Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Kunnallistekniikan investointien TA-muutos,

JARDno-2017-1552

Valmistelija

  • Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kunnallistekniikka investoinnit

Kunnallistekniikan suunnittelu ylittää budjetin 250 000 eurolla. Seuraaville hankkeille on kohdistunut konsulttitoimeksiantoja arvioitua enemmän

- Helsingintie, Mannilantie ja muut Perhelään rajautuvien katujen rakennussuunnittelun lisätyöt
- MT 1421 kevyen liikenteen väylän rakennussuunnittelu, yhteistyö Elyn ja Tuusulan kanssa
- Harjuvaarankujan ja Satukallion alueen 1.vaiheen mittaukset, pohjatutkimukset ja perustamistapalausunnot.
- Pajalantien välillä Jäähallin kohdan ak-Kaskitie katu- ja rakennussuunnittelun aikaistaminen vuodella

Ylitystä ovat aiheuttaneet perhevapaista johtuvat riittämättömät suunnitteluresurssit, maastomittaustyöt, jotka on jouduttu teettämään ulkopuolisina toimeksiantoina ja erikoissuunnittelua edellyttävät suunnittelukohteet.

Lepola III alueelta jää toteutumatta 220 000 euroa, joka johtuu odotettua edullisimmista urakoista. Tämä vähentää kaupungin ulkoisia menoja saman verran kyseisessä hankkeessa.

Keskustan kehittämisen ulkoisista menoista säästyy 200 000 euroa Perhelän alueen johtosiirtoihin liittyvän kadunrakentamisen osalta, joka vähentää samalla kaupungin ulkoisia menoja saman verran.

Psl-Rki lisäraiteen 1.vaihe ylittyy noin 120 000 euroa. Ylitys johtuu urakan SRU2 lisätöistä (pyöräpaikkojen lisäykset, viher-, kivi- ja viimeistelytöiden muutokset).

Kinnarin alue ylittyy noin 50 000 euroa, joka johtuu hankkeen muutosten aiheuttamista lisääntyneistä suunnittelu- ja mittaus- sekä pohjatutkimuskustannuksista.

Edellä esitettyjen asioiden nettovaikutus investointiosan Kunnallistekniikka, yhteensä talousarvioon on 0 euroa, sillä hankkeissa, joista rahaa säästyy yhteensä 420 000 euroa, tulee siirtää hankkeille, jotka ylittävät budjetin. Ylitykset ovat yhteensä 420 000 euroa.

Koska nyt esitetyt talousarviomuutokset eivät muuta talousarvion sitovuustasoisia määrärahoja (kunnalistekniikka), voidaan muutos tehdä kaupunginhallituksen päätöksellä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvioon liitteen mukaiset muutokset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Kaarina Laine, Olli Keto-Tokoi, Sampo Perttula

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.