Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Arviointikertomus vuodelta 2016

JARDno-2017-1011

Perustelut

 

Tarkastuslautakunta laatii kuntalain § 121 mukaan arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Järvenpään tarkastuslautakunta on suorittanut arvioinnin ja laatinut siitä arviointikertomuksen 2016

Tarkastuslautakunta päätti asiasta 3.5.2017 kokouksessa

Lisätietoja:

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Maija-Liisa Pyykkönen

044-3470 763 tai ml.pyykkonen(at)gmail.com

 

Tarkastuslautakunta 3.5.2017 § 51

 

Ehdotus:      Tarkastuslautakunta päättää:

 

  • todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet,

 

  • hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2016 arviointikertomuksen,

 

  • lähettää arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle ja esittää kaupunginvaltuustolle, että lautakunnilta ja toimialoilta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle.

 

Päätös:        Päätös esityksen mukaisesti.

 

Päätös tarkastettiin kokouksessa.

____________

 

Liitteet:

Liite A           Arviointikertomus

 

Kaupunginvaltuusto 22.5.2017 § 37

 

Ehdotus:      Kaupunginvaltuusto päättää

 

  • merkitä arviointikertomuksen tiedoksi sekä

 

  • pyytää lautakunnilta ja toimialoilta vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle viimeistään lokakuun loppuun mennessä ja edelleen kaupunginvaltuustolle viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

 

Päätös:        Hyväksyttiin.

____________

Liitteet:

 

Liite A           Arviointikertomus

Liite B           Tilintarkastuskertomus

 

 

Lisätietoja:

talous- ja hallintojohtaja

Antti Peltola, puh. 040 315 2854

antti.peltola@jarvenpaa.fi

 

Kaupunginhallitus 5.6.2017 § 170

 

Ehdotus:      Kaupunginhallitus päättää

 

  • merkitä liitteenä A olevan arviointikertomuksen ja liitteenä B olevan tilintarkastuskertomuksen tiedoksi

 

  • pyytää lauta- ja johtokunnilta sekä palvelualueilta ja muilta toimintayksiköiltä vastineet arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin, selvityspyyntöihin ja suosituksiin 30.9.2017 mennessä, jotta kaupunginhallitus voi käsitellä vastineen kokouksessaan lokakuussa ja valtuusto marraskuussa.

 

                      Päätös:        Hyväksyttiin.

 

Konsernipalvelut

 

Lautakunnat ja Järvenpään Veden johtokunta ovat käsitelleet vastineet kokouksissaan syksyn 2017 aikana seuraavasti:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta             20.9.2017  § 14                            

Kaupunkikehityslautakunta                 24.8.2017  § 5

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta        31.8.2017 § 4.

Lasten ja Nuorten lautakunta              29.8.2017 § 10                        

Järvenpään Veden johtokunta             3.10.2017 § 5

 

Liitteenä on lautakuntien käsittelyistä koottu vastine vuoden 2016 arviointikertomukseen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää liitteen "Vastineet arviointikertomukseen" tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se

  • päättää hyväksyä liitteenä olevan vastineen vuoden 2016 arviointikertomukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV, Tarkla

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)