Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Toimielinten palkkiosääntö

JARDno-2017-1569

Perustelut

Peruste       

 

Kuntalaki 82 §

Palkkiot ja korvaukset

Luottamushenkilölle maksetaan:

 1. kokouspalkkiota;
 2. korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi   aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä;
 3. matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.

 Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä muita erillispalkkioita.

Kunta voi luottamushenkilöltä saadun valtuutuksen perusteella periä tälle maksetusta  palkkiosta tuloverolain (1535/1992) 31 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun luottamushenkilömaksun, jonka kunta tilittää puolueelle tai puolueyhdistykselle. Perittyjen luottamushenkilömaksujen määrä on ilmoitettava kunnan tilinpäätöksessä.

Kuntalain kommentaari

Palkkio- ja korvausperusteista päättäminen

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan valtuuston on päätettävä luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Luottamushenkilöllä on oikeus saada palkkiota toimensa hoitamisesta sekä korvausta aiheutuneista kustannuksista.

Säännöksen 1 momentissa säädetään niistä palkkioista ja korvauksista, jotka luottamushenkilölle on maksettava ja joihin hänellä siis on oikeus. Säännöksen 2   momentin mukaisia palkkioita voidaan maksaa kunnan harkinnan mukaan.

Valtuusto päättää palkkioiden ja korvausten perusteista. Laissa ei oteta kantaa siihen, millä tavoin tämä tehdään. Palkkio- ja korvausperusteita koskevassa päätöksessä tai hallintosäännössä on syytä määrätä myös palkkio- ja kustannuskorvausta koskevan vaatimuksen esittämisestä, palkkioiden maksamisajasta sekä toimielimestä, joka ratkaisee maksamisesta syntyneen erimielisyyden.

 Palkkiot

Säännöksen 1 momentin mukaan luottamushenkilöllä on oikeus saada kokouspalkkio. Kokouspalkkiota maksetaan kunnan toimielinten kokouksista, ei sen sijaan esimerkiksi valtuustoryhmien kokouksista. Eri toimielinten kokouspalkkiot voivat olla erisuuruisia. Puheenjohtajalle voidaan maksaa suurempi kokouspalkkio kuin muille toimielimen   jäsenille.

Säännöksen 2 momentissa tarkoitettuja määräajalta maksettavia palkkioita ja  erillispalkkioita, voidaan maksaa kunnan harkinnan mukaan. Määräajalta maksettava palkkio on esimerkiksi kuukausittain tai vuosittain puheenjohtajalle maksettava palkkio. Erillispalkkioilla tarkoitetaan palkkioita luottamushenkilölle määrätyistä erityistehtävistä. Palkkio voidaan valtuuston hyväksymien perusteiden mukaan maksaa esimerkiksi neuvottelusta, katselmuksesta ja muusta tilaisuudesta, jossa luottamushenkilö edustaa kuntaa.

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaaminen

Säännös edellyttää, että otsakkeessa mainituista kustannuksista suoritetaan korvausta mutta korvauksen ei tarvitse olla täysimääräinen. Ansionmenetyksenä korvataan vain todellinen luottamustoimen hoitamisen vuoksi menetetty tai vähentynyt ansio. Ansionmenetyksen korvausta ei makseta menetetystä työajasta. Jos luottamustehtävää on hoidettu esimerkiksi vuosiloman tai vapaapäivän aikana, ansionmenetyksen korvausta ei makseta, koska menetystä ei ole aiheutunut.

Järvenpään kaupungin palkkiosäännön valmistelu

Uuden kuntalain täysimääräisen voimaantulon, uuden valtuustokauden alkaessa sekä hallintosäännön päivityksen takia Järvenpäässä ilmeni tarve palkkiosäännön uudistamiseen / päivittämiseen. Asia käynnistettiin kaupunginhallituksen päätöksellä 8.5.2017 § 123. Toimikuntaan kuuluivat Kaarina Wilskman (pjoht), Mika Gilan, Heini Liimatainen ja Ari Kolehmainen. Sihteerinä toimi kaupunginsihteeri. Valmistelutyön alussa taloudellisen tarkastelun ja naapurikuntien vertailun perusteella todettiin mm. seuraavaa:

 • palkkiotasot ja rakenteet vaihtelevat kunnissa, ei suoraan verrannollisia tietoja eikä selvää linjaa
 • Kuntaliiton mukaan yleistaso palkkioissa Suomen kunnissa on n. 0,5 % käyttötalousmenojen palkka- ja palkkiosummasta
  • Lähde: Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 2013. Uutta kunnista, Kuntaliiton julkaisusarja 1 / 2014
 • Järvenpäässä käyttötalousmenojen palkka- ja palkkiosumma oli n. 77,5 M€ vuonna 2016 ja siitä 0,5 % olisi 387 000 €.
 • vuonna 2016 luottamushenkilöpalkkioihin käytettiin 289 999 €, mikä on 0,3 % käyttötalousmenojen palkka- ja palkkiosummasta
 • vuoden 2017 talousarvioon ei ole varausta palkkioiden korotukseen mutta vuoden 2018 kehyslaskelmassa tämä on huomioitu

Jatkovalmistelun tavoitteena oli turvata eri elämäntilanteissa olevien luottamushenkilöiden osallistuminen täysipainoisesti päätöksentekoon samoin kuin palkkioiden tarkastelu instituution, ei henkilöiden näkökulmasta ja poliittisen päätöksenteon roolia korostaen.

Valmistelutyössä palkkioita haluttiin kehittää niin, että ne kompensoivat ja palkitsevat tehtävään käytettävää aikaa ja ovat linjassa vertailukuntiin, yleistasoon ja kuntalain muutokseen.

Toimikunta asetti mm. seuraavat korotusten valmistelun periaatteet:

 • pelkkä palkkiotason tarkastelu ei riitä vaan on tarkistettava palkkiosäännön muitakin kohtia
  • tytär- ja konserniyhtiöt, sähköiset kokoukset ja niiden edellyttämät välineet
 • mahdolliset korotukset voimaan 1.1.2018, jolloin niihin on voitu varautua talousarviossa. Palkkiosäännön muut tarkennukset voimaan heti hyväksymisen jälkeen
 • syntyvän ratkaisun täytyy olla oikeudenmukainen ja kaupungin taloustilanteen kannalta hyväksyttävä malli. Palkkioiden tarkastelussa otetaan huomioon eri vaihtoehtoja: palkkiotaso, korotus pitkistä kokouksista, vuosipalkkiot, mahdollisuus käyttää työaikaa

Valmistelutyön tuloksena ehdotus uudeksi palkkiosäännöksi on valmis. Uuden palkkiosäännön mukaiset suuntaa-antavat kustannukset arvioidaan olevan vuositasolla liitteenä olevan laskelman mukaisin oletuksin noin 344 000 euroa ja kustannusvaikutus voimassa olevaan sääntöön on noin 50 000 euroa. Uuden palkkiosäännön mukaiset palkkiot jäävät alle yleistason 0,5% palkka ja palkkiosummista. Laskennassa ei ole mukana valtuustoryhmien neuvottelukunnan, hallituksen kokousten valmistelukokousten, seminaarien ja iltakoulujen seminaaripäivien, keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan kertapalkkion, toimituspalkkioiden, ansionmenetyskorvauksien ja oman tietokoneen käyttökorvausten aiheuttamia kustannuksia.

Käsittely: 

Esittelijä muutti ehdotustaan toimielinten palkkiosäännön sisällön osalta seuraavilta osin: 

1 luku 2 § 2. kappale, otetaan pois seuraava lause; "mikäli kokous on kestänyt vähintään 30 minuuttia." 

2 luku § 7 1. kappale, lisätään virkkeen alkuun maininta; "Kuntalain mukaan..." ja lisätään piste lauseen "...ja muusta vastaavasta syystä." loppuun.

Lisätään saman kappaleen 2. virkkeen alkuun maininta; "Korvausta maksetaan..." 

Lisätään 5. kappaleen viimeisen virkkeen loppuun lause; "...tai jos korvaus halutaan maksettavaksi työnantajalle." 

Ehdotus 1

Käsittelyn kuluessa Katja Repo (Plus) teki ehdotuksen, jota Roope Berg (Plus) kannatti, että kokous- tai vuosipalkkiona ei koroteta muiden kuin vaalilautakunnan palkkioiden osalta. 

Ehdotus 2

Käsittelyn kuluessa Mikko Taavitsainen (PS) teki muutosehdotuksen, jota Tarja Edry (Kesk.) kannatti.

Ehdotus kuului seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää  

1. muuttaa liitteen "Toimielinten palkkiosääntö" 1. luvun kohdassa 2 olevat luvut 115 ja 95 vastaavasti luvuiksi 100 ja 80 sekä

2. esittää, että kaupunginvaltuusto  

 o hyväksyy liitteen "Toimielinten palkkiosääntö" 1.1.2018 lukien ja 

 o antaa Konsernipalveluille valtuuden tehdä teknisiä korjauksia palkkiosääntöön. 

 

Päätettiin yksimielisesti poistaa palkkiosäännön 2 luvun 7 §:stä seuraavat lauseet;

 • "ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta vuorokaudelta." 
 • ;Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 31 €/h. 

Päätettiin yksimielisesti korjata palkkiosäännön 1 luvun 2 §:n sana nuorisoparlamentti muotoon nuorisovaltuusto ja lisätä nuorisovaltuuston perään eläkeläisneuvosto ja vammaisneuvosto.

 

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi kannatettua muutosehdotusta, asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys jota tarvittaessa täydennetään nimenhuudolla. 

Äänestysjärjestys

Äänestys 1

JAA = Katja Revon muutosehdotus (korotetaan vain vaalitoimikunnat)

EI = Mikko Taavitsaisen muutosehdotus

MIkko Taavitsaisen muutosehdotus voitti äänin 2 JAA- ääntä, 5 EI- ääntä, 4 TYHJÄÄ

Äänestys 2

JAA = esittelijän pohjaehdotus

Ei = Mikko Taavitsaisen muutosehdotus

Esittelijän pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 7 JAA -ääntä, 4 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

 •  hyväksyä liitteen "Toimielinten palkkiosääntö"  1.1.2018 lukien.
 • antaa Konsernipalveluille valtuuden tehdä teknisiä korjauksia palkkiosääntöön

 

Päätös

Äänestyksen jälkeen äänin 7 JAA - ääntä, 4 EI -ääntä hyväksyttiin esittelijän muutettu pohjaehdotus.

Äänestystulokset

 • Jaa 2 kpl 18%

  Katja Repo, Henry Berg

 • Ei 5 kpl 45%

  Petri Graeffe, Tarja Edry, Ulla-Mari Karhu, Mikko Taavitsainen, Jarno Hautamäki

 • Tyhjä 4 kpl 36%

  Tiia Lintula, Mikko Päivinen, Helinä Perttu, Kaarina Wilskman

 • Jaa 7 kpl 64%

  Tiia Lintula, Petri Graeffe, Kaarina Wilskman, Helinä Perttu, Ulla-Mari Karhu, Mikko Päivinen, Jarno Hautamäki

 • Ei 4 kpl 36%

  Henry Berg, Tarja Edry, Mikko Taavitsainen, Katja Repo

Tiedoksi

KV, Kaupungin konserniyhtiöt, toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi, toimitusjohtaja Jari Toivo

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)