Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Luottamushenkilöiden nimeäminen MAL 2019 -suunnitelman valmisteluun

JARDno-2017-1349

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus, 2.10.2017, § 89

MAL 2019 on Helsingin seudun 14 kunnan yhteinen maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan, miten seutua pitäisi kehittää vuosina 2019 – 2050 ja sen pohjalta solmitaan seuraava MAL- sopimus valtion kanssa. Lisätietoa suunnitelmasta löytyy sivuilta www.hsl.fi/mal.

Kaupunginhallitusta pyydetään nimeämään luottamushenkilöt osallistumaan Helsingin seudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä käsittelevään MAL 2019- suunnitteluun. MAL- yhteyshenkilöitä pyydetään nimeämään kaupungin/kunnan kokoon perustuva määrä.

Kunnan kokoon suhteutettujen kutsuttavien MAL-yhteyshenkilöiden kuntakohtainen lukumäärä

 

Kunta

MAL-yhteyshenkilöitä

Helsinki

8

Espoo

7

Vantaa

6

Hyvinkää

5

Järvenpää

5

Kerava

5

Kirkkonummi

5

Nurmijärvi

5

Tuusula

5

Mäntsälä

4

Sipoo

4

Vihti

4

Kauniainen

3

Pornainen

2

Yhteensä

68

 

Helsingin seudun 14 kunnan päätöksentekijät (HSYK, HSL:n hallitus, KUUMA-johtokunta) päättävät MAL 2019 -suunnittelun lähtökohdista loppuvuodesta 2017, lausunnoille lähetettävän suunnitelmaluonnoksen sisällöstä syyskaudella 2018 sekä lopulta varsinaisesta suunnitelmasta keväällä 2019.

MAL-yhteyshenkilöillä on tärkeä osuus MAL 2019- suunnittelussa: he osallistuvat tiiviimmin MAL 2019:n prosessiin ja toimivat viestinvälittäjinä muiden luottamushenkilöiden suuntaan suunnittelun monipuolisuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Nimettyjen luottamushenkilöiden lisäksi prosessiin tulevat osallistumaan myös Helsingin seudun yhteistyökokouksen HSYK, HSL:n hallituksen ja KUUMA-johtokunnan jäsenet.

Ensimmäinen MAL-yhteyshenkilöille tarkoitettu vuorovaikutustilaisuus on seudun luottamushenkilöille suunnattu koko päivän seminaari, joka pidetään torstaina 9.11.2017 Långvikissä Kirkkonummella.

Marraskuun seminaari on osa MAL 2019:n valmistelua. Muita osallistumismahdollisuuksia ovat esimerkiksi kevätkaudella 2018 toteutettava kyselytutkimus (MAL-barometri) sekä keskustelutilaisuuksiin osallistuminen. Seuraava MAL-seminaari pidetään syksyllä 2018.

Tiedot on pyydetty toimittamaan 13.10.2017 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä viisi (5) luottamushenkilöedustajaa MAL- 2019 suunnitelman valmisteluun.

Päätös

Jätettiin yksimielisesti pöydälle.

                                                                                                                                                             

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä viisi (5) luottamushenkilöedustajaa MAL- 2019 suunnitelman valmisteluun.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä valtuustoryhmien esitysten mukaisesti seuraavat edustajat:

Helinä Perttu (Kok.)

Ulla-Mari Karhu (SDP)

Tiia Lintula (Vihreät)

Antti Heikkilä (Kesk.)

Mikko Taavitsainen (PS)

Tiedoksi

(MAL-yhteyshenkilöt sisältäen nimet ja sähköpostiosoitteet, kts. asian lisätiedot)

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.