Kaupunginvaltuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Vuoden 2020-2023 talousarvion ja taloussuunnitelman muuttaminen

JARDno-2020-885

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 18.5.2020 § 197 talousohjelman tarkistamista Koronasta aiheutuvien talousvaikutusten seurauksena. Kaupunginhallitus päätti tuolloin yksimielisesti, että jo päätetyn talousohjelman lisäksi haetaan valtuustolle esitettäväksi 12 miljoonan euron kuluvähennykset vuosille 2020-2023.

Vuoden 2020 osuuden toteuttamisesta tehtiin erillinen henkilöstökustannuksia alentava päätös (KH 20.5.2020 § 206), jonka summa oli suuruudeltaan 3,3 miljoonaa euroa. Päätöksessä valtuutettiin kaupunginjohtaja päättämään lomautusten mahdollisesta perumisesta ja lomautusten keston muutoksista. Kesäkuun alussa maan hallitus teki 4. lisätalousarvioesityksensä, joka sisälsi kunnille maksettavia korona-kompensaatiota. Valtionosuuslisäykset lasten, nuorten ja perheiden palveluihin sekä ikäihmisten palvelujen toimivuuden varmistamiseen lisäsivät Järvenpäälle maksettavaa valtionosuutta siten, että talousohjelmakaudella tavoiteltava 12 miljoonan euron summa pieneni 11,773 miljoonaan euroon eli 227te. Valtionosuudet kohdennettiin kunnille alle 18-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden määrän suhteessa. Valtionosuuslisäyksen peruste huomioiden helpotus on kohdennettu laskelmissa vuodelle 2020 varhaiskasvatukseen ja hyte-palveluihin, mikä mahdollistaa suunniteltujen lomautusten lyhentämisen noin viikolla. Koulunkäynninohjaajien lomautusta lyhennettiin viikolla jo aiemmin.

Tarkennettu esitys sopeutusten vuosittaisesta kohdentumisesta palvelualueille/sitovuustasoille on esitetty listan liitteenä 1 ja laskelma poikkeusolojen vaikutuksista verotuloihin ja valtionosuuksiin on esitetty liitteessä 2.  

Kaupunginhallitus päätti 18.5.2020 § 197, että
- jos vuotta 2020 koskevalla ratkaisuilla saavutettavat menovähennykset ovat arvioitua pienemmät, siirretään vastaava vähennys vuosille 2021-2023. Mikäli ratkaisuilla saavutetaan suurempi kuluvähennys, pienenee 2021-2023 kuluvähennystavoite vastaavasti. 
- Vuosille 2021 - 2023 tehdään nykyisen talousohjelman lisäksi vuositasolla noin kolmen miljoonan euron lisämenoleikkaukset, joiden toteuttaminen voi edellyttää myös henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä. 
- Loput tasapainotuksesta toteutetaan poistoja sopeuttamalla, sotemenoja karsimalla tai verotusratkaisuin. 

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti talousarvioesitys koskien vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2021-2023 talousohjelmavuosia tuodaan erillisestä valmistelusta valtuuston käsittelyyn elokuussa. Jotta taloussuunnitelman muutosesitys olisi perusteltu ja sopeutus toteutettavissa, pyydetään lautakuntia valmistelemaan esityksensä toimenpiteistä, joilla sopeutus toimeenpannaan. Toimenpiteiden osalta tulee esittää arviot niiden vaikutuksista kuntalaisten saamiin palveluihin, kuntalaisiin, asiakkaisiin ja henkilöstöön euromääräisten vaikutusten lisäksi. 

Mikäli koronan aiheuttamilla poikkeusoloilla ja tulevilla sopeutustoimenpiteillä arvioidaan olevan vaikutusta valtuuston hyväksymiin sitoviin tavoitteisiin tai niiden toteutusaikatauluihin, pyydetään lautakuntia esittämään tarkennukset tarvittavin osin. Lähtökohtaisesti sitovat tavoitteet on kytketty suoraan strategisiin päämääriin ja edistämään niiden saavuttamista, joten muutosten tulisi kohdistua ensisijaisesti tavoiteaikatauluun ja keinoihin, joilla tavoitteet ovat saavutettavissa.     

Kaupunginhallitus tekee esityksensä taloussuunnitelmakautta koskevasta talousarviomuutoksesta lautakuntien esitykset saatuaan kokouksessaan 24.8.2020. Samassa yhteydessä tehdään myös talousarviomuutosesitykset vuoden 2020 toimintakulujen sopeuttamisesta korjatun yt-päätöksen mukaisesti sekä muutosesitykset verotuloihin ja valtionosuuksiin viimeisimpien käytettävissä olevien ennusteiden pohjalta. 

Sotemenojen, poistojen tai veroratkaisujen kautta toteutettavista muista tarvittavista sopeutustoimenpiteistä päätetään syksyllä osana vuosien 2021-2024 talousarvio- ja taloussuunnitelmakäsittelyä. 

KR

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää,

1. tarkentaa toimenpiteillä tavoiteltavaa summaa vuoden 2020 osalta tehtyjen valtionosuuspäätösten perusteella 277te. Uusi sopeutuksella tavoiteltava summa on 11.773.062 euroa.
2. hyväksyä sopeutuksen vuosittaisen kohdentamisen palvelualueille/sitovuustasoille liitteen 1 mukaisesti 
3. pyytää lauta- ja johtokunnilta 19.8.2020 mennessä esitykset vuosina 2021-2023 toteutettavista toimenpiteistä, joilla palvelualue-/sitovuustasokohtaiset kuluvähennykset on saavutettavissa. Toimenpiteiden osalta tulee esittää eurojen lisäksi arviot toimenpiteiden vaikutuksista palveluihin, kuntalaisiin ja henkilöstöön.
4. pyytää lauta- ja johtokunnilta 19.8.2020 mennessä esitykset sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin ja tavoiteaikatauluihin.
5. valtuuttaa talousjohtajan ohjeistamaan tarkemmin käytännön valmistelua 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin asian § 238 jälkeen.

Willem van Schevikhoven saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Henkilöstöjohtaja Merja Soosalu ja vt. palvelualuejohtajat Mikko Mäkelä ja Jari Lausvaara selostivat asiaa.  

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2020-23 talousarvion ja taloussuunnitelman kokouksessaan 11.11.2019 § 81.

Valtuusto valtuutti kaupunginjohtajan päättämään hallinnon säästöohjelman edellyttämistä määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä. Kaupunginjohtaja hyväksyi päätöksellään 22.06.2020 § 15 määrärahasiirron Opetuksen ja kasvatuksen sekä Hyvinvoinninpalvelualueen ja Konsernipalveluiden välillä. Muutoksen vaikutus määrärahajakoon on esitetty liitteessä 2. Muutos on huomioitu talousarviotietona palvelualuekohtaisissa laskelmissa jäljempänä.

Nyt esitettävien vuoden 2020-23 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 3 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutoskokonaisuus esitetään erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

 

Palvelualueiden lisäsopeutus vuosille 2020-2023

Kaupunginhallitus päätti 17.6.2020 § 242 palvelualueille kohdennettavasta lisäsopeutustarpeesta vuosille 2020-2023 ja pyysi lauta-/johtokunnilta esitystä toimenpiteistä, joilla palvelualue-​/sitovuustasokohtaiset kuluvähennykset on saavutettavissa, arviot toimenpiteiden vaikutuksista sekä mahdolliset esitykset sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja tavoiteaikataulujen tarkennuksiksi.

Lautakunnat ovat käsittelleet asiaa kokouksissaan

 • 13.8.2020 § 23 Kaupunkikehityslautakunta
 • 18.8.2020 § 17 Opetus- ja kasvatuslautakunta
 • 19.8.2020 § 21 Hyvinvointilautakunta
 • 19.8.2020 § 10 Järvenpään veden johtokunta
 • 24.8.2020 § 277 Konsernipalvelujen ja tilaomistuksen esitykset ovat kaupunginhallituksen käsittelyssä erillisessä pykälässä 

Sopeutustavoitteiden osalta Kaupunkikehityksen, Järvenpään veden ja Konsernipalvelujen esittämien toimenpiteiden talousvaikutukset vastaavat palvelualueille kohdennettuja summia. Hyvinvoinnin palvelualueelle ei kohdistunut sopeutustavoitteita vuosille 2021-2023. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen osalta toimenpiteitä tunnistettiin yhteensä 7,97 Me, jolloin 1,45 Me jää myöhemmin kohdennettaviksi sopeutustoimenpiteiksi.

Lautakunnat eivät ole esittäneet muutoksia sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin. Hyvinvointilautakunnan lausunnon liitteessä tarkennetun tavoitteen kohdalle on kirjattu tarkennettuja keinoja sitovien tavoitteiden toteuttamiseksi. Kaupunkikehityksen ja opetuksen ja kasvatuksen lautakunnat eivät esitä muutoksia. Hyvinvointilautakunta ja konsernipalvelut esittävät muutoksia sitovien toiminnallisten tavoitteiden aikatauluihin. Lautakuntien materiaalit ovat pykälän liitteenä.

Kaupunginhallituksen 17.6.2020 hyväksymä sopeutustarve 11,773 Me on esitetty talousarviomuutosesityksenä kaupunginhallituksen aiemmin hyväksymän palvelualue- ja vuosikohtaisen jaon mukaisesti. Kooste vuosittaisista kuluvähennyksistä on esitetty palvelualueittain liitteessä 1.

Vuodelle 2020 kohdistuvat talousarviomuutosesitykset on esitetty alla: 

 • konsernipalvelut, menosopeutus 251.143 euroa
 • tilaomistus, menosopeutus 12.000 euroa
 • opetus- ja kasvatus, menosopeutus 2.094.994 euroa
 • hyvinvointi, menosopeutus 469.205 euroa
 • kaupunkikehitys, menosopeutus 246.351 euroa

Järvenpään Vedelle ei kohdistunut sopeutusvaadetta vuodelle 2020.

Vuosien 2021-2023 osalta sopeutustoimenpiteiden ja sopeutuksen ajallisen kohdentamista sekä sitovien toiminnallisten tavoitteiden sisältömuutoksia ja tavoiteaikatauluja voidaan vielä tarkistaa osana talousarviokäsittelyä syys-marraskuussa. 

Muut käyttötalousmuutokset vuodelle 2020

Torin palveluiden määrärahasiirto 

Kaupungilla on ollut sopimus Sykettä ja sinfoniaa Ry:n kanssa tori- ja tapahtumapalveluista. 31.12.2019 päättyneitä sopimuksia on jatkettu 30.9.2020 asti ja palvelu kilpailutetaan uudelleen vuoden 2020 aikana. Budjetissa tori- ja tapahtumapalveluihin varattu määräraha on osoitettu Hyvinvoinnin palvelualueelle kulttuuri ja tapahtumapalveluihin. Käytännössä jatkosopimuksen voimassaoloaikana osa toiminnan järjestämisvastuusta ja -kuluista kohdistuu Kaupunkitekniikalle ja osa Kulttuuri ja tapahtumapalveluille. Hyvinvoinnin palvelualueelta esitetään siirrettäväksi Kaupunkikehitykseen Kaupunkitekniikan vastuiden mukainen osuus eli 19.333 euroa. Muutos koskee vain vuotta 2020. Siirrolla ei ole vaikutusta kaupungin toimintakatteeseen.

Poistot ja arvonalenemiset

Kaupungintalon purkulupa varmistui vuoden 2020 keväällä. Rakennuksen purku ja tasearvon alaskirjaus oli suunniteltu vuodelle 2019, eikä talousarviovarausta oltu tehty enää vuodelle 2020. Talousarvioon esitetään lisättävän purun ja alaskirjauksen siirtymisestä vuodelle 2020 aiheutuva 0,84 Me lisäpoistokirjaus.

Verorahoitus

Koronaepidemian seurauksena kaupungin verotulot jäävät lähivuosina merkittävästi hyväksytystä talousohjelmatasosta. Ennustettavuuden ollessa poikkeuksellisen heikolla tasolla tässä vaiheessa esitetään muutosta vain vuoden 2020 verotuloihin. Kuntaliiton verotuloennusteet päivitetään kuluvan syksyn aikana vielä useamman kerran, seuraavan kerran jo elokuun lopussa. Vuosien 2021-2023 verotuloennusteita täsmennetään talousarvion ja talousohjelman 2021-2023 käsittelyn edetessä. 

Vuoden 2020 talousarviomuutoksen perusteena on kuntaliiton kesäkuun verotuloennuste, joka olettaa, että epidemiassa ei tule syksyllä toista aaltoa, ja tauti hiipuu vähitellen pois. Bruttokansantuotteen odotetaan supistuvan vuonna 2020 6 %:lla. Ennuste on keväällä laadittua ennustetta suotuisampi, joten uhkakuvien toteutuessa on mahdollista, että talousarviota joudutaan muuttamaan uudelleen myöhemmin syksyllä.

Verotulojen heikentyminen kohdistuu erityisesti kunnallisverotuottoihin. Talousarvion 2020 kunnallisveroja esitetään vähennettävän 11,62 miljoonalla eurolla, yhteisöveroja 0,585 miljoonalla ja kiinteistöveroja 0,466 miljoonalla eurolla talousarviotasosta. Yhteisöverotulokertymässä on huomioitu väliaikaisesti korotettu kuntien yhteisövero-osuus, jota ilman Järvenpään yhteisöverotulot jäisivät lähes miljoona euroa nyt esitettyä matalammiksi. Kiinteistöverotulokertymän madaltuminen johtuu vuodelle 2020 sovituista verojen maksujärjestelymuutoksista.

Valtio on kuntien tulomenetyksiä ja menolisäyksiä kompensoidakseen hyväksynyt toimenpidekokonaisuuden, joka lisää kuntien valtionosuuksia ja tasoittaa yhteisöverotulojen pudotusta. Kaupunginhallitus käsitteli tehdyt peruspalvelujen valtionosuutta ja koronakompensaatiota koskevan valtionosuuksien muutospäätöksen sekä veromenetysten kompensaatiopäätöksen kokouksessaan 16.8.2020. Yhteensä valtionosuuksia esitetään korotettavaksi 11,0 Me voimassa olevien valtionosuuspäätösten mukaisiksi. Korotuksista 6,1 miljoonaa euroa on koronakompensaatioita, 4,5 Me verotilitysryhmin kompensaatiota, joka peritään kunnilta korkoineen takaisin vuonna 2021. Lisäksi muutos sisältää 0,3 miljoonaa euroa muita muutoksia valtion peruspalveluiden valtionosuuksiin ja 0,1 miljoonaa euroa muita talousarvion hyväksymisen jälkeen tehtyjä valtionosuuksien tarkistuksia.  

Investointiosa

Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkon tekniset selvitykset 

Investointi- ja kiinteistöallianssin johtoryhmä on päättänyt, että Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkoselvitys tehdään omana työnä. Osana palveluverkkoselvitystä tehtävät tekniset selvitykset joudutaan kuitenkin ostamaan ulkopuolisilta arvioitsijoilta, joihin on varattu määräraha osana talonrakennusinvestointeja. Tilintarkastajan lausunnon mukaan tekniset selvitykset tulee kirjata käyttötalouteen. Selvityksiin tarvittava määräraha 150.000 euroa esitetään siirrettäväksi talonrakennuksen allianssi-investoinneista hyvinvoinnin palvelualueen käyttötalousosaan. 

Vanhankylänniemi ja HI5  

Kunnallistekniikan infran ylläpidon puistoinvestointeihin on varattu Vanhankylänniemen peruskorjausta ja Kirsikkapuiston rakentamista varten vuodelle 2020 670.000 euroa. Hankinnan kilpailutuksen jälkeen kaupunginhallitus teki päätöksen keskeyttää hankinta (KH 20.4.2020 § 147) tarjousten ylittäessä hankkeelle varatut määrärahat. Hankemäärärahasta arviolta 100.000 euroa tarvitaan Stålhanentien peruskorjauksiin. Kuluvana vuonna on alkamassa HI5 monitoimihalli -hanke, jonka ympäristössä kaupunki toteuttaa pysäköintialueen ja hulevesijärjestelyt. Investointiosan sitovuustasomuutosten yhteydessä vuodella viivästyneelle hankkeelle ei varattu määräraha uudelle liikuntapaikkarakentamisen sitovuustasolle. Hankkeen toteuttamiseksi esitetään em. Vanhankylänniemen määrärahasta siirrettäväksi 300.000 liikuntapaikkarakentamiseen. Vanhankylänniemestä käyttämättä jäävä määräraha 270.000 vähennetään infran ylläpidon investointivarauksesta. 

Koy Järvenpään Liiketalon pääomitus

Kiinteistö Oy Järvenpään liiketalon yhtiökokous pidettiin 11.6.2020, jossa päätettiin periä 235 000 euron suuruinen vapaan pääoman sijoitus, jolla katetaan vuoden 2020 kiinteistövero (KH 8.6.2020 § 237). Pääomasijoitusta ei ollut varattuna talousarviossa ja se esitetään lisättäväksi menona osakkeisiin ja osuuksiin KOY Liiketalolle. 

Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalon (ja jatkossa perustettavien yhtiöiden yhteenlaskettu arvo) kaupungin taseessa ennen pääomistusta on 9,748 miljoonaa euroa ja sen jälkeen 9,983 miljoonaa euroa.

Koy Järvenpään Liiketalosta perustettavien yhtiöiden myynti

Vuoden 2020 investoinneissa oli varauduttu Liiketalon osakkeiden myyntiin (9,748 Me) kuluvana vuonna. Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalo on jakautumassa kaupungin ennakkosuostumuksen mukaisesti (KH 4.5.2020 § 171) seitsemäksi tai kahdeksaksi uudeksi yhtiöksi. Perustettavat yhtiöt myydään vaiheittain, joten talousarviota on syytä muuttaa muuttuneen aikataulun mukaisesti. Myynneistä siirtyy vuodelle 2021 kolme neljäsosaa (6,5 M€), ja loput (3,5 M€) vuodelle 2023.

Yhteenveto 2020 talousarviomuutoksista

Käyttötalousosaan vuodelle 2020 esitetyt muutokset parantavat heikentyneestä talousennusteesta huolimatta kaupungin tulosta 0,2 miljoonaa euroa. Parannus johtuu siitä, että muutosesitykseen ei sisälly Keusoteen kohdistuvia talousarvion ylityspainetta, eikä koronan vaikutuksia palvelualueiden toimintatuottoihin ja -kuluihin. Vaikutukset selvitetään johdon raportti 2:n yhteydessä tarkemmin ja tuodaan sen jälkeen talousarviomuutoskäsittelyyn. Samoin erityisesti talonrakennuksen investointiosan kohdistuvat muutostarpeet tuodaan käsittellyyn johdon raportti 2:n yhteydessä ja kun hankkeiden päätöksenteko etenee.

Myyntitulojen siirtymisen vuoksi, kaupunki nostaa muutokset rahoittaakseen vuonna 2021 8,3 miljoonaa euroa lisää lainaa.

KR

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. merkitä tiedoksi lautakuntien lausunnot 
 2. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteessä 3 esitetyt muutokset vuoden 2020-2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan
 3. esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sitovuustasoittain sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin tehdyt korjaukset vuosille 2020-2023.  

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 276 jälkeen.

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiakohtia § 278 ja § 279.

Päätös

Asian käsittely päätettiin keskeyttää ja siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020 klo 7.30

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 17.6.2020 § 242 palvelualueille kohdettavasta lisäsopeutusvaateesta ja pyysi lautakunnilta esitykset vuosina 2021-​2023 toteutettavista toimenpiteistä,​ joilla sitovuustasokohtaiset kuluvähennykset on saavutettavissa. Toimenpiteiden osalta tuli esittää eurojen lisäksi arviot toimenpiteiden vaikutuksista palveluihin,​ kuntalaisiin ja henkilöstöön. Lautakunnilta pyydettiin esitys myös sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin ja tavoiteaikatauluihin.

Konsernipalveluista ja Tilaomistuksesta vastaavana toimielimenä konsernipalvelut on valmistellut kaupunginhallitukselle esityksen pyydetyistä asioista. Esitys on pykälän liitteenä. 

Konsernipalvelujen sopeutus toteutetaan pääosin jättämällä avoimia tehtäviä pysyvästi täyttämättä. Vuoden 2020 osalta sopeutusta helpottaa osa-aikaisuudet ja rekrytointien viiveet henkilöstön vaihtuessa. Sopeutus heijastuu ennen kaikkea kehittämiseen, joka voi resurssien niukkuuden vuoksi hidastua perustoiminnan vaatiessa työpanosta tai vaihtoehtoisesti sisäisissä palveluissa palvelutasot voivat alentua. Olemassa olevan henkilöstön kuormittuminen on riskinä. 

Sitovien tavoitteiden sisältöihin ei esitetä muutoksia, mutta aikatauluihin on tehty tarkennuksia ennen kaikkea koronan aiheuttaman resurssien riittämättömyyden vuoksi. Sekä konsernipalveluiden että palvelualueiden avainhenkilöiden työpanokset ovat koronan vuoksi kohdentuneet akuutin poikkeustilanteen hallintaan, eikä kehittämistyöhön ole pystytty panostamaan vaaditulla tavalla.   

KR

 

  

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä konsernipalvelujen ja tilaomistuksen sitovuustasoja koskevan esityksen valtuustolle esitettävistä

 1. vuosien 2020-2023 sopeutustoimenpiteistä
 2. vuosien 2020-2023 sitovien toiminnallisten tavoitteiden aikataulumuutoksista.

ja liittää tämän asian lausuntonaan kaupunginvaltuustolle asiakohtaan 24.8.2020 § 278 

 

Päätös

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020 klo 7.30.

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 24.8.2020 § 277

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020.

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä konsernipalvelujen ja tilaomistuksen sitovuustasoja koskevan esityksen valtuustolle esitettävistä

 1. vuosien 2020-2023 sopeutustoimenpiteistä
 2. vuosien 2020-2023 sitovien toiminnallisten tavoitteiden aikataulumuutoksista.

ja liittää tämän asian lausuntonaan kaupunginvaltuustolle asiakohtaan 24.8.2020 § 278 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 24.8.2020 § 278

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020.

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. merkitä tiedoksi lautakuntien lausunnot 
 2. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteessä 3 esitetyt muutokset vuoden 2020-2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan
 3. esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sitovuustasoittain sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin tehdyt korjaukset vuosille 2020-2023.  

 

Käsittely:

Keskustelun kuluessa Mimmi Launiala teki Katja Revon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Esitän, että OPKAn osalta valtuustolle esitettävää säätötavoitetta pienennetään kolme miljoonaa euroa suunnitelmakaudelle 2020-2023 ja se kohdennetaan lautakunnan esittämien prioriteettien mukaan. 

Säästötavoitteen pienentäminen katetaan taloudentasapainottamisen keinovalikoimaa käyttämällä ja tarkentuu vuoden 2021 osalta talousarviokäsittelyn yhteydessä.

 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: Pohjaehdotus

EI: Launialan muutosehdotus

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 9 - 2 (äänestysluettelo).

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Äänestystulokset

 • Jaa 9 kpl 82%

  Ulla-Mari Karhu, Jarno Hautamäki, Mikko Päivinen, Mikko Taavitsainen, Willem van Schevikhoven, Tomi Passi, Hanna Graeffe, Helinä Perttu, Pekka Heikkilä

 • Ei 2 kpl 18%

  Katja Repo, Mimmi Launiala

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 28.8.2020 § 287

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto 

 1.  päättää hyväksyä liitteessä 3 esitetyt muutokset vuoden 2020-2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan
 2.  hyväksyy sitovuustasoittain sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin tehdyt korjaukset vuosille 2020-2023.  

 

Käsittely:

Keskustelun kuluessa Heini Liimatainen teki Jenni Marttisen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

"Järvenpään Vasemmisto ja Järvenpää Plus esittävät Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen säästötavoitteen pienentämistä yhteensä 3,9M€:lla suunnitelmakaudella 2021-2023.  

Säästötavoitteen pienentäminen mahdollistaa mm. perusopetuksen säästökeinoista Tuntikehyksen pienentämisestä luopumista ja Varhaiskasvatuksessa sitä, että alueellisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrän vähentämistä vaiheittain kolmella ei toteuteta.  

Esitämme, että säästötavoitteen pienentäminen katetaan talouden tasapainottamisen toimenpiteillä."
 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi puheenjohtajan ehdotuksesta seuraava:
 

JAA: kaupunginhallituksen ehdotus

EI: Liimataisen muutosehdotus. 
 

Kaupunginhallituksen pohjaehdotus tuli valtuuston päätökseksi äänin 40 JAA-ääntä, 9 EI-ääntä ja 2 TYHJÄÄ.

Päätös

Päätettiin äänestyksen jälkeen äänin 40 JAA-ääntä, 9 EI-ääntä, 2 TYHJÄÄ hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotus.

Äänestystulokset

 • Jaa 40 kpl 78%

  Kaisa Saarikorpi, Kristiina Vainikka, Arto Luukkanen, Ulla-Mari Karhu, Markku Tenhunen, Tuija Kuusisto, Tiia Lintula, Petri Ovaska, Ossi Vähäsarja, Kaarina Wilskman, Helinä Perttu, Hilppa Loikkanen, Emmi Mäkinen, Satu Tuominen, Mikko Taavitsainen, Riikka Reina, Kaija Tuuri, Jarno Hautamäki, Petri Graeffe, Willem van Schevikhoven, Mikko Laakkonen, Antti Heikkilä, Tomi Passi, Satu Haaparanta, Jarmo Mäkinen, Suvi Pohjonen, Eemeli Peltonen, Hanna Graeffe, Rita Kostama, Pekka Heikkinen, Tuomas Raejärvi, Mikko Päivinen, Peter Hagman, Liisa Majanen, Seppo Heino, Tarja Edry, Jarkko Wallenius, Timo Ijäs, Pekka Heikkilä, Pauliina Naala

 • Ei 9 kpl 18%

  Mimmi Launiala, Riikka Juuma, Heini Liimatainen, Jenni Marttinen, Peter Osipow, Jenni Komonen, Pepe Makkonen, Katja Repo, Lassi Markkanen

 • Tyhjä 2 kpl 4%

  Henry Berg, Mika Gilan

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.4.2020 §138 käynnistänyt yhteistoimintamenettelyn. Yhteistoimintamenettelyt tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla on käyty ajalla 16.-29.4.2020. Kaupunginhallitus on käsitellyt 18.5. §198 ja päättänyt 20.5.2020 §206 henkilöstökustannuksia vähentävistä toimenpiteistä. Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan myös 18.5.2020 § 197 talousohjelman tarkistamista Koronasta aiheutuvien talousvaikutusten seurauksena. Kaupunginhallitus päätti tuolloin yksimielisesti, että jo päätetyn talousohjelman lisäksi haetaan valtuustolle esitettäväksi 12 miljoonan euron kuluvähennykset vuosille 2020-2023.

Vuoden 2020 osuuden toteuttamisesta tehtiin erillinen henkilöstökustannuksia alentava päätös (KH 20.5.2020 § 206), jonka summa oli suuruudeltaan 3,3 miljoonaa euroa. Päätöksessä valtuutettiin kaupunginjohtaja päättämään lomautusten mahdollisesta perumisesta ja lomautusten keston muutoksista. Tähän liittyvät tarkemmat yksikkökohtaiset lomautussuunnitelmat on valmisteltu yksiköissä ja kooste näistä on toimitettu henkilöstöjärjestöille 1.6.2020 ja annettu tiedoksi henkilöstöasiainjaostolle kokouksessa 26.6.2020 §20. 

Kesäkuun alussa maan hallitus teki 4. lisätalousarvioesityksensä, joka sisälsi kunnille maksettavia korona-kompensaatiota. Valtionosuuslisäykset lasten, nuorten ja perheiden palveluihin sekä ikäihmisten palvelujen toimivuuden varmistamiseen lisäsivät Järvenpäälle maksettavaa valtionosuutta siten, että talousohjelmakaudella tavoiteltava 12 miljoonan euron summa pieneni 11,773 miljoonaan euroon eli 227te. Valtionosuudet kohdennettiin kunnille alle 18-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden määrän suhteessa. Valtionosuuslisäyksen peruste huomioiden helpotus on kohdennettu laskelmissa vuodelle 2020 varhaiskasvatukseen ja hyte-palveluihin, mikä mahdollistaa suunniteltujen lomautusten lyhentämisen noin viikolla. Koulunkäynninohjaajien lomautusta lyhennettiin viikolla jo aiemmin.

Kaupunginhallitus päätti 18.5.2020 § 197, että
- jos vuotta 2020 koskevalla ratkaisuilla saavutettavat menovähennykset ovat arvioitua pienemmät, siirretään vastaava vähennys vuosille 2021-2023. Mikäli ratkaisuilla saavutetaan suurempi kuluvähennys, pienenee 2021-2023 kuluvähennystavoite vastaavasti. 
- Vuosille 2021 - 2023 tehdään nykyisen talousohjelman lisäksi vuositasolla noin kolmen miljoonan euron lisämenoleikkaukset, joiden toteuttaminen voi edellyttää myös henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä. 
- Loput tasapainotuksesta toteutetaan poistoja sopeuttamalla, sotemenoja karsimalla tai verotusratkaisuin. 

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti talousarvioesitys koskien vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2021-2023 talousohjelmavuosia tuodaan erillisestä valmistelusta valtuuston käsittelyyn elokuussa. Jotta taloussuunnitelman muutosesitys olisi perusteltu ja sopeutus toteutettavissa, pyydetään lautakuntia valmistelemaan esityksensä toimenpiteistä, joilla sopeutus toimeenpannaan. Toimenpiteiden osalta tulee esittää arviot niiden vaikutuksista kuntalaisten saamiin palveluihin, kuntalaisiin, asiakkaisiin ja henkilöstöön euromääräisten vaikutusten lisäksi.

Mikäli koronan aiheuttamilla poikkeusoloilla ja tulevilla sopeutustoimenpiteillä arvioidaan olevan vaikutusta valtuuston hyväksymiin sitoviin tavoitteisiin tai niiden toteutusaikatauluihin, pyydetään lautakuntia esittämään tarkennukset tarvittavin osin. Lähtökohtaisesti sitovat tavoitteet on kytketty suoraan strategisiin päämääriin ja edistämään niiden saavuttamista, joten muutosten tulisi kohdistua ensisijaisesti tavoiteaikatauluun ja keinoihin, joilla tavoitteet ovat saavutettavissa. 

Kaupunginhallitus tekee esityksensä taloussuunnitelmakautta koskevasta talousarviomuutoksesta lautakuntien esitykset saatuaan kokouksessaan 24.8.2020. Samassa yhteydessä tehdään myös talousarviomuutosesitykset vuoden 2020 toimintakulujen sopeuttamisesta korjatun yt-päätöksen mukaisesti sekä muutosesitykset verotuloihin ja valtionosuuksiin viimeisimpien käytettävissä olevien ennusteiden pohjalta. 

Sotemenojen, poistojen tai veroratkaisujen kautta toteutettavista muista tarvittavista sopeutustoimenpiteistä päätetään syksyllä osana vuosien 2021-2024 talousarvio- ja taloussuunnitelmakäsittelyä. 

Kaupunki on käynyt huhtikuussa 2020 yhteistoimintaneuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa vuodelle 2020 ja valmistelun yhteydessä on käsitelty, että vuosille 2021 - 2023 tehdään nykyisen talousohjelman lisäksi vuositasolla noin kolmen miljoonan euron lisämenoleikkauksia, joiden toteuttaminen voi edellyttää myös henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä. 

Tässä yhteistyötoimikunnassa talousjohtaja antaa selostuksen, jonka esitysaineisto liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi edellä selostustekstissä kuvatun talousjohtajan esityksen.

Lisäksi yhteistyötoimikunta toteaa, että jos vuosille 2021-2023 tehtävään talousohjelmaan tulee myöhemmin sisältymään  sellaisia lisämenoleikkauksia, joilla on henkilöstöön kohdistuvia vaikutuksia, tullaan näitä käsittelemään henkilöstöjärjestöjen kanssa yhteistoimintamenettelyn mukaisesti.

Päätös

Esittelijä muutti käsittelyn aikana esitystään. Uusi päätösehdotus kuuluu:

Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi edellä selostustekstissä kuvatun talousjohtajan esityksen.

Lisäksi yhteistyötoimikunta toteaa, että jos vuosille 2021-2023 tehtävään talousohjelmaan tulee myöhemmin sisältymään sellaisia lisämenoleikkauksia, joilla on henkilöstöön kohdistuvia vaikutuksia, tullaan näitä käsittelemään henkilöstöjärjestöjen ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa yhteistoimintamenettelyn mukaisesti syksyllä 2020.

Valmistelija

Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on jatkokokouksessaan 28.8.2020 § 287 päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2020-2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Kaupunginvaltuusto kokoontuu 7.9.2020.

Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

 1. merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston päätöksen vuoden 2020-2023 talousarvion ja taloussuunnitelman muuttamisesta
 2. antaa palvelualueelle tehtävän valmistella vastaavat muutokset avainalueiden käyttösuunnitelmiin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.9.2020 § 52 päättänyt liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2020-2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen osalta muutokset koskevat lisäsopeutustoimenpiteitä. 

Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää

 1. merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston päätöksen vuoden 2020-2023 talousarvion ja taloussuunnitelman muuttamisesta
 2. antaa palvelualueelle tehtävän valmistella vastaavat muutokset avainalueiden käyttösuunnitelmiin.

 

Käsittely

vt. palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2020-23 talousarvion ja taloussuunnitelman kokouksessaan 11.11.2019 § 81. Talousarviota on muutettu kerran KV 7.9.2020 §52, minkä lisäksi valtuuston valtuutuksen mukaisesti kaupunginjohtaja (KJ 22.06.2020 §15) on päättänyt hallinnon säästöohjelman edellyttämistä määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä. 

Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalo pääomituslaskelman oikaisu

Kaupunginvaltuusto päätti 7.9.2020 § 52 Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalon 235 te pääomituksesta osakkeisiin ja osuuksiin. Pääomitusta ei oltu 7.9.2020 laskelmissa lisätty rahoitusosan käyttöomaisuusinvestointeihin ja lainakannan muutokseen. Liitteessä 1 on esitetty korjaavat laskelmat rahoitusosaan.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus on 20.10.2020 §144 esittänyt yhtymävaltuustolle talousarviomuutosta elokuun toteumaennusteen mukaisesti. Järvenpään osuus kuntayhtymän oman toiminnan ja eriskoissairaanhoidon määrärahaylityksestä on 9,5 miljoonaa euroa. 

Kaupunginhallitus antoi 19.10.2020 § 340 kannanottonsa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion muutosesitykseen. Kaupunginhallitus päätti kannanoton käsittelyn yhteydessä esittää kaupunginvaltuustolle 4,01 miljoonan euron määrärahalisäystä sosiaali- ja terveystoimen talousarviokehykseen. Poikkeama kuntayhtymän esittämään määrärahaesitykseen johtuu kaupungin talousarvioon sisältyvästä 4,5 miljoonan euron riskivarauksesta erikoissairaanhoitoon ja kaupunginhallituksen linjauksesta, jonka mukaisesti oman toiminnan ylityksestä osa "ei koronasta aiheutuvasta" -ylityksestä tulee kattaa kuntayhtymän kuluvan ja tulevan vuoden menoista. Kaupunginhallituksen 19.10.2020 § 340 päätöksen mukainen talousarviomuutosesitys täydennettynä talousarviomuutoslaskelmilla tuodaan nyt valtuuston käsiteltäväksi. Pykälän oheismateriaalina on esitetty laskelma talousarviomuutosesityksen summan määräytymisestä ja liitteessä 2 on esitetty talousarviomuutoslaskelmat.

Kaupunki nostaa Keusoten talousarviomuutoksen rahoittaakseen 4 miljoonaa euroa lisää lainaa vuonna 2020.

KR

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteessä 1 esitetty korjaus Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalo pääomituksen rahoitusosan vuoden 2020 talousarvioon
 2. esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteessä 2 esitetyn talousarviomuutoksen Keusote-sitovuustason vuoden 2020 määrärahaan.

 

Käsittely

Lisätään asian julkiseksi liitteeksi talousjaoston päätös 14.10.2020 § 23 liitteineen ja oheismateriaaleineen. Asian otsikkoa korjattiin poistamalla siitä sana "Keusote". 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupungihallitus 2.11.2020 § 356

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää,

 1. hyväksyä liitteessä 1 esitetty korjaus Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalo pääomituksen rahoitusosan vuoden 2020 talousarvioon
 2. hyväksyä liitteessä 2 esitetyn talousarviomuutoksen Keusote-sitovuustason vuoden 2020 määrärahaan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2020-23 talousarvion ja taloussuunnitelman kokouksessaan 11.11.2019 § 81. Talousarviota on muutettu kahdesti KV 7.9.2020 §52 ja KV 16.11.2020 §76, minkä lisäksi valtuuston valtuutuksen mukaisesti kaupunginjohtaja (KJ 22.06.2020 §15) on päättänyt hallinnon säästöohjelman edellyttämistä määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2021-23 talousarvion ja taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2020 § 73, minkä mukaisesti taloussuunnitelmavuosien tiedot on esitetty laskelmissa.

Nyt esitettävien vuoden 2020-23 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutoskokonaisuus esitetään erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen v. 2020 määrärahaylityksen kattaminen taloussuunnitelmavuosina

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen tilinpäätösennusten mukaan palvelualueelle KV 7.9.2020 § 52 vuodelle 2020 päätettyä lisäsopeutusta ei pystytä kokonaisuudessaan toteuttamaan kuluvan vuoden aikana. Palvelualueen arvion mukaan henkilöstösopeutuksesta jää vuonna 2020 kattamatta 782te. Palvelualueen lukuvuosisidonnaisuudesta johtuen uudet sopeutustoimenpiteet ovat toimeenpantavissa aikaisintaan syksyllä 2021. Palvelualue esittää, että talousarvioylitys katetaan vasta vuosien 2022 ja 2023 talousarviomäärärahoista. Opetuksen ja kasvatuksen talousarvioon esitetään lisättävän 782te vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmavuosien 2022 ja 2023 määrärahaa esitetään vähennettävän 391te/vuosi.

Koronasta aiheutuvat muutokset Hyvinvoinnin sekä Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueilla

Koronan seurauksena palvelualueiden tulot ovat pudonneet. Tulomenetykset ovat aiheutuneet pakotetuista yksiköiden suluista, joten tulomenetyksiin ei ole ollut mahdollista vaikuttaa, ja poikkeusolojen seurauksena kysyntä on jäänyt myös sulkujen päätyttyä oleellisesti normaalitilannetta alemmalle tasolle. Tulomenetyksiä pystytään kompensoimaan osittain sulkujen ja toiminnan supistumisen myötä vähentyneillä kuluilla sekä saaduilla valtionavuilla, mutta ne eivät kompensoi tulomenetyksiä täysimääräisesti. Koronan aiheuttamien tulomenetysten ja kululisäysten kattaminen tulevina taloussuunnitelmavuosina ei ole mahdollista, mistä johtuen esitetään, että kuluvan vuoden talousarvioita muutetaan tehtyjen vaikutusarvioiden mukaisesti. Mikäli palvelualueiden tilinpäätökset toteutuvat nyt esitettyä muutettua talousarviota parempina, ei säästöjä ole mahdollista kohdentaa tulevien vuosien hyödyksi. 

Palvelualueet ovat arvioineet koronasta aiheutuvia muutoksia lokakuun toteumatilanteen perusteella. Koronatilanne on heikentynyt merkittävästi marraskuun lopulla, mikä heikentänee arvioiden osuvuutta ja lisää tulomenetyksiä.

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 1,65 Me heikompana. Merkittävimmät poikkeamat ovat  liikuntapalveluiden tuottojen (-710 te), kulttuurin tuottojen (-250 te), opiston tuottojen (-180 te) ja työllisyysyksikön tuottojen (-357te) alitus budjettiin nähden. Kuluissa ylitystä tulee työmarkkinatuen kuntaosuudesta (612 te) ja vähävaraisten maskihankinnoista (100 te). Kulusäästöjä palvelualueella arvioidaan syntyvän yhteensä 562te. Koronasta aiheutuvat poikkeamaerittelyt on esitetty oheismateriaalissa.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,77 Me heikompana. Poikkeamat aiheutuvat päivähoitomaksujen (-535te) ja iltapäiväkerhotoiminnan ja salivuokratuottojen (-175te) jäämisestä talousarviosta. Lisämenoja aiheutuu yksityisille varhaiskasvatusyksiköille maksetusta asiakasmaksukompensaatiosta (90te). Palvelualueen arvion mukaan säästöjä syntyy koulukuljetuksista (33 te). Koronasta aiheutuvat poikkeamaerittelyt on esitetty oheismateriaalissa. 

Valtionosuudet

Kuntaliiton marraskuussa julkaisemien valtionosuuslaskelmien mukaan valtionosuudet ylittävät muutetun talousarvion 3,4 Me. Ennuste sisältää valtion kompensaation koronan aiheuttamiin testaus- ja suojauskuluihin, joka päätettiin maksaa kunnille sairaanhoitopiirien testausmäärien ja asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Lisäksi on huomioitu Valtioneuvoston 19.11.2020 annetun päätöksen mukainen Järvenpään kaupungille myönnetty harkinnanvarainen valtionosuus 2 Me, jolloin valtionosuuksia esitetään korotettavan yhteensä 5,4 Me. Korotuksen jälkeen Järvenpään valtionosuudet ovat kokonaisuudessaan 50,6 Me.

Erillisosakkeiden myynti

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 2.11.2020 § 354 Järvenpään Mestariasunnot Oy:n tekemän ostotarjouksen kaupungin omistamista erillisosakkeista. Osakkeiden myyntiä ei ole huomioitu talousarviossa, joten talousarviota esitetään muutettavaksi toteutuneiden ja myyntitarjouksen aiheuttamien investointitulo ja myyntivoittokirjausten mukaisesti.     

Myytävien osakkeiden tasearvo on noin 0,4 miljoonaa euroa, jolloin käyttöomaisuuden myyntivoittoa tarjotulla 1,3Me hinnalla kertyy 0,9 miljoonalla. Alkuvuoden aikana kaupunki on myynyt 4 erillisosaketta, joista myyntivoittoa on kertynyt 90 te ja osakkeisiin ja osuuksiin kirjattavaa myyntituloa noin 100 te. Yhteenlaskettuna erillisosakkeista syntyvä myyntivoiton lisäys on 986te ja osakkeiden tasearvon muutos 538te. 

Talonrakennusinvestoinnit

Talonrakennuksen investointiohjelmaa esitetään tehtävän vuoden 2020 aikana tehtyjen hankepäätösten ja aikatauluviivästysten mukaiset muutokset. Muutokset vastaavat valtuuston hyväksymään investointiohjelmaan sisällytettyjä hanketietoja. JYK ja Juholan hanke toteutetaan aikaisempaa investointiohjelmaa suppeampana, jolloin hankkeesta jää käyttämättä kuluvan vuoden määrärahasta noin 17 miljoonaa euroa. Harjulan hankkeesta siirtyy vuodelle 2021 6,​6 Me ja kaupungin varikkoinvestoinnista valituksen vuoksi noin 3,​7 Me. Kyrölän koulun liikuntasalin hanke ei sisälly uuteen investointiohjelmaan, jolloin hankevaraus 1 miljoona euroa jää käyttämättä. Kokonaisuudessaan talonrakennuksen investoinneista esitetään vähennettävän noin 28,3 Me vuodelta 2020.

Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät toimintakatetta 2,2 Me ja parantavat verorahoitusta 5,4 Me, jolloin tilikauden alijäämää pienenee on 3,2 Me ollen -7,5 Me vuonna 2020. Esitetyt muutokset pienentävät vuoden 2020 nettoinvestointeja 28,8 Me. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2020 otetaan lainaa 32,0 Me voimassa olevaa talousarviota vähemmän. 

Lisäksi opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahaylityksen siirto katettavaksi taloussuunnitelmavuosina parantaa sekä vuoden 2022 tilannetta että vuoden 2023 tilannetta 391 te.

KR

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 1. päättää hyväksyä liitteessä 1 esitetyt muutokset vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmaan

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 30.11.2020 § 395

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteessä 1 esitetyt muutokset vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmaan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talouspalvelut