Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Kortteleiden 119, 1813, 1814, 1815, 2224, 2237, 2238, 1281 ja 1288 pientalotonttien sekä kerros-talokortteleiden 762, 2223, 2227, 2228, 2229 ja 2232 sekä korttelin 704 liiketontin hinnoittelu ja myyntiperusteet

JARDno-2017-1494

Valmistelija

 • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston 12.12.2016 § 72 hyväksymään talousarvioon asetettujen vuoden 2017 maanmyyntitavoitteiden saavuttamiseksi sekä vuodelle 2018 suunniteltujen maanmyyntitavoitteiden toteuttamiseksi on luovutettaviksi kohteiksi esitetty kortteleiden 119, 1813, 1814, 1815, 2224, 2237, 2238, 1281 ja 1288 pientalotontteja sekä kerrostalokortteleita 762, 2223, 2227, 2228, 2229 ja 2232. Lisäksi Pajalan korttelin rakentumisen myötä on tarpeen hinnoitella korttelissa 704 sijaitseva liike- ja toimistorakennusten tontti. Osassa kohteista on asemakaavoitus vielä käynnissä ja kohteiden luovutus odottaa asemakaavan lainvoimaistumisen.

Asuinpientalojen rakentamiseen osoitetut korttelit:

Kortteli 119 sijaitsee keskuksen kaupunginosassa. Kortteli on osoitettu asemakaavassa asuin- ja palvelurakentamisen korttelialueeksi (APY-2). Kortteliin on asemakaavassa osoitettu yksi rakentamaton tontti englantilaisen leikkikoulun tontin viereen. Tontin sijainti on erinomainen, rakennusoikeutta tontilla on 250 k-m2

Korttelit 1813, 1814 ja 1815 sijaitsevat Satumetsän kaupunginosassa Rousun alueen asemakaavassa. Kortteli 1814 on osoitettu omakotirakentamiseen (AO) ja korttelit 1813 ja 1815 rivitalojen, kytkettyjen ja erillisten pientalojen rakentamiseen (AP). Alue sijaitsee noin 2,5 km etäisyydellä keskustasta rauhallisessa ympäristössä kuntoradan vieressä.

Korttelit 2224, 2237 ja 2238 sijaitsevat Lepolan kaupunginosassa Maamiehenkadun pientaloalueella. Korttelit 2237 ja 2238 on osoitettu omakotirakentamiseen (AO) ja kortteli 2224 rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten rakentamiseen (AR). Alue sijaitsee vajaan 2 km etäisyydellä keskustasta ja se on osoitettu yleiskaavassa valtakunnalliseksi kulttuuriympäristöalueeksi.

Korttelit 1281 ja 1288 sijaitsevat Peltolan kaupunginosassa Vanhan Valtatien varrella ja ne on osoitettu rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen rakentamiseen (AP-4). Kohde sijaitsee reilun 3 km etäisyydellä keskustasta pientaloalueella.

Asuinkerrostalojen rakentamiseen osoitetut korttelit:

Kortteli 762 sijaitsee Pajalan kaupunginosassa Välskärinkadun alueella ja se on osoitettu asuinkerrostalojen rakentamiseen (ARK-51). Alue sijaitsee vajaa 2 km etäisyydellä keskustasta kerrostalovaltaisessa ympäristössä.

Korttelit 2223, 2227, 2228, 2229 ja 2232 sijaitsevat Lepolan kaupunginosassa. Kortteli 2223 on osoitettu asuinkerrostalojen tai rivitalojen rakentamiseen (ARK) ja korttelit 2227, 2228, 2229 ja 2232 asuinkerrostalojen rakentamiseen (ARK-10). Kortteleiden 2228 ja 2229 tonteilla on vanhat rivitalorakennukset, joiden purkuvastuu siirretään ostajalle ja kustannukset hyvitetään kauppahinnassa tai vaihtoehtoisesti kaupunki purkaa rakennukset kustannuksellaan ennen kauppaa.

Kortteli 704 on osoitettu liike- ja toimistorakennusten rakentamiseen (K-3), tontilla on rakennusoikeutta 1000 k-m2. Tontti sijaitsee vajaan kilometrin etäisyydellä keskustasta vastarakentuneessa Pajalan kerrostalokorttelissa. Asemakaavan mukaan nyt hinnoiteltavalle tontille ja viereiselle LPA-tontille olisi rakennettava maanalaista pysäköintiä, joka tulisi myös kaupungin omistaman musiikkiopiston ja viereisen APY-tontin käyttöön. Kaavoituksen kanssa on keskusteltu K-3-tontin pysäköinnin toteuttamisesta osittain omalla tontilla ja osittain viereisellä LPA-tontilla maantasopysäköintinä.

Luovutuksen ja hinnoittelun perusteet:

Kaikki asuinrakentamiseen tarkoitetut tontit myydään tarjouskilpailulla. Omakotitonttien myynti valmistellaan kaikille perhekunnille avoimella tarjouskilpailulla. Tarjouksen voi jättää kaikista tonteista. Tonttia ei kuitenkaan myydä henkilölle, joka on saanut kaupungin omakotitontin viimeisen 10 vuoden aikana. Tonttien saajat nimetään lähtien  siitä tontista, josta on tehty korkein tarjous. Saman suuruisten tarjousten kesken ratkaisee ensisijaisuusjärjestys ja sen jälkeen arpa. Omakotitontin saajien on maksettava 1500 euron varausmaksu kahden viikon kuluessa siitä, kun kaupunki on ilmoittanut tontin saannista. Varausmaksu hyvitetään loppukauppahinnassa, mutta sitä ei palauteta, jos tontin saaja peruu kaupan.

Rivi- ja kerrostalotonttien myynti valmistellaan avoimena tarjouskilpailuna rakennusliikkeille. Tonttien saajien on sitouduttava noudattamaan kyseessä olevalle alueelle laadittuja ja hyväksyttyjä rakentamistapaohjeita. Lepola III alueen kulttuuriympäristöarvojen takia on tonttien saajien esitettävä tontinkäyttösuunnitelma asemakaava-arkkitehdin hyväksyttäväksi ennen lopullista tonttikauppaa. Asuinkerrostalokortteleiden tonttien tarjousten osalta kaupunkikehitys haluaa kiinnittää huomiota rakennusten asuntojakaumaan ja asuntojen hallintamuotoon sekä rakennusten laatuun. Laatukriteerit ja niiden vaikutus tarjoushintaan kuten myös asuntojakauman ja hallintamuodon vaikutus pohdittaisiin ennen tarjouskilpailun avaamista rakennusliikkeille. Arviointi tehtäisiin kokonaisarviointina.

Kaupunginvaltuusto on 29.2.2016 § 11 päättänyt, että luovutettaessa vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon Lepola III pientaloalueen korttelialueita käytetään vähimmäismyyntihintana 350 e/k-m2 ja vastaavasti luovutettaessa samalta alueelta asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueita käytetään vähimmäismyyntihintana 320 €/k-m2, luovutettaessa Kaakkolan kaupunginosasta Kähösenmäen pientaloalueen kortteleita käytetään vähimmäismyyntihintana 340 €/k-m2. Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 26 päättänyt kerrostalokorttelin 607 Metsolantieltä vähimmäismyyntihinnaksi 330 €/k-m2 sekä Tervanokan pientaloalueen korttelin 102 tonttien vähimmäismyyntihinnaksi 350 €/k-m2. Realia Management Oy on laatinut hyvinvointikampuksen vapaarahoitteisen monimuotoiseen asumiseen tarkoitetun kerrostalotontin  hinta-arvion 330 €/k-m2. Catella Property Oy on määritellyt Mäkelänkadun pienkerrostalontontin hinta-arvion 330 €/k-m2. Kaupungin järjestämässä Alhotien kerrostaloalueen kumppanuushaussa 14.3.-20.6.2016 kaupunginhallitus hyväksyi kumppaniksi valitun rakennusliikkeen vapaarahoitteisen kerrostalotontin ostotarjouksen 240 €/k-m2. Nyt kyseessä olevien kortteleiden hinnoittelun pohjana on käytetty em. valtuuston aikaisemmin päättämiä tai kaupunginhallituksen hyväksymiä hintalinjauksia sekä kaupungin tilaamia hinta-arvioita. Liike- ja toimistorakennusten tontin osalta on pyydetty puolueeton hinta-arvio Realia Management Oy:ltä. Arvion perusteella tontin markkinahinnaksi esitetään 115 €/k-m2. Tontti laitetaan vapaaseen hakuun kaupungin Onnistumisen paikka-sivustolle.

Edellä esitetyn perusteella esitetään korttelin 119 vähimmäismyyntihinnaksi 360 €/k-m2, kortteleiden 1281 ja 1288 vähimmäismyyntihinnaksi 290 €/k-m2, korttelin 1814 vähimmäismyyntihinnaksi 320 €/k-m2, kortteleiden 1813 ja 1814 vähimmäismyyntihinnaksi 300 €/k-m2, kortteleiden 2237 ja 2238 vähimmäismyyntihinnaksi 350 €/k-m2, kortteleiden 2223 ja 2224 vähimmäismyyntihinnaksi 330 €/k-m2, korttelin 762 vähimmäismyyntihinnaksi 280 €/k-m2, kortteleiden 2227, 2228, 2229 ja 2232 vähimmäismyyntihinnaksi 320 €/k-m2 sekä korttelin 704 myyntihinnaksi 115 €/k-m2.

Tonttien kauppahintoihin lisätään voimassa olevan taksan mukaiset lohkomiskulut.

Ehdotus

Esittelijä

 • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hallintosäännön 8 §:n nojalla,

 • että luovutettaessa vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon
  • korttelin 119 tontti käytetään vähimmäismyyntihintana 360 €/k-m2,  
  • tontteja kortteleista 1281 ja 1288 käytetään vähimmäismyyntihintana 290 €/k-m2,  
  • tontteja korttelista 1814 käytetään vähimmäismyyntihintana 320 €/k-m2,   
  • tontteja kortteleista 1813 ja 1814 käytetään vähimmäismyyntihintana 300 €/k-m2,   
  • tontteja kortteleista 2237 ja 2238 käytetään vähimmäismyyntihintana 350 €/k-m2,  
  • tontteja kortteleista 2223 ja 2224 käytetään vähimmäismyyntihintana 330 €/k-m2,  
  • tontteja korttelista 762 käytetään vähimmäismyyntihintana 280 €/k-m2,  
  • tontteja kortteleista 2227, 2228, 2229 ja 2232 käytetään vähimmäismyyntihintana 320 €/k-m2  
 • luovutettaessa liike- ja toimistorakentamiseen korttelin 704 tontti käytetään myyntihintana 115 €/k-m2
 • että hinnat ovat voimassa siihen saakka kunnes korttelialueet ovat myyty loppuun lukuun ottamatta liike- ja toimistorakennusten korttelia 704, jonka hinta sidotaan elinkustannusindeksin elokuun 2017 pistelukuun 1927
 • valtuuttaa kaupunkikehityksen järjestämään tarjouskilpailun tonttien myymiseksi edellä esitetyn mukaisesti
 • oikeuttaa kaupungingeodeetin tekemään tonttien myyntipäätökset pientalotonttien osalta tarjouskilpailun perusteella edellä mainitut vähimmäismyyntihinnat huomioiden normaalien luovutusehtojen mukaisesti
 • että niiden tonttien osalta, jotka tarjouskilpailussa jäävät myymättä, myynti jatkuu suoraan halukkaille ostajille ilman erillistä hintakilpailua kuitenkin em. vähimmäismyyntihinnat huomioiden
 • että tonttien myyntihintoihin lisätään voimassa olevan taksan mukaiset lohkomiskulut.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV, Sirkku Huhtala

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)