Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Toiminnan ja talouden seuranta, Johdon raportti 2

JARDno-2017-1547

Valmistelija

  • Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 28.8.2017 § 37 vuoden ensimmäistä johdon raporttia. Nyt päätöksenteossa on liitteenä oleva johdon raportti 2, jossa annetaan katsaus talousarvion sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumaan.

Yhteenveto talouden osalta

Käyttötalous

Käyttötalouden osalta kokonaisuus on toteutumassa lähes talousarvion mukaisesti. Toimintakatteen alijäämän arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,16 Me johtuen Lasten ja nuorten palvelualueen (päivähoitomaksut) tulojen alittumisesta.

Omaisuuden myynti

Omaisuuden myynnin (maa-alueet, rakennukset, osakkeet) tavoitteet vuodelle 2017 ovat kovat, mutta ne ovat edelleen saavutettavissa. Ennusteessa lähdetään edelleen siitä, että tavoite saavutetaan.

Valtionosuudet

Valtionosuuksista vuodelle 2017 on saatu päätökset ja talousarvio tulee niiden osalta ylittymään noin 0,3 Me.

Verotulot

Verotulojen osalta näkymät ovat parantuneet kevään kuluessa ja verotulot näyttävät toteutuvan noin 181,6 Me tasoon ja ylittävän näin ollen talousarvion lähes 2,5 miljoonalla eurolla. Verotulojen kehitykseen on vaikuttanut arviota parempi yleinen talouden vire ja myös paikallinen aktiivisuus, mikä näkyy yhteisöverotuloissa ja kiinteistöveroissa.

Rahoitusmenot ja-tulot

Nykyisen korkotason vallitessa korkomenot alittanevat talousarvion. Ennusteessa on lähdetty kuitenkin siitä, että ne toteutuvat arvion mukaisesti. Syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana arvioidaan tarvetta uusien korkosuojaustoimenpiteiden tekemiselle tai muille lainasalkun muutoksille ja niillä on toteutuessaan vaikutusta korkomenoihin.

Vuosikate

Vuosikate toteutunee näin ollen noin 2,6 Me paremmin ollen 16.95 Me.

Tilikauden yli/alijäämä

Tilikauden yli/alijäämä toteutunee noin 2,6 Me arviota paremmin ollen – 0,47 Me.

Investoinnit

Investoinnit toteutuvat pääosin arvion mukaisesti.

Lainamäärä

Kaupungilla oli kuntatodistuksia elokuun lopussa yhteensä 85 Me. Vuoden lopun lainamäärään tulee vaikuttamaan muut maksuvalmiuden muutokset. Tilinpäätösennusteen mukaan lainamäärä vuoden lopussa on noin
90,2 Me riippuen em. tekijöistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää  

  • esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan johdon raportin
  • kehottaa palvelualueita noudattamaan vuoden 2017 talousarviota.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)