Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 2021

JARDno-2021-2267

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katja Kneckt, katja.kneckt@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kuntaliiton ylin toimielin on valtuuskunta, johon kuuluu 76 jäsentä ja 76 varajäsentä. Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla kunnan valtuutettuja. Jäsenistä ja varajäsenistä 66 valitaan vaalilla, joka suoritetaan yhdistyksen jäsenäänestyksenä. Lisäksi yhdeksän jäsentä ja varajäsentä valitaan tasauspaikoilta ja Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen. Valtuuskunnan vaalit toimitetaan kuntavaalivuonna 15.11-31.12.

Valtuuskunnan vaalit toimitetaan vaalipiireittäin. Vaalipiirit ovat samat kuin eduskuntavaalien vaalipiirit. Valtuuskunnan 66 paikkaa jaetaan vaalipiirien kesken niiden asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Uudenmaan vaalipiirin 25 kunnalla on 19% väestöosuus ja 13 paikkaa. Asukasluku määräytyy vaaleja edeltävän vuoden marraskuun 30. päivänä väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan. Järvenpään asukasluku 30.11.2020 oli 44 380.

Kuntaliiton jäsenkunnat suorittavat Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 15.11–31.12.2021 välisenä aikana kussakin kunnassa tapahtuvalla päätöksentekomenettelyllä. Vaalit ovat suljetut suhteelliset listavaalit. Kunnalla on vaaleissa asukaslukuaan vastaava äänimäärä. Kunta voi jakaa äänensä yhdelle tai useammalle ehdokaslistalle.  

Vaalien tulos määräytyy käyttäen laskentamenetelmänä soveltuvin osin vaalilain mukaista suhteellista vaalitapaa. Vaalien tulosta laskettaessa ehdokkaat tulevat valituksi ehdokaslistalta siinä järjestyksessä kuin heidät on asetettu ehdokaslistalle. Kukin ehdokas saa listansa äänimäärän perusteella vertausluvun. Valituksi tulee vertauslukujen suuruusjärjestyksessä niin monta ehdokasta kuin valittavia on vaalipiirissä.

Kunnille elokuussa 2021 lähetetystä 12.8.2021 päivätystä ohjeistuksesta löytyvät kunkin vaalipiirin paikkamäärät ja vaalipiirin kuntien asukasluvut 30.11.2020. Ohje ja kuntien asukasluvut oheismateriaalina tiedoksi.

Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän. Uudenmaan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä on liitteenä.

Vaali voidaan suorittaa joko yksimielisenä kaupunginhallituksessa tai suljettuna suhteellisena listavaalina tai sopuvaalina kaupunginvaltuustossa. Suljetussa lippuvaalissa äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet.

Kuntaliitosta saadun ohjauksen mukaan asiassa on kysymys kunnan puhevallan käyttämisestä, joten kunnanhallituksen päätös riittää (kuntalaki 39 §).

IL

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus antaa äänet Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalissa.

 

Käsittely

Esittelijä muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Uudenmaan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Katja Kneckt, katja.kneckt@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 29.11.2021 § 314 

Ehdokaslistojen yhdistelmä on kokousaineiston oheismateriaalina sekä nähtävillä kokoustilassa ja Suomen Kuntaliiton verkkosivuilla. 

 

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Uudenmaan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.

 

Käsittely:

Päätettiin suorittaa Kuntaliiton valtuuskunnan vaali suljettuna lippuvaalina. Todettiin, että ehdokaslistojen yhdistelmät ovat olleet nähtävillä kokouskutsun yhteydessä sekä Sibelius-salissa kokousta edeltävästi kello 16.00 lukien. 

Todettiin, että valtuutetuilla oli ollut riittävä tilaisuus perehtyä ehdokaslistojen yhdistelmiin ennen vaalitoimituksen aloittamista.

Puheenjohtaja totesi, että Järvenpään kaupungilla on Kuntaliiton valtuuskunnan vaalissa äänimäärä, joka vastaa kaupungin asukaslukua 30.11.2020. Asukasluku on väestötietojärjestelmän mukaan ollut tuolloin 44 380. 

Puheenjohtaja totesi, että jokaisella vaaliin osallistuvalla valtuutetulla on yksi ääni, jonka voi antaa yhdelle ehdokaslistalle. Valtuuskunnan vaalissa yksi ääni muunnetaan äänimääräksi jakamalla 44 380 vaaliin osallistuneiden valtuutettujen määrällä. Vaalissa voi myös antaa tyhjän lipun. Lippu hylätään, jos esimerkiksi lipun numero ei vastaa yhdenkään ehdokaslistan numeroa. Näissä tapauksissa osa kunnan äänistä jää käyttämättä. 

Kokouksen sihteeri esitti vaaliuurnan puheenjohtajalle ja valtuustolle. Todettiin uurnan olevan tyhjä.  Suoritettiin lippuvaali aakkosjärjestyksessä toteutetun nimenhuudon mukaisesti. Kaikkien läsnä olevien valtuutettujen jätettyä vaalilipun, luovutti puheenjohtaja liput valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtajalle.

Valtuutettu Lintula totesi, että listojen numerot 6 ja 9 välillä oli sekaannuksen vaara. Tämän vuoksi vaali toistettiin. Puheenjohtaja kehotti valtuutettuja merkitsemään numeron jälkeen pisteen ja viivan numeron alle.  

Valtuusto piti kokoustauon kello 17.46 - 18.00. 

Valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtaja luovutti vaalin tuloksen kirjallisesti pj:lle, joka julisti vaalin tuloksen seuraavasti:   


Hylättyjä ääniä oli 3

Tyhjiä ääniä oli 1
 

                                                  Ääntä              

Ehdokaslista 2                              5                       

Ehdokaslista 3                              3

Ehdokaslista 4                              9

Ehdokaslista 5                              11

Ehdokaslista 6                              7

Ehdokaslista 7                              0

Ehdokaslista 8                              1

Ehdokaslista 9                              11 

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päättää Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan suljetuin lipuin toimitetun vaalituloksen seuraavasti:
 

                                                  Ääntä              

Ehdokaslista 2                              5                    

Ehdokaslista 3                              3

Ehdokaslista 4                              9

Ehdokaslista 5                              11

Ehdokaslista 6                              7

Ehdokaslista 7                              0

Ehdokaslista 8                              1

Ehdokaslista 9                              11 

 

Tiedoksi

Hallintopalvelut/lakimies