Kaupunginvaltuusto, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle

JARDno-2020-2647

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lauri Kivinen, talous- ja rahoituspäällikkö, lauri.kivinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tausta

Kuntalain 14 § mukaan valtuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.

Järvenpään Mestariasunnot Oy:n hallitus on päättänyt 27.10.2020 tehdä ehdollisen ostotarjouksen kaupungin omistamisen asunto-osakkeista kokonaishinnalla 1,36 miljoonaa euroa. Järjestelystä aiheutuvat kulut huomioiden JMA tarvitsee noin 1,6 miljoonan euron lainan kaupan rahoittamiseksi, mitä varten JMA pyytää kaupungilta omavelkaista takausta. 

Ostotarjous on tehty ehdollisena sille, että  

 1.  kaupunki myöntää 100 % omavelkaisen takauksen 1 600 000,00 €:n määräiselle 20 vuoden lainalle
 2.  kaupunki myöntää lainalle 100 % omavelkaisen takauksen 
 3.  takausprovisio on enintään 0,15 % jäljellä olevasta lainapääomasta laskettuna

Kaupunginhallitus käsittelee ostotarjousta erillisessä pykälässä.

Valtiontukitarkastelu

Kuntalain 129 § mukaan kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.  

EU-komissio on antanut tiedonannon EY:n perussopimuksen 87 ja 88 artiklan (sittemmin SEUT 107 ja 108 artiklan) soveltamisesta valtiontukiin takauksina (2008/C 155/02). Komissio katsoo tiedonannossa, että kaikkien seuraavien edellytysten täyttyminen riittää osoittamaan, ettei yksittäinen valtiontakaus (kunnan takaus) ole valtiontukea:

 1. Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa
 2. Takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti. Tämä tarkoittaa, että takaus liittyy tiettyyn rahoitustoimeen, sille on asetettu kiinteä enimmäismäärä ja sen voimassaoloaika on rajoitettu
 3. Takaus ei missään vaiheessa kata enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä
 4. Takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta

EU-tiedonannossa on myös todettu, että jos jokin edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, se ei tarkoita sitä, että takaus katsottaisiin automaattisesti valtiontueksi.

Järvenpään Mestariasunnot Oy kuuluu kuntakonserniin, joten sille voidaan myöntää takaus. Valtiontukisäännösten takia on perusteltua myöntää takausta enintään 80%. 

Järvenpään Mestariasuntojen kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena, takauksen rajaaminen 80%:iin ei estä asian edistämistä. Mestariasunnot käyttää rahoitusta kilpailuttaessaan kaupungilta hankittavia asunto-osakkeita vakuutena lainalle.

KR

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää 

 1.  Myöntää Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle omavelkaisen takauksen enintään 1 600 000,00 €:n määräiselle 20 vuoden lainalle
 2. Takaus on enintään 80% lainan vuotuisesta jäännöspääomasta. 
 3. Valtuuttaa kaupunginhallituksen yksilöimään lainan,​ johon takauspäätös kohdistuu, ja päättämään riittävästä vastavakuudesta ja perittävästä takausprovisiosta valtiontukisäädökset huomioiden.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Lauri Kivinen, talous- ja rahoituspäällikkö, lauri.kivinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 2.11.2020 § 355

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1.  myöntää Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle omavelkaisen takauksen enintään 1 600 000,00 €:n määräiselle 20 vuoden lainalle
 2. että, takaus on enintään 80% lainan vuotuisesta jäännöspääomasta. 
 3. valtuuttaa kaupunginhallituksen yksilöimään lainan,​ johon takauspäätös kohdistuu, ja päättämään riittävästä vastavakuudesta ja perittävästä takausprovisiosta valtiontukisäädökset huomioiden.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talouspalvelut