Kaupunginvaltuusto, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan viran täyttö

JARDno-2020-2233

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Merja Soosalu

Opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueiden palvelualuejohtajalle on hakemuksesta myönnetty ero 1.6.2020 alkaen.

Hallintosäännön 49 §:n mukaan kaupunginvaltuusto tekee periaatepäätöksen palvelualuejohtajan viran auki julistamisesta. Asiaa on käsitelty laajennetussa henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 28.1.2020 § 7 ja kaupunginhallituksen kokouksessa 3.2.2020 § 23 ja näiden jälkeen kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.2.2020 § 5, jossa kaupunginvaltuusto on palauttanut asian valmisteluun. Asian valmistelu on viivästynyt koronaepidemian ja yhteistoimintamenettelyyn liittyvän valmistelutyön vuoksi.

Valmistelutyö on käynnistynyt uudelleen laajennetun henkilöstöasiainjaoston lähetekeskustelulla kokouksessa 26.6.2020 § 21. Laajennettu henkilöstöasiainjaosto on käsitellyt jatkovalmisteltua aineistoa kokouksissaan 11.8.2020 § 24 ja 18.8.2020 § 27. Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päätti 18.8.2020 § 27, että esitetyt lisäselvitykset antavat tarvittavan selvityksen asian käsittelylle ja päätti esittää kaupunginhallitukselle, että tämä esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyy palvelualuejohtajan virantäyttöjen periaatteeksi sen, että sekä opetuksen ja kasvatuksen että hyvinvoinnin palvelualueille tulee kummallekin oma palvelualuejohtaja ja että molempien palvelualuejohtajien virkojen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto.

Kaupunginhallitus käsitteli laajennetun henkilöstöasiainjaoston esityksen palvelualuejohtajien virantäytön periaatteiksi kokouksessaan 28.8.2020 § 289 ja päätti, että se esittää esittelijän esityksen mukaisesti kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyy palvelualuejohtajan virkojen auki julistamisen laajennetun henkilöstöasiainjaoston esityksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto päätti palvelualuejohtajan virantäytön periaatteesta laajennetun henkilöstöasiainjaoston ja kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti kokouksessaan 7.9.2020 § 51.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.2.2020 § 23 päättänyt perustaa kaksi palvelualuejohtajan virkaa, toinen hyvinvoinnin palvelualuejohtajan virka ja toinen opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan virka. Päätös on ehdollinen kaupunginvaltuuston periaatepäätökselle kahdesta palvelualuejohtajan virasta. Kun kaupunginvaltuusto on 7.9.2020 § 51 päättänyt periaatteista, jotka ovat linjassa kaupunginhallituksen päätöksen ehdollisuuden kanssa, katsotaan, että kaupunginhallitus on perustanut hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan viran.

Hallintosäännön §14 mukaan henkilöstöasiainjaosto vastaa valtuusto- tai hallitustason päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta sekä päättää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista ja kaupunginhallituksen valitsemien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot. Kaupunginvaltuuston valitsemien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista päättää kaupunginvaltuusto huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot.

Koska kyseessä on palvelualuejohtajan viran täyttö, on viran täytön valmistelua varten henkilöstöasiainjaoston kokoonpanoa laajennettu hallintosäännön § 14 mukaisesti kaupunginhallituksen kokouksessa 2.12.2019 § 317.

Tässä laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokouksessa on tavoitteena päättää hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan viran osaamisprofiili, hakuilmoitus sekä päättää rekrytoinnin ohjeellisesta aikataulusta.

Luonnokset osaamisprofiiliksi ja hakuilmoitukseksi ovat tämän pykälän oheismateriaalina ja sekä viran täytön ohjeellinen aikataulu käy ilmi liitteestä. 

MSO

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää hyväksyä hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan osaamisprofiilin ja hakuilmoituksen sekä virantäytön ohjeellisen aikataulun esityksen mukaisesti.

Lisäksi laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää, että viran hakuaika on kaksi viikkoa alkaen 24.9.2020.

Päätös

Käsittelyn aikana esittelijä muuttaa esitystään siten, että hakuaikaa pidennetään 2 viikolla. Hakuaika on 4 viikkoa päättyen 22.10.2020. Alustavaa aikataulua muutetaan tästä johtuen siten, että kaupunginvaltuusto valitsee hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan 14.12.2020 kokouksessaan.

Hakuilmoitusta muokataan teknisesti huomioiden laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokouksessa käyty keskustelu. Hakuilmoitusta lyhennetään työnantajan kuvauksen osuudessa.

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto hyväksyy osaamisprofiilin. 

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännön §14 mukaan henkilöstöasiainjaosto vastaa valtuusto- tai hallitustason päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta sekä päättää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista ja kaupunginhallituksen valitsemien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot. Kaupunginvaltuuston valitsemien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista päättää kaupunginvaltuusto huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot.

Koska kyseessä on palvelualuejohtajan viran täyttö, on viran täytön valmistelua varten henkilöstöasiainjaoston kokoonpanoa laajennettu hallintosäännön § 14 mukaisesti kaupunginhallituksen kokouksessa 2.12.2019 § 317.

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto on päättänyt kokouksessaan 23.9.2020 §31 hyvinvoinnin palvelualuejohtajan viran hakuajaksi 4 viikkoa päättyen 22.10.2020.

Hyvinvinvoinnin palvelualuejohtajan hakuaika on päättynyt 22.10.2020, klo 15.00. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 38 henkilöä. Henkilöstöasiainjaoston jäsenet ovat saaneet sähköisen linkin hakijoiden hakemuksiin Laura-järjestelmään.

Tässä laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokouksessa käsitellään ansiovertailu ja päätetään haastatteluihin kutsuttavista hakijoista ja ennakkotehtävistä sekä tarkistetaan viran täytön aikataulua.

Mso

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto

 1. valitsee hakemusten perusteella haastateltavaksi kutsuttavat hyvinvoinnin palvelualuejohtajan virkaa hakeneista
 2. päättää ennakkotehtävistä
 3. merkitsee tiedoksi valmistelu-aikataulussa tapahtuneet tarkennukset

 

Käsittely

Tämän pykälän käsittely siirretään 28.10. pidettävään jatkokokoukseen. 

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päättää siirtää tämän pykälän käsittelyn 28.10.2020 pidettävään jatkokoukseen.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

27.10 2020 § 39 Henkilöstöasiainjaosto päätti siirtää tämän pykälän käsittelyn 28.10.2020 pidettävään jatkokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto

 1. valitsee hakemusten perusteella haastateltavaksi kutsuttavat hyvinvoinnin palvelualuejohtajan virkaa hakeneista
 2. päättää ennakkotehtävistä
 3. merkitsee tiedoksi valmistelu-aikataulussa tapahtuneet tarkennukset

Käsittely

Henkilöstöjohtaja Merja Soosalu esitteli jaostolle ansiovertailun.

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan, muuttunut päätösehdotus kuului seuraavasti:

"Laajennettu henkilöstöasiainjaosto

 1. valitsee seuraavat 12 henkilöä, joille lähetetään ennakkotehtävä ja joista valitaan myöhemmin haastatteluihin kutsuttavat:

(henkilötiedot poistettu)

 1. päättää ennakkotehtävistä esityksen mukaisesti ja valtuuttaa viranhaltijat tekemään tekstiin stilistisiä korjauksia.
 2. merkitsee tiedoksi valmisteluaikataulussa tapahtuneet tarkennukset."

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto on kokouksessaan 28.10.2018 §42 valinnut hyvinvoinnin palvelualuejohtajan virkaa hakeneista ne hakijat, joille lähetettiin ennakkotehtävät ja päättänyt, että ennakkotehtäviin vastaamisen määräaika on maanantai 2.11.2020 klo 8.00. Kaikki ennakkotehtäviin valitut ovat jättäneet ennakkotehtävät määräaikaan mennessä.

Laajennettu henkilöstöasianjaosto valitsee kokouksessa 6.11.2020 ennakkotehtävien ja hakemusten perusteella haastateltavaksi kutsuttavat henkilöt. Haastattelut pidetään vkolla 46 virantäytön valmisteluaikataulun mukaisesti.

mso

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto valitsee hakemusten ja pyydettyjen ennakkotehtävien perusteella haastateltavaksi kutsuttavat hyvinvoinnin palvelualuejohtajaksi hakeneista.

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 45 jälkeen.

Kokoustauko 11.31 - 12.31.

 

Päätös

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättl kutsua haastatteluihin seuraavat hakijat (aakkosjärjestyksessä):

 • Kristiina Hannula
 • Jari Lausvaara
 • Jari Perkiömäki
 • Mikko Vainio
 • Kirsi Virtanen.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto on kokouksessaan 28.10.2020 § 42 valinnut hyvinvoinnin palvelualuejohtajaksi hakeneista ne hakijat, joille lähetettiin ennakkotehtävä. Laajennettu henkilöstöasianjaosto on valinnut kokouksessa 6.11.2020 ennakkotehtävien ja hakemusten perusteella haastateltavaksi kutsuttavat henkilöt. Haastattelut pidetään vkolla 46.

mso

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto

 1. haastattelee hyvinvoinnin palvelualuejohtajan haastatteluihin valitut 
 2. valitsee haastatelluista henkilöarviointiin ja kaupunginvaltuuston paneeliin osallistuvat hakijat.

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päättää siirtää tämän pykälän käsittelyn jatkokokoukseen pe 13.11.2020 klo 7.45 alkaen.

Kokouskäsittely

Siirretään asian käsittely jatkokokoukseen pe 13.11.2020 klo 7.45 alkaen.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto 10.11.2020 § 50

Asian käsittely siirrettiin jatkokokoukseen 13.11.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto

 1. haastattelee hyvinvoinnin palvelualuejohtajan haastatteluihin valitut 
 2. valitsee haastatelluista henkilöarviointiin ja kaupunginvaltuuston paneeliin osallistuvat hakijat.

 

Käsittely

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto haastatteli seuraavat hakijat:

 1. (henkilötiedot poistettu) klo 8-9
 2. (henkilötiedot poistettu) klo 9-10
 3. (henkilötiedot poistettu) klo 10.30-11.30
 4. (henkilötiedot poistettu) klo 12.30-13.30
 5. (henkilötiedot poistettu) klo 13.30-14.30

 

Keskustelun kuluessa esittelijä teki seuraavan ehdotuksen henkilöarviointiin ja kaupunginvaltuuston paneeliin osallistuvista:

”Laajennettu henkilöstöasianjaosto päättää, että henkilöarviointiin ja kaupunginvaltuuston paneeliin osallistuvat (henkilötiedot poistettu), (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu).”

Päätös

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto

 1. haastatteli hyvinvoinnin palvelualuejohtajan haastatteluihin valitut. 
 2. päätti, että henkilöarviointiin ja kaupunginvaltuuston paneeliin osallistuvat (henkilötiedot poistettu), (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu).

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan virka on ollut julkisesti haettavana 24.9.-22.10.2020 välisen ajan. Hakuajan päättymiseen mennessä palvelualuejohtajan virkaa haki 38 henkilöä.

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päätti jatkokokouksessaan 13.11.2020 §50 lähettää haastatelluista hakijoista henkilöarviointiin kolme hakijaa.

Hyvinvoinnin palvelualuejohtajan rekrytointi on edennyt laajennetun henkilöstöasiainjaoston valintaesityksen tekemiseen kaupunginhallitukselle, joka tekee valintaesityksen kaupunginvaltuustolle. Henkilöarviointien esittelyn ajan kokoukseen osallistuu henkilöarvioinnin suorittanut Cresco Oy:n johtava konsultti.

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto kuulee kokouksessa henkilöarviontien tulokset ja päättää esittää kaupunginhallitukselle kokoukseen 30.11.2020 Hyvinvoinnin palvelualuejohtajaksi valittavan henkilön.

mso

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Hyvinvoinnin palvelualuejohtajaksi valittavan henkilön ja varalle valittavan henkilön. Päätös on ehdollinen siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.  

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

 

Käsittely

Käsit​​​​​​telyn aikana laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto suorittaa virkavaalin seuraavien virkaa hakeneiden henkilöiden välillä (aakkosjärjestyksessä): (henkilötiedot poistettu), (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu).

 

Läsnäolijat ja esteellisyydet kts. § 55. (täsmennetty 27.11.2020 JI)

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti seuraavasti: 

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto suorittaa virkavaalin seuraavien virkaa hakeneiden henkilöiden välillä (aakkosjärjestyksessä): (henkilötiedot poistettu), (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu).

Virkavaali on ehdollinen siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.  

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto 26.11.2020 § 56

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto suorittaa virkavaalin seuraavien virkaa hakeneiden henkilöiden välillä (aakkosjärjestyksessä): (henkilötiedot poistettu), (henkilötiedot poistettu)ja (henkilötiedot poistettu).

Virkavaali on ehdollinen siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.  

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin Taavitsaisen muutosehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 1. suorittaa virkavaalin hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan viran täyttämiseksi
 2. kaupunginhallitus esittää kärkiehdokkaiksi seuraavat (aakkosjärjestyksessä) (henkilötiedot poistettu), (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu)
 3. suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin
 4. Virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta. 

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Kokouskäsittely

Tämä asia käsiteltiin asian § 391 jälkeen. 

Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti: 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 1. suorittaa virkavaalin seuraavien virkaa hakeneiden henkilöiden välillä (aakkosjärjestyksessä):(henkilötiedot poistettu), (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu)
 2. suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin.
 3. Virkavaali on ehdollinen siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.  

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen, kannatti Helinä Perttu, Ulla-Mari Karhu ja Tomi Passi:  

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 1. suorittaa virkavaalin hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan viran täyttämiseksi
 2. kaupunginhallitus esittää kärkiehdokkaiksi seuraavat (aakkosjärjestyksessä) (henkilötiedot poistettu), (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu)
 3. suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin
 4. Virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta. 

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Mikko Taavitsaisen muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännön 14§ mukaan henkilöstöasiainjaosto vastaa kaupunginvaltuusto- tai kaupunginhallitustason päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta sekä päättää kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista.

Työnvaativuuden arviointi Hyvinvoinnin palvelualuejohtajan virkaan on suoritettu Hay Groupin työnvaativuusarviontijärjestelmän avulla,​ kuten muidenkin ylempien johtajien työnvaativuus on arvioitu. Työnvaativuuteen perustuvasta palkkauksesta henkilöstöasiainjaosto päättää rekrytoinnin yhteydessä. 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää, että Hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan viran palkka määräytyy työn vaativuuden arvioinnin perusteella ja määrittää palkan.

 

Päätös

Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteluun.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 30.11.2020 § 396

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää  

 1. suorittaa virkavaalin hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan viran täyttämiseksi
 2. kaupunginhallitus esittää kärkiehdokkaiksi seuraavat (aakkosjärjestyksessä) Kristiina Hannula, Jari Lausvaara ja Jari Perkiömäki
 3. suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin
 4. että, virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta. 

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

 

Käsittely:

Vt. palvelualuejohtaja Jari Lausvaara poistui esteellisyydestä ilmoittaen ennen tämän asian käsittelyn aloittamista. Esteellisyyden peruste asianosaisuus, hallintolain 29 §:n 1 momentin kohta 1.

Hallintojohtaja ja henkilöstöasiainjaoston puheenjohtaja selostivat asiaa.

Tuija Kuusisto ehdotti Markku Tenhusen kannattamana, että virkaan valitaan Jari Perkiömäki.

Kaisa Saarikorpi ehdotti, että virkaan valitaan Jari Lausvaara.

Pirjo Komulainen ehdotti Liisa Majasen ja Katja Revon kannattamana, että virkaan valitaan Kristiina Hannula.

Tomi Passi ehdotti, että virkavaali suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä.

Puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja siirtää asian jatkokokoukseen, joka järjestetään fyysisenä kokouksena 16.12.2020 kello 18.00. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja siirtää sen jatkokokoukseen, joka järjestetään fyysisenä kokouksena 16.12.2020 kello 18.00. 

Valmistelija

 • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 14.12.2020 § 86

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 16.12.2020.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää  

 1. suorittaa virkavaalin hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan viran täyttämiseksi
 2. kaupunginhallitus esittää kärkiehdokkaiksi seuraavat (aakkosjärjestyksessä) Kristiina Hannula, Jari Lausvaara ja Jari Perkiömäki
 3. suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin
 4. että, virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta. 

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti 

 1. valita hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan virkaan Kristiina Hannulan
 2. valita hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan virkaan varasijalle Jari Perkiömäen
 3. että, virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta. 
   

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Kokouskäsittely

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti, että ääntenlaskijoina toimivat molemmissa asiakohdissa valtuuston vaalilautakunnan jäsenet ja saapuvilla olleet varajäsenet; Suvi Pohjonen (pj), Emmi Mäkinen, Jenni Marttinen, Ossi Vähäsarja, Katja Repo ja Pekka Luuk.

Hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan vaali

Puheenjohtaja totesi, että oli suoritettava hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan suljettu lippuvaali. Vaali suoritetaan kirjoittamalla lippuun valittavan henkilön koko nimi tai sukunimi. 

Ennen äänestyksen suorittamista hallintojohtaja avasi vaaliuurnan ja näytti sitä valtuustolle ja puheenjohtajalle. Todettiin, että vaaliuurna oli tyhjä. Suoritettiin suljettu lippuvaali.

Vaaliuurna luovutettiin valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtajalle Suvi Pohjoselle ääntenlaskentaa varten. Kokous keskeytettiin ääntenlaskennan ajaksi klo 18.30 - 18.56.

Pohjonen totesi laskennan tuloksen seuraavasti: Annettuja ääniä yhteensä 50, joista hylättyjä 1, tyhjiä 1, Kristiina Hannula 31, Jari Perkiömäki 10 ja Jari Lausvaara 7.

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston valinneen Kristiina Hannulan hyvinvoinnin palvelualuejohtajan virkaan. 

Hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan virkaan varasijalle valittavan vaali

Valtuutettu Satu Haaparanta ehdotti Kristiina Vainikan kannattamana varalle valittavaksi Jari Perkiömäkeä. Valtuutettu Kaisa Saarikorpi ehdotti varalle valittavaksi Jari Lausvaaraa. Tomi Passi ehdotti, että valinta suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä.  

Puheenjohtaja totesi, että oli suoritettava suljettu lippuvaali hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan virkaan varalle valittavasta henkilöstä. Vaali suoritetaan kirjoittamalla lippuun valittavan henkilön koko nimi tai sukunimi.  

Ennen äänestyksen suorittamista hallintojohtaja avasi vaaliuurnan ja näytti sitä valtuustolle ja puheenjohtajalle. Todettiin, että vaaliuurna oli tyhjä. Suoritettiin suljettu lippuvaali.

Vaaliuurna luovutettiin valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtajalle Suvi Pohjoselle ääntenlaskentaa varten. Kokous keskeytettiin ääntenlaskennan ajaksi klo 19.19 - 19.30.

Pohjonen totesi laskennan tuloksen. Annettuja ääniä oli 50, joista hylättyjä 0, tyhjiä 0, Jari Perkiömäki 35, Jari Lausvaara 14 ja Anna Major 1. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston valinneen  hyvinvoinnin palvelualuejohtajan virkaan varasijalle Jari Perkiömäen. 

Tiedoksi

Hakijat, HR-palvelut