Kaupunginvaltuusto, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma

JARDno-2020-1561

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Toimintaympäristön kehitys

Maailman ja Suomen talousnäkymät ovat heikentyneet vuoden 2020 alussa puhjenneen koronapandemian seurauksena erittäin nopeasti. Koronapandemia on johtanut maailmanlaajuisesti taloudet taantumaan. 
Myös kuntasektorin talous on kiristynyt merkittävästi koronakriisin seurauksena, heijastuen erityisesti kuntien verotuloihin. Rajoitustoimien seurauksena kuntien toimintaa on supistettu, mikä on vähentänyt toimintatuottoja ja toisaalta poikkeusjärjestelyt on lisänneet toimintamenoja.

Arvioiden mukaan korona heikentää kuntataloutta yli miljardilla eurolla vuonna 2020 valtion tukitoimenpiteistä huolimatta. Kuntatalouden näkymä lähivuosille on historiallisen synkkä. Kuntasektorin tulojen ja menojen epätasapainoa painaa koronan lisäksi muun muassa väestön ikääntyminen ja korjausvelka. 

Koronan aiheuttaman kriisin vaikutukset vaihtelevat kunnittain merkittävästi riippuen mm. kunnan tulo- ja menorakenteesta sekä väestö- ja elinkeinorakenteesta. Hallitus päätti kesäkuussa toimenpiteistä, jolla helpotetaan koronapandemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimista johtuvia kuntien talouden haasteita. Vaikka Koronan vaikutukset kiistatta heijastuvat myös tulevalle vuodelle sekä verotulojen madaltumisen että patoutuneen palvelukysynnän realisoituessa kuntien hoidettavaksi, ovat tukitoimenpiteet määräaikaisia ja näillä näkymin kohdistumassa vain vuodelle 2020. Vaikutusarvioiden tarkentuessa kunnille suunnattua toimenpidekokonaisuutta saatetaan täydentää lisätalousarvioissa ja syksyn budjettiriihessä.

Järvenpään kaupungin talous 2020

Koronapandemialla on merkittävät negatiiviset vaikutukset Järvenpään kaupungin talouteen. Kaupungin talousarvio laadittiin alunperin lähes 7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, koska menojen ja tulojen useampivuotista epätasapainoa ei pystytty kääntämään positiiviseksi näin lyhyessä ajassa merkittävästä toimenpideohjelmasta huolimatta. Koronapandemian seurauksena alijäämäennuste tulee ylittymään ja kunnan taseeseen kertynyt ylijäämä 9,7 miljoonaa euroa syödään vuoden 2020 loppuun mennessä. Tunnistettu tarve ylijäämäpuskurin kerryttämiseen tulee koronan seurauksena entistä haastavammaksi toteuttaa. 

Koronakriisin seurauksena kaupungin verotulot laskevat viimeisimmän, Kuntaliiton kesäkuun ennusteeseen pohjaavan arvion mukaan 12,67 miljoonaa euroa verrattuna hyväksyttyyn talousarvioon. Pudotus kohdistuu erityisesti kunnallisverotuottoihin (-11,62 Me). Yhteisöverotuottojen arvioidaan laskevan 0,6 Me vuonna 2020. Arviossa on huomioitu noin miljoonan euron lisäys yhteisöverotuloihin tilapäisen yhteisöveron jako-osuuden korotuksesta. Kuntien jako-osuuden korotus poistuu 2021. Valtion kompensaatiot helpottavat osaltaan tilannetta vuonna 2020, mutta verotulojen alenema vaikuttaa vielä tulevinakin vuosina. Veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetysten tilapäinen korvaus 4,52 miljoonaa euroa tasoittaa rahoitustarvetta 2020, mutta vastaava summa peritään korkoineen takaisin vuonna 2021, eikä se siten ole oikea tukitoimenpide.

Korona on alentanut myös palvelualueiden maksu- ja myyntituottoja, mikä synnyttää lisähaasteita, kun menoja ole pystytty sopeuttamaan palvelusulkuja vastaavasti. Lisäksi poikkeusjärjestelyt kasvattavat toimintamenoja. Toimintamenojen ja tulojen korona-arvioiden teko on kesken ja ne tarkentuvat johdon raportin laadinnan yhteydessä. Euromääräisesti suurimmat tulomenetykset liittyvät vuonna 2020 päivähoitomaksutuottoihin, sekä vapaa-aika-, harrastus- ja kulttuuripalvelujen erilaisiin myyntituloihin. Epidemia-ajan poikkeusjärjestelyt lisää menopaineita erityisesti siivouksen osalta, joskin kevään sulkujen ja palvelujen alasajon mahdollistamat säästöt helpottavat tilannetta. Samoin tilannetta helpottaa tulomenetysten ja poikkeusolojen lisäpalvelujen kattamiseksi haetut valtionavut. Tämän hetkisen arvion mukaan koronan vaikutus oman toiminnan tuottoihin ja kuluihin on 1-1,5 miljoonaa euroa.

Toimintamenojen osalta merkittävimmät ylitysriskit ovat Keusotessa, ja niitä kohdentuu koronasta johtuen myös tulevalle vuodelle. Keusote ei ole vielä esittänyt virallisia, suoritelaskentaan perustuvia kuntakohtaisia ennusteitaan kuluvalle vuodelle, mutta näillä näkymin budjetti ylittyy oleellisesti. HUS:n palvelusuunnitelman mukainen käyttö on suunniteltua alhaisemmalla tasolla kiireettömän hoidon vähennyttyä korona-aikana, mutta tästä huolimatta erikoissairaanhoidon menot ylittänevät tehdyn varauksen.

Heinäkuun tilinpäätösennusteen mukaan kuluvan vuoden alijäämä on -16,9 miljoonaa euroa ja lisää velkaa otetaan lähes 50 miljoonaa euroa. 

Kehyksen laadintaperiaatteet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2019 § 81 sitovan talousohjelman nelivuotiskaudelle 2020-2023. Poikkeuksellisen haastavasta ja turbulentista taloustilanteesta ja toimintaympäristömuutosten heikosta ennakoitavuudesta johtuen uusi kehysesitys on laadittu nelivuotiskauden asemesta vuosiksi 2021-2023.

Nelivuotiseen kehykseen palataan vuoden kuluttua, jolloin valmistellaan kehys vuosiksi 2022-2025. Vuoden kuluttua pitäisi olla varmuus siitä, eteneekö kaupungin toimintaan oleellisesti vaikuttava maakuntauudistus toteutukseen asti. Tämänhetkisen maakuntavalmistelun mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät 1.1.2023 alkaen maakuntien vastuulle. Kokonaisuuden erottamiseksi kaupungin muusta toiminnasta pelastustoimen määräraha on kehyksessä esitetty omaksi, Konsernipalvelujen sitovuustasosta erotettavaksi sitovuustasokseen. Sitovuustasoihin ei esitetä muita muutoksia.  

Maakunnan eriytymistä kaupungin toiminnasta ja sen vaikutusta kunnallisveroprosenttiin ja valtionosuuksiin ei ole huomioitu vuoden 2023 kehyksessä. Talousohjelmaa täydennetään tältä osin maakuntavalmistelun edetessä. 

Edellisen talousohjelman laadintaperiaatteiden mukaisesti sitovuustasojen määrärahat ovat nettositovia koko talousohjelmakauden osalta. Mikäli sitovuustasolla jää käyttämättä määrärahaa vuodelta 2021, voivat lautakunnat esittää vuoden 2021 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtämistä vuosille 2022-2023. Vastaavasti, mikäli määräraha ylittyy, tulee ylitys kattaa vuosien 2022-2023 määrärahasta. 

Kansallisessa taloustietojen raportoinnissa siirrytään vuodesta 2021 alkaen kvartaaliraportointiin. Syklin yhdenmukaistamiseksi laajempi talousarvioseuranta ehdotetaan muutettavan kolmannesvuosiraporteista puolivuotisraportoinnoiksi. Kuukausiraportointia on tarkoitus jatkaa muutoksesta riippumatta. Syklin muutos lisää mahdollisuuksia keskittää tekeminen talousarvioon ja seurantaan tarkoituksenmukaisemmalla tavalla, kun osavuosikatsauksen ja talousarvion laadinta ei ajoitu yhtä vahvasti samaan kuukauteen. 

Talousarviokehys 2021-2023

Lähtökohtana kehyksen laadinnalle on hyväksytty 2020-2023 talousohjelma ja kaupunginhallituksen 24.8.2020 käsittelyssä olevat talousarvio- ja -ohjelmamuutosesitykset kaudelle 2020-2023. Huolimatta koronan aiheuttamista uusista taloushaasteita, talousohjelmakehys on laadittu siten, että kaupungin tulos kääntyy kaupungin strategisten päämäärien mukaisesti ylijäämäiseksi vuonna 2022 luoden perusedellytyksen tasapainoiselle taloudelle. Taseeseen vuodesta 2020 alkaen kertyvä alijäämä saadaan kurottua umpeen kriisikuntakriteerien mukaisen arviointimenettelyriskin välttäen vuonna 2025.  

Taloutta ei ole tasapainotettu lisäämällä maanmyyntejä, vaan ne on pidetty talousohjelman mukaisella tasolla, jonka arvioidaan olevan saavutettavissa myös heikommassa suhdannetilanteessa.

Kehyksessä on huomioitu investoinnit ja niistä aiheutuvat muutokset poistoihin kaupunginhallituksen 17.6.2020 § 243 käsittelemän alustavan investointiohjelman mukaisesti. Alustavassa investointiohjelmassa investointitasoa on karsittu vuosien 2020-2029 osalta yhteensä 100 miljoonaa euroa, josta 43 miljoonaa euroa vuosilta 2020-2023. Kaupunginhallitus on pyytänyt lautakunnilta lausuntoa alustavista investointiohjelmista syyskuun aikana. Talousohjelmaa tarkennetaan investointiohjelmaan syksyn aikana mahdollisesti tehtävien tarkistusten mukaisesti talousarvioprosessin edetessä.

Käyttötalous

Palvelualueille ja muille sitovuustasoille kohdistuvat toimintakatetavoitteet vuosille 2021-2023 on esitetty kehysliitteessä. Kehykseen sisältyy osana 2020-2023 talousohjelmaa hyväksyttyjen sopeutustoimenpiteiden lisäksi uusia toimenpiteitä 8,7 miljoonalla eurolla vuosilla 2021-2023 (liite 3). Toimenpiteet on huomioitu teknisesti kaupunginhallituksen 17.6.2020 § 242 esitetyn jaon mukaisesti ja ne tuodaan kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn erillisessä, vuosien 2020-2023 talousarvion ja -ohjelman muutospykälässä. Lopullisesti toimenpiteet hyväksytään ja eurojen kohdentaminen vuosille 2021-2023 tarkennetaan talousarviokäsittelyn yhteydessä.   

Sitovuustasojen kehykset ovat sitovia koko talousohjelmakaudella. Mikäli sitovuustasolla jää käyttämättä määrärahaa vuodelta 2020, voivat lautakunnat esittää tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtämistä vuosille 2021-2023. Vastaavasti, mikäli määräraha ylittyy, tulee ylitys kattaa vuosien 2021-2023 määrärahasta.  

Oman toiminnan toimintakate ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja ei kasva talousohjelmakaudella. Keskimäärin oman toiminnan toimintakate muuttuu -0,9 % vuosina 2021-2023 (-1,7 miljoonaa euroa), mikä edellyttää sopeuttamistoimenpiteissä onnistumista.

Keusoten sitovuustason määrärahana on kehyksessä huomioitu Keusoten esittämä alustava talousarvio 2021 Järvenpäälle. Esitys ylittää talousohjelmassa hyväksytyn tason 3,2 miljoonalla eurolla ja on kuluvan vuoden alustavaa toteuma-arviota matalampi. Vuosien 2022 ja 2023 kehystä on kasvatettu 2% vuodessa. Keusote ei ole antanut lopullisia kuntakohtaisia talousarvioesityksiään, kuten ei myöskään kuntakohtaista ennustetta vuoden 2020 toteumasta, mistä johtuen kehystä tarkennetaan tältä osin tietojen varmentuessa. Keusoten menokehityksen muodostaessa suurimman toiminnasta aiheutuvan riskin taloustavoitteissa pysymiselle, on varmistettava, että Keusoten menokehitys saadaan käännettyä lähemmäksi vuosien 2020-2023 talousohjelmatasoa. 

Pelastustoimen määräraha on erotettu Konsernipalvelujen määrärahasta Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ilmoittaman 2021 talousarvioesityksen mukaisesti huomioiden pelastustoimintaan liittyvät eläkemenoperusteiset maksut. Vuosille 2022 ja 2023 määrärahan kasvuna on huomioitu aiemman talousohjelman lähtöoletusten mukaisesti 2% kasvu palvelujen ostoissa. 

Käyttöomaisuuden myyntivoittoja arvoidaan kertyvän vuosina 2021-2023 17,4 miljoonaa euroa aiemman talousohjelman mukaisesti. Aikataulua on tarkennettu viimeisimpien myyntiarvioiden mukaan.

Kunta-alan palkoista on sovittu sopimuskaudeksi 1.4.2020-28.2.2022. Vuonna 2021 palkkoihin kohdistuu 1,0 % yleiskorotus ja paikallinen järjestelyvaraerä 0,8 % 1.4.2021 alkaen. Hyväksytyssä talousohjelmassa oltiin varauduttu vuonna 2020 1,3% korotukseen ja vuonna 2021 1,0% palkankorotukseen vuoden alusta alkaen. Kuluvan vuoden palkankorotusten toteuduttua vasta elokuussa ja koko vuoden palkkasumman jäädessä vuonna 2020 talousarviotasoa matalammaksi, ei korkeampi palkankorotusratkaisu edellytä määrärahan korotusta vuodelle 2021. Varhaiskasvatuksen henkilöstön osittaista siirtymistä OVTESin piiriin vuonna 2023 ei ole huomioitu kehyksessä.

Verorahoitus

Verorahoitus on kehyslaskelmassa asetettu tasolle, joka vaaditaan kaupungin taseeseen kertyneen alijäämäkriteerin välttämiseen nykyisellä alijäämän kattamisvelvoitteen ehdoilla. Toisin sanoen verorahoitus on sopeutettu siten, että kaupungin taseeseen kertyy ylijäämää viimeistään vuonna 2025. Vaikka koronan vuoksi ollaan esitetty alijäämän kattamisvelvollisuusajan pidentämistä kahdella vuodella, soten menokehityksen sisältämän riskin vuoksi kahden vuoden puskuria ei ole syytä hyödyntää kehystä laadittaessa, jotta velvoitteen toteuttaminen ei vaarannu.

Kehyksessä ei ole lukittu verorahoituksen muotoa ts. se ei tässä vaiheessa sisällä esitystä veronkorotuksista. Nykyisellä veroprosentilla ja tämänhetkisillä, kesäkuussa päivitetyillä verotulo- ja valtionosuusarvioilla vaaditun verorahoituksen ja ennustetun kertymän välillä on noin 8,5 Me vuosittainen kuilu. Esitykset mahdollisista veronkorotuksista tehdään syyskuun puoleen väliin mennessä, jolloin on käytettävissä päivitetyt verotuloennusteet, alustavaa tietoa tulevien vuosien valtionosuusmuutoksista ja kuntakohtaiset ennusteet Keusoten 2020 menoista ja 2021 talousarviosta.    

Rahoitus ja investoinnit

Alustavan investointiohjelman mukaiset investoinnit ovat edelleen korkeat vaihdellen 40-60 miljoonassa eurossa vuosina 2021-2023. Tulorahoituksen puutteesta ja korkeasta investointitasosta johtuen uutta lainaa otetaan 31 miljoonaa euroja vuonna 2021 ja yhteensä 62 miljoonaa euroa vuosina 2021-2023. 

Yhteenveto

Kaupungin kehyksen tavoitteena on pysyvä talouden saattaminen tasapainouralle talousohjelmakaudella 2021-2023 ja taseen kertynyt ylijäämä viimeistään vuonna 2025.

Kehyksen mukaan kaupungin tulos jää 6,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi vuonna 2021 ja taseen kertynyt alijäämä on noin 13,8 miljoonaa euroa.

Prosessin eteneminen

Kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun talousohjelman laadinnasta syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan ja saa hyväksyttäväkseen kehyksen talousohjelmakaudelle. Kaupunginhallituksen kesäkuussa lähettämä talousarvion pohjamateriaalina toimiva alustava investointiohjelma on lautakuntien käsittelyssä syyskuussa samalla, kun on lautakunnat tekevät esityksensä vuosien 2021-2023 talousarviosta ja -ohjelmasta. Lisäksi lautakunnat ovat kaupunginhallituksen toimeksiannon mukaisesti valmistelleet elokuussa kehysesityksessä huomioidut esityksensä uusista sopeutustoimenpiteistä koronan aiheuttaman tulovajeen kattamiseksi. 

Investointiohjelma, talousarvio- ja -ohjelma sekä vero-% tuodaan samanaikaisesti kaupunginhallituksen käsittelyyn lokakuun lopussa ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi 16.11.2020.

Tarkempi aikataulu ja vaiheistus on esitetty laadintaohjeessa (liite 2). 

KR

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviovalmistelun lähtökohdaksi kolmivuotisen talousohjelmakehyksen liitteessä 1 esitetyn mukaisesti
 2. hyväksyä vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelman laadintaohjeet.

Päätös

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020 klo 7.30.

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 24.8.2020 § 279

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviovalmistelun lähtökohdaksi kolmivuotisen talousohjelmakehyksen liitteessä 1 esitetyn mukaisesti
 2. hyväksyä vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelman laadintaohjeet.

 

Käsittely:

Keskustelun kuluessa Mikko Taavitsainen teki Tomi Passin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Lisätään taloussuunnitelmakehykseen vaihtoehto, joka sopeuttaa talouden kertyneen alijjäämän ilman tarvetta verojen korottamiseen.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

 

JAA: Pohjaehdotus

EI: Taavitsaisen muutosehdotus
 

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 8 - 3 (äänestysluettelo CaseMista).

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Äänestystulokset

 • Jaa 8 kpl 73%

  Ulla-Mari Karhu, Katja Repo, Jarno Hautamäki, Helinä Perttu, Hanna Graeffe, Mikko Päivinen, Pekka Heikkilä, Mimmi Launiala

 • Ei 3 kpl 27%

  Tomi Passi, Willem van Schevikhoven, Mikko Taavitsainen

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 28.8.2020 § 288

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviovalmistelun lähtökohdaksi kolmivuotisen talousohjelmakehyksen liitteessä 1 esitetyn mukaisesti.

 

Käsittely:

Keskustelun kuluessa Mikko Taavitsainen teki Tomi Passin ja Arto Luukkasen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

"Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviovalmistelun lähtökohdaksi kolmivuotisen talousohjelmakehyksen liitteessä 1 esitetyn mukaisesti sillä lisäyksellä, että taloussuunnitelmakehykseen lisätään vaihtoehto, joka sopeuttaa talouden kertyneen alijäämän vuoteen 2026 mennessä ilman tarvetta verojen korottamiseen." 
 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi puheenjohtajan ehdotuksesta seuraava: 

JAA: kaupunginhallituksen ehdotus

EI: Taavitsaisen muutosehdotus. 

Kaupunginhallituksen pohjaehdotus tuli valtuuston päätökseksi äänin 38  JAA-ääntä, 13 EI-ääntä ja 0 TYHJÄÄ.

Päätös

Päätettiin äänestyksen jälkeen äänin 38 JAA-ääntä, 13 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotus.

Äänestystulokset

 • Jaa 38 kpl 75%

  Ulla-Mari Karhu, Kaija Tuuri, Jenni Marttinen, Jarno Hautamäki, Riikka Juuma, Mikko Laakkonen, Peter Osipow, Tuija Kuusisto, Helinä Perttu, Emmi Mäkinen, Petri Ovaska, Lassi Markkanen, Suvi Pohjonen, Heini Liimatainen, Hilppa Loikkanen, Markku Tenhunen, Jarmo Mäkinen, Pepe Makkonen, Satu Tuominen, Kaarina Wilskman, Satu Haaparanta, Jenni Komonen, Eemeli Peltonen, Willem van Schevikhoven, Rita Kostama, Mimmi Launiala, Pekka Heikkinen, Katja Repo, Hanna Graeffe, Tuomas Raejärvi, Mikko Päivinen, Henry Berg, Liisa Majanen, Mika Gilan, Jarkko Wallenius, Timo Ijäs, Pekka Heikkilä, Pauliina Naala

 • Ei 13 kpl 25%

  Arto Luukkanen, Kristiina Vainikka, Kaisa Saarikorpi, Mikko Taavitsainen, Peter Hagman, Petri Graeffe, Tiia Lintula, Ossi Vähäsarja, Riikka Reina, Antti Heikkilä, Seppo Heino, Tarja Edry, Tomi Passi

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat Kirsi Rinne ja Merja Soosalu

Kaupungin talousarvion laadinta vuodelle 2021 on valmistelussa ja etenee päätöksenteossa siten, että kaupunginjohtaja antaa esityksen tulevan vuoden talousarvioksi 26.10.2020 kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen esityksestä talousarviosta vuodelle 2021 16.11.2020 kokouksessaan. 

Laissa työnantajan ja henkilöstön välillä kunnissa § 4 2 mom. edellytetään, että jos kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.

Kaupungin talouteen kohdistuu paineita, joiden henkilöstövaikutuksia ei vielä tiedetä. Tässä hetkessä on siis syytä yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa arvioida kaupungin taloustilannetta ja pyrkiä löytämään mahdollisimman ajoissa keinot talouden tasapainottamiseksi. 

Ehdotus

Esittelijä

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi talousjohtajan esityksen kaupungin taloudesta ja investoinneista, joka on talousarvioehdotuksen pohjana tuleville vuosille ja tuo kaupunginjohtajalle tiedoksi näkemyksen kaupungin taloudesta ja investoinneista.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Taloussuunnitelmaesityksen pääkohdat ovat seuraavat:

Kaupungin taseen kertynyt ylijäämä kääntyy alijäämäiseksi vuonna 2021. Vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma on laadittu siten, että kaupungin tulos on positiivinen vuodesta 2022 alkaen ja taseeseen kertynyt alijäämä saadaan katettua vuoden 2025 loppuun mennessä. Tulos on saavutettu veronkorotuksin, tehostamalla toimintaa ja vähentämällä palvelutoiminnan nettomenoja sekä investointeja.

 • Taloussuunnitelma sisältää kunnallisveron 0,5 %-yksikön korotuksen 1.1.2021 alkaen ja 0,25%-yksikön lisäkorotuksen 1.1.2022 alkaen. Yleistä kiinteistöveroa esitetään korotettavaksi 0,1%-yksikköä ja vakituisen asunnon kiinteistöveroa 0,1%-yksikköä 1.1.2021 alkaen. Veroprosenteista päätetään erikseen vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä.  
 • Taloussuunnitelma sisältää kehyksen mukaisesti 11,7 miljoonan euron lisäsopeutuksen vuosille 2020-2023. Sopeutuksesta 8,7 miljoonaa euroa kohdentuu vuosille 2021-2023. Taloussuunnitelma sisältää myös vuoden 2020-2023 taloussuunnitelman yhteydessä hyväksytyt sopeutustoimet. 
 • Kaupungin tuloksen maanmyyntiriippuvuus on pidetty realistisella tasolla, ja myyntipotentiaalista maanmyyntivoittoina on huomioitu vuosittain 80-85%. 
 • Taloussuunnitelmassa on huomioitu kaupunginvaltuuston 21.10.2019 § 69 päätös kaupungin liittymisestä vuoden 2022 alusta alkaen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäseneksi.
 • Taloussuunnitelmaan on sisällytetty karsitun investointiohjelman mukaiset investoinnit, mikä heijastuu käyttötalouteen pienempinä poistoina. Vuosien 2021-2030 Investointiohjelmasta päätetään erikseen talousarviokäsittelyn yhteydessä. Investointiohjelman 3 ensimmäistä vuotta siirtyvät suoraan taloussuunnitelmaan. Investointitaso on karsinnasta huolimatta taloussuunnitelmakaudella huomattavan suuri.
 • Taloussuunnitelmassa on huomioitu Pelastustoimen eriyttäminen Konsernipalvelujen määrärahasta. Muutoksella valmistaudutaan tulevaan maakuntauudistukseen ja siihen liittyvien eurojen selkeämpään erottamiseen kuntaan jäävästä toiminnasta.
 • Mahdollista maakuntauudistusta ja sen vaikutusta kunnan talouteen ei ole huomioitu vuoden 2023 laskelmissa. 

Muutokset sitovuustasojen valtuuston 7.9.2020 § 53 hyväksymiin kehyksiin

 • Konsernipalvelujen määrärahaan on tehty lisäys verotuskustannuksiin, vuoden 2021 kunnallisvaalien järjestämiseen ja uuden valtuuston perehdytykseen ja laitehankintoihin. Lisäksi konsernipalvelujen määrärahaan on tehty 2 miljoonan euron koronariskivaraus, joka kohdennetaan talousarviomuutoksina tarpeen mukaan palvelualueille.
 • Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahassa on huomioitu varhaiskasvatusmaksujen alentaminen hallituksen esityksen mukaisesti sekä oppivelvollisuuden laajentamisesta lukiokoulutukseen aiheutuvat lisäkustannukset. Tehtävämuutosten osalta talousarviota täsmennetään tarvittaessa sen jälkeen, kun lakiesitykset ja laskelmat on varmentuneet.
 • Hyvinvoinnin palvelualueelle on kohdennettu 100.000 euron kertaluonteinen lisäpanostus kesätyöllistämiseen. Lisämäärärahalla pyritään kuromaan umpeen vuoden 2020 kesätyöllistämisessä koronasta johtuen jäänyttä vajetta.   
 • Järvenpään Vesi -liikelaitoksen toimintakatetavoite on korotettu, jotta vesihuollon investoinnit pystytään kattamaan asiakasmaksuilla.
 • Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän määrärahaan on aiemman kulukehityksen perusteella esitetty 3 miljoonan euron riskilisää kuntayhtymän oman esityksen lisäksi.

Yhteensä esitetyt lisäykset heikentävät vuoden 2021 toimintakatetta 5,25 miljoonaa euroa ja koko taloussuunnitelmakaudella 10,8 miljoonalla eurolla. Toimintakatevaikutteisten muutosten lisäksi kehykseen on tehty palvelualueiden välisiä muutoksia organisaatiomuutoksiin, työterveyshuollon laajennukseen, uusiin sisäisiin laskutuksiin ja muihin sisäisten erien muutoksiin liittyen. 

Taloussuunnitelma

Kaupungin tulos on veronkorotuksista ja toteutettavista sopeutustoimenpiteistä huolimatta negatiivinen taloussuunnitelmakauden ensimmäisenä vuotena. Tulos painuu 9,8 miljoonaa tappiolliseksi 2021. Vuonna 2022 tulos saadaan käännettyä niukasti positiiviseksi ja vuonna 2023 ylijäämää kertyy 3,3 Me, kun toteutettavat toimenpiteet alkavat vaikuttaa laajemmin. Kaupungin taseen kertynyt ylijäämä vuoden 2020 lopussa on tilinpäätösennusteen toteutuessa 80 tuhatta euroa, ja se ehtii painua 9,7 miljoonaan euroa negatiiviseksi taloussuunnitelmakauden aikana. Kaupunki tulee täyttämään alijäämäkriteerin vuonna 2021, mikä tarkoittaa, että sen on esitettävä viimeistään vuoden 2023 talousarviota hyväksyessään tasapainottamissuunnitelma, jolla taseen alijäämät saadaan katettua vuoden 2026 loppuun mennessä.

Käyttötalous

Taloussuunnitelma sisältää kehyksen mukaisesti 11,7 miljoonan euron lisäsopeutuksen vuosille 2020-2023. Sopeutuksesta 8,7 miljoonaa euroa kohdentuu vuosille 2021-2023. 

Taloussuunnitelma sisältää myös vuoden 2020-2023 taloussuunnitelman yhteydessä hyväksytyt sopeutustoimet. Voimassa olevan taloussuunnitelman mukaisesti konsernin kaikkia hallintotehtäviä koskevan sopeutusohjelman palvelualueille kohdentumaton osuus on sisällytetty talousarviossa konsernipalvelujen määrärahaan. Sopeutuksen toteuttaminen tulee edelleen edellyttämään tehtäväjärjestelyjä ja pieniä määrärahasiirtoja eri kehysten välillä prosesseja kehitettäessä. Tämän vuoksi esitetään, että kaupunginjohtajalla on myös vuonna 2021 oikeus siirtää näitä määrärahoja, jotta ohjelma saadaan pantua toimeen. Talousarviossa on edelleen mukana kaupungin toimintojen käytössä olevien tilojen tehostaminen. Palvelulisäyksenä on huomioitu hyväksytyn talousohjelman ja valtuuston päätöksen mukainen liittyminen HSL:ään vuoden 2022 alussa.

Taloussuunnitelmassa kaupungin tuloksen riippuvuus maanmyyntituotoista on pidetty realistisella tasolla. Kaupunkikehityksen arvioimasta myyntipotentiaalista on huomioitu laskelmissa varovaisuuden periaatetta noudattaen vain 80-85%, mikä laskee vuosittaisten maanmyyntivoittojen määrän 4,4 - 7,0 miljoonaan euroon. Taso vastaa kuluvan ennuste- ja edellisen vuoden toteumatasoa. 

Sopeutustoimenpiteiden ansiosta palvelualueiden toimintakatteet kehittyvät taloussuunnitelmakaudella maltillisesti. Kaupungin oman toiminnan toimintakate ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja kasvaa taloussuunnitelmakaudella keskimäärin 2,0%. 

Maakuntaan siirtyvistä toimintojen eli pelastustoimen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän toimintakate kasvaa taloussuunnitelmassa 2% vuodessa. Keusoten ja erikoissairaanhoidon aikaisempi menokehitys huomioiden sotemäärärahaan on sisällytetty 3 miljoonan euron riskivaraus kuntayhtymän oman talousarvioesityksen päälle vuodesta 2021 alkaen.

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset huomioiden kaupungin toimintakatteen alijäämä kasvaa vuosina 2021-2023 keskimäärin 0,6% vuodessa. 

Verorahoitus

Taloussuunnitelman verotuloarvio perustuu korotettuihin veroprosentteihin, sisältäen kunnallisveron 0,5 %-yksikön korotuksen 1.1.2021 alkaen ja 0,25%-yksikön lisäkorotuksen 1.1.2022 alkaen, sekä yleiseen kiinteistöveron 0,1%-yksikön korotuksen ja vakituisen asunnon kiinteistöveron 0,1%-yksikön korotuksen 1.1.2021 alkaen. Veroprosenteista päätetään erikseen vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä.  

Verotulot kasvavat suunnitelmakaudella kuluvan vuoden 196,8 miljoonasta eurosta 221,1 miljoonaan euroon vuodessa. Kasvua kertyy vuosittain 2,2-5,5% ja vauhti ylittää menojen kasvuprosentin joka vuosi. Esitetty kunnallisveron korotus lisää tuloveroja vuonna 2021 4,2 Me, yleisen kiinteistöveron korotus lisää verotuloja vuosittain noin 0,7 Me ja vakituisen asunnon kiinteistöveron korotus 0,1 %-yksiköllä 1,0 Me. Yhteensä veronkorotukset lisäävät kaupungin tuloja vuonna 2020 5,9 miljoonalla eurolla ja vuodesta 2022 alkaen noin 9,6 miljoonalla eurolla vuodessa. Veronkorotusten lisäksi yhteisöveron väliaikainen kuntien jako-osuuden korotus lisää Järvenpäälle tilitettävää yhteisöveroa vuonna 2021 noin 0,9 Me.

Valtionosuudet laskevat vuonna 2021 13% vuodesta 2020 johtuen Koronaan liittyvien valtion tukitoimien pienenemisestä ja vuoden veronmaksulykkäysten valtionosuuskompensaation takaisinperinnästä. 

Investoinnit

Taloussuunnitelmat investointiosa pohjautuu lähes 100 miljoonalla eurolla karsittuun vuosien 2021-2030 investointiohjelmaesitykseen. Nettoinvestointien määrä vaihtelee taloussuunnitelmavuosina 38,3 ja 66,8 miljoonan euron välillä. Investointitaso on taloussuunnitelmavuosina korkea huolimatta tehdystä karsinnasta ja niiden seurauksena vuosittainen poistotaso kasvaa vuoden 2020 tilanteesta vuosittain noin 2 miljoonalla eurolla muodostaen oleellisen lisähaasteen tasapainoisen talouden ylläpidolle. Sisäilmaongelmien aiheuttamat akuutit tilamuutostarpeet ja kouluverkon uudistaminen selittävät ohjelmakauden korkeaa investointitasoa. 

Investoinnit on suunniteltu siten, että kaupungin toimintaedellytykset säilyvät hyvinä eikä investoimatta jättäminen tai investointien siirtäminen aiheuta lisäkustannuksia tai tulomenetyksiä tulevina vuosina. Korjausvelan kurissa pitävistä investoinneista ei ole karsittu, ja myös kasvun mahdollistavat investoinnit on pyritty säilyttämään ohjelmassa. Investoinneissa on varauduttu tilojen tehokkaampaan käyttöön tarvittaviin muutosinvestointeihin ja taloussuunnitelmaan on sisällytetty 2 miljoonan euron varaus kehitysinvestointeihin, joilla mahdollistetaan panostus pitemmällä aikavälillä toiminnan tehostamiseen ja rakenteellisten epäkohtien poistamiseen johtaviin pääomaa vaativiin muutoksiin.

Lainat ja tulorahoitus

Kaupungin tulorahoituksen taso jää suunnitelmakaudella suhteellisen matalaksi. Vuonna 2021 vuosikate on 12,5 miljoonaa euroa ja nousee vuonna 2023 30,9 miljoonaan. Vuosikatteella pystytään kattamaan noin 43% koko kauden 154,7 miljoonan euron nettoinvestoinneista. Tästä johtuen lainamäärä kasvaa nopeasti vuoden 2020 tilinpäätösennusteen mukaisesta 228 miljoonasta 313 miljoonaan euroon. Asukaskohtainen lainamäärä kasvaa samana aikana reilusta 5100 eurosta 6600 euroon per asukas. 

Taloussuunnitelma 2021-2023 ja talousarvio 2021 on esitetty listan liitteenä.

Yhteistoimintamenettely

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 §:n mukainen yhteistoimintamenettely on käyty 20.10.2020 § 33.

Talousarvion sitovuusmääräykset

Sitovuustasojen taloussuunnitelma laaditaan nettositovana vuosille 2021-2023. Määrärahojen sitovuus koskee siis koko kolmivuotiskautta. Mikäli lautakunnat alittavat budjettinsa yksittäisenä vuonna, saavat ne määrärahan käyttöönsä seuraavana vuonna. Toisaalta lautakunnille ei myönnetä lisämäärärahaa, elleivät ne ota rahaa tulevien vuosien kehyksistään. Lautakunnat päättävät, millä toimenpiteillä ne tasapainottavat taloutensa.

Valtuusto asettaa sitovat tavoitteensa sitovuustasoittain. Valtuustoon nähden sitovia ovat sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit sekä määrärahat toimintakatteen osalta. Lautakunnat asettavat valtuustotasoa tarkemmat tavoitteet käyttösuunnitelmissa valtuuston vahvistamien taloussuunnitelmapäätöksen jälkeen. 

KR

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus käy lähetekeskustelun vuoden 2021 talousarviosta ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmasta.

 

Käsittely

Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen, talousjohtaja Kirsi Rinne, vt. palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä, vt. palvelualuejohtaja Jari Lausvaara, palvelualuejohtaja Olli Keto-Tokoi, toimitusjohtaja Ari Kaunisto ja toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi Mestariasunnot Oy:stä esittelivät osaltaan vuoden 2021 talousarviota sekä vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelmaa.

Henkilöstöjohtaja oli poissa kokouksesta 16.17 – 17.47.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Pykälän liitteeksi on lisätty kaupunginhallituksen 26.10. ja 28.10. keskustelun pohjalta 

 • uudet vuonna 2020 tunnistetut liikkumavaratoimenpiteet lisäsopeutusvaateen kattamiseksi
 • kaupunginvaltuuston 11.11.2019 § 81 hyväksymät liikkumavaratoimenpiteet

Pykälän oheismateriaalina on esitetty kaupunginhallituksen 26.10. ja 28.10. keskustelun pohjalta 

 • kooste strategiakorttien tavoitteisiin ja tavoitevuosiin/sitovuustasojen sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin tehdyistä muutoksista kaupunginvaltuuston 11.11.2019 § 81 hyväksymään tilanteeseen verrattuna. Vuosimuutokset on päätetty valtuustossa 7.9.2020 § 52. 
 • kooste talousarviokirjaan tehdyistä muutoksista 26.10. jaettuun talousarviokirjaan nähden. 
 • ehdotus talousarvion käsittelyjärjestykseksi äänestystilanteessa
 • taloussuunnitelman päivitetty esitysmateriaali
 • henkilöstö talousarviossa 2021.

Kooste investointiohjelmamuutoksista on esitetty investointiohjelmapykälän liitteenä.  

KR

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 1. hyväksyy talousarvion investointiosan vuosille 2021-2023 aiemmin hyväksymänsä 10 vuoden investointiohjelman mukaisena
 2. hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja talousohjelman muilta osin
 3. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan tekemään tarvittavat teknisluontoiset korjaukset laskelmiin ja talousarviokirjaan, jos tarvetta käsittelyssä tehtyjen päätösten jälkeen ilmenee
 4. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään hallinnon sopeutusohjelman toteuttamiseen liittyvien työnjaon muutosten edellyttämistä määrärahasiirroista tarvittaessa
 5. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon asti ja kaupunginhallituksen sen ylittävistä hankkeista
 6. valtuuttaa talousjohtajan päätöksellään ottamaan pitkäaikaista tai tilapäistä lainaa rahoitustilanteen edellyttämässä määrin
 7. valtuuttaa talousjohtajan päättämään kaupungin lainakannan hoidon edellyttämistä toimenpiteistä mukaan lukien johdannaissopimusten tekeminen ja muut mahdolliset suojaustoimenpiteet

Päätös

Asian käsittely siirrettiin jatkokokoukseen 5.11.2020 klo 7.00.

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 2.11.2020, asia siirrettiin jatkokoukseen 5.11.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 1. hyväksyy talousarvion investointiosan vuosille 2021-2023 aiemmin hyväksymänsä 10 vuoden investointiohjelman mukaisena
 2. hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja talousohjelman muilta osin
 3. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan tekemään tarvittavat teknisluontoiset korjaukset laskelmiin ja talousarviokirjaan, jos tarvetta käsittelyssä tehtyjen päätösten jälkeen ilmenee
 4. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään hallinnon sopeutusohjelman toteuttamiseen liittyvien työnjaon muutosten edellyttämistä määrärahasiirroista tarvittaessa
 5. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon asti ja kaupunginhallituksen sen ylittävistä hankkeista
 6. valtuuttaa talousjohtajan päätöksellään ottamaan pitkäaikaista tai tilapäistä lainaa rahoitustilanteen edellyttämässä määrin
 7. valtuuttaa talousjohtajan päättämään kaupungin lainakannan hoidon edellyttämistä toimenpiteistä mukaan lukien johdannaissopimusten tekeminen ja muut mahdolliset suojaustoimenpiteet

 

Käsittely

Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että päätösehdotuksen kohdat 6 ja 7 poistetaan.

 

Keskustelun kuluessa tehtiin seuraavat muutosehdotukset:

 

Muutosehdotus Tomi Passi 1 (kannatti Willem van Schevikhoven ja Mikko Taavitsainen): Järvenpää siirtää Hsl-liittymistä.  

Esitetään s.20 poistettavaksi lauseet ” Kaupunkikehityksen talousarviossa on huomioitu vuoden 2020 talousohjelmapäätöksen mukaisesti liittyminen HSL:ään vuoden 2022 alussa. Vuoden 2020 laskelmien mukaisesti liittyminen heikentää kaupunkikehityksen toimintakatetta 1,5 Me.”   

 

Muutosehdotus Tomi Passi 2: Koronariskirahavarauksen 2 Me muuttaminen vuonna 2021

Esitetään, että muutetaan sivulla 20 kohdassa Palvelualueet ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Keusote) toinen kappale muotoon ” Koronan aiheuttamien kaupungin omiin toimintoihin kohdistuvien menojen kattamiseksi on talousarvioon varattu 1 miljoonan euron riskiraha. Raha on sisällytetty konsernipalvelujen sitovuustason määrärahaan, mutta se on käytettävissä vain koronasta aiheutuvien nettomenojen kattamiseen ja se kohdennetaan tarvittaessa vuoden aikana palvelualueille talousarviomuutoksella. ”  

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

 

Muutosehdotus Tomi Passi 3 (kannatti Mikko Taavitsainen): Keusote riskirahan 3 Me leikkaus 600 te vuonna 2021.

Esitetään sivulla 20 esitetyn Keusoten riskivarausta leikattavan 800 t eurolla.

 

Muutosehdotus Tomi Passi 4 (kannatti Mikko Taavitsainen): Järvenpää ei korota kuntaveroa 0,25 % vuonna 2022.  

 

Muutosehdotus Helinä Perttu 1 (kannatti Willem van Schevikhoven ja Katja Repo):

Esitän korona-varauksen vähentämistä 400.000 eurolla ja vastaavan summan kohdistamista Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden 2021 kohdentamattomaan sopeutustarpeeseen.

 

Muutosehdotus Helinä Perttu 2 (kannatti Willem van Schevikhoven):

Esitän korona-varauksen vähentämistä 600.000 eurolla ja vastaavan summan kohdistamista vähentämään tarvetta vuoden 2021 kiinteistöveron korotuksille.

 

Muutosehdotus Ulla-Mari Karhu (kannatti Mimmi Launiala ja Katja Repo ja Jarno Hautamäki)

Korona-varaus puolitetaan yhteen miljoonaan euroon. 

Varauksesta poistettava yksi miljoona euroa kohdennetaan pienentämään Opetuksen ja kasvatuksen kohdentamattoman sopeutustarpeen yksi miljoonaa euroa.

 

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen

Konsernipalveluiden toimintakatetta alennetaan seuraavasti:                

 •  2021 toimintakate -10123416 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 102257 €
 •  2022 toimintakate -5936628 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1070067 €
 •  2023 toimintakate -5769850 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1068382 €
 • Vuosien 2022 ja 2023 muutokset sisältävät kaupungin koko henkilöstöjärjestelmää koskevan sopeutuksen tai viikon lomautuksen

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen

Tilaomistus:

 • 2022 toimintakate 8145706 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 80651 €
 • 2023 toimintakate 8347086 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 82644

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

 

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen

Pelastuslaitos:            

 • 2022 toimintakate -3057348 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 30573 €
 • 2023 toimintakate -3118495 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 31185 €

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

 

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen

Keusoten maksut:     

 • 2021 toimintakate -140165589 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 2430452 €
 • 2022 toimintakate -142540482 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 2870262 €
 • 2023 toimintakate -145354059 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 2927682 €

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

 

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen

Opka:                             

 • 2021 toimintakate -69718283 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1422822 €
 • 2022 toimintakate -70701835 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1442895 €
 • 2023 toimintakate -71782518 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1464949 €

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

 

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen

Hyvo:                            

 • 2021 toimintakate -13737320 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 138761 €
 • 2022 toimintakate -13190764 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 133240 €
 • 2023 toimintakate -13268912 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 134029 €

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

 

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen (kannatti Tomi Passi)

Kaupunkikehitys:              

 • 2021 toimintakate -10528929 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 214399 €
 • 2022 toimintakate -10591289 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1714867 €
 • 2023 toimintakate -10535931 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1746123 €

Muutosehdotus sisältää arvioidun HSL-jäsenyyden kuntaosuuden poiston.

 

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen:

Käyttöomaisuuden nettomyynti ja maankäyttökorvaukset

 • 2021 toimintakate 5413000 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 600000 €
 • 2022 toimintakate 6983000 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 600000 €
 • 2023 toimintakate 10475000 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 200000 €

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

 

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa on tehty kannatettuja muutosehdotuksia, asiasta on äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys ja puheenjohtajan ehdottama äänestysjärjestys.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen esittelijän muutetun päätösehdotuksen siten, että korona-varausta vähennetään 400.000 eurolla ja vastaava summa kohdennetaan Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden 2021 kohdentamattomaan sopeutustarpeeseen.

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 1. hyväksyy talousarvion investointiosan vuosille 2021-2023 aiemmin hyväksymänsä 10 vuoden investointiohjelman mukaisena
 2. hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja talousohjelman siten muutettuna, että korona-varausta vähennetään 400.000 eurolla ja vastaava summa kohdennetaan Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden 2021 kohdentamattomaan sopeutustarpeeseen
 3. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan tekemään tarvittavat teknisluontoiset korjaukset laskelmiin ja talousarviokirjaan, jos tarvetta käsittelyssä tehtyjen päätösten jälkeen ilmenee
 4. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään hallinnon sopeutusohjelman toteuttamiseen liittyvien työnjaon muutosten edellyttämistä määrärahasiirroista tarvittaessa
 5. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon asti ja kaupunginhallituksen sen ylittävistä hankkeista.

 

Äänestystulokset

 • Jaa 8 kpl 73%

  Mimmi Launiala, Ossi Vähäsarja, Katja Repo, Hanna Graeffe, Ulla-Mari Karhu, Jarno Hautamäki, Helinä Perttu, Pekka Heikkilä

 • Ei 3 kpl 27%

  Tomi Passi, Willem van Schevikhoven, Mikko Taavitsainen

 • Jaa 9 kpl 82%

  Ulla-Mari Karhu, Mimmi Launiala, Katja Repo, Ossi Vähäsarja, Helinä Perttu, Hanna Graeffe, Jarno Hautamäki, Willem van Schevikhoven, Pekka Heikkilä

 • Ei 2 kpl 18%

  Mikko Taavitsainen, Tomi Passi

 • Jaa 9 kpl 82%

  Hanna Graeffe, Mimmi Launiala, Willem van Schevikhoven, Ossi Vähäsarja, Jarno Hautamäki, Katja Repo, Ulla-Mari Karhu, Helinä Perttu, Pekka Heikkilä

 • Ei 2 kpl 18%

  Tomi Passi, Mikko Taavitsainen

 • Jaa 6 kpl 55%

  Tomi Passi, Willem van Schevikhoven, Helinä Perttu, Mikko Taavitsainen, Katja Repo, Pekka Heikkilä

 • Ei 3 kpl 27%

  Mimmi Launiala, Ulla-Mari Karhu, Jarno Hautamäki

 • Tyhjä 2 kpl 18%

  Ossi Vähäsarja, Hanna Graeffe

 • Jaa 3 kpl 27%

  Ossi Vähäsarja, Hanna Graeffe, Mikko Taavitsainen

 • Ei 8 kpl 73%

  Ulla-Mari Karhu, Tomi Passi, Willem van Schevikhoven, Katja Repo, Jarno Hautamäki, Helinä Perttu, Mimmi Launiala, Pekka Heikkilä

 • Jaa 6 kpl 55%

  Mimmi Launiala, Ulla-Mari Karhu, Katja Repo, Ossi Vähäsarja, Jarno Hautamäki, Hanna Graeffe

 • Ei 5 kpl 45%

  Willem van Schevikhoven, Helinä Perttu, Tomi Passi, Mikko Taavitsainen, Pekka Heikkilä

 • Jaa 9 kpl 82%

  Ossi Vähäsarja, Hanna Graeffe, Katja Repo, Ulla-Mari Karhu, Mimmi Launiala, Jarno Hautamäki, Helinä Perttu, Willem van Schevikhoven, Pekka Heikkilä

 • Ei 2 kpl 18%

  Tomi Passi, Mikko Taavitsainen

Valmistelija

 • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 2.11.2020 § 351 / 5.11.2020 § 360

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaiset muutokset on viety liitteeseen 1. Kaupunginhallituksessa ollut esitys on oheismateriaalina. 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. hyväksyä talousarvion investointiosan vuosille 2021-2023 aiemmin hyväksymänsä 10 vuoden investointiohjelman mukaisena
 2. hyväksyä liitteenä olevan talousarvion ja talousohjelman siten muutettuna, että korona-varausta vähennetään 400.000 eurolla ja vastaava summa kohdennetaan Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden 2021 kohdentamattomaan sopeutustarpeeseen
 3. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan tekemään tarvittavat teknisluontoiset korjaukset laskelmiin ja talousarviokirjaan, jos tarvetta käsittelyssä tehtyjen päätösten jälkeen ilmenee
 4. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään hallinnon sopeutusohjelman toteuttamiseen liittyvien työnjaon muutosten edellyttämistä määrärahasiirroista tarvittaessa
 5. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon asti ja kaupunginhallituksen sen ylittävistä hankkeista.

Käsittely

Laura Virkkunen toimi Seppo Heinon varajäsenenä klo 18.01 saakka, jolloin Heino saapui kokoukseen. Tämän jälkeen Virkkunen jatkoi Kristiina Vainikan varajäsenenä, joka oli paikalla §:t 69-73 ja poistui klo 18.01.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen kokouksessaan päättämä korona-varauksen alentaminen 400.000 eurolla sisältyy jo valtuustolle jaettuun talousarviokirjaan ja talousohjelmaan. Merkittiin, että kaupunginhallituksen ehdotuksen päätösekohta 2 kuuluu siten seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto päättää - -

2. hyväksyä liitteenä olevan talousarvion ja talousohjelman.

- - .

Keskustelun kuluessa

Satu Tuominen teki Heini Liimataisen, Emmi Mäkisen, Riikka Juuman ja Satu Haaparannan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Esitämme, että valtuusto kohdentaisi lisää määrärahoja opetukseen ja kasvatukseen yhteensä 600.000 euroa. Tämä määrä esitetään siirrettäväksi talousarviossa kaupungin ensi vuoden niin sanotusta oman toiminnan koronavarauksesta.

Willem van Schevikhoven teki Petri Ovaskan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Koronariskivarausta lasketaan 1.6 miljoonasta eurosta 1.0 miljoonaan euroon, ja erotus 600 tuhatta euroa osoitetaan yleisen kiinteistöveron laskemiseen.

Tomi Passi teki Antti Heikkilän kannattamana seuraavat muutosehdotukset:

Muutosehdotus 1 (Passi): Järvenpää siirtää Hsl-liittymistä. 

Esitetään poistettavaksi sivulla 28 lauseet ” Kaupunkikehityksen talousarviossa on huomioitu vuoden 2020 talousohjelmapäätöksen mukaisesti liittyminen HSL:ään vuoden 2022 alussa. Vuoden 2020 laskelmien mukaisesti liittyminen heikentää kaupunkikehityksen toimintakatetta 1,5 Me.” 

Muutosehdotus 2 (Passi): Koronariskirahavarauksen 1,6 Me muuttaminen vuonna 2021 

Esitetään, että sivulla 28 Palvelualueet ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Keusote) korona riskirahavarausta leikataan 600 000 euroa.  

Muutosehdotus 3 (Passi): Keusote riskirahan 3 Me muuttaminen vuonna 2021. 

Esitetään, että sivulla 28 Keusoten riskivarausta leikataan miljoonalla eurolla. 

Muutosehdotuksilla 2 ja 3 (Passi) mahdollistetaan, että kiinteistöveroa ei korotettaisi vuonna 2021.

Muutosehdotus 4 (Passi): Järvenpää ei korota kuntaveroa 0,25 % vuonna 2022. 

Esitetään poistettavaksi sivulla 26 kuntaveron korotus vuodelta 2022. 

Lisäksi esitetään tekemään muutosesityksien tarvittavat tekniset korjaukset talousarvioon. 

 

Mikko Taavitsainen teki Arto Luukkasen ja Seppo Heinon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

1. Konsernipalvelut

Tarkoituksena on pienentää toimintakatteen alijäämää yhdellä prosentilla kaikkina vuosina sekä koko kaupungin henkilöstöön kohdistuvilla tuottavuus- ja kehittämistoimilla tai vaihtoehtoisesti viikon lomautuksella 2022 että 2023 (1 M€/vuosi)

• 2021 toimintakate -10123416 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 102257 €

• 2022 toimintakate -5936628 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1070067 €

• 2023 toimintakate -5769850 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1068382 €

Laura Virkkunen teki Arto Luukkasen ja Seppo Heinon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

2. Tilaomistus

Tilaomistuksen toimintakatetta parannetaan tuottavuutta lisäämällä yhdellä prosentilla.

•2022 toimintakate 8145706 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 80651 €

•2023 toimintakate 8347086 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 82644

Mikko Taavitsainen teki Arto Luukkasen ja Seppo Heinon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

3. Pelastuslaitos

Pelastuslaitoksen toimintakatteesta vähennetään yksi prosentti 2022 - 2023.

•2022 toimintakate -3057 348 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 30573 €

•2023 toimintakate -3118 495 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 31185 €

Mikko Taavitsainen teki Arto Luukkasen ja Seppo Heinon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

4. KEUSOTE

•2021 toimintakate -140165589 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 2430452 €

•2022 toimintakate -142540482 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 2870262 €

•2023 toimintakate -145354059 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 2927682 €

Arto Luukkanen teki Seppo Heinon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

5. OPKA

Toimintakatteen alijäämän parantaminen 2 %:lla.

•2021 toimintakate -69718283 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1422822 €

•2022 toimintakate -70701835 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1442895 €

•2023 toimintakate -71782518 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1464949 €

Laura Virkkunen teki Arto Luukkasen ja Seppo Heinon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

6. HYVO

Toimintakatteen alijäämän parantaminen 1 %:lla.

•2021 toimintakate -13737320 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 138761 €

•2022 toimintakate -13190764 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 133240 €

•2023 toimintakate -13268912 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 134029 €

Mikko Taavitsainen teki Seppo Heinon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen

7. Kaupunkikehitys

Toimintakatteen alijäämän parantaminen 2 %:lla. Lisäksi HSL:n vuosittaisen kuntaosuuden poisto (2022-2023).

•2021 toimintakate -10528929 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 214399 €

•2022 toimintakate -10591289 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1714867 €

•2023 toimintakate -10535931 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 1746123 €

Mikko Taavitsainen täsmensi päätösehdotustaan siten että muutosehdotuksesta poistetaan teksti: "Lisäksi HSL:n vuosittaisen kuntaosuuden poisto (2022-2023)." Seppo Heino kannatti täsmennettyä muutosehdotusta.

 

Laura Virkkunen teki Arto Luukkasen ja Seppo Heinon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen

8. Käyttöomaisuuden nettomyynti ja maankäyttökorvaukset

•2021 toimintakate 5413000 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 600000 €

•2022 toimintakate 6983000 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 600000 €

•2023 toimintakate 10475000 €. Muutos verrattuna kj:n TAE:n 200000 €

 

Heini Liimatainen teki Jenni Komosen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Järvenpään Vasemmisto esittää Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen raamiin 2,1 Me korotusta suunnitelmakaudelle 2021-23. Lisäbudjetti tulee käytettäväksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen säästötavoitteen kattamiseen.

Varhaiskasvatuksen leikkauslistalta haluamme poistaa seuraavat leikkaukset:

- Määräaikaisten työntekijöiden työsopimuksia ei jatketa kesä- heinäkuulle- Uusia rekrytointeja viivästytetään syksyisin yhdellä kuukaudella, kustannus vuodelle 2021 on 75 000e.

- Avustajien määrää vähennetään edelleen viidellä- Alueellisten veojen määrää vähennetään vaiheittain kolmella, kustannus vuodelle 2021 on 135 000e.

- Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen palveluverkkoon kuuluu kaksi integroitua erityisryhmää. Yksi ryhmä vähennetään ja yhden ryhmän toiminta jatkuu normaalisti. Kustannus vuodelle 2021 on 70 000e.

- Karsitaan sijaismäärärahoja  ja sijaistukset hoidetaan osin sisäisin siirroin

- Ryhmät täytetään siten, että lasten säännölliset poissaolot huomioidaan. Kustannus vuodelle 2021 on 100 000e.

Varhaiskasvatuksen kustannukset yhteensä 380 000e.

 

Perusopetuksen puolen leikkauksista kriittisimpinä pidämme:

• kouluille jaettavan tuntikehyksen pienentäminen 1 000 000 e.

• oppilasryhmien vähentäminen jaryhmäkoon kasvattaminen 50 000e.

• Tuntijaosta poistetaan 2 vvt, 42 000e

Perusopetuksen kustannukset yhteensä 1 092 000e. 

Esitämme, että palvelualueen lautakunta päättää lisärahan kohdentamisesta näiden säästötoimien perumiseksi.

Lisärahoitus ehdotetaan katettavaksi valtuuston kokouksen pykälässä 74, Veroperusteiden määrääminen, missä Vasemmisto esittää vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 20,5.

 

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty viisitoista kannatettua muutosehdotusta, asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys.

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestysjärjestys.

Ensimmäisen äänestyksen kohdalla Rita Kostama totesi, että oli erehdyksessä äänestänyt EI, vaikka tarkoitti äänestää JAA. Merkintä korjattiin pöytäkirjalle.

Lassi Markkanen poistui klo 20.59.

Kokoustauko klo 21.03-21.08

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Äänestystulokset

 • Jaa 38 kpl 75%

  Emmi Mäkinen, Mikko Päivinen, Hilppa Loikkanen, Katja Repo, Riikka Juuma, Kaija Tuuri, Mikko Laakkonen, Ulla-Mari Karhu, Timo Ijäs, Peter Osipow, Liisa Majanen, Satu Haaparanta, Kaisa Saarikorpi, Petri Ovaska, Jarno Hautamäki, Jenni Komonen, Kaarina Wilskman, Katri Kuusikallio, Eemeli Peltonen, Pekka Heikkinen, Jenni Marttinen, Markku Tenhunen, Willem van Schevikhoven, Ossi Vähäsarja, Helinä Perttu, Pepe Makkonen, Mika Gilan, Suvi Pohjonen, Tuomas Raejärvi, Tuija Kuusisto, Satu Tuominen, Tiia Lintula, Hanna Graeffe, Marko Koskela, Heini Liimatainen, Pekka Heikkilä, Pia Valonen, Rita Kostama

 • Ei 12 kpl 24%

  Sanna-Maria Riikonen, Mikko Taavitsainen, Pekka Luuk, Tomi Passi, Laura Virkkunen, Riikka Reina, Seppo Heino, Rita Kostama, Arto Luukkanen, Antti Heikkilä, Henry Berg, Tarja Edry

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Lassi Markkanen

 • Jaa 24 kpl 47%

  Pekka Heikkinen, Tuija Kuusisto, Mika Gilan, Kaarina Wilskman, Helinä Perttu, Marko Koskela, Willem van Schevikhoven, Suvi Pohjonen, Seppo Heino, Satu Haaparanta, Markku Tenhunen, Rita Kostama, Petri Ovaska, Liisa Majanen, Timo Ijäs, Pekka Luuk, Satu Tuominen, Emmi Mäkinen, Mikko Taavitsainen, Laura Virkkunen, Arto Luukkanen, Tuomas Raejärvi, Kaija Tuuri, Pekka Heikkilä

 • Ei 7 kpl 14%

  Riikka Juuma, Sanna-Maria Riikonen, Riikka Reina, Tomi Passi, Antti Heikkilä, Henry Berg, Tarja Edry

 • Tyhjä 20 kpl 39%

  Peter Osipow, Lassi Markkanen, Kaisa Saarikorpi, Ossi Vähäsarja, Hanna Graeffe, Eemeli Peltonen, Ulla-Mari Karhu, Hilppa Loikkanen, Jenni Marttinen, Mikko Laakkonen, Jarno Hautamäki, Mikko Päivinen, Katja Repo, Pepe Makkonen, Heini Liimatainen, Katri Kuusikallio, Jenni Komonen, Tiia Lintula, Pia Valonen, Mimmi Launiala

 • Jaa 20 kpl 39%

  Hilppa Loikkanen, Ulla-Mari Karhu, Riikka Juuma, Timo Ijäs, Kaisa Saarikorpi, Kaija Tuuri, Jarno Hautamäki, Satu Haaparanta, Satu Tuominen, Mikko Laakkonen, Liisa Majanen, Emmi Mäkinen, Jenni Komonen, Heini Liimatainen, Eemeli Peltonen, Hanna Graeffe, Katri Kuusikallio, Mika Gilan, Riikka Reina, Mimmi Launiala

 • Ei 21 kpl 41%

  Kaarina Wilskman, Tuija Kuusisto, Pekka Heikkinen, Suvi Pohjonen, Laura Virkkunen, Mikko Taavitsainen, Rita Kostama, Helinä Perttu, Willem van Schevikhoven, Marko Koskela, Seppo Heino, Tuomas Raejärvi, Arto Luukkanen, Markku Tenhunen, Petri Ovaska, Tomi Passi, Pekka Luuk, Antti Heikkilä, Sanna-Maria Riikonen, Tarja Edry, Pekka Heikkilä

 • Tyhjä 10 kpl 20%

  Lassi Markkanen, Peter Osipow, Mikko Päivinen, Jenni Marttinen, Tiia Lintula, Katja Repo, Pepe Makkonen, Ossi Vähäsarja, Henry Berg, Pia Valonen

 • Jaa 27 kpl 53%

  Ulla-Mari Karhu, Mikko Päivinen, Jenni Marttinen, Riikka Juuma, Ossi Vähäsarja, Katja Repo, Pepe Makkonen, Peter Osipow, Hilppa Loikkanen, Heini Liimatainen, Liisa Majanen, Mikko Laakkonen, Kaija Tuuri, Mika Gilan, Tiia Lintula, Lassi Markkanen, Timo Ijäs, Jarno Hautamäki, Eemeli Peltonen, Jenni Komonen, Kaisa Saarikorpi, Emmi Mäkinen, Hanna Graeffe, Katri Kuusikallio, Henry Berg, Pia Valonen, Mimmi Launiala

 • Ei 23 kpl 45%

  Pekka Heikkinen, Mikko Taavitsainen, Arto Luukkanen, Riikka Reina, Tuija Kuusisto, Kaarina Wilskman, Laura Virkkunen, Marko Koskela, Tuomas Raejärvi, Willem van Schevikhoven, Seppo Heino, Suvi Pohjonen, Helinä Perttu, Satu Haaparanta, Petri Ovaska, Tomi Passi, Rita Kostama, Pekka Luuk, Antti Heikkilä, Satu Tuominen, Sanna-Maria Riikonen, Tarja Edry, Pekka Heikkilä

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Markku Tenhunen

 • Jaa 43 kpl 84%

  Kaija Tuuri, Willem van Schevikhoven, Ulla-Mari Karhu, Mikko Päivinen, Marko Koskela, Suvi Pohjonen, Markku Tenhunen, Katja Repo, Helinä Perttu, Ossi Vähäsarja, Jenni Marttinen, Pekka Luuk, Hilppa Loikkanen, Riikka Juuma, Kaarina Wilskman, Pepe Makkonen, Petri Ovaska, Mika Gilan, Lassi Markkanen, Pekka Heikkinen, Jenni Komonen, Tomi Passi, Tiia Lintula, Mikko Laakkonen, Tuija Kuusisto, Liisa Majanen, Riikka Reina, Peter Osipow, Eemeli Peltonen, Jarno Hautamäki, Kaisa Saarikorpi, Timo Ijäs, Hanna Graeffe, Satu Tuominen, Katri Kuusikallio, Tuomas Raejärvi, Heini Liimatainen, Emmi Mäkinen, Henry Berg, Tarja Edry, Pekka Heikkilä, Pia Valonen, Mimmi Launiala

 • Ei 6 kpl 12%

  Mikko Taavitsainen, Seppo Heino, Laura Virkkunen, Antti Heikkilä, Arto Luukkanen, Sanna-Maria Riikonen

 • Tyhjä 2 kpl 4%

  Rita Kostama, Satu Haaparanta

 • Jaa 46 kpl 90%

  Kaija Tuuri, Pekka Heikkinen, Riikka Reina, Jenni Marttinen, Mikko Päivinen, Katja Repo, Mikko Laakkonen, Lassi Markkanen, Jenni Komonen, Hilppa Loikkanen, Mika Gilan, Liisa Majanen, Kaarina Wilskman, Peter Osipow, Petri Ovaska, Ulla-Mari Karhu, Jarno Hautamäki, Tuija Kuusisto, Marko Koskela, Helinä Perttu, Ossi Vähäsarja, Katri Kuusikallio, Suvi Pohjonen, Tuomas Raejärvi, Willem van Schevikhoven, Pepe Makkonen, Satu Haaparanta, Satu Tuominen, Timo Ijäs, Pekka Luuk, Markku Tenhunen, Emmi Mäkinen, Tomi Passi, Kaisa Saarikorpi, Rita Kostama, Tiia Lintula, Eemeli Peltonen, Hanna Graeffe, Heini Liimatainen, Riikka Juuma, Sanna-Maria Riikonen, Henry Berg, Tarja Edry, Pekka Heikkilä, Pia Valonen, Mimmi Launiala

 • Ei 5 kpl 10%

  Laura Virkkunen, Mikko Taavitsainen, Arto Luukkanen, Seppo Heino, Antti Heikkilä

 • Jaa 46 kpl 90%

  Willem van Schevikhoven, Pekka Heikkinen, Riikka Reina, Ulla-Mari Karhu, Tiia Lintula, Jenni Marttinen, Kaija Tuuri, Hilppa Loikkanen, Markku Tenhunen, Mika Gilan, Heini Liimatainen, Satu Haaparanta, Marko Koskela, Mikko Päivinen, Tomi Passi, Timo Ijäs, Petri Ovaska, Katja Repo, Eemeli Peltonen, Emmi Mäkinen, Ossi Vähäsarja, Kaarina Wilskman, Lassi Markkanen, Satu Tuominen, Peter Osipow, Riikka Juuma, Katri Kuusikallio, Liisa Majanen, Rita Kostama, Tuomas Raejärvi, Pekka Luuk, Tuija Kuusisto, Mikko Laakkonen, Helinä Perttu, Pepe Makkonen, Jarno Hautamäki, Jenni Komonen, Suvi Pohjonen, Henry Berg, Hanna Graeffe, Kaisa Saarikorpi, Sanna-Maria Riikonen, Tarja Edry, Pekka Heikkilä, Pia Valonen, Mimmi Launiala

 • Ei 5 kpl 10%

  Laura Virkkunen, Seppo Heino, Arto Luukkanen, Mikko Taavitsainen, Antti Heikkilä

 • Jaa 8 kpl 16%

  Riikka Reina, Tomi Passi, Satu Haaparanta, Satu Tuominen, Antti Heikkilä, Sanna-Maria Riikonen, Pekka Luuk, Tarja Edry

 • Ei 4 kpl 8%

  Laura Virkkunen, Seppo Heino, Mikko Taavitsainen, Arto Luukkanen

 • Tyhjä 39 kpl 76%

  Pekka Heikkinen, Mikko Päivinen, Hilppa Loikkanen, Mika Gilan, Jenni Marttinen, Lassi Markkanen, Liisa Majanen, Peter Osipow, Eemeli Peltonen, Jenni Komonen, Helinä Perttu, Riikka Juuma, Kaarina Wilskman, Tuija Kuusisto, Katri Kuusikallio, Heini Liimatainen, Ossi Vähäsarja, Marko Koskela, Kaija Tuuri, Pepe Makkonen, Petri Ovaska, Ulla-Mari Karhu, Tiia Lintula, Suvi Pohjonen, Kaisa Saarikorpi, Mikko Laakkonen, Katja Repo, Emmi Mäkinen, Willem van Schevikhoven, Jarno Hautamäki, Rita Kostama, Hanna Graeffe, Tuomas Raejärvi, Timo Ijäs, Henry Berg, Markku Tenhunen, Pekka Heikkilä, Pia Valonen, Mimmi Launiala

 • Jaa 40 kpl 78%

  Kaija Tuuri, Hanna Graeffe, Ulla-Mari Karhu, Mikko Päivinen, Willem van Schevikhoven, Hilppa Loikkanen, Jenni Marttinen, Helinä Perttu, Heini Liimatainen, Pepe Makkonen, Marko Koskela, Pekka Heikkinen, Tiia Lintula, Tuija Kuusisto, Jarno Hautamäki, Kaarina Wilskman, Peter Osipow, Ossi Vähäsarja, Markku Tenhunen, Liisa Majanen, Kaisa Saarikorpi, Tuomas Raejärvi, Lassi Markkanen, Timo Ijäs, Petri Ovaska, Suvi Pohjonen, Rita Kostama, Mikko Laakkonen, Katja Repo, Katri Kuusikallio, Jenni Komonen, Eemeli Peltonen, Mika Gilan, Riikka Juuma, Emmi Mäkinen, Mikko Taavitsainen, Henry Berg, Pekka Heikkilä, Pia Valonen, Mimmi Launiala

 • Ei 11 kpl 22%

  Arto Luukkanen, Tomi Passi, Pekka Luuk, Riikka Reina, Laura Virkkunen, Satu Haaparanta, Antti Heikkilä, Satu Tuominen, Sanna-Maria Riikonen, Tarja Edry, Seppo Heino

 • Jaa 5 kpl 10%

  Seppo Heino, Arto Luukkanen, Mikko Taavitsainen, Laura Virkkunen, Tomi Passi

 • Ei 9 kpl 18%

  Kaisa Saarikorpi, Jenni Marttinen, Riikka Juuma, Peter Osipow, Heini Liimatainen, Jenni Komonen, Hilppa Loikkanen, Katri Kuusikallio, Mimmi Launiala

 • Tyhjä 37 kpl 73%

  Liisa Majanen, Lassi Markkanen, Mika Gilan, Pekka Heikkinen, Marko Koskela, Markku Tenhunen, Petri Ovaska, Suvi Pohjonen, Kaija Tuuri, Willem van Schevikhoven, Tuija Kuusisto, Jarno Hautamäki, Tiia Lintula, Satu Tuominen, Tuomas Raejärvi, Mikko Laakkonen, Ulla-Mari Karhu, Kaarina Wilskman, Satu Haaparanta, Pekka Luuk, Rita Kostama, Hanna Graeffe, Pepe Makkonen, Eemeli Peltonen, Timo Ijäs, Katja Repo, Riikka Reina, Helinä Perttu, Sanna-Maria Riikonen, Mikko Päivinen, Antti Heikkilä, Emmi Mäkinen, Ossi Vähäsarja, Henry Berg, Tarja Edry, Pekka Heikkilä, Pia Valonen

 • Jaa 46 kpl 90%

  Tiia Lintula, Markku Tenhunen, Tuija Kuusisto, Mikko Päivinen, Mika Gilan, Laura Virkkunen, Satu Tuominen, Kaija Tuuri, Eemeli Peltonen, Ulla-Mari Karhu, Riikka Reina, Willem van Schevikhoven, Mikko Taavitsainen, Mikko Laakkonen, Pekka Luuk, Jarno Hautamäki, Tomi Passi, Kaarina Wilskman, Hilppa Loikkanen, Satu Haaparanta, Pepe Makkonen, Marko Koskela, Katja Repo, Petri Ovaska, Riikka Juuma, Suvi Pohjonen, Hanna Graeffe, Seppo Heino, Rita Kostama, Timo Ijäs, Ossi Vähäsarja, Lassi Markkanen, Helinä Perttu, Emmi Mäkinen, Katri Kuusikallio, Tuomas Raejärvi, Liisa Majanen, Antti Heikkilä, Pekka Heikkinen, Kaisa Saarikorpi, Sanna-Maria Riikonen, Henry Berg, Arto Luukkanen, Tarja Edry, Pekka Heikkilä, Pia Valonen

 • Ei 5 kpl 10%

  Jenni Marttinen, Peter Osipow, Heini Liimatainen, Jenni Komonen, Mimmi Launiala

 • Jaa 45 kpl 88%

  Kaija Tuuri, Mika Gilan, Tiia Lintula, Markku Tenhunen, Kaisa Saarikorpi, Pekka Heikkinen, Ulla-Mari Karhu, Satu Haaparanta, Hilppa Loikkanen, Jarno Hautamäki, Helinä Perttu, Tomi Passi, Jenni Marttinen, Liisa Majanen, Lassi Markkanen, Tuija Kuusisto, Heini Liimatainen, Mikko Laakkonen, Katri Kuusikallio, Riikka Reina, Peter Osipow, Kaarina Wilskman, Pepe Makkonen, Pekka Luuk, Marko Koskela, Mikko Päivinen, Eemeli Peltonen, Timo Ijäs, Hanna Graeffe, Petri Ovaska, Jenni Komonen, Satu Tuominen, Emmi Mäkinen, Riikka Juuma, Tuomas Raejärvi, Willem van Schevikhoven, Katja Repo, Ossi Vähäsarja, Rita Kostama, Sanna-Maria Riikonen, Henry Berg, Tarja Edry, Pekka Heikkilä, Pia Valonen, Mimmi Launiala

 • Ei 6 kpl 12%

  Laura Virkkunen, Arto Luukkanen, Mikko Taavitsainen, Suvi Pohjonen, Seppo Heino, Antti Heikkilä

 • Jaa 35 kpl 69%

  Kaija Tuuri, Mikko Päivinen, Pekka Heikkinen, Mika Gilan, Hanna Graeffe, Marko Koskela, Jenni Marttinen, Kaisa Saarikorpi, Katja Repo, Helinä Perttu, Peter Osipow, Eemeli Peltonen, Kaarina Wilskman, Jenni Komonen, Riikka Juuma, Liisa Majanen, Tuija Kuusisto, Ulla-Mari Karhu, Markku Tenhunen, Timo Ijäs, Heini Liimatainen, Jarno Hautamäki, Tiia Lintula, Tuomas Raejärvi, Katri Kuusikallio, Emmi Mäkinen, Petri Ovaska, Rita Kostama, Suvi Pohjonen, Mikko Laakkonen, Henry Berg, Ossi Vähäsarja, Pekka Heikkilä, Pia Valonen, Mimmi Launiala

 • Ei 14 kpl 27%

  Laura Virkkunen, Satu Haaparanta, Mikko Taavitsainen, Pekka Luuk, Pepe Makkonen, Lassi Markkanen, Tomi Passi, Arto Luukkanen, Antti Heikkilä, Willem van Schevikhoven, Seppo Heino, Sanna-Maria Riikonen, Satu Tuominen, Tarja Edry

 • Tyhjä 2 kpl 4%

  Riikka Reina, Hilppa Loikkanen

 • Jaa 45 kpl 88%

  Pekka Heikkinen, Riikka Reina, Katja Repo, Hanna Graeffe, Jarno Hautamäki, Mika Gilan, Jenni Komonen, Jenni Marttinen, Kaarina Wilskman, Peter Osipow, Ulla-Mari Karhu, Hilppa Loikkanen, Mikko Laakkonen, Ossi Vähäsarja, Kaija Tuuri, Markku Tenhunen, Kaisa Saarikorpi, Tuija Kuusisto, Mikko Päivinen, Timo Ijäs, Heini Liimatainen, Katri Kuusikallio, Helinä Perttu, Lassi Markkanen, Marko Koskela, Tiia Lintula, Rita Kostama, Petri Ovaska, Emmi Mäkinen, Liisa Majanen, Satu Haaparanta, Suvi Pohjonen, Eemeli Peltonen, Antti Heikkilä, Pekka Luuk, Pepe Makkonen, Satu Tuominen, Willem van Schevikhoven, Henry Berg, Tarja Edry, Tuomas Raejärvi, Riikka Juuma, Pekka Heikkilä, Pia Valonen, Mimmi Launiala

 • Ei 6 kpl 12%

  Laura Virkkunen, Arto Luukkanen, Seppo Heino, Mikko Taavitsainen, Tomi Passi, Sanna-Maria Riikonen

 • Jaa 44 kpl 88%

  Pekka Heikkinen, Mikko Päivinen, Katja Repo, Kaarina Wilskman, Mikko Laakkonen, Peter Osipow, Jenni Marttinen, Riikka Juuma, Mika Gilan, Ulla-Mari Karhu, Willem van Schevikhoven, Petri Ovaska, Kaija Tuuri, Marko Koskela, Riikka Reina, Suvi Pohjonen, Hilppa Loikkanen, Eemeli Peltonen, Helinä Perttu, Heini Liimatainen, Liisa Majanen, Timo Ijäs, Tomi Passi, Pepe Makkonen, Katri Kuusikallio, Tuija Kuusisto, Satu Haaparanta, Kaisa Saarikorpi, Tiia Lintula, Jenni Komonen, Jarno Hautamäki, Hanna Graeffe, Rita Kostama, Emmi Mäkinen, Ossi Vähäsarja, Pekka Luuk, Satu Tuominen, Markku Tenhunen, Henry Berg, Tarja Edry, Tuomas Raejärvi, Pekka Heikkilä, Pia Valonen, Mimmi Launiala

 • Ei 6 kpl 12%

  Arto Luukkanen, Mikko Taavitsainen, Laura Virkkunen, Seppo Heino, Antti Heikkilä, Sanna-Maria Riikonen

Tiedoksi

Talouspalvelut, palvelualueet/palvelualuejohtajat