Kaupunginvaltuusto, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Takauksen myöntäminen Järvenpään Ratsastusseura ry:n lainalle

JARDno-2021-1041

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Kristiina Hannula, Kirsi Rinne, Pekka Kääriäinen, Lauri Kivinen

Tausta

Järvenpään Ratsastusseura ry (JRS) on 26.4.2021 lähestynyt kaupunkia ja hakenut tukea ratsastushallin uusimiseen.

Ratsastusseuran ratsastushalli (rv. 1986), joka on ratsastuskoulutoiminnan kannalta keskeinen, on saanut rakennusvalvonnalta kannanoton, ettei halli ole käyttöturvallinen talvisin, ja että kantavat rakenteet on uusittava. Hallin rakenteet ovat ajan myötä kuluneet, teräsrakenteet heikentyneet korroosion myötä, ja rakennus tullut tiensä päähän. Hankkeena on uusia halli kokonaan. Vanha puretaan, ja uusi halli rakennetaan vanhoille perustuksille. Piirustukset ovat valmiina ja rakennusvalvonnan lupapisteessä julkisina.

Useita vuosia kestänyt suunnittelu ja kustannustehokkaan ratkaisun löytäminen ovat toteutusta vaille valmiita. Rakentaminen on tarkoitus toteuttaa keväällä 2022.

Seura pyytää hakemuksessaan Järvenpään kaupunkia:

 1. Tulemaan takaajaksi pankkilainalle
 2. Osallistumaan joltain osin hankkeen rahoitukseen avustuksen muodossa.
 3. Tulemaan osakkaaksi hallin omistukseen.

Tässä päätösehdotuksessa on otettu käsittelyyn vain hakemuksen 1. kohta. Järvenpään kaupunki jakaa liikunta-avustuksia erillisellä menettelyllä, avustusten haku tapahtuu vuosittain. Jaettavat liikunta-avustukset eivät pidä sisällään rakennushankkeita. Järvenpään kaupunki ei lähde osakkaaksi hallin omistukseen.

Järvenpään Ratsastusseura ry ja sen toiminta

Järvenpään Ratsastusseura ry on jäsentensä omistama ratsastusseura (vuonna 2020 jäseniä oli 272). Seura on toiminut vuodesta 1968 alkaen järjestäen ratsastuskoulussaan ratsastuksen opetusta kaiken tasoisille ja -ikäisille harrastajille. Lisäksi seura vuokraa karsinapaikkoja hevosenomistajille, järjestää ratsastuskilpailuita sekä monipuolista junioritoimintaa mm. heppakerhon ja taitotasosuoritusten merkeissä.

Seura toimii ratsastusurheilun edistämiseksi niin, että mahdollisimman moni lapsi, nuori ja aikuinen saa ratsastuksesta itselleen pysyvän harrastuksen ja aktiivisen liikunta- ja kilpailulajin. Näiden toteuttamiseksi JRS omistaa hevosia ja poneja, ylläpitää toimintaan tarvittavia rakennuksia ja järjestää ratsastuskoulutoimintaa kehittäen jatkuvasti opetus- ja valmennustoimintaa sekä parantaa toimintaolosuhteita.

Järvenpään Ratsastusseuran harrastajista 97,4 % on tyttöjä ja naisia ja 2,6 % on poikia ja miehiä. Kuukausitasolla ratsastussuoritteista 916 on tyttöjä/naisia, ja 24 poikia/miehiä. Järvenpään Ratsastusseura ry järjestää harrastusmahdollisuuksia ja nuorisotoimintaa tyttövoittoisessa lajissa, yhdistyspohjaisesti ja suurin vapaaehtoisponnistuksin.

Seura työllistää 5,5 vakituista työntekijää sekä useita tilapäisiä tuuraajia.

Järvenpään Ratsastusseura ry on yhdistyspohjainen ratsastuskoulu. Yhdistys ei tavoittele voittoa, vaan järjestää toimintaa edistääkseen hevostaitoja, ratsastuskulttuuria ja luontoläheistä junioritoimintaa. Toiminnan tuotot ohjataan toiminnan ja tarvittavien harrastusalueiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Yhteisöllisyydellä, vapaaehtoistoiminnalla ja yhdistyksen organisoimalla talkootyöllä pyritään pitämään ratsastuskoulun hintataso kohtuullisena, jotta mahdollisimman moni lapsi, nuori ja aikuinen voi harrastaa lajia. JRS tarjoaa harrastusmahdollisuuksia myös erityisryhmille. JRS on Tähtiseura, kohderyhmänä Lapset ja Nuoret. Tähtiseurat ovat suomalaisen urheilun laatuseuroja, ne ovat lajiensa parhaita seuratoiminnan toteuttajia.

Seura on ollut kahdesti lajiliittonsa Suomen Ratsastajainliiton ehdokas vuoden urheiluseuraksi (2017 ja 2019) erinomaisen perustoiminnan, yhteisöllisyyden, hyvän ilmapiirin eteen tehtyjen ponnistelujen ja yhdenvertaisuuden vuoksi.

Maanvuokrasopimus Vanhankylänniemessä

Järvenpään Kaupungin ja Järvenpään Ratsastusseura ry:n välinen nykyinen maanvuokrasopimus (5,5 ha suuruinen määräala Järvenpään Kaupungin Vanhakylän kylässä sijaitsevasta kiinteistöstä Vanhakylä kt. 186-403-1-316) on voimassa 30.10.2041 asti.

Tällä hetkellä seura omistaa Vanhankylänniemessä tallirakennuksen 38 hevoselle (vanha ja uusi talli ovat yhteydessä toisiinsa), tallien yhteydessä on kolme asuntoa tallin henkilökunnalle. Tilalla sijaitsee myös 20 x 64m sekä 20 x 40 metrin kokoiset ratsastushallit sekä kaksi ulkoratsastuskenttää.

Hankkeen rahoitussuunnitelma

Maneesin korjaushankkeen kokonaisbudjetti arvio n. 350 000 – 400 000 €. Hanketta tullaan rahoittamaan valtionavustuksella ja pankkilainalla. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt 31.5.2021 myöntää hankkeelle valtionavustusta 100 000 euroa (ESAVI/37768/2020). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on varautunut myöntämään vuonna 2022 hankkeelle lisäavustusta 20 000 euroa. Edellytys lisäavustuksen saamiselle on, että opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa tarkoitukseen riittävän määrärahan, ja että hakija on noudattanut myönnettyjen varojen käytöstä annettuja ohjeita. Lisäavustuksesta on tehtävä hakemus vuodelle 2022.

Ratsastusseuran talous on kunnossa. Ratsastusseura on saanut tasaisesti tulovirtaa ratsastustuotoista ja onnistunut koronatilanteesta huolimatta tekemään ylijäämäisen tuloksen vuonna 2020. Ratsastusseuran Asiakastiedon Rating Alfa luottoluokitus on A eli sanallisesti ”tyydyttävä”. Yritys on hoitanut aiemmat lainat suunnitellusti, eikä sillä ole rekisteröityjä maksuhäiriömerkintöjä viimeisen 6 kuukauden ajalta.

Ratsastusseura tarvitsee pankkilainaa arviolta korkeintaan 300 000 euroa. Kaupungin takaus ei saa missään vaiheessa ylittää 80 %:a lainan määrästä.

Kuntalain mukaiset takauksen antamisen edellytykset

Kuntalain 129 §:n

 • 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla tai vastavakuuksilla.
 • 2 momentin mukaan kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.
 • 3 momentin mukaan sen estämättä, mitä kuntalain 129 §:n 2 momentissa säädetään, kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, joka liittyy sen liikuntalain (390/2015), kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (166/2019), museolain (314/2019), teatteri- ja orkesterilain (730/1992) tai nuorisolain mukaisen tehtävän edistämiseen.
 • 4 momentin mukaan kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään (EUn valtiontukisäädökset).

Liikuntalain 5 §:n 1 momentin mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle:

 1. järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen;
 2. tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; sekä
 3. rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.
   

Liikuntalain 5 §:n 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien toteuttamisen kunnassa tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä sekä huolehtimalla tarvittaessa muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toimintamuodoista.

Kuntalaissa säädetyn mukaisesti kunta voi antaa kuntakonsernin ulkopuoliselle taholle takauksen, joka liittyy sen liikuntalain mukaisen tehtävän edistämiseen. Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle mm. rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Tässä nimenomaisessa tilanteessa kuntalain edellytykset täyttyvät. Tämän lisäksi takaus ei vaaranna kaupungin kykyä vastata sille määrätyistä tehtävistä, kun otetaan mm. huomioon taattavan lainan suuruus. Näin se ei muodosta merkittävää taloudellista riskiä. Lisäksi kaupunki saa riittävän kattavat vastavakuudet. Tilinpäätöksessä 31.12.2020 konsernin puolesta annettujen vastuusitoumusten jäljellä oleva lainapääoma oli 144 miljoonaa euroa ja muiden puolesta 7,4 miljoonaa euroa. Lisäksi oli 2 takausta, joista ei oltu vielä tehty lainasitoumusta 31.12.2020.

Takaus voidaan antaa, koska sen voidaan katsoa liittyvän kunnan liikuntalain mukaisten tehtävien edistämiseen. Kaupunki haluaa edistää monipuolista liikuntaa ja ratsastus ei kuulu kaupungin omaan palveluvalikkoon. Ratsastusharrastuksen mahdollisuudet pienenisivät kaupungissa oleellisesti ilman hallin kunnostusta ja toisaalta hallin kunnostus varmistaa osaltaan lajin säilymisen osana kaupungin lajivalikoimaa.

EU:n valtiontukisäännökset

Kuntalain 129 §:n 4 momentin mukaan kunnan on sen antamien takausten osalta otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 ja 108 artiklassa säädetään.

SEUT 107 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu yhteismarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

SEUT 108 artiklassa määritellään komission yksinomainen toimivalta sekä jäsenvaltion velvollisuus etukäteen ilmoittaa valtiontuesta niissä tilanteissa, joissa ei ole säädetty poikkeusta ilmoitusvelvollisuudesta

EU-komissio on antanut tiedonannon EY:n perussopimuksen 87 ja 88 artiklan (sittemmin SEUT 107 ja 108 artiklan) soveltamisesta valtiontukiin takauksina (2008/C 155/02). Tiedonannon 3.2. kohdan mukaan seuraavien edellytysten täyttäminen riittää osoittamaan, ettei yksittäinen valtiontakaus (kunnan takaus) ole valtiontukea: 

 1. ​lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa
 2. takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti (kiinteä enimmäismäärä ja rajattu voimassaoloaika)
 3. takaus ei kata missään vaiheessa enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä
 4. takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta

EU-tiedonannossa on myös todettu, että jos jokin edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, se ei tarkoita sitä, että takaus katsottaisiin automaattisesti valtiontueksi. 

Tässä tapauksessa ratsastusseura ei ole taloudellisissa vaikeuksissa. Takauksen laajuus voidaan mitata eikä se ylitä missään vaiheessa 80 prosentin määrää lainasaamisesta. Takauksen markkinaperusteinen hinta on määritelty EU:n komission takaustiedonannon kohdan 3.3 mukaisen safe harbour -maksun perusteella. PK-yritysten yksittäisten takausten arvioinnissa valtiontakausta ei katsota tueksi, jos siihen liittyvä pienin vuosimaksu veloitetaan takaustiedoksiannon 3.3. kohdassa olevan taulukon mukaisesti. Taulukossa viitataan Standard & Poor's-, Fitch- ja Moody's-luokituksiin, joita useimmiten käytetään pankkialalla alan omien luokittelujärjestelmien yhdistämiseksi. Luokituksia ei kuitenkaan tarvitse saada kyseisiltä luokituslaitoksilta, vaan yhtä hyvin voidaan käyttää myös kansallisia tai pankkien maksuhäiriöriskien kuvaamisessa käyttämiä luokitusjärjestelmiä, jos ne perustuvat maksuhäiriöiden todennäköisyyteen yhden vuoden aikana, mikä on luokituslaitosten luokitusten perustana. Muiden järjestelmien pitäisi vastata tätä luokitusta kyseisen luokitusperusteen mukaisesti. Tässä tapauksessa ratsastusseuran Asiakastiedon Rating Alfa luottoluokitus on A, eli tyydyttävä. Luottoluokituksen perusteella takausprovision voidaan katsoa olevan taulukosta 2,0%.

Järvenpään kaupungin linjaukset

Kaupungin omistajaohjeistuksessa (KV 15.11.2010 § 87) takauksista sanotaan: Pääsääntöisesti kaupunki myöntää takauksia vain tytäryhteisöilleen eli yhteisöille, joissa kaupungilla on määräysvalta. Kaupunki voi myöntää tapauskohtaisesti harkinnan perusteella A) omavelkaisia takauksia, B) täytetakauksia, C) toissijaisia takauksia.

Takaus voidaan myöntää myös sellaisen yhteisön hyväksi, jossa kaupungilla ei ole merkittävää omistusta tai jossa kaupunki ei ole osakkaana. Omistajaohjeistus on parhaillaan päivitettävänä, mutta myös nykyohjeistuksen mukaisesti Järvenpään kaupunki myöntää takauksia muiden yhteisöjen lainoille vain poikkeustapauksissa. Takaus myönnetään seuraavien periaatteiden mukaan:

 • takaus voidaan myöntää koko hankkeelle tai osalle hanketta tarvittavalle lainan määrälle
 • kaupunki vaatii takaukselle vastavakuuden tai panttauskielto- eli ns. negative pledge- sitoumuksen
 • kaupunki perii yhteisöiltä tapauskohtaisesti asetettavan takausprovision
 • kaupunki edellyttää tilinpäätöstietojen toimittamista takauksen voimassaoloaikana eli tilinpäätöstiedot on toimitettava joka vuosi.

Järvenpään Ratsastusseura ry on valmis toimimaan kaupungin esittämällä tavalla saadakseen lainalle kaupungin takauksen.

Johtopäätös

Edellä esitetyn johdosta Järvenpään kaupunki voi taata Järvenpään Ratsastusseura ry:n lainaa korkeintaan 80% omavelkaisen takauksen lainamäärälle korkeintaan 300 000 euroa. Jos seura saa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vuonna 2022 hankkeelle lisäavustusta vuoden 2021 päätöksessä todetulla tavalla, tulee avustus käyttää lainan lyhentämiseen. 

Näin kunta toimii liikuntalain 5 §:n mukaisesti: kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle. Takauksen myötä kaupunki mahdollistaa tyttövaltaisen lajin olosuhteet Järvenpäässä nykyisenlaisina.

Kuntalain mukaan takaukselle pitää olla vastavakuus. Vastavakuuden ei tarvitse kattaa koko takaussummaa. Ratsastusseura on tarjonnut takauksen vastavakuudeksi rakennuksiaan. Vakuudet katsotaan riittäväksi. Takauksesta ja vakuuksista laaditaan erilliset asiakirjat, joissa takauksen kohteena oleva laina, takaus ja vakuudet yksilöidään molemminpuolisin allekirjoituksin.  

KR

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää

 1. myöntää omavelkaisen takauksen Järvenpään Ratsastusseura ry:n enintään 300 000 euron pankkilainalle.
 2. että, takauksen suuruus on enintään 80% lainan vuotuisesta jäännöspääomasta.
 3. että, lainasta peritään 2,0% takausprovisiota vuosittain lainan jäljellä olevalle pääomalle.
 4. hyväksyä takauksen vastavakuudeksi kiinteistön vuokra-oikeuteen ja vuokra-alueella sijaitseviin rakennuksiin haettavan vähintään vuokralaisen omistamien rakennusten käypää arvoa vastaavan kiinnityksen
 5. valtuuttaa kaupunginhallituksen yksilöimään lainan, johon takauspäätös kohdistuu, ja takauksen vakuudeksi annetun vastavakuuden.

 

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Lauri Kivinen, talous- ja rahoituspäällikkö, lauri.kivinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 21.9.2021 § 253

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. myöntää omavelkaisen takauksen Järvenpään Ratsastusseura ry:n enintään 300 000 euron pankkilainalle.
 2. että, takauksen suuruus on enintään 80% lainan vuotuisesta jäännöspääomasta.
 3. että, lainasta peritään 2,0% takausprovisiota vuosittain lainan jäljellä olevalle pääomalle.
 4. hyväksyä takauksen vastavakuudeksi kiinteistön vuokra-oikeuteen ja vuokra-alueella sijaitseviin rakennuksiin haettavan vähintään vuokralaisen omistamien rakennusten käypää arvoa vastaavan kiinnityksen
 5. valtuuttaa kaupunginhallituksen yksilöimään lainan, johon takauspäätös kohdistuu, ja takauksen vakuudeksi annetun vastavakuuden.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Järvenpään Ratsastusseura ry, talouspalvelut