Kaupunginhallitus, kokous 8.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 240 Lausunto Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvio- ja palvelusopimusesityksistä

JARDno-2018-3018

Valmistelija

  • Antti Nikkanen, hankekehityspäällikkö, antti.nikkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää sopijakuntiensa lausuntoa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 21.8.2018 § 78 ja § 79 tekemistä esityksistä ympäristökeskuksen talousarvioksi 2019 ja toimintasuunnitelmaksi 2019–2023 sekä ympäristökeskuksen palvelusopimukseksi 2019–2021.

Sopijakuntia pyydetään lausunnoissaan lisäksi ilmoittamaan, jos ne haluavat ympäristökeskuksen työntekijän työskentelevän vuonna 2019 kerran viikossa tai harvemmin toimitiloissaan ja niistä käsin. Edellytyksenä lähityöskentelylle on, että sopijakunnilla on osoittaa tarkoitusta varten asianmukaiset työtilat. Lähityöskentely otetaan huomioon toukokuun 2019 loppuun mennessä ympäristökeskuksen ohjausryhmässä tehtävässä palvelusopimuksen tarkistamisessa (yhteistoimintasopimuksen kohdat 3.1 ja 5.2) sekä yhteistoimintakorvausten tasoituslaskelmassa vuoden 2019 tilinpäätöksessä.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää sopijakuntia toimittamaan Tuusulan kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset lausunnot talousarvio- ja palvelusopimusesityksistä viimeistään 5.10.2018 mennessä.

Järvenpään lausunto toimitetaan vasta 8.10.2018. Lausunnolle on pyydetty lisäaikaa.

Lausuntopyyntöön liittyvä aineisto löytyy alla olevan linkin takaa.

http://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/KeskiUudenmaan_ympaumlristoumllautakunta/Kokous_2182018/KeskiUudenmaan_ympaumlristoumlkeskuksen_(5306)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosalueen talousarvio 2019

Tuusulanjärven kunnostushankkeen on tarkoitus siirtyä Kuvesista (Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä) ympäristökeskukseen vuoden 2019 alussa. Mikäli muutos tapahtuu, siirtyvät hankkeen resurssit ja työntekijät ympäristökeskukseen. Muutos on Järvenpään yhteistoimintakorvausten osalta merkittävä vuonna 2019, mutta koska vastaava määräraha on budjetoitu vuosittain ympäristövastuulle Kuvesille, ei muutosta nettomääräisesti tältä osin ole.

Sopijakuntien yhteistoimintakorvausten muutokset vuoden 2018 talousarvioon verrattuna ovat seuraavat:

Sopijakunta

2018, €

2019, €

Muutos, %

Järvenpää

575 085

668 688

16,28

Kerava

512 381

520 648

1,61

Mäntsälä

447 188

426 239

-4,68

Nurmijärvi

713 418

755 306

5,87

Tuusula

735 056

834 002

13,47

Yhteensä

2 983 128

3 204 883

7,43

Ympäristökeskuksen vuoden 2019 toimintamenojen lisäys vuoden 2018 talousarvioon verrattuna pitää sisällään edellä kerrotut Tuusulanjärven kunnostushankkeen kustannukset (175 000 €). Ilman Tuusulanjärven kunnostushankkeen kustannusvaikutusta Järvenpään yhteistoimintakorvaukset ympäristökeskukselle kasvaisivat 0,63 % vuoden 2018 (TA) yhteistoimintakorvauksiin verrattuna.

Taloussuunnitelma 2020–2023

Suunnitelmavuotta 2021 lukuun ottamatta ympäristökeskuksen käyttötalousmenojen ja -tulojen on arvioitu kasvavan 0,5 %/vuosi. Käyttötaloustuloista maksutulojen on arvioitu kasvavan 3 %/vuosi ja myyntitulojen (sis. yhteistoimintakorvaukset) 0,22 %/vuosi. Ympäristöterveydenhuollon palveluiden siirtyessä vuonna 2021 maakunnan järjestettäväksi ympäristökeskuksen käyttötalousmenojen ja -tulojen on arvioitu alenevan 55,5 % edellisen vuoden tasosta. Suunnitelmavuosien talouslukuihin ei sisälly mahdollisia henkilöstölisäyksiä, joiden tarve arvioidaan tarkemmin vuoden 2019 aikana.

Palvelusuunnitelma 2019–2023

Ympäristökeskuksen palvelusuunnitelma 2019–2023 rakentuu Keski-Uuden­maan ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristökeskuksen strategian 2015–2018 varaan. Ympäristökeskuksen uusi strategia vuosille 2019–2022 valmistellaan yhteistyössä ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen ohjausryhmän kanssa.

Palvelusuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2019 jatkavat pääosin vuoden 2018 tavoitteita. Ympäristökeskus selvittää vuoden 2019 aikana tarkemmin sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset toimintaansa.

Koska Järvenpään kaupungilla ei tällä hetkellä ole tarjota Ympäristökeskuksen henkilöstölle sopivaa työtilaa lähityöskentelylle, ei Järvenpään kaupungilla ole edellytyksiä jatkaa lähityöskentelyä vuoden 2019 aikana.   


Lausunto

Järvenpään kaupunki on tyytyväinen siihen, että Ympäristökeskuksen kustannusten nousu on kohtuullisella tasolla vuonna 2019, ja että taloussuunnitelmassa ennakoitu menojen nousu on suunnitelmakaudella hillityllä tasolla.

Sote-ja maakuntauudistusten vaikutukset Ympäristökeskuksen toimintaan ja yhteistoimintaan sopijakuntien kanssa tulee selvittää tiiviissä yhteistyössä sopijakuntien kanssa.

Järvenpään kaupunki edellyttää, että Ympäristökeskukseen siirtyvä Järvenpäälle strategisesti merkittävä Tuusulanjärven kunnostushanke jatkuu keskeytyksettä Ympäristökeskuksessa, hankkeelle osoitetaan riittävät resurssit, ja että kunnostushankkeen toiminnan kehittämiseen ja tuloksellisuuteen kiinnitetään huomiota tulevaisuudessa.

Järvenpään kaupunki ei edellytä ympäristökeskuksen työntekijöiden lähityöskentelyä vuoden 2019 aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Tuusulan kunnanhallitukselle edellä perusteluosassa olevan mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvio- ja palvelusopimusesityksistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

yaktoimisto(at)tuusula.fi