Kaupunginvaltuusto, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Järvenpään kaupungin konsernitilinpäätös ja toimintakertomus 2022/Tili-​ ja vastuuvapauden myöntäminen

JARDno-2023-123

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tilinpäätöksen laadinta on kesken. Alustava ennuste perustuu kirjanpidon tilanteeseen ja palvelualueiden arvioihin vielä kirjaamatta olevista eristä. Keusoten kuntakohtaiset tilinpäätösennusteet saadaan helmikuun alussa. Keusoten kulujen lisäksi kesken olevat hankejaksotukset ja tilinpäätösvuoden investointien aktivoinnit voivat vielä vaikuttaa laskelmiin. Mahdolliset tarkentuneet tiedot esitellään kokouksessa. 

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämäennuste on noin 257,3 miljoonaa euroa, joka on 6 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi. 

 • Palvelualueiden yhteenlasketut toimintakatteet toteutuvat noin 1,3 miljoonaa euroa talousarviota heikompina. Konsernipalvelujen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden toteumaennusteet ovat talousarviota parempia. Ylitystä ennustetaan tulevan erityisesti Opetuksen ja kasvatuksen palvelulalueella arviolta 1,9 Me ja Hyvinvoinnin palvelualueella arviolta 0,5 Me muutettuun talousarvioon nähden. Kaupunkikehityksen, Tilaomistuksen ja Kotikuntakorvausten arvioidaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisesti.
 • Järvenpään Vesi -liikelaitoksen toimintakate on toteutumassa 230 te muutettua talousarviota parempana.
 • Käyttöomaisuuden nettomyynti ja maankäyttökorvaukset ylittävät muutetun talousarvion noin 3,4 miljoonaa euroa.
 • Keusoten kulut on ennustettu ilman palkkaharmonisoinnista aiheutuvia kuluja eli 3,4 miljoonaa euroa muutettua talousarviota pienempinä. Lopullisia tietoja kuntien maksuosuuksista ei raportin laadintahetkellä ole vielä saatavilla. Myös pelastustoimen kulujen ennustetaan alittuvan 0,7 miljoonaa euroa aiempien vuosien ylijäämän palautuksen takia.
   

Vuosikate vuodelta 2022 on alustavan ennusteen perusteella noin 18,9 Me, kun se edellisenä vuonna oli 25,5 Me.

 • Verotulot kasvoivat 5,8 % edellisvuotisesta ja ylittivät muutetun talousarvion 4,5 Me.
 • Valtionosuudet kasvoivat yli 5 miljoonaa edellisvuotisesta. Valtionosuudet toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina.
 • Rahoitustuotot ja kulut toteutuvat noin 0,9 Me muutettua talousarviota parempina saatujen osinkotuottojen sekä ylijäämien palautusten vuoksi ja korkokulujen jäädessä maltillisiksi.

Poistojen ja arvonalennusten arvioidaan olevan noin 22,8 Me, mikä on 2,1 Me talousarviota vähemmän, johtuen pääosin budjetoitua pienemmistä arvonalennuksista. Poistot tarkentuvat vielä tilinpäätöksen valmistumisen edetessä.

Tilikauden ylijäämäennuste on 13,6 Me muutettua talousarviota parempi ja yhteensä 3,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. 

Investoinnit

Nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan noin 21,6 Me muutettua talousarviota pienempinä ollen noin 52,6 Me. Suurimmat alitukset muutettuun talousarvioon nähden ovat kunnallistekniikassa (6,7 Me) ja talonrakennuksessa (7,2 Me) johtuen hankkeiden venymisestä vuodelle 2023. Kaikki sitovat investointimäärärahat alittivat muutetun talousarvion.

Rahoituslaskelma

Alustavan ennusteen mukaan lainamäärä on vuoden lopussa noin 246,3 Me, mikä tarkoittaa 5396 euroa/asukas. Lainamäärä kasvoi vuoden aikana noin 29,4 Me.

Kaupungin asukasluku oli ennakkotietojen mukaan vuoden lopussa 45 632 eli kasvua on kertynyt viime vuodesta 406 asukasta. 

Järvenpään kaupungin konsernitilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kaupunginhallituksessa 27.3.2022. 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee tilinpäätöksen laadintatilanteen tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa. 

Valmistelija

Marjut Torniainen, Laskentapäällikkö, marjut.torniainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Konserniyhteisöjen tavoiteasetanta on sidottu kaupungin talousarviokäsittelyyn ja tavoitteiden toteumasta raportoidaan valtuustolle tehtävän osavuosiraportoinnin rytmissä. Nyt tehtävä raportointi koskee vuoden 2022 tilinpäätöstilannetta.

Kaupunki asettaa yhteisökohtaiset tavoitteet konserniin kuuluville olennaisille tytäryhteisöille, joiden toimintaan kaupungilla on tosiasiallisesti vaikutusvaltaa ja jotka ovat kaupungin näkökulmasta merkittäviä. Talousarvion laadinnan yhteydessä tärkeimmille konserniyhteisöille asetetaan kaupungin strategisten päämäärien toteuttamista tukevat valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Vuosille 2022-2025 tavoitteet asetettiin seuraaville tytäryhtiölle:

 • Järvenpään Mestariasunnot Oy
 • Mestaritoiminta Oy
 • Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo
 • Järvenpään Pysäköinti Oy (sis. Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1)

Em. tytäryhtiöissä raportointivastuu yhtiön toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista on yhtiöllä ja sen toimivalla johdolla.

Muiden yhteisöjen, kuntayhtymien ja muiden kaupungin osin omistamien yhtiöiden osalta valvonta- ja ohjausvastuu on toiminnan sisällöstä vastaavalla palvelualueella. Yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä oleellisista, kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä ao. sitovuustason toimintakertomukseen sisällytettävässä osiossa. Raportoinnista vastaa viime kädessä kyseisestä sitovuustasosta valtuustolle vastaava virkamies. Raportointi tuodaan käsittelyyn lautakuntien kautta osana tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittelyä. 

Tärkeimpien tytäryhtiöiden vuoden 2022 toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu liitteessä. Mestaritoiminta Oy:n raportti ei ole vielä lopullinen, vaan se täydentyy yhtiön hallituksen kokouksen päätösten mukaisesti. Mestaritoiminnan raporttiin liittyen osingonmaksukäytännön muutoksesta ei ole etukäteen sovittu omistajien kanssa, joten käytäntö on perusteltua pitää vuoden 2022 osalta ennallaan. 

Konserniyhteisöjen toteumaraportti liitetään kaupunginvaltuustolle esitettävään toimintakertomukseen huomioiden kokouksen jälkeen raporttiin tulevat mahdolliset muutokset ja tekniset korjaukset. 

 

 

Ehdotus

Talousjaosto päättää 

 • merkitä konserniyhteisöjen vuoden 2022 toteumaraportin tiedoksi ja lähettää asiakirjan viimeistelyjen jälkeen liitettäväksi osaksi kaupunginhallituksen toimintakertomusesitystä. 
 • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus antaa tarvittaessa Mestaritoiminta Oy:n yhtiökokousedustajalle toimiohjeen, että vuodelta 2022 maksetaan osinkoa aiemman käytännön mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Järvenpään Mestariasunnot Oy:n toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi ja Järvenpään Mestaritoiminta Oy:n toimitusjohtaja Jani Kervinen sekä kummankin yhtiön talous- ja hallintojohtaja Tomi Harju selostivat yhtiöidensä sitovien tavoitteiden toteutumista. 

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin konsernitilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kaupunginhallituksessa 27.3.2023. Kaupungin osalta tilinpäätöksen laadinta on loppusuoralla, mutta lukuihin voi edelleen tulla pieniä tarkennuksia. Toimintakertomukset on käsitelty helmikuun lautakunnissa. Konsernitilinpäätöksen laadinta on vielä kesken. Kooste alustavista tilinpäätöstiedoista on esitetty pykälän liitteenä. 

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämäennuste on noin 258 miljoonaa euroa,​ joka on 5,4 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi ja 24,8 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2021. 

 • Palvelualueiden yhteenlasketut toimintakatteet toteutuvat noin 0,7 miljoonaa euroa talousarviota heikompina. Konsernipalvelujen, Kaupunkikehityksen, Tilaomistuksen ja Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteumaennusteet ovat talousarviota parempia. Ylitystä on tulossa Opetuksen ja kasvatuksen palvelulalueella arviolta 1,​9 Me ja Hyvinvoinnin palvelualueella arviolta 0,​4 Me muutettuun talousarvioon nähden. 
 • Järvenpään Vesi -​liikelaitoksen toimintakate on toteutumassa 210 te muutettua talousarviota parempana.
 • Käyttöomaisuuden nettomyynti ja maankäyttökorvaukset ylittävät muutetun talousarvion noin 2,​9 miljoonaa euroa. Maanmyyntivoittoja kertyi vuoden aikana yhteensä 8,9 Me. Maan lisäksi vuoden aikana myytiin Asemanmäen pysäköinnin osakkeet sekä 3 ja 5 Perheläyhtiön osakkeet. Maankäyttökorvaukset alittivat budjetin ja olivat 0,2 Me.
 • Keusoten kulut ovat toteutumassa 2,2 miljoonaa euroa muutettua talousarviota pienempinä. Muutetun talousarvion alitus johtuu siitä, ettei mahdollinen piikkipalkkaharmonisointi kirjaudu vuodelle 2022. Sotemenot kasvoivat edellisvuotiseen nähden 21,8 miljoonaa euroa eli 15 %.  
 • Pelastustoimen kulut ovat alittamassa talousarvion 0,​7 miljoonaa eurolla johtuen aiempien vuosien ylijäämän palautuksesta.
   

Vuosikate vuodelta 2022 on alustavan ennusteen perusteella noin 18,​1 Me,​ kun se edellisenä vuonna oli 25,​5 Me.

 • Verotulot kertyi vuoden aikana 231 Me ja ne kasvoivat 5,​8 % edellisvuotisesta. Koko vuoden toteuma ylittää muutetun talousarvion 4,​5 Me.
 • Valtionosuuksia saatiin vuoden aikana 44,9 Me ja ne kasvoivat yli 5 miljoonaa edellisvuotisesta. Valtionosuudet toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisina.
 • Rahoitustuotot ja kulut toteutuvat noin 0,​8 Me muutettua talousarviota parempina saatujen osinkotuottojen sekä ylijäämien palautusten vuoksi. Myös korkokulut jäivät talousarviota maltillisemmiksi.
   

Poistojen ja arvonalennusten arvioidaan olevan noin 21,​6 Me,​ mikä on 3,​3 Me talousarviota vähemmän. Budjetti alittuu, koska Anttilan lisäsiiven alaskirjaus odottaa lopullista ratkaisua tilan tulevaisuudesta ja koska investoinnit toteutuivat budjetoitua pienempinä ja hankkeiden valmistumisten viivästymisistä. 

Tilikauden ylijäämäennuste on yhteensä 3,​4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ylijäämä on 14 Me muutettua talousarviota parempi  ja 6,9 miljoonaa euroa heikompi kuin vuonna 2021. Alkuperäinen talousarvio tehtiin 0,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Investoinnit

Kaupungin investointimenot olivat 56 Me vuonna 2022. Nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan noin 22,​8 Me muutettua talousarviota pienempinä ollen noin 51,​3 Me. Suurimmat alitukset muutettuun talousarvioon nähden ovat kunnallistekniikassa (8 Me) ja talonrakennuksessa (7,​2 Me) johtuen hankkeiden venymisestä vuodelle 2023. Kaikki sitovat investointimäärärahat alittivat muutetun talousarvion.

Rahoituslaskelma

Alustavien tilinpäätöstietojen mukaan kaupungin lainamäärä vuoden lopussa oli noin 251,​4 Me, kun se vuotta aikaisemmin oli 216,8 Me. ​Asukasta kohden lainaa oli 5510 euroa. Lainamäärä kasvoi vuoden aikana noin 34,​6 Me.

Kaupungin asukasluku oli ennakkotietojen mukaan vuoden lopussa 45 632 eli kasvua on kertynyt viime vuodesta 406 asukasta, mikä vastaa 0,9%. Väestönkasvuluvuissa ei näy kuntaan sijoittuneet ukrainalaiset.  

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee alustavat tilinpäätöstiedot tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa. 

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖS

Kuntalain 113 § 1 mom. mukaan kunnan tilinpäätös on kuitenkin laadittava 3 kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä eli maaliskuun loppuun mennessä.

Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2022 on valmis luovutettavaksi tilintarkastajille tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi. Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun loppuun mennessä.

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet sekä kaupunginjohtaja.

TOIMINTAKERTOMUS

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelmien riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

TULOSLASKELMA

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämä oli vuonna 2022 noin 258 miljoonaa euroa,​ mikä on 5,​4 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi, mutta 24,8 miljoonaa euroa heikompi kuin vuonna 2021. 

 • Palvelualueiden yhteenlasketut toimintakatteet toteutuivat noin 670 te talousarviota ja 1,8 Me edellistä tilinpäätöstä heikompina. Toimintakatteen alijäämä kasvoi 10,6 %. Konsernipalvelut, Kaupunkikehitys, Tilaomistus ja Työmarkkinatuen kuntaosuudet toteutuivat talousarviota parempina. Ylitystä tuli Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella,​ 1,9 Me ja Hyvinvoinnin palvelualueella 0,4 Me muutettuun talousarvioon nähden,​.
 • Järvenpään Vesi -​liikelaitoksen talousarvio toteutui 210 te muutettua talousarviota parempana.
 • Käyttöomaisuuden nettomyynti ja maankäyttökorvaukset ylittivät muutetun talousarvion noin 2,9 Me. Maanmyyntivoittoja kertyi vuoden aikana yhteensä 8,4 Me. Maan lisäksi vuoden aikana myytiin Perhelä 3 ja 5 sekä Asemanmäen pysäköintitalon osakkeet, joiden myynnistä kertyi yhteensä noin 1,3 Me myyntivoittoa. Lisäksi maankäyttökorvauksia saatiin noin 0,​2 Me.
 • Keusote sitovuustason kulut alittivat muutetun talousarvion 2,​2 Me. Muutetun talousarvion alitus johtuu siitä, ettei mahdollinen piikkipalkkaharmonisointi kirjaudu vuodelle 2022. Ylitystä alkuperäiseen talousarvioon oli 17,1 Me. Sotemenot kasvoivat edellisvuotiseen verrattuna 22 miljoonaa euroa eli 15 %.  
 • Pelastustoimen muutettu talousarvio alittui 700 te johtuen liikelaitoksen purkautuessa yhteistoimintakunnille palautettavasta aikaisempien vuosien kertyneestä ylijäämästä.

****************************************************

Esityslistan julkaisun jälkeen valmistelu on täsmentynyt seuraavasti 24.3. (lihavoidut numerot ovat muuttuneet):

Käyttöomaisuuden nettomyynti ja maankäyttökorvaukset ylittivät muutetun talousarvion noin 2,5 Me, jolloin toimintakatteen alijäämä oli vuonna 2022 noin 258,4 miljoonaa euroa, mikä on 4,9 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi, mutta 25,3 miljoonaa euroa heikompi kuin vuonna 2021. Toimintakatteen alijäämä kasvoi 10,8 % vuodesta 2021.

****************************************************

Vuosikate vuodelta 2022 oli noin 17,7 Me,​ kun se edellisenä vuonna oli 25,​6 Me. Vuosikate heikkeni toimintakulujen kasvaessa verorahoitusta ja toimintatuottoja nopeammin erityisesti Keusoten osalta, mutta myös käyttöomaisuuden nettomyynti laski viime vuodesta. Vuosikate vuonna 2022 oli 387 euroa/asukas ja 564 euroa/asukas vuonna 2021.  

Verotuloja kertyi vuoden aikana 231 Me ja ne kasvoivat 5,​8 % edellisvuotisesta. Koko vuoden toteuma ylitti muutetun talousarvion 4,​5 miljoonalla eurolla. 

 • Kunnallisverotulot ylittivät talousarvion talouden ja työllisyyden myönteisen kehityksen ansiosta. Verotulot ylittivät alkuperäisen talousarvion 7,0 Me ja muutetun talousarvion 4,5 Me.
 • Yhteisöverot toteutuivat 4,2 Me alkuperäistä talousarviota ja 1,7 Me muutettua talousarviota parempana talouden kehityksen mukana. Yhteisöveron kuntaosuuden korotus vuosille 2020 ja 2021 paransi tilinpäätösvuoden tilityksiä arviolta 0,5 Me.
 •  Kiinteistöverotulot toteutuivat 0,9 Me talousarviota parempana. Arvioitua pienempi osuus tilityksistä siirtyy seuraavalle vuodelle.

Valtionosuuksia saatiin vuoden aikana 44,9 Me ja ne kasvoivat yli 5 miljoonaa eli 12,8 % edellisvuotisesta,​ verotulomenetysten korvaus kasvoi yli 3 miljoonaa euroa ja verotuloihin perustuva tasaus ja peruspalveluiden valtionosuudet paranivat molemmat noin miljoona euroa. Valtionosuudet toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisina. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien tarkistuspäätös vuodenvaihteessa paransi valtionosuuksia 43te. 

Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat noin 0,8 Me muutettua talousarviota parempina saatujen osinkotuottojen sekä ylijäämien palautusten vuoksi. Myös korkokulut jäivät talousarviota maltillisemmiksi.

Poistoja ja arvonalennuksia kirjattiin vuoden aikana 21,6 Me,​ mikä on 3,​3 Me talousarviota vähemmän. Budjetti alittui, koska investoinnit toteutuivat budjetoitua pienempinä ja hankkeet ovat viivästyneet. Alaskirjauksia vuodelle kirjattiin vain 0,​1 miljoonaa euroa, koska Anttilan lisäsiiven lopullinen ratkaisu on tekemättä, eikä alaskirjausta tilasta tehty.

Tilikauden alijäämä oli -3,​9 miljoonaa euroa eli se toteutui 13,​5 Me muutettua talousarviota parempana ja 7,​3 miljoonaa euroa heikompi kuin vuonna 2021. Alkuperäinen talousarvio tehtiin 0,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Kuntalain 115 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Toimintakertomukseen on kirjattu, että kaupunginhallitus esittää tilikauden alijäämän -3 855 835,38  euroa vähennetään edellisten tilikausien ylijäämästä.

RAHOITUSLASKELMA

Investoinnit

Kaupungin investointimenot olivat 56 Me vuonna 2022. Nettoinvestoinnit toteutuivat noin 23 Me muutettua talousarviota pienempinä ollen noin 51 Me, mikä on 19 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Suurimmat alitukset muutettuun talousarvioon nähden olivat kunnallistekniikassa (8 Me) ja talonrakennuksessa (7 Me) johtuen hankkeiden käynnistymisten viivästymisestä ja venymisestä vuodelle 2023.

Rahoitus

Kaupungin lainamäärä vuoden lopussa oli noin 251,4 Me,​ kun se vuotta aikaisemmin oli 216,8 Me. Asukasta kohden lainaa oli 5510 euroa. Lainamäärä kasvoi vuoden aikana noin 34,​6 Me. Tulorahoituksella katettiin 31,5 % investoinneista.  

TASE

Kaupungin taseen loppusumma 31.12.2022 oli 414,0 Me. Taseen loppusumma kasvoi 29,3 Me edellisen vuoden taseeseen (384,7 Me) verrattuna.

Taseen kertynyt ylijäämä oli tilikauden ylijäämäkirjauksen jälkeen 10,4 Me eli 227 euroa/asukas. Vuonna 2021 ylijäämää oli 14,2 miljoonaa ja 315 euroa asukasta kohden. Kriisikuntakriteerien mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunnan taseeseen kertyy alijäämää. 

KONSERNI

Konsernilaskelmissa on otettu huomioon tytäryhtiöt, kuntayhtymät ja osakkuusyhtiöt. Kaupungin toiminnan näkökulmasta olennaisimmat tytäryhtiöt ovat Järvenpään Mestariasunnot Oy, Mestaritoiminta Oy sekä Koy Järvenpään Terveystalo. Vuoden aikana perustettiin myös uusi yhtiö Koy Ainolan pysäköinti.  

Koko kaupunkikonsernin tilikauden alijäämä oli -4,0 Me, kun se vuotta aiemmin oli 5,0 Me. 

Koko konsernin tasearvo 31.12.2022 oli 672,1 Me. Tasearvo kasvoi edellisvuotisesta 35,7 Me.

Konsernin lainakanta oli yhteensä 472,0 Me ja asukasta kohden 10 343 euroa. Konsernin lainakanta kasvoi 37,6 miljoonalla eurolla vuodesta 2021. Asukaskohtainen lainamäärä vuotta aiemmin oli 9 605 euroa.

Konsernitaseen kertynyt ylijäämä on vain 1,7 Me. Asukaskohtaisesti konsernitaseen kertynyttä ylijäämää oli vuoden lopussa 38 euroa/asukas, kun se vuoden 2021 lopussa oli 126 euroa/asukas. Kriisikuntakriteerien mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa. 

Kaupungin asukasluku oli ennakkotietojen mukaan vuoden lopussa 45 632 eli kasvua kertyi edellisvuodesta 406 asukasta, mikä vastaa 0,9%. Väestönkasvuluvuissa ei näy kuntaan sijoittuneet ukrainalaiset.  

Riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen 2022

Talousarvion 2022 valmistelun yhteydessä analysoitiin toimintaympäristön muutoksia ja tunnistettiin tavoitteita uhkaavat riskit,​ arvioitiin niiden vaikutukset ja laadittiin toimenpidesuunnitelmat riskien hallitsemiseksi. Palvelualueet raportoivat riskienhallintatoimenpiteiden toteutumisesta kaupungin johtoryhmälle ja omalle poliittiselle päätöksentekoelimelle osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä. Kooste palvelualueiden vuoden 2022 talousarviovaiheessa tunnistamien riskienhallintatoimenpiteiden tilanteesta ja arvio toimenpiteiden tuloksellisuudesta on esitetty tilinpäätöksen liitteissä. 

Konserniyhteistöjen tilanne 2022

Olennaisimpien tytäryhtiöiden talousarviotavoitteiden toteumista ja yhtiöiden tilaa seurataan osavuosiraportissa ja toimintakertomuksessa. Tytäryhtiöiden toimittamat selvitykset kuluvan vuoden toiminnasta on esitetty tilinpäätöksen liitteenä ja yhteenveto tärkeimmistä tapahtumista on koostettu toimintakertomukseen. Kuntayhtymien ja muiden kaupungin osin omistamien yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä,​ oleellisista​ kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä on raportoitu yhteisön seurannasta ja ohjauksesta vastaavan sitovuustason toimintakertomusosiossa.

Liikkumavaratoimenpiteiden toteutuminen vuonna 2022

Tilinpäätöksen yhteydessä on erikseen arvioitu vuosien 2020-​2023 talousohjelmaan sisällytettyjen, valtuuston hyväksymien liikkumavaratoimenpiteiden toteutumista ja etenemistä suunnitelman mukaisesti. Palvelualueiden arviot on esitetty pykälän liitteenä.

KR

Esityslistan julkaisun jälkeen on tullut tietoon Terveystalon laskutuksessa tapahtunut virhe, joka huomioidaan tilikauden 2023 kirjanpidossa. Muutos on esitetty alla ja korjattu liitteenä olevaan tilinpäätösaineistoon sivulle 12
​​​​​
Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen
Koy Järvenpään Terveystalolta on tullut kaupungille tiedoksi 24.3.2023, että Terveystalo on laskuttanut kaupungilta hoitovastikkeet väärällä hinnalla vuonna 2022. Kokonaisuutena Terveystalo on laskuttanut kaupungilta liikaa 130 380 euroa. Hyvitys tullaan huomioimaan vuoden 2023 kirjanpidossa. 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi.
 2. oikeuttaa talousjohtajan tekemään tasekirjaan tarvittaessa teknisluonteiset korjaukset ja täydennykset.
 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi​.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 1. päättää, että -3 960 933,42  euron tuloksesta tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 105 098,04  euroa ja vuoden 2022 alijäämä -3 855 835,38 euroa vähennetään oman pääoman edellisten tilikausien yli/-alijäämätililtä.
 2. päättää merkitä tiedoksi liikkumavaratoimenpiteiden toteumatilanteen 31.12.2022 tilanteessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

Matias Vulli, Tarkastuslautakunnan sihteeri, matias.vulli@bdo.fi

Perustelut

Vastuutarkastaja Minna Ainasvuori esittelee tilintarkastuksen loppuraportin sekä tilintarkastuskertomuksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää antaa tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto.

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Matias Vulli, Tarkastuslautakunnan sihteeri, matias.vulli@bdo.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin vastuunalainen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n vastuunalainen tilintarkastaja, JHT Minna Ainasvuori on antanut tilintarkastuksen loppuraportin ja tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2022 .

 

 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään ja kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2022 - 31.12.2022.

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 27.3.2023 § 78
Tarkastuslautakunta 25.4.2023 § 15 ja 16

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. Tarkastuslautakunnan ehdotuksesta
  1. merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto.
  2. että vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään ja kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2022 - 31.12.2022.

    
 2. Kaupunginhallituksen ehdotuksesta
  1. päättää, että -3 960 933,42  euron tuloksesta tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 105 098,04  euroa ja vuoden 2022 alijäämä -3 855 835,38 euroa vähennetään oman pääoman edellisten tilikausien yli/-alijäämätililtä.
  2. päättää merkitä tiedoksi liikkumavaratoimenpiteiden toteumatilanteen 31.12.2022 tilanteessa.

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Kaupunginjohtaja Iiris Laukkanen ja talousjohtaja Kirsi Rinne selostivat asiaa. 

Kokoustauko pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.31-18.45

Tiedoksi

Talouspalvelut, palvelualueen johtoryhmät