Kaupunginvaltuusto, kokous 14.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Veroperusteiden määrääminen vuodelle 2023

JARDno-2022-1816

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Taustaa

Kuntalain 66 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Näin ollen vuoden 2023 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään torstaina marraskuun 17. päivänä 2022.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja siten niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämän takia kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa. Merkittävä osa tulojen siirtoa tehdään kunnallisveron kautta. Ansiotuloverotukseen tehtävät muutokset toteutetaan niin, että niillä on mahdollisimman vähän vaikutusta verovelvollisten verotuksen tasoon. Näin ollen kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan yhtä paljon: 12,64 prosenttiyksikköä. Kuntien vuoden 2023 tuloveroprosenttien määräämisestä on säädetty Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 55 §:n muuttamisesta annetussa laissa. Vastaavasti on säädetty Verotusmenettelystä annetun lain 91 b §:n muuttamisesta annetussa laissa. Säännöksen tarkoituksena on estää verotuksen kiristyminen sen johdosta, että kuntien tehtävien siirtäminen hyvinvointialueille ja valtion rahoituksen piiriin edellyttää valtion veron korotuksia. Tuloveroprosentti vuodelle 2023 ilmoitetaan siis prosenttiyksikön sadasosan tarkkuudella.

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuuston on määrättävä kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruus vuosittain sadasosan tarkkuudella etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.

Verolainsäädäntö vuodelle 2023

Voimassa olevan lain mukaan kiinteistöveroprosentit määrätään seuraavissa rajoissa:

 • Yleinen kiinteistövero                              0,93 - 2,00
 • Vakituinen asuinrakennus                       0,41 - 1,00
 • Muu asuinrakennus                                 0,93 - 2,00
 • Rakentamaton rakennuspaikka               2,00 - 6,00
 • Yleishyödyllinen yhteisö                          0,00 - 2,00

Yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan kaikkeen maapohjaan ja vesialueisiin sekä sellaiseen rakennukseen ja rakennelmaan, joita varten ei ole määrätty erikseen muuta veroprosenttia. Vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia sovelletaan silloin, kun rakennusta katsotaan käytettävän pääasiassa vakituiseen asumiseen eli jos sen huoneistojen pinta-alasta vähintään puolta käytetään tähän tarkoitukseen. Muiden asuinrakennusten veroprosenttia sovelletaan rakennuksiin, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun kuin vakituiseen asumiseen.

Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti voidaan kiinteistöverolain 13 a §:n mukaan määrätä yleisen veroprosentin alarajaa alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiassa yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tällöin veroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00 %.

Kiinteistöverolain 12 a §:n mukaan valtuusto voi määrätä erikseen koko kunnan aluetta koskevan rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 2,00 % ja enintään 6,00 %. Valtuusto on voinut määrätä rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin ensimmäisen kerran vuodelle 2001. Korotettu kiinteistövero rakentamatta oleville rakennuskelpoisille tonteille on ollut voimassa vuodesta 2006 alkaen Helsingin seudulla. Korotettu kiinteistövero koskee Helsinkiä, Espoota, Vantaata, Kauniaista, Kirkkonummea, Nurmijärveä, Vihtiä, Mäntsälää, Pornaista, Tuusulaa, Järvenpäätä, Keravaa, Hyvinkäätä ja Sipoota. Korotetulla kiinteistöverolla tarkoitetaan vähintään yleistä kiinteistöveroa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Vero voi kuitenkin olla enintään 6,00 %.

Kiinteistövero suoritetaan kiinteistöveroprosentin mukaisena osuutena kiinteistön arvosta. Vuoden 2023 kiinteistövero pannaan maksuun kyseisen vuoden loppuun mennessä. Kunnille tilitetään kiinteistöveron maksuunpanosuhteiden mukainen osuus koko maassa kertyneestä kiinteistöverosta.

Verotulojen kehitys Järvenpään kaupungissa

Verotuloja kertyi vuonna 2020 201,5 Me (+3,9 %) ja vuonna 2021 218,4 Me (+8,4%). Vuoden 2021 verotulojen kasvua selittää 0,5 %-yks kunnallisveroprosentin ja 0,1%-yks yleisen kiinteistöveron ja 0,1%-yks vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttien nosto.  Vuonna 2022 verotuloja arvioidaan kertyvän 226,5 Me, jolloin verotulot kasvavat 3,7% vuodesta 2021.

Talousarvion 2023 verotuloarviot eivät sisällä veroprosenttien korotuksia.

Vuonna 2023 tehtävien siirto hyvinvointialueille leikkaa kunnallisveroprosenttia 12,64 %-yks ja yhteisöverotuloja 1/3, jolloin verotulojen arvioidaan laskevan -58,5% vuonna 2023. Ilman veroprosenttien korotuksia verotulot laskevat myös vuonna 2024, ja kääntyvän kasvuun vasta vuonna 2025. Verotulojen lasku vuosina 2023 ja 2024 johtuu hyvinvointialueuudistusta edeltävän ajan verotilityksistä, jotka näkyvät viiveellä erityisesti vuoden 2023, mutta myös 2024 kunnallisverotilityksissä. Verotuloarvio on laadittu Kuntaliiton 9/2022 ennustekehikkoa hyödyntäen. Verotulokehitykseen vaikuttaa uudistuksen lisäksi yleinen talouden kehitys, veroperusteiden muutokset, kuten hyväksyttävät verovähennykset, koko maan yritysten tuloskehitys, kaupungin väestönkasvu, järvenpääläisten palkkakehitys ja rakentaminen kaupungissa.

Kaupungin tulos on vuonna 2023 suunnitelmien mukaan ylijäämäinen kunnallisveron tilitysviipeestä johtuen. Vuodesta 2024 alkaen kaupungin tuloskehitykseen liittyy merkittävää epävarmuutta hyvinvointialueuudistuksen rahoitustasausten keskeneräisyydestä johtuen. On todennäköistä, että talouteen kohdistuu merkittävä sopeutuspaine, jonka kattamisessa myös veronkorotukset tulevat arvioitavaksi. Talouden tasapaino tulee tarvittaessa varmistaa korottamalla veroja, jotta taseen kertynyt ylijäämä saadaan pidettyä ylijäämäisenä.

Kunnallisveron veroperusteet vuodelle 2023

 • Kunnallisveroprosentiksi vuodelle 2023 esitetään 7,61 % (20,25 % vuonna 2022).

Kiinteistöveron veroperusteet vuodelle 2023

 • Yleiseksi kiinteistöveroksi vuodelle 2023 esitetään 1,45 % (1,45 % vuonna 2022)
 • Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2023 esitetään 0,65 % (0,65 % vuonna 2022)
 • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2023 esitetään 1,15 % (1,15 % vuonna 2022)
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroksi vuodelle 2023 esitetään 6,00 % (6,00 % vuonna 2022)
 • Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroksi vuodelle 2023 esitetään 0,50 % (0,50 % vuonna 2022)

 

KR

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää määrätä veroperusteet vuodelle 2023 seuraavasti

 • kunnallisveroprosentti                                      7,61 %
 • kiinteistöveroprosentit
  • yleinen kiinteistövero                              1,45 %
  • vakituinen asuinrakennus                       0,65 %
  • muu asuinrakennus                                1,15 %
  • rakentamaton rakennuspaikka               6,00 %
  • yleishyödyllinen yhteisö                          0,50 % 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

 • Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 31.10.2022 § 272

Ehdotus

Esittelijä

 • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä veroperusteet vuodelle 2023 seuraavasti

 • kunnallisveroprosentti                                      7,61 %
 • kiinteistöveroprosentit
  • yleinen kiinteistövero                              1,45 %
  • vakituinen asuinrakennus                       0,65 %
  • muu asuinrakennus                                1,15 %
  • rakentamaton rakennuspaikka               6,00 %
  • yleishyödyllinen yhteisö                          0,50 % 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talouspalvelut