Kaupunginvaltuusto, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Veroperusteiden määrääminen vuodelle 2021

JARDno-2020-2648

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Taustaa

Kuntalain 66 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Näin ollen vuoden 2021 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään tiistaina marraskuun 17. päivänä 2020. Tuloveroprosentti ilmoitetaan ja vahvistetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella ja kiinteistöveroprosentit sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuuston on määrättävä kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruus vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. 

Verolainsäädäntö vuodelle 2021

Voimassa olevan lain mukaan kiinteistöveroprosentit määrätään rajoissa, jotka ovat seuraavat:

 • Yleinen kiinteistövero                              0,93 - 2,00
 • Vakituinen asuinrakennus                       0,41 - 1,00
 • Muu asuinrakennus                                 0,93 - 2,00
 • Rakentamaton rakennuspaikka               2,00 - 6,00
 • Yleishyödyllinen yhteisö                          0,00 - 2,00

Yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan kaikkeen maapohjaan ja vesialueisiin sekä sellaiseen rakennukseen ja rakennelmaan, joita varten ei ole määrätty erikseen muuta veroprosenttia. Vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia sovelletaan silloin, kun rakennusta katsotaan käytettävän pääasiassa vakituiseen asumiseen eli jos sen huoneistojen pinta-alasta vähintään puolta käytetään tähän tarkoitukseen. Muiden asuinrakennusten veroprosenttia sovelletaan rakennuksiin, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun kuin vakituiseen asumiseen.

Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti voidaan kiinteistöverolain 13 a §:n mukaan määrätä yleisen veroprosentin alarajaa alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiassa yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tällöin veroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00 %.

Kiinteistöverolain 12 a §:n mukaan valtuusto voi määrätä erikseen koko kunnan aluetta koskevan rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 2,00 % ja enintään 6,00 %. Valtuusto on voinut määrätä rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin ensimmäisen kerran vuodelle 2001. Korotettu kiinteistövero rakentamatta oleville rakennuskelpoisille tonteille on ollut voimassa vuodesta 2006 alkaen Helsingin seudulla. Korotettu kiinteistövero koskee Helsinkiä, Espoota, Vantaata, Kauniaista, Kirkkonummea, Nurmijärveä, Vihtiä, Mäntsälää, Pornaista, Tuusulaa, Järvenpäätä, Keravaa, Hyvinkäätä ja Sipoota. Korotetulla kiinteistöverolla tarkoitetaan vähintään yleistä kiinteistöveroa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Vero voi kuitenkin olla enintään 6,00 %.

Kiinteistövero suoritetaan kiinteistöveroprosentin mukaisena osuutena kiinteistön arvosta. Vuoden 2021 kiinteistövero pannaan maksuun kyseisen vuoden loppuun mennessä. Kunnille tilitetään kiinteistöveron maksuunpanosuhteiden mukainen osuus koko maassa kertyneestä kiinteistöverosta.

Verotulojen kehitys Järvenpään kaupungissa

Vuonna 2018 verotuloja kertyi 187,8 Me (+3,3 %) ja vuonna 2019 193,8 Me (+3,2 %). Vuonna 2020 verotuloja arvioidaan kertyvän 196,8 Me, jolloin verotulot kasvavat 1,5% vuodesta 2019. Vuoden 2020 verotuloja on alentanut huomattavasti koronapandemia, jonka vaikutukset, ainakin toistaiseksi ovat kuitenkin olleet pelättyä pienemmät. Verotuloennusteessa ei ole huomioitu pandemian toisen aallon vaikutuksia, jotka voivat vielä madaltaa verotulokertymiä. 

Talousarvion 2021 verotuloarviot sisältävät kunnallisveroprosentin korottamisen 0,5 %-yksiköllä vuonna 2021, mikä lisää kunnallisveroa arviolta 4,2 Me. Lisäksi vuodelle 2021 esitetään 0,1 %-yksikön veronkorotus yleiseen kiinteistöveroon ja 0,1 %-yksikön veronkorotus vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroon. Kiinteistöverojen korotusten vaikutus vuoden 2021 verotuloihin on arviolta 1,6 Me.

Suunnitelmakauden verotuloarvioon sisältyy myös 0,25%-yks kunnallisveron korotus vuonna 2022, mikä nostaa korotuksilla saavutettavan kunnallisverotulolisäyksen noin 7,9 Me/vuosi. Vuoden 2022 veroprosentista päätetään erikseen marraskuussa 2021. Esitys on sisällytetty taloussuunnitelmaan, jotta taloussuunnitelma saadaan tasapainoon ja taseeseen kertyvät alijäämät katettua vuonna 2025. 

Muilta osin taloussuunnitelmaan ei ole sisällytetty veronkorotuksia.

Taloussuunnitelmassa verotulojen on arvioitu kasvavan 5,5 % vuonna 2021, 4,2% vuonna 2022 ja 2,2 % vuonna 2023. Verotuloarvio on laadittu kuntaliiton 10/2020 ennustekehikkoa hyödyntäen. Verotulokehitykseen suunnitelmakaudella vaikuttaa yleinen talouden kehitys, veroperusteiden muutokset, kuten hyväksyttävät verovähennykset, koko maan yritysten tuloskehitys, kaupungin väestönkasvu, järvenpääläisten palkkakehitys ja rakentaminen kaupungissa.

Taloussuunnitelmassa kaupungin tulos jää veronkorotuksista huolimatta alijäämäiseksi vuonna 2021. Loppuvuosien ylijäämä perustuu kunnallisveron lisäkorotukseen ja rakenteellisten toimenpiteiden toteuttamiseen, joilla menopohja saadaan sopeutettua tulotasoon ja menojen kasvu pidettyä verotulojen kasvua matalammalla tasolla. Mikäli toimenpiteitä ei toteuteta esitetyssä laajuudessa, talouden tasapaino tulee varmistaa korottamalla veroja lisää, koska kaupungin tulos pitää saada ylijäämäiseksi.

Kunnallisveron veroperusteet vuodelle 2021

 • Kunnallisveroprosentiksi vuodelle 2021 esitetään 20,25 % (19,75 % vuonna 2020).

Kiinteistöveron veroperusteet vuodelle 2021

 • Yleiseksi kiinteistöveroksi vuodelle 2021 esitetään 1,45 % (1,35 % vuonna 2020)
 • Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2021 esitetään 0,65 % (0,55 % vuonna 2020)
 • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2021 esitetään 1,15 % (1,15 % vuonna 2020)
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroksi vuodelle 2021 esitetään 6,00 % (6,00 % vuonna 2020)
 • Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroksi vuodelle 2021 esitetään 0,50 % (0,50 % vuonna 2020)

 

KR

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää määrätä veroperusteet vuodelle 2021 seuraavasti

 • kunnallisveroprosentti                                      20,25 %
 • kiinteistöveroprosentit
  • yleinen kiinteistövero                              1,45 %
  • vakituinen asuinrakennus                       0,65 %
  • muu asuinrakennus                                1,15 %
  • rakentamaton rakennuspaikka               6,00 %
  • yleishyödyllinen yhteisö                          0,50 % 

Päätös

Asia siirrettiin jatkokokoukseen 5.11.2020 klo 7.00.

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 2.11.2020 § 352, asia siirrettiin jatkokokoukseen 5.11.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää määrätä veroperusteet vuodelle 2021 seuraavasti

 • kunnallisveroprosentti                                      20,25 %
 • kiinteistöveroprosentit
  • yleinen kiinteistövero                              1,45 %
  • vakituinen asuinrakennus                       0,65 %
  • muu asuinrakennus                                1,15 %
  • rakentamaton rakennuspaikka               6,00 %
  • yleishyödyllinen yhteisö                          0,50 % 

 

Käsittely

 

Muutosehdotus Passi (kannatti Pekka Heikkilä): Kiinteistöveroja ei nosteta vuonna 2021. 

Muutetaan s. 18 kohdasta Verotulot ilmaisu muotoon  ”Veroprosentteihin on esitetty vuodelle 2021 0,5 %-yksikön korotus kunnallisveroon.”  

Lisäksi esitetään tekemään muutosesityksien tarvittavat tekniset korjaukset talousarvioon.  

 

 

Muutosehdotus Mikko Taavisainen: Veroperusteita ei vuonna 2021 muuteta.

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

 

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa on tehty kannatettu muutosehdotus, asiasta on äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys ja puheenjohtajan ehdottama äänestysjärjestys.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 64%

  Mimmi Launiala, Hanna Graeffe, Katja Repo, Ossi Vähäsarja, Ulla-Mari Karhu, Jarno Hautamäki, Helinä Perttu

 • Ei 3 kpl 27%

  Mikko Taavitsainen, Tomi Passi, Pekka Heikkilä

 • Tyhjä 1 kpl 9%

  Willem van Schevikhoven

Valmistelija

 • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 2.11.2020 § 352 / 5.11.2020 § 361

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä veroperusteet vuodelle 2021 seuraavasti

 • kunnallisveroprosentti                                      20,25 %
 • kiinteistöveroprosentit
  • yleinen kiinteistövero                              1,45 %
  • vakituinen asuinrakennus                       0,65 %
  • muu asuinrakennus                                1,15 %
  • rakentamaton rakennuspaikka               6,00 %
  • yleishyödyllinen yhteisö                          0,50 % 

Käsittely

Keskustelun kuluessa

Tomi Passi teki Satu Haaparannan ja Antti Heikkilän kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Kiinteistöveroa ei koroteta vuonna 2021.

Mikko Taavitsainen teki Arto Luukkasen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Veroperusteita ei muuteta vuodelle 2021.

Päätös

Hyväksyttiin äänestysten jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Äänestystulokset

 • Jaa 46 kpl 90%

  Mika Gilan, Jarno Hautamäki, Heini Liimatainen, Kaisa Saarikorpi, Kaija Tuuri, Ulla-Mari Karhu, Riikka Juuma, Satu Tuominen, Tuija Kuusisto, Jenni Komonen, Hanna Graeffe, Hilppa Loikkanen, Pepe Makkonen, Mikko Päivinen, Markku Tenhunen, Marko Koskela, Tomi Passi, Timo Ijäs, Pekka Luuk, Kaarina Wilskman, Tiia Lintula, Antti Heikkilä, Eemeli Peltonen, Ossi Vähäsarja, Katja Repo, Katri Kuusikallio, Satu Haaparanta, Mikko Laakkonen, Suvi Pohjonen, Riikka Reina, Emmi Mäkinen, Willem van Schevikhoven, Tuomas Raejärvi, Jenni Marttinen, Petri Ovaska, Helinä Perttu, Lassi Markkanen, Sanna-Maria Riikonen, Peter Osipow, Henry Berg, Liisa Majanen, Pekka Heikkinen, Tarja Edry, Pekka Heikkilä, Pia Valonen, Mimmi Launiala

 • Ei 4 kpl 8%

  Laura Virkkunen, Arto Luukkanen, Seppo Heino, Mikko Taavitsainen

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Rita Kostama

 • Jaa 34 kpl 67%

  Eemeli Peltonen, Mikko Päivinen, Kaija Tuuri, Jarno Hautamäki, Helinä Perttu, Mika Gilan, Kaisa Saarikorpi, Riikka Juuma, Markku Tenhunen, Jenni Marttinen, Kaarina Wilskman, Hilppa Loikkanen, Liisa Majanen, Peter Osipow, Ossi Vähäsarja, Ulla-Mari Karhu, Heini Liimatainen, Tiia Lintula, Jenni Komonen, Mikko Laakkonen, Timo Ijäs, Hanna Graeffe, Petri Ovaska, Katri Kuusikallio, Suvi Pohjonen, Emmi Mäkinen, Tuomas Raejärvi, Pekka Heikkinen, Henry Berg, Katja Repo, Willem van Schevikhoven, Pekka Heikkilä, Pia Valonen, Mimmi Launiala

 • Ei 15 kpl 29%

  Arto Luukkanen, Pekka Luuk, Riikka Reina, Seppo Heino, Satu Haaparanta, Satu Tuominen, Tomi Passi, Pepe Makkonen, Rita Kostama, Laura Virkkunen, Antti Heikkilä, Mikko Taavitsainen, Tuija Kuusisto, Sanna-Maria Riikonen, Tarja Edry

 • Tyhjä 2 kpl 4%

  Marko Koskela, Lassi Markkanen

Tiedoksi

Talouspalvelut