Kaupunginvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Myllytien kortteli 634 myyminen

JARDno-2021-1956

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Salla Niemelä, projektipäällikkö, salla.niemela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki järjesti toukokuussa 2020 kumppanuushaun. Kumppanuushaussa haettiin yhteistyökumppania Myllytie–Valtuustonkatu-korttelin kehittämishankkeen yhteissuunnitteluun ja siinä laadittavan konseptin toteuttajaksi. Toimija valittiin laatukriteereihin perustuen vertaamalla esitetyn toteutusehdotuksen ratkaisuja suhteessa asetettuihin laatutavoitteisiin ja toteutuksen reunaehtoihin. Rakennusoikeuden markkinahinnasta pyydettiin arviot Catella Property Oy:ltä ja FinCap Kiinteistövarainhoito Oy:ltä, markkinahinta-arvio oli 380-450 €/k-m2. Myyntihintaa ei kilpailutettu kumppanuushaussa, vaan käytettiin kiinteää rakennusoikeuden hintaa 380 €/k-m2. Kiinteällä myyntihinnalla tavoiteltiin hakijoiden panostusta rakentamisen laatuun tällä keskeisellä sijainnilla olevalla ja kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla. 

Kortteliin tavoiteltiin monipuolista, ympäristöön soveltuvaa asuntorakentamista. Kaupunkikuvallisten tavoitteiden, monipuolisten ja laadukkaiden asumisratkaisujen ohella keskeisessä asemassa laatukilpailussa oli se, miten toteutusehdotus edistää kaupungin resurssiviisaustavoitteita. Kaupungin sisäinen arviointiryhmä arvioi annettujen reunaehtojen ja tavoitteiden toteutumista kilpailuun jätettyjen korttelisuunnitelmien osalta. Yhteensä kilpailuehdotuksia saatiin kolme.

Kilpailun voittajaksi arvioinnin jälkeen valittiin Lehto Groupin ja LUO Arkkitehtien ehdotus Trä-Trio. Voittaja Trä-Trio -ehdotus muodostuu kolmesta Myllytien varteen rakentuvasta puukerrostalosta (7krs). Korttelin yhteissuunnittelu ja kumppanuuskaavoitus käynnistyi lokakuussa 2020 yhteistyössä Lehdon ja LUO Arkkitehtien kanssa. Osana yhteissuunnittelua, valmisteltiin korttelin asemakaavamuutos. Järvenpään kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.6.2021 § 52 korttelin 634 asemakaavamuutoksen.

Suunnittelualue koostui korttelin 634 tonteista 8, 11 ja 12. Tontilla 8 sijaitseva kumitehtaan johtajan talo on suojeltava rakennus ja se oli mahdollista jättää kilpailuehdotuksen ulkopuolelle. Lehto Groupin kilpailuehdotus käsitti tontit 11 ja 12 sekä osan tontista 8, joista muodostetaan kortteliin 634 tontit 13 ja 14. Tontin 12 omistaa on Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3. Kaupunki on hankkinut kyseisen yhtiön kaikki osakkeet omistukseensa. Yhtiön purkaminen ja yhtiön omaisuuden siirtäminen kaupungin omistukseen on vireillä.

Kaupunginvaltuuston 21.6.2021 hyväksymässä asemakaavamuutoksessa on muodostettavalle tontille 186-6-634-13 osoitettu rakennusoikeutta 5000 k-m2 ja tontille 186-6-634-14 2400 k-m2. Tontin 13 kauppahinta on 1.900.000 € ja tontin 14 kauppahinta 912.000 €. Esisopimusten mukaisesti tonttien kauppakirjat allekirjoitetaan sen jälkeen, kun Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3 yhtiö on purettu ja yhtiön omaisuus on siirtynyt kaupungille. Tontin 13 kiinteistökauppa tehdään viimeistään 31.12.2022 ja tontin 14 kiinteistökauppa viimeistään 31.12.2023.

SP

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevat esisopimukset ja kauppakirjat, joilla Järvenpään kaupunki myy tontit 186-6-634-13 ja 186-6-634-14 Lehto Asunnot Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun tai määräämälleen taholle 2.812.000 euron kauppahinnalla liitteenä olevien esisopimusten ja kauppakirjojen mukaisilla ehdoilla.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Salla Niemelä, projektipäällikkö, salla.niemela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 280

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevat esisopimukset ja kauppakirjat, joilla Järvenpään kaupunki myy tontit 186-6-634-13 ja 186-6-634-14 Lehto Asunnot Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun tai määräämälleen taholle 2.812.000 euron kauppahinnalla liitteenä olevien esisopimusten ja kauppakirjojen mukaisilla ehdoilla.

Käsittely:

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen selosti asiaa.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset