Kaupunginvaltuusto, kokous 14.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Uusien varavaltuutettujen määrääminen ja varavaltuutettujen järjestyksen muutos

JARDno-2022-723

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katja Kneckt, lakimies, katja.kneckt@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on määrännyt uusia varavaltuutettuja viimeksi päätöksellään 1.6.2022 § 19.

Vaalilain 93 § mukaan Varavaltuutettujen valitsemisesta säädetään kuntalain 17 §:ssä.

Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykälässä olevien säännösten nojalla, varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi.

 

Kuntalaki 17 § (29.12.2016/1484) Varavaltuutetut

Valtuutetuille  valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

Jos valtuustoa ei saada päätösvaltaiseksi valtuutettujen ja varavaltuutettujen esteellisyyden vuoksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on vaalilain 93 §:n 2 momenttia noudattaen valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä tämän pykälän 1 momentin mukaisesti uusia varavaltuutettuja. Näin määrätyt varavaltuutetut osallistuvat valtuuston kokoukseen niissä asioissa, joissa valtuutetut ja varavaltuutetut ovat esteellisiä.

Keskusvaalilautakunta on päätöksellään 16.6.2021 § 69 vahvistanut vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen.

Tiedot ehdokkaista vertausluvuittain sekä valituista ja varajäsenistä ovat pykälän liitteenä.

Kaupunginvaltuuston päätöksessä 29.8.2022 §58 on todettu Antti Heikkilän luottamustoimen Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaisena jäsenenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta. Samassa päätöksessä kutsuttiin viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Keskustan ja RKP:n vaaliliiton 1. varasijalla oleva Anna Pulkkinen Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Edellä esitetyn muutoksen jälkeen varavaltuutettujen järjestys ehdokkaiden kuntavaalituloksen 2021 mukaan on seuraava:

 1.  Jarkko Wallenius
 2.  Elina Koivisto
 3.  Sanna-Maria Riikonen
 4.  Uusi kutsuttava

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on 26.9.2022 lähettämällään sähköpostiviestillä pyytänyt keskusvaalilautakuntaa määräämään uusia varavaltuutettuja vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Varavaltuutettujen täydentäminen

Varavaltuutettujen  täydentäminen tapahtuu siten, että kustakin puolueesta uusiksi varavaltuutetuiksi määrätään järjestyksessä ne henkilöt, jotka seuraavat varalle valittuja henkilöitä äänimäärän mukaisessa järjestyksessä keskusvaalilautakunnan päätöksen 16.6.2021 § 69 mukaisesti.

Varavaltuutettujen täydentämistä koskeva päätös toimitetaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

 

 

 

 

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää

1. määrätä Järvenpään kaupunginvaltuustoon keskustan ja RKP:n vaaliliiton äänimäärien perusteella neljänneksi varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi vaalikaudeksi 2022 - 2025 keskusvaalilautakunnan päätöksellään 16.6.2021 § 69 vahvistama vaalitulos huomioiden Haapala, Päivi; äänimäärä 44, vertailuluku 159,889

2. todeta, että varavaltuutettujen järjestys ehdokkaiden kuntavaalituloksen 2021 mukaan on seuraava:

 1.  Jarkko Wallenius
 2.  Elina Koivisto
 3.  Sanna-Maria Riikonen
 4.  Päivi Haapala

3. esittää kaupunginhallitukselle,

 • että kaupunginhallitus päättää merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.
 • että kaupunginvaltuusto päättää merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Katja Kneckt, lakimies, katja.kneckt@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta 4.10.2022 § 24

IL

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.
 • esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

 • Katja Kneckt, lakimies, katja.kneckt@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta 4.10.2022 § 24

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 254

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Listatiimi, kirjaamopalvelut, varavaltuutettu, Keskusta ry valtuustoryhmän puheenjohtaja