Kaupunginhallitus, kokous 8.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 245 Uusi Järvenpään Yhteiskoulu (JYK) -hanke

JARDno-2018-1725

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Tausta ja tarve

JYK Urheilukadun koulurakennus on elinkaarensa päässä. Rakennuksen yhteiskäyttötiloille on Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (Terveysvalvonta) antanut käyttöaikaa vuoden 2021 loppuun asti.

JYK Urheilukadun pidemmällä aikavälillä korvaava uusi rakennus on valmisteltu kaupungin palveluverkkosuunnitelmassa linjattujen periaatteiden mukaisesti yhtenäiskouluksi. Yhtenäiskoulun koko on arvioitu mm. oppilasmäärien ja tilatehokkuuden näkökulmista. Arvioinnin lopputuloksena on päädytty siihen, että optimaalisin koulun koko on n. 4,5 sarjainen yhtenäiskoulu eli koulussa tulisi olemaan noin 900 - 1 000 oppilasta ja kaksi esiopetusryhmää.

JYK Urheilukadun välittömässä läheisyydessä sijaitsee  Keskustan päiväkoti, joka on elinkaarensa päässä. Hankevalmistelun aikana Keskustan päiväkotia on tarkasteltu ja on käynyt ilmi, että sitä ei kannata peruskorjata vaan korvaavat tilat kannattaa toteuttaa uuden koulun yhteyteen kuudelle päiväkotiryhmälle.

Rakennettavasta koulusta halutaan tehdä mahdollisimman monikäyttöinen. Tavoitteena on, että myös opistot toimisivat jatkossa uudessa JYK - koulukampuksessa. Hankevalmistelun aikana on tunnistettu tarve kaupunkitasolla erityisesti liikuntapaikoille. Tästä syystä esitetään liikuntasalin toteuttamista hieman isompana kuin yhtenäiskoulun vähimmäisvaatimukset asettavat ja optiona esitetään salin toteutusta kilpatasoisena.

Rakennettavan koulun läheisyyteen valmistuu syksyn 2018 aikana uusi Urheilukentän väistökoulu noin 500 lapselle. Väistökoulun ruokailu tulee tukeutumaan ensin nykyiseen JYK:iin   ja myöhemmin uuteen, rakennettavaan kouluun, mikä on huomioitu koulun hankevalmistelussa.

Hanke liittyy  Järvenpään perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoon


Uuden JYK:n koko pohjautuu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitykseen, joka valmistellaan päätöksentekoon syksyn 2018 aikana.
 

Hankkeen tavoitteet ja toteutusmuoto


Hankevalmistelun aikana hankkeelle on asetettu seuraavat tavoitteet:

Uuden oppimisympäristön mukainen laadukas uusi JYK

 • Alueen kehittäminen koko Järvenpäätä palvelevaksi kokonaisuudeksi
 • Yhdistää eri toimijoiden (varhaiskasvatus, opetustoimi, opisto, liikuntapalvelut) tilantarpeet tehokkaasti saman katon alle - Monitoimitalo 24/7
 • Kampuksen tilojen konseptointi eri käyttäjä ryhmille

Hankevalmistelussa on tunnistettu, että erityisesti seuraavat hyödyt on pyrittävä realisoimaan hankkeen avulla:

 • Keskustan koulu- ja päiväkotitoiminnan keskittäminen samalle tontille
 • Maan vapauttaminen JYK Urheilukadun sekä Keskustan päiväkodin alueen osalta kiinteistökehitykseen sekä nykyisen JYK Kansakoulunkadun tontin maankäytön tehostaminen

Yllä oleviin tavoitteisiin ja hankkeen ominaisuuksista johtuen toteutusmuodoksi esitetään elinkaariallianssia.  
 
Aikataulutavoite ja päätöksenteko


Tavoitteena on, että uusi JYK otetaan käyttöön viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä. Hankkeen vaatima kaavan muutostyö on käynnissä ja tavoite on, että kaava tulee vahvaksi ennen suunniteltua rakentamistöiden alkua eli vuoden 2020 alkuun mennessä. Tämä edellyttää kilpailutuksen aloittamista lokakuussa 2018.

Pedagogiikka ja tilaohjelma


Pedagoginen visio on laadittu käyttäjän toimesta keväällä 2018. Pedagogisessa visiossa korostuu oppimisen ilo, yhteisöllisyys ja osallisuus.Opetuksessa korostuu yhteisopettajuus ja tulevaisuuden taitojen kehittäminen (esim. tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, arjen taidot ja vuorovaikutus).

Hankkeen kokonaislaajuudeksi on arvioitu n. 11 200 hum2 Kokonaisneliömäärät ja tehokkuusluvut löytyvät päivitetystä joustavasta tilaohjelmasta.


Tilatehokkuus ja tilojen monikäyttöisyys


Käyttöasteita on tutkittu ainoastaan tarkastelun kannalta relevanteille tiloille, esimerkiksi siivous-, tekniikka-, varasto-, liikenne ja kiinteistönhuoltotilat on jätetty pois tarkastelusta.

Tiloihin sijoitettavan opetustoiminnan määrää on mallinnettu 4,5-sarjaisen peruskoulun, kahden esiopetusryhmän ja 6-ryhmäisen päiväkodin opetustoiminnalla. Tarvittavat opetusmäärät pohjautuvat nykyiseen opetussuunnitelmaan. Valinnaisten aineiden osalta on kuitenkin jouduttu tekemään oletuksia eri oppiaineiden opetusjakauman suhteen: taide- ja taitoaineita on pyritty painottamaan valinnaisten aineiden osalta.

Tarkastelussa on laskettu esimerkkejä eri tilojen tavoitekäyttöasteista sekä niitä vastaavista tuntimääristä. Käyttöasteet on laskettu 14 tunnin relevantille käyttöajalle (klo 8 – 22) vuoden jokaiselle päivälle. Ilta-, viikonloppu- ja lomakäytön käyttöasteet ovat mallinnuksessa selvästi opetuskäyttöä matalampia useimpien tilojen osalta. Myös yökäytön osalta olisi mahdollista mallintaa käyttöasteita, mutta tiloihin mahdollisesti yöllä sijoitettavan toiminnan tilatarpeiden osalta tulisi ensin kerätä lisätietoja

Opetustoiminnan (arkisin klo 8-16) ulkopuolinen tilakäyttö on jaoteltu mallinnuksessa seuraavasti:

 • Iltatoiminnan ajatellaan sijoittuvan arkipäivisin klo 16-22 välille 39 viikkoa vuodessa
 • Viikonlopputoiminnan ajatellaan sijoittuvan klo 8-22 välille 39 viikkoa vuodessa
 • Kesätoiminnan ja muu loma-aika ajatellaan sijoittuvan ma-su klo 8-22 välille 13 viikkoa vuodessa

Kokonaiskäyttöasteen nostaminen vaatii opetustoiminnan ulkopuolisten käyttötuntien reipasta lisäystä:

 • Jos tiloihin sijoitettaisiin ainoastaan opetustoimintaa, olisi tilojen keskimääräinen käyttöaste noin 18% (relevantin käyttöajan ollessa edelleen 14h / päivä, 7 päivää viikossa)
 • Näennäisesti matalahkon tuntuisen 45 %:n kokonaiskäyttöasteen saavuttamiseksi vaaditaan merkittävä määrä (yht. 62 500 tuntia vuodessa) opetustoiminnan ulkopuolista toimintaa, mikä vaatisi merkittäviä panostuksia tilojen myynnissä ja markkinoinnissa.

Hankkeen investoinnit ja budjetti


Alustavan tilaohjelman mukaisesti rakennukselle on laskettu kustannusarvio ”Talonrakennuksen kustannustieto, 2015” menetelmän mukaisesti, mikä on esitelty tausta-aineistossa. Kustannusarvioon vaikuttaa oleellisesti liikuntasalin koko. Eri liikuntasalivaihtoehtojen kustannusvaikutukset on esitetty tausta-aineistossa
 
Alueen yhteydessä peruskorjattavat kadut ja muut yleiset alueet on arvioitu kustannukseltaan noin 8 miljoonaa euroa.
 
Samalla Keskustan päiväkodin ja JYK Urheilukadun tontit vapautuvat kaupunkikehitykseen ja mahdollistavat merkittäviä myyntituloja kaupungille kattamaan kustannuksia.
 
Teoreettiset ylläpitokustannukset on esitelty taustamateriaalissa ja aineisto on tallennettu extranetiin.
 
 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää:

 • merkitä hankevalmistelun tilanteen tiedoksi

 

 • hyväksyä osaltaan edellä esitetyt sekä tausta-aineistossa tarkennetut hankkeen tavoitteet, pedagogiset lähtökohdat ja hankkeen koon lähtökohtana hankkeen jatkovalmistelulle

 

 • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä hankeen ja lisätä hankkeen investointiohjelmaan sekä tekemään tarvittavat talousarviovaraukset

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin seuraavalla asian käsittelystä päätökseen kirjatulla lautakunnan yksimielisenä valmisteluohjeena:

 • Jatkovalmistelussa selvitetään ja kartoitetaan suuremman kuin nykyisessä tilaohjelmassa olevan liikuntasalin sisällyttäminen hankeeseen. 

 

Valmistelija

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tausta ja tarve

JYK Urheilukadun koulurakennus on elinkaarensa päässä. Rakennuksen yhteiskäyttötiloille on Keskiuudenmaan ympäristökeskus (Terveysvalvonta) antanut käyttöaikaa vuoden 2021 loppuun asti.

JYK Urheilukadun pidemmällä aikavälillä korvaava uusi rakennus on valmisteltu kaupungin palveluverkkosuunnitelmassa linjattujen periaatteiden mukaisesti yhtenäiskouluksi. Yhtenäiskoulun koko on arvioitu mm. oppilasmäärien ja tilatehokkuuden näkökulmista. Arvioinnin lopputuloksena on päädytty siihen, että optimaalisin koulun koko on n. 4,5 sarjainen yhtenäiskoulu eli koulussa tulisi olemaan noin 900 - 1 000 oppilasta ja kaksi esiopetusryhmää.

JYK Urheilukadun välittömässä läheisyydessä sijaitsee Keskustan päiväkoti. Keskustan päiväkoti on saavuttamassa elinkaarensa pään. Hankevalmistelun aikana Keskustan päiväkotia on tarkasteltu ja on käynyt ilmi, että sitä ei kannata peruskorjata vaan korvaavat tilat kannattaa toteuttaa uuden koulun yhteyteen kuudelle päiväkotiryhmälle.

Rakennettavasta koulusta halutaan tehdä mahdollisimman monikäyttöinen. Tavoitteena on, että myös opistot toimisivat jatkossa uudessa JYK - koulukampuksessa. Hankevalmistelun aikana on tunnistettu tarve kaupunkitasolla erityisesti liikuntapaikoille. Tästä syystä esitetään liikuntasalin toteuttamista hieman isompana kuin yhtenäiskoulun vähimmäisvaatimukset asettavat ja optiona esitetään salin toteutusta kilpatasoisena.

Rakennettavan koulun läheisyyteen valmistuu syksyn 2018 aikana uusi Urheilukentän väistökoulu noin 500 lapselle. Väistökoulun ruokailu tulee tukeutumaan ensin nykyiseen JYK:iin   ja myöhemmin uuteen, rakennettavaan kouluun, mikä on huomioitu koulun hankevalmistelussa.

Hanke liittyy Järvenpään perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoon

Uuden JYK:n koko pohjautuu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitykseen, joka valmistellaan päätöksentekoon syksyn 2018 aikana.

Hankkeen tavoitteet ja toteutusmuoto

Hankevalmistelun aikana hankkeelle on asetettu seuraavat tavoitteet:

 • Uuden oppimisympäristön mukainen laadukas uusi JYK
 • Alueen kehittäminen koko Järvenpäätä palvelevaksi kokonaisuudeksi
 • Yhdistää eri toimijoiden (varhaiskasvatus, opetustoimi, opisto, liikuntapalvelut) tilantarpeet tehokkaasti saman katon alle - Monitoimitalo 24/7
 • Kampuksen tilojen konseptointi eri käyttäjä ryhmille

Hankevalmistelussa on tunnistettu, että erityisesti seuraavat hyödyt on pyrittävä realisoimaan hankkeen avulla:

 • Keskustan koulu- ja päiväkotitoiminnan keskittäminen samalle tontille
 • Maan vapauttaminen JYK Urheilukadun sekä Keskustan päiväkodin alueen osalta kiinteistökehitykseen sekä nykyisen JYK Kansakoulunkadun tontin maankäytön tehostamine

Yllä oleviin tavoitteisiin ja hankkeen ominaisuuksista johtuen toteutusmuodoksi esitetään elinkaariallianssia.  
 
Aikataulutavoite ja päätöksenteko

Tavoitteena on, että uusi JYK otetaan käyttöön viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä. Hankkeen vaatima kaavan muutostyö on käynnissä ja tavoite on, että kaava tulee vahvaksi ennen suunniteltua rakentamistöiden alkua eli vuoden 2020 alkuun mennessä. Tämä edellyttää kilpailutuksen aloittamista lokakuussa 2018.

Pedagogiikka ja tilaohjelma

Pedagoginen visio on laadittu käyttäjän toimesta keväällä 2018. Pedagogisessa visiossa korostuu oppimisen ilo, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Opetuksessa korostuu yhteisopettajuus ja tulevaisuuden taitojen kehittäminen (esim. tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, arjen taidot ja vuorovaikutus).

Hankkeen kokonaislaajuudeksi on arvioitu n. 11 200 hum2 Kokonaisneliömäärät ja tehokkuusluvut löytyvät päivitetystä joustavasta tilaohjelmasta.

Tilatehokkuus ja tilojen monikäyttöisyys

Käyttöasteita on tutkittu ainoastaan tarkastelun kannalta relevanteille tiloille, esimerkiksi siivous-, tekniikka-, varasto-, liikenne ja kiinteistönhuoltotilat on jätetty pois tarkastelusta.

Tiloihin sijoitettavan opetustoiminnan määrää on mallinnettu 4,5-sarjaisen peruskoulun, kahden esiopetusryhmän ja 6-ryhmäisen päiväkodin opetustoiminnalla. Tarvittavat opetusmäärät pohjautuvat nykyiseen opetussuunnitelmaan. Valinnaisten aineiden osalta on kuitenkin jouduttu tekemään oletuksia eri oppiaineiden opetusjakauman suhteen: taide- ja taitoaineita on pyritty painottamaan valinnaisten aineiden osalta.

Tarkastelussa on laskettu esimerkkejä eri tilojen tavoitekäyttöasteista sekä niitä vastaavista tuntimääristä. Käyttöasteet on laskettu 14 tunnin relevantille käyttöajalle (klo 8 – 22) vuoden jokaiselle päivälle. Ilta-, viikonloppu- ja lomakäytön käyttöasteet ovat mallinnuksessa selvästi opetuskäyttöä matalampia useimpien tilojen osalta. Myös yö käytön osalta olisi mahdollista mallintaa käyttöasteita, mutta tiloihin mahdollisesti yöllä sijoitettavan toiminnan tilatarpeiden osalta tulisi ensin kerätä lisätietoja

Opetustoiminnan (arkisin klo 8-16) ulkopuolinen tilakäyttö on jaoteltu mallinnuksessa seuraavasti:

 • Iltatoiminnan ajatellaan sijoittuvan arkipäivisin klo 16-22 välille 39 viikkoa vuodessa
 • Viikonlopputoiminnan ajatellaan sijoittuvan klo 8-22 välille 39 viikkoa vuodessa
 • Kesätoiminnan ja muu loma-aika ajatellaan sijoittuvan ma-su klo 8-22 välille 13 viikkoa vuodessa

Kokonaiskäyttöasteen nostaminen vaatii opetustoiminnan ulkopuolisten käyttötuntien reipasta lisäystä:

 • Jos tiloihin sijoitettaisiin ainoastaan opetustoimintaa, olisi tilojen keskimääräinen käyttöaste noin 18% (relevantin käyttöajan ollessa edelleen 14h / päivä, 7 päivää viikossa)
 • Näennäisesti matalahkon tuntuisen 45%:n kokonaiskäyttöasteen saavuttamiseksi vaaditaan merkittävä määrä (yht. 62 500 tuntia vuodessa) opetustoiminnan ulkopuolista toimintaa, mikä vaatisi merkittäviä panostuksia tilojen myynnissä ja markkinoinnissa.

Hankkeen investoinnit ja budjetti
 
Alustavan tilaohjelman mukaisesti rakennukselle on laskettu kustannusarvio ”Talonrakennuksen kustannustieto, 2015” menetelmän mukaisesti, mikä on esitelty tausta-aineistossa. Kustannusarvioon vaikuttaa oleellisesti liikuntasalin koko. Eri liikuntasalivaihtoehtojen kustannusvaikutukset on esitetty tausta-aineistossa
 
Alueen yhteydessä peruskorjattavat kadut ja muut yleiset alueet on arvioitu kustannukseltaan noin 8 miljoonaa euroa.
 
Samalla Keskustan päiväkodin ja JYK Urheilukadun tontit vapautuvat kaupunkikehitykseen ja mahdollistavat merkittäviä myynti tuloja kaupungille kattamaan kustannuksia.
 
Teoreettiset ylläpitokustannukset ovat esitelty taustamateriaalissa.
 
Valmistelu: yhteistyössä Mestaritoiminnan/ projektipäällikkö Jani Kervinen kanssa

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää:

 • merkitä hankevalmistelun tilanteen tiedoksi
 • hyväksyä lautakunnan toiminta-alueen osalta edellä esitetyt sekä tausta-aineistossa tarkennetut hankkeen tavoitteet, lähtökohdat sekä hankkeen koon lähtökohtana hankkeen jatkovalmistelulle 
 • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä hankkeen ja sen lisäämisen investointiohjelmaan

 

Päätös

 

Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta päätti 

 • merkitä hankevalmistelun tilanteen tiedoksi

 

 • hyväksyä lautakunnan toiminta-alueen osalta edellä esitetyt sekä tausta-aineistossa tarkennetut hankkeen tavoitteet, lähtökohdat sekä hankkeen koon lähtökohtana hankkeen jatkovalmistelulle kuitenkin siten, että hankkeen jatkovalmistelussa lähtökohtana pidetään suurempi liikuntasali

 

 • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä hankkeen ja sen lisäämisen investointiohjelmaan

 

Valmistelija

Antti Nikkanen, hankekehityspäällikkö, antti.nikkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Uusi JYK- hanketta on valmisteltu kaupungin ja kiinteistöallianssin yhteistyönä. Uusi JYK-hankkeen investointia on käsitelty aikaisemmin Lasten ja nuorten sekä Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnissa. Lautakunnat esittävät, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle investointia hyväksyttäväksi investointiohjelmaan.

Kaupunkikehityslautakunnan tehtävänä on ottaa kantaa alueiden käytön suunnitteluun kaupungin kokonaisetu huomioiden, asuntopolitiikkaan, elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaan sekä kaupunkikuvaan. Uusi JYK- hankkeessa erityistä huomiota kiinnitetään tässä vaiheeessa tavoitteiden asetantaan kohteen toiminnallisuudessa, kaupunkikuvasta ja sijoittumisesta kaupunkirakenteeseen.

Rakennuksen tulee olla monitoimitalo koulu- ja iltakäyttöineen toimiva, sekä yritystoiminnan mahdollistava, urheilukenttätoimintoja tukeva ja kaikkia kaupunkilaisia palveleva kokonaisuus. Suunnittelussa tulee huomioida muuntojoustavuus ja käyttötarkoituksen muuttuminen elinkaaren aikana.

Kaupunkikuvallisesti painotetaan hankkeen kokonaisratkaisua, johon vaikuttavat sijoittuminen kaupunkirakenteeseen, turvallisen liikenteellisen ja toimivan julkisen ympäristön muodostuminen ja ulko- ja sisätilojen saumaton yhteenliittyminen. Hankkeen lähiympäristösuunnittelussa on huomioitava suojeltavaksi ehdotettava ns. JYK Kansakoulunkadun rakennus ja keskusurheilukenttä.

Uusi JYK sijoittuu tiiviiseen kaupunkiympäristöön Järvenpään kirkon ja keskusurheilukentän rajaamaan kokonaisuuteen. Alueen suunnittelussa tulee huomioida erityisti tämä julkisten palveluiden asettama vaatimustaso kaupunkitilan ja yleisten alueiden suunnittelulle. Alue mahdollistaa tulevaisuudessa suurten tapahtumien järjestämisen ja tämä tulee huomioida suunnittelussa mm. liikennejärjestelyiden osalta. Ensisijainen liikkumismuoto on kävely- ja pyöräilyliikenne. Pysäköintiratkaisun tulee olla alueellinen vuorottaispysäköinti eri toiminnoille. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää:

 • hyväksyä lautakunnan toimialueen osalta edellä esitetyt sekä tausta-aineistossa tarkennetut hankkeen tavoitteet lähtökohtana hankkeen jatkovalmistelulle 

 

 • lausuntona kaupunginhallitukselle esittää, että uusi Järvenpään yhteiskoulu (uusi JYK) on kaupunkikuvallisesti, toiminnallisesti ja liikenteellisesti paikkaan sopiva ja tukee kaupungin kehittämisen tavoitteita

 

 • edellyttää että hankkeen jatkovalmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota julkisen tilan suunnitteluun, tulevan kirkkopuiston linjaamaan kaupunkikuvalliseen akseliin, toiminnalliseen yhteensopivuuteen urheilukentän ja monitoimirakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa

 

 • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä hankkeen ja sen lisäämisen investointiohjelmaan

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

Antti Nikkanen, hankekehityspäällikkö, antti.nikkanen@jarvenpaa.fi
Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Lasten ja nuorten sekä sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue.

JYK Urheilukadun koulurakennus on elinkaarensa päässä eikä sitä ole järkevää korjata. Terveysviranomainen on antanut luvan jatkaa toimintaa JYK Urheilukadun koulurakennuksessa vuoden 2021 loppuun asti. Tarve uuden koulurakennuksen valmistumiselle on ehdoton. Kaupungin on kaikissa tilanteissa tarjottava JYK Urheilukadun koulurakennuksen korvaavat tilat vuoden 2021 loppuun mennessä. Kaupungin vastuulla on tarjota terveelliset ja turvalliset tilat niin oppilaille kuin koulun henkilökunnalle. Esitettävä hankkeen aikataulu mahdollistaa uusien tilojen käyttöönoton vaadittavaan ajankohtaan mennessä.

Uusi JYK-hanketta on aikaisemmin käsitelty Lasten ja nuorten (4.9.2018) sekä Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnissa (6.9.2018). Lautakunnan hyväksyivät omalta osaltaan esitetyn hankkeen jatkovalmistelun pohjaksi. Lisäksi Lasten ja nuorten lautankunta esitti, että hankkeen jatkovalmistelussa tulee huomioida myös suurempi liikuntasali ja Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, että hanke tullaan toteuttamaan suuremmalla liikuntasalilla. Hanketta tullaan käsittelemään Kaupunkikehityslautakunnassa 27.9.2018. Kaupunkikehityslautakunnassa huomiota kiinnitetään tässä vaiheeessa tavoitteiden asetantaan kohteen toiminnallisuudessa, kaupunkikuvasta ja sijoittumisesta kaupunkirakenteeseen.

Lautakuntien käsittelyn jälkeen jälkeen hanketta valmistellut työryhmä on päätynyt esittämään investoinnin toteuttamista siten, että siihen sisältyy suurempi, 1 215 m2 liikuntasali katsomoineen. Tämän pohjalta hankkeen kokonaislaajuudeksi esitetään 12 126 hum2 ja hankkeen kokonaisinvestoinnin arvoksi rakennushankkeen osalta vajaa 50 miljoonaa euroa. Rakennus sisältää myös keskustan alueen uuden päiväkodin sekä opistojen toiminnan mahdollistamat tilat. Työryhmä on arvioinut, että suuremmalla liikuntasalilla uusi JYK palvelee kasvavan kaupungin ja kaupunkilaisten palvelutarpeita parhaiten.

Muita olennaisia muutoksia ei lautakuntakäsittelyiden jälkeen ole hankkeeseen tehty.

Konserniopalvelut

Hankkeen aikana on selvitetty investoinnin toteutus- ja rahoitustapoja ja valmistelutyössä nyt on päädytty esittämään sitä, että investointi tehdään kaupungin omaan taseeseen ns. allianssi- ja elinkaarimallilla. Omaan taseeseen rakentaminen on rahoituksen kannalta edulisin vaihtoehto ja hankkeen aikataulu ja kokonaisuus huomoiden myös ainoa mahdollinen. PPP-malli ei aikataulullisesti ja hankkeen volyymin puolesta tähän sovellu.

Hankkeen etenemisen kannalta on linjattava myös hankkeen laajuutta. Sivistus- ja vapaa-ajan lautakunta sekä lasten ja nuorten lautakunta ovat esittelojän ehdotuksesta poiketen esittäneet hankkeeseen suurempaa liikuntasalia. 

Palvelualuejohtaja Marju Taurula esittelee investointia kokouksessa.

Liitteinä on yhteenvetoesitykset hankkeista. Toinen liite kustannustietoineen on salassapidettävä (Julkisuuslaki 6 luku 24 §).

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää:

 • merkitä hankevalmistelun tilanteen tiedoksi
 • linjata että asia voidaan hankepäätöksenä tuoda kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kjäsittelyyn, jolloin esitetään tehtäväksi myös hankkeen edellyttämät talousarviomuutokset.
 • ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua mm. hankkeen laajuuden osalta

Päätös

Hyväksyttiin. Lisäksi talousjaosto edellytti vertailutietoa vastaavien hankkeiden kustannustasosta ja tilatehokkuudesta. Pitää myös kuvata miten opiston ja päiväkodin tilat ja liikuntasalien eri vaihtoehdot vaikuttavat hankkeen kokonaiskustannuksiin. Myös todettujen hanketekijöiden (mm. monimuotoisuus) vaikutuksia hankkeen kustannuksiin pitää vielä avata ja kaupungin käyttöön jäävät jalostettavat tontit tuloarvioineen pitää jatkovalmistelussa tuoda selkeästi esille.

Valmistelija

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

JYK Urheilukadun koulurakennus on elinkaarensa päässä eikä sitä ole järkevää korjata. Terveysviranomainen on antanut luvan jatkaa toimintaa JYK Urheilukadun koulurakennuksessa vuoden 2021 loppuun asti. Tarve uuden koulurakennuksen valmistumiselle on ehdoton. Kaupungin on kaikissa tilanteissa tarjottava JYK Urheilukadun koulurakennuksen korvaavat tilat vuoden 2021 loppuun mennessä. Kaupungin vastuulla on tarjota terveelliset ja turvalliset tilat niin oppilaille kuin koulun henkilökunnalle. Esitettävä hankkeen aikataulu mahdollistaa uusien tilojen käyttöönoton vaadittavaan ajankohtaan mennessä.

Uusi JYK-hanketta on aikaisemmin käsitelty Lasten ja nuorten (4.9.2018) sekä Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnissa (6.9.2018). Lautakunnan hyväksyivät omalta osaltaan esitetyn hankkeen jatkovalmistelun pohjaksi. Lisäksi Lasten ja nuorten lautankunta esitti, että hankkeen jatkovalmistelussa tulee huomioida myös suurempi liikuntasali ja Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, että hanke tullaan toteuttamaan suuremmalla liikuntasalilla.

Kaupunkikehityslautakunnassa hanketta on käsitelty 27.9.2018 ja sen esittää kaupunginhallitukselle hankkeen hyväksymistä ja että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä sen lisäämisen investointiohjelmaan. Lisäksi lautakunta esitti lausuntona kaupunginhallitukselle, että uusi Järvenpään Yhteiskoulu (uusi JYK) on kaupunkikuvallisesti, toiminnallisesti ja liikenteellisesti paikkaan sopiva ja tukee kaupungin kehittämisen tavoitteita. Lisäksi lautakunta edellyttää, että hankkeen jatkovalmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota julkisen tilan suunnitteluun, tulevan kirkkopuiston linjaamaan kaupunkikuvalliseen akseliin, toiminnalliseen yhteensopivuuteen urheilukentän ja monitoimirakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lautakuntien käsittelyn jälkeen hanketta valmistellut työryhmä on päätynyt esittämään investoinnin toteuttamista siten, että siihen sisältyy suurempi, 1 215 m2 liikuntasali katsomoineen. Tämän pohjalta hankkeen kokonaislaajuudeksi esitetään 12 126 hum2 ja hankkeen kokonaisinvestoinnin arvo on esitetty ei julkisessa taustamateriaalissa.  Rakennus sisältää myös keskustan alueen uuden päiväkodin sekä opistojen toiminnan mahdollistamat tilat. Työryhmä on arvioinut, että suuremmalla liikuntasalilla uusi JYK palvelee kasvavan kaupungin ja kaupunkilaisten palvelutarpeita parhaiten.

Muita olennaisia muutoksia ei lautakuntakäsittelyiden jälkeen ole hankkeeseen tehty.

Konsernipalvelut

Hankkeen aikana on selvitetty investoinnin toteutus- ja rahoitustapoja ja valmistelutyössä nyt on päädytty esittämään sitä, että investointi tehdään kaupungin omaan taseeseen ns. allianssi- ja elinkaarimallilla. Omaan taseeseen rakentaminen on rahoituksen kannalta edullisin vaihtoehto ja hankkeen aikataulu ja kokonaisuus huomioiden myös ainoa mahdollinen. PPP-malli ei aikataulullisesti ja hankkeen volyymin puolesta tähän sovellu.

Hanketta on käsitelty talousjaostossa myös 27.9.2018 ja se päätti, että asia voidaan hankepäätöksenä tuoda kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn, jolloin esitetään tehtäväksi hankkeen edellyttämät talousarviomuutokset. Lisäksi talousjaosto edellytti vertailutietoa vastaavien hankkeiden kustannustasosta ja tilatehokkuudesta. Pitää myös kuvata miten opiston ja päiväkodin tilat ja liikuntasalien eri vaihtoehdot vaikuttavat hankkeen kokonaiskustannuksiin. Myös todettujen hanketekijöiden (mm. monimuotoisuus) vaikutuksia hankkeen kustannuksiin pitää vielä avata ja kaupungin käyttöön jäävät jalostettavat tontit tuloarvioineen pitää jatkovalmistelussa tuoda selkeästi esille.

Hankkeeseen liittyvät vuoden 2018 talousarviota koskevat muutokset valmistellaan muiden vuoden 2018 talousarviomuutosesitysten kanssa samanaikaisesti valtuustolle.  Talousjaoston edellyttämät selvitykset on lisätty hankkeen esittelyliitteeseen tai taustamateriaaliin.  Toisessa liitteessä on myös yhteenveto lähialueiden hankevertailusta.  Toinen liite kustannustietoineen on salassa pidettävä (Julkisuuslaki 6 luku 24 §). Lisäksi ekstranettiin on tallennettu yhteenveto Jykin lähialueen ns. Olympiapuiston alueen  rakennusten tilasta ja käytöstä.

Hallintosäännön liitteen 1 investointiosan taloudellisten toimivaltarajojen mukaan kaupunginhallituksella on toimivalta päättää rakennushankkeista ja projekteista kahden miljoonan euron ylittävältä osin.

Palvelualuejohtaja Marju Taurula ja projektipäällikkö Jani Kervinen esittelevät hanketta kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää:

 • merkitä hankevalmistelun tilanteen tiedoksi
 • hyväksyä edellä esitetyt sekä tausta-aineistossa tarkennetut hankkeen tavoitteet, lähtökohdat ja hankkeen koon lähtökohtana hankkeen jatkovalmistelulle
 • että päätös on ehdollinen sille, että hankkeen määrärahat hyväksytään vuosien 2019-2023 talousarvion investointiohjelmassa 

Käsittely:

Asiaesittelyn pitivät palvelualuejohtaja Marju Taurula, koulutusjohtaja Jari Lausvaara, konsultti Tuomas Talasma Boost Brothers Oy:lta ja rakennuttajapäällikkö Jani Kervinen Mestaritoiminta Oy:ltä.

Tarja Edry ehdotti asian palauttamista valmisteluun seuraavin evästyksin:

 • rakentamiskustannuksissa on päästävä huomattaviin säästöihin verrattuna esitettyihin kustannuksiin
 • oppilaiden lähikouluperiaatetta mietitään uudelleen pienempien yhtenäiskoulujen rakentamisen kautta. JYK:n suunnitteilla olevaa oppilasmäärää tulee pienentää.

Edryn ehdotus raukesi kannattamattomana.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset