenni Marttinen, Ossi Vähäsarja, Katja Repo ja Pekka Luuk.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan vaali

Puheenjohtaja totesi, että oli suoritettava opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan suljettu lippuvaali. Vaali suoritetaan kirjoittamalla lippuun valittavan henkilön koko nimi tai sukunimi. 

Ennen äänestyksen suorittamista hallintojohtaja avasi vaaliuurnan ja näytti sitä valtuustolle ja puheenjohtajalle. Todettiin, että vaaliuurna oli tyhjä. Suoritettiin suljettu lippuvaali.

Vaaliuurna luovutettiin valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtajalle Suvi Pohjoselle ääntenlaskentaa varten. Kokous keskeytettiin ääntenlaskennan ajaksi 19.51 - 19.58 . 

Pohjonen totesi laskennan tuloksen seuraavasti: Annettuja ääniä yhteensä 50, joista hylättyjä 2, tyhjiä 1, Merja Narvo-Akkola 37, ja Niina Korko 10.

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston valinneen opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan virkaan Merja Narvo-Akkolan.

Lassi Markkanen poistui kokouksesta tämän asian aikana kello 19.42.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan varasijalle valittavan vaali

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti valita yksimielisesti Niina Korkon varalle opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan varasijalle. 

Tiedoksi

Hakijat, HR-palvelut