Kaupunginvaltuusto, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Talouden ja toiminnan seuranta: Osavuosiraportti 6/2021

JARDno-2021-936

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lauri Kivinen, talous- ja rahoituspäällikkö, lauri.kivinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Konserniyhteisöjen tavoiteasetanta on sidottu kaupungin talousarviokäsittelyyn ja tavoitteiden toteumasta raportoidaan valtuustolle tehtävän osavuosiraportoinnin rytmissä. Nyt tehtävä raportointi koskee tilannetta 6/2021.

Aikaisemmasta käytännöstä poiketen kaupunki asettaa yhteisökohtaiset tavoitteet vain konserniin kuuluville, olennaisille tytäryhteisöille, joiden toimintaan kaupungilla on tosiasiallisesti vaikutusvaltaa ja jotka ovat kaupungin näkökulmasta merkittäviä. Talousarvion laadinnan yhteydessä tärkeimmille konserniyhteisöille on asetettu kaupungin strategisten päämäärien toteuttamista tukevat valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Vuosille 2021-2023 tavoitteet on asetettu seuraaville tytäryhtiölle:

 • Järvenpään Mestariasunnot Oy
 • Mestaritoiminta Oy
 • Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyhtiö Jatsi Oy
 • Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo
 • Järvenpään Pysäköinti Oy (sis. Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1)
   

Em. tytäryhtiöissä raportointivastuu yhtiön toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista on yhtiöllä ja sen toimivalla johdolla.

Muiden yhteisöjen osalta seurantaa on kevennetty. Kuntayhtymien ja muiden kaupungin osin omistamien yhteisöjen valvonta- ja ohjausvastuu on toiminnan sisällöstä vastaavalla palvelualueella. Yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä oleellisista, kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä ao. sitovuustason raporttiin sisällytettävässä osiossa. Raportoinnista vastaa viime kädessä kyseisestä sitovuustasosta valtuustolle vastaava virkamies. Raportointi tuodaan käsittelyyn lautakuntien kautta osana osavuosikatsauksen käsittelyä. 

Kaupunginhallitus päätti keväällä 2021 Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyhtiö Jatsi Oy:n osakkeiden myynnistä Palmia Oy:lle. Kaupat tehdään 31.8.2021, minkä jälkeen Jatsi ei enää kuulu kaupunkikonserniin. Muutoksesta johtuen Jatsin tavoitteiden toteumista ei ole raportoitu osavuosikatsauksessa.  

Muiden tytäryhtiöiden toiminnassa ei ole alkuvuonna tapahtunut merkittäviä muutoksia tai poikkeamia. Mestariasunnoissa Asunto-osuuskunta Silkin rakentaminen etenee. Koronaepidemia on vaikuttanut osaan asukkaiden vuokranmaksukykyyn ja kasvattanut luottotappioriskejä. Kaupungin tilankäytön tehostamissuunnitelmat heijastuvat Mestaritoiminnan liikevaihtoon ostovolyymien pienentyessä. Terveystalon vesivahinkojen vakuutuskorvauskäsittelyt ovat edelleen kesken.    

Talousjaostolle esitettävä konserniyhteisöjen toteumaraportti liitetään kaupunginvaltuustolle esitettävään 6/2021 osavuosikatsaukseen. 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää merkitä konserniyhteisöjen toteumaraportin tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli asiaa. 

Valmistelija

Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kerran vuodessa laadittavassa osavuosiraportissa lautakunnat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste. Lisäksi raportoidaan talousohjelmaan sisällytettyjen liikkumavara- ja riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä konserniyhteisöjen toiminnasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Raportin valtuustokä-
sittely on 11.10.2021.

SP

Ehdotus

Esittelijä

Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä osavuotiskatsauksen 1.1.-30.6.2021 tiedoksi.

Käsittely

Talouspäällikkö Timo Väisänen esitteli asiaa.

Kokoustauko 18:26-18:35.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Mirja-Liisa Autere, Controller, mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 16.11.2020 § 72. Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2020 talousarviomuutoksen koskien opetuksen ja kasvatuksen lisämääräraha-​anomusta ja sopeutusvaateen siirtoa vuosille 2022-​2023. Kaupunginjohtaja hyväksyi 20.4.2021 § 9 määrärahasiirrot henkilöstön keskittämisestä konsernipalveluihin.

Kerran vuodessa laadittavassa osavuosiraportissa lautakunnat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste. Lisäksi raportoidaan talousohjelmaan sisällytettyjen liikkumavara- ja riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Raportin valtuustokäsittely on 11.10.2021.

Ehdotus

Esittelijä

Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää merkitä tiedoksi palvelualueen osavuosiraportin ajalta 1.1. - 30.6.2021.

Käsittely

Talouspäällikkö Mirja-Liisa Autere ja palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola esittelivät asiaa.

Kokoustauko klo 21.25-21.46.

Mikko Laakkonen poistui klo 21.25.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 16.11.2020 § 72. 

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuosittain,​ minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle

Osavuosiraportissa raportoidaan talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ajalla 1.1. - 30.6.2021 sekä annetaan tilinpäätösennuste (liite).

Tilasto ostetusta ja puhdistettavaksi toimitettavista vesimääristä sekä riskienarviointi ovat oheismateriaaleina.

Ehdotus

Esittelijä

Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Järvenpään Veden osavuosiraportin 1.1.-30.6.2021

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-23 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2020 § 73. Kaupunginvaltuusto hyväksyi KV 14.12.2020 § 85 talousarviomuutoksen koskien opetuksen ja kasvatuksen lisämääräraha-​anomusta ja sopeutusvaateen siirtoa vuosille 2022-​2023. Kaupunginjohtaja hyväksyi 20.4.2021 § 9 valtuuston valtuutuksen mukaisesti hallinnon keskittämistoimenpiteiden määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.5.2021 § 29 talousarviomuutokset käyttämättä jääneiden vuoden 2020 määrärahojen siirrosta tuleville vuosille ja valtionosuuksien muuttamisesta VM:n päätösten mukaiseksi.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle puolivuosittain,​ minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 5,6 Me muutettua talousarviota heikompana. 

Koronan seurauksena palvelualueiden tulo-​odotukset ovat pudonneet. Tulomenetyksiä ei edellisvuotiseen tapaa pystyä kattamaan vähentyvillä kuluilla, koska toimipisteet eivät ole olleet kokonaan suljettuina, vaan toimintaa on järjestetty poikkeusjärjestelyin. Hyvinvoinnin palvelualueella toiminnan toimintakatteen alijäämä ylittyy tulomenetysten ja työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittymisen seurauksena. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella toimintakatteen alijäämä ylittyy,​ mihin vaikuttaa merkittävimmin kotikuntakorvausten kasvu, oppivelvollisuuden laajentumisen lisäkustannukset ja varhaiskasvatusmaksujen lasku. Konsernipalvelujen,​ tilaomistuksen,​ kaupunkikehityksen ja Järvenpään Veden toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti tai hiukan talousarviota parempina. Konsernipalvelujen alijäämäennusteessa on huomioitu koronariskivaraus 1,​6 Me,​ joka siirretään syksyn aikana talousarviomuutoksella palvelualueille koronavaikutusten mukaisesti. Tämänhetkisen arvion mukaan riskivaraus ei riitä kustannuslisäysten ja tulomenetysten kattamiseen. 

Keusoten ennusteen mukaisesti omassa toiminnassa ylitystä on 10,9 Me erityisesti koronakustannuksista johtuen. Koronakustannuksiin ja hoitovelan purkuun ei ole varauduttu kuntayhtymän talousarviossa. Tämänhetkisen tiedon mukaan valtio on kompensoimassa em. menoeriä hakemuksesta suoraan kuntayhtymille, jolloin saatavat kompensaatiot tullevat pienentämään kuntiin kohdistuvaa menoylitystä ja lisälaskua. Ennusteessa kompensaationa on varovasti arvioiden huomioitu 3 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon budjetti on viimeisimmän HUSin ennusteen mukaan alittumassa Järvenpään tekemän 3 miljoonan euron riskivarauksen ansiosta arviolta 1,2 Me. Koronakompensaatioiden jälkeen sotepalvelujen arvioidaan ylittävän kaupungin talousarviovarauksen yhteensä 6,6 Me.   

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan 4 Me talousarviota parempana, johtuen Kuuma-ICT:n ja Jatsin osakkeiden nettomyyntivoitosta. Talousarviota muutetaan syksyn aikana toteumaa vastaavasti. 

Verorahoitus
Kuntaliiton toukokuussa julkaiseman veroennustekehikon mukaan toteutuessaan verotulot ylittäisivät talousarvion merkittävästi. Myös vuoden 2021 tilitykset ovat kehittyneet positiivisesti. Yhteisöverotulojen ennustetaan kasvavan viime vuodesta,​ johtuen yhteisöveron kuntaosuuden korotuksesta vuosille 2020 ja 2021. Kiinteistöverotulojen osalta verotuksen joustavan valmistumisen myötä vuoden lopussa valmistuvat erät siirtyvät pysyvästi seuravan vuoden puolella maksettaviksi,​ mistä johtuen kuluvan vuoden ennuste jää 1,1 Me talousarviota pienemmäksi. Kunnallisverot ylittävät ennusteessa talousarvion 5,​8 Me suotuisammasta palkkasumman kehityksestä ja vuoden 2020 verotulojen ennakoitua parammasta toteumasta johtuen. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 4,​7 miljoonaa talousarviota parempina. Veroennustekehikko päivittyi elo-syyskuun vaihteessa,​ minkä perusteella kuluvan vuoden tilanne voisi toteutua vielä ennustettua parempana. Talousarviota tullaan täsmentämään ennusteen mukaisesti myöhemmin syksyllä.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Rahoitusmenot ja-​tulot
Rahoitusmenojen ja -​tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vuosikate
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,9 Me muutettua talousarviota heikompana. Vuosikatteen ennustetaan olevan 12,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2021.

Poistot ja arvonalentumiset
Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli-​/alijäämä
Tilikauden yli-​/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 0,8 Me muutettua talousarviota heikompana ollen 9,​4 Me alijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa on 1,3 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 2,1 Me talousarviota pienempinä.

Talonrakennuksen investoinneista varikkoinvestoinnista on 1,2 Me siirtyy ensi vuoden puolelle hankkeiden viivästysten takia. Toteumaennustetta parantaa JYKin hankkeeseen myönnetty 750te liikuntapaikkarakentamisen avustus.

Kaupunkitekniikan rakentamisohjelman ennustetaan toteutuvan nettona muutetun talousarvion mukaisesti, mutta hankkeiden aloitus saattaa viivästynee osin vuoden 2022 puolelle, mikä pienentää sekä menoja että Järvenpään Vedeltä saatavia investointituloja.

Liikuntapaikkojen investointimenojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti, mutta pesäpallokentän rakentamiseen myönnetty 150te valtionavustus parantaa nettoinvestointeja.

Järvenpään veden investointien ennustetaan toteutuvan nettona 0,5 Me budjetoitua pienempänä johtuen pääosin Ainolan hankkeen siirtymisestä pääosin vuodelle 2022. Osaan hankkeita kohdistuu budjetoitua suurempia kuluja, mutta kuluylitykset tullaan kattamaan muista hankkeista. 

Terveystalon rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus alittaa talousarvion 0,​2 Me. Erillisosakkeista viimeinen osakekauppa tehtiin tammikuussa. Perhelän yhtiöistä kahden ensimmäisen osakkeet on myyty alkuvuoden aikana. Kuuma-ICT:n ja Jatsin osakekaupat tehdään elokuun lopussa, mikä näkyy yhteensä noin 160te osakkeiden myyntitulokirjauksena investointiosassa.

Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2021 osoitettu hankkeille 460 teur. Vuoden aikana käynnistynee vielä uusia kehitysprojekteja. Kalusto-​ ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Lainamäärä
Vuosikatteen jäädessä kuluvana vuonna noin 12,​8 Me ylijäämäiseksi,​ tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja ja niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Vuoden vaihteen kassavarat vähentävät uuden lainan nostotarvetta. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 20,5 Me ja velkamäärä nousee 250,​1 miljoonaan euroon,​ mikä tarkoittaa 5503 euroa/asukas. 

Liikkumavaratoimenpiteiden toteutuminen ja ennuste 2020

Osavuosikatsauksen yhteydessä on erikseen arvioitu vuosien 2020-​2023 talousohjelmaan sisällytettyjen liikkumavaratoimenpiteiden toteutumista ja etenemistä suunnitelman mukaisesti. Palvelualueiden arviot on esitetty pykälän liitteenä.

Konserniyhteistöjen tilanne

Olennaisimpien tytäryhtiöiden talousarviotavoitteiden toteumista ja yhtiöiden tilaa seurataan osavuosiraportissa. Tytäryhtiöiden toimittamat selvitykset kuluvan vuoden toiminnasta on esitetty osavuosiraportin liitteenä. Kuntayhtymien ja muiden kaupungin osin omistamien yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä,​ oleellisista​ kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä on raportoitu yhteisön seurannasta ja ohjauksesta vastaavan sitovuustason raportissa.

Kaupunginhallitus päätti keväällä 2021 Järvenpään ateria-​ ja siivouspalveluyhtiö Jatsi Oy:n osakkeiden myynnistä Palmia Oy:lle. Kaupat tehdään 31.8.2021,​ minkä jälkeen Jatsi ei enää kuulu kaupunkikonserniin. Muutoksesta johtuen Jatsin tavoitteiden toteumista ei ole raportoitu osavuosikatsauksessa.  

Muiden tytäryhtiöiden toiminnassa ei ole alkuvuonna tapahtunut merkittäviä muutoksia tai poikkeamia. Mestariasunnoissa Asunto-​osuuskunta Silkin rakentaminen etenee. Koronaepidemia on vaikuttanut osaan asukkaiden vuokranmaksukykyyn ja kasvattanut luottotappioriskejä. Kaupungin tilankäytön tehostamissuunnitelmat heijastuvat Mestaritoiminnan liikevaihtoon ostovolyymien pienentyessä. Terveystalon vesivahinkojen vakuutuskorvauskäsittelyt ovat edelleen kesken. Pääosin raportointikauden toiminta oli tytäryhtiöissä tavoitteiden mukaista. 

Riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen 

Talousarvion valmistelun yhteydessä on analysoitu toimintaympäristön muutoksia ja tunnistettu tavoitteita uhkaavat riskit,​ arvioitu niiden vaikutukset ja laadittu toimenpidesuunnitelmat riskien hallitsemiseksi. Palvelualueet raportoivat riskienhallintatoimenpiteiden toteutumisesta kaupungin johtoryhmälle ja omalle poliittiselle päätöksentekoelimelle osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä. Toiminnassa ilmenneiden uusien riskien ja epävarmuuksien osalta arvio on sisällytetty sitovuustasojen olennaisiin tapahtumiin.

Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden tilanteesta on esitetty osavuosikatsauksen liitteenä. 

KR

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää

 1. esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan osavuosiraportin ajalta 1.1.-​30.6.2021.
 2. merkitä tiedoksi osavuosiraporttiin liitetyt selvitykset tytäryhtiöiden toiminnasta sekä riskien hallintatoimenpiteiden toteutumisesta ajalta 1.1.-​30.6.2021.
 3. merkitsee tiedoksi liikkumavaratoimenpiteiden toteumaennusteen 30.6.2021 tilanteessa. 
 4. merkitsee tiedoksi Keski-​Uudenmaan sote -​kuntayhtymän jäsenkuntaraportin 1.1.-​30.6.2021

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 27.9.2021 §  257.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan osavuosiraportin ajalta 1.1.-​30.6.2021.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talouspalvelut