Kaupunginhallitus, kokous 8.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 241 Lausunto Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelmasta 2019-2023

JARDno-2018-3019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Nikkanen, hankekehityspäällikkö, antti.nikkanen@jarvenpaa.fi
Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän ( Kuves ) johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 23.8.2018 kuntayhtymän vuosien 2019 - 2023 taloussuunnitelmaluonnoksen ja pyytää suunnitelmasta lausuntoa yhtymäkokoukselle tehtävää esitystä varten 30.9.2018 mennessä.

Taloussuunnitelmaluonnos

Hallinnon järjestäminen

Kuvesin jäsenyhteisöjen toimesta valmistui keväällä 2016 selvitystyö kuntayhtymän hallinnon järjestämisestä lähitulevaisuuden osalta. Jäsenyhteisöjen menettelytapaohjeistuksen mukaisesti Kuves ostaa jatkossa operatiiviset toimintansa palveluna Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymältä (TSV). Vuoden 2018 alusta lähtien TSV on vastannut Kuvesin operatiivissta toiminnasta. Kuvesin henkilökunta siirtyi TSV:lle vuoden 2018 alussa ja kuntayhtymillä on yhteinen toimistusjohtaja. Tuusulanjärviprojekti siirtyy vuoden 2019 alusta lukien Keski-uudenmaan ympäristökeskukselle, mikäli päätökset etenevät suunnitelmien mukaan. Myös vesistötutkija siirtyy samalla uuteen organisaatioon.

Hallinnon järjestämiseen ei ole huomautettavaa ja yhteistoiminta Kuvesin ja TSV:n välillä on toiminut hyvin.

Viemärilaitostoiminta

Järvenpään Veden lausunnon osuus taloussuunnitelmaluonnoksesta koskee viemärilaitostoimintaa. Kuvesilla viemärilaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaistoskuntayhtymän taloudessa.

Keski-Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen alueella yhteensä vajaa 200 000 asukasta. Kuvesin kokoamat jätevedet puhdistetaan 1994 valmistuneessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18,5 milj. m³ keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15,4 %) kapasiteettia.

Järvenpään Vedelle Kuves on arvioinut 3,45 milj m³ jätevesimäärää vuoden 2019 osalle.

Viemärilaitosinvestoinnit

Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siirtoviemärijärjestelmän turvallista ja häiriötöntä käyttöä parantavia peruskorjausinvestointeja seuraavasti:

Vuoden 2019 investoinnit (merkittävimmät)

Pihlajamäen pumppaamon SIALVI-saneeraus 4 000 000 €
Loka-aseman lietteenkäsittelyn ja automaation saneeraus 230 000 €
Kulomäen ja Koffin ajotunneleiden viemärisaneeraukset 150 000 €
Hyrylän viettoviemärin kaivojen saneeraukset 70 000 €
Kulomäen IV-aseman korjaukset 60 000 €
Koivuhaaran dn 1000 venttiilin uusinta ja kaukokäyttö 55 000 €
Linjan siirto Keravalla, Lapilankoulun alta 50 000 €

Vuoden 2019 osalle perskorjausinvestointeihin on varattu yhteensä 4 725 000 €.

Vuosien 2020 - 2022 investointeja

  • Tunnelin peruskorjaustöiden toteutus (2020 - 2021) 1 000 000 €
  • Kulomäen ilmanvaihtoseman poistoilmapiipun korotus (2020 - 201), ei arviota
  • Kaukovalvontajärjestelmän uusiminen (2020 - 2021), ei arviota
  • Hyrylän siirtoviemärin loppupään putkikoon suurentaminen ja Korkinmäen mittausaseman uusiminen (2022 - 2023), kustannusarvio 3 000 000 €
  • Järvenpään siirtoviemärin kapasitteetti tulee tarkasteltavaksi lähiaikoina.

Järvenpään Vesi pitää erittäin tärkeänä, että jätevesiviemäritunneleita kunnostetaan ja huolehditaan automaatiojärjestelmien uusimisista toiminnan ja riskienhallinnan varmistamiseksi.

Käyttö- ja vuosimaksut 2019

Käyttömaksun on arvioitu olevan 16,3 snt/m³. Käytömaksu on sama kuin vuonan 2018.

Vuosimaksun yksikköhinta on ollut vuosina 2012 - 2017, 6 snt/m³. Vuioden 2018 osalla vuosimaksua korotettiin  2 snt/m³, jolloin vuosimaksu on 8 snt/m³.

Vuosimaksu vuonna 2019 on 11 snt/m³.

Vuosimaksulla katetaan pääomakustannuksia. Vuosille 2020 - 2023 vuosimaksun korotuspaine on arvioitu olevan 12 - 14 snt:ä/m³.

Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys:

Vuosi TA2018 2019 2020 2021 2023 2024
Vuosimaksu snt/m³ 8 11 13 13 14 14

Järvenpään Veden näkemyksen mukaan pääomakustannuksia koskeva  3 snt/m³:n korotus vuosimaksuun on perusteltua, johtuen tulevaisuuden suurista investoinneista. Vuosimaksun nosto aiheuttaa myös Järvenpään Vedelle tarvetta taksojen tarkistuksiin lähivuosina, varsinkin jos vuosimaksu korotetaan 12 - 14 snt:iin/m³. Järvenpään Veden toiveena on, että maksujen korotukset tehdään maltillisesti ja suunnitellusti, mielellään pieninä maksumuutoksina vuositasoilla, jotta seurannaisena Järvenpään Veden asiakkaille ei aiheutuisi kerralla kohtuuttomia jätevedenhinnan taksamuutoksista johtuvia maksuja. Vuosimaksun noston vaikutus Järvenpään Veden käyttökuluhin on vuoden 2019 osalla n. 104 000 €.

Tavoitteet

Viemärilaitoksen tavoitteina on vuotovesimäärän seuranta ja niiden määrän vähentäminen. Vuotovesien suhteen on kunnille esitys vanhan viemäriverkoston suunnitelmallisesta saneeraamisesta vuotovesien vähentämiseksi. Kuves toimittaa jäsenkuntien viemäriensaneeraustoimenpiteistä ja  vaikuttavuutta koskevat tiedot HSY:lle Viikinmäen puhdistamon ympäristölupavelvoitteen täyttämiseksi.

Kuvesin siirtoviemärien käytölle on laadullinen tavoite: Siirtoviemärit pumppaamoinen ja jätevesiviemärit pidetään hyvässä kunnossa säännöllisin tarkastuksin ja huolloin. Sitovana tavoitteena on: Jäteveden päästöjä vesistöön ei esiinny.

Loka-autoaseman käytölle on  laadullinen tavoite: Ehkäistään haitallisten ja kuvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin. Sitova taloudellinen tavoite on 7000,00 € nettotulos.

Järvenpään Vedellä ei ole tavoitteisiin huomautettavaa.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

 

Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona esittää Keski- Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän taloussuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2019 - 2021 viemärilaitostoiminnan osalta, että Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista itse taloussuunnitelmaluonnokseen, mutta Järvenpään kaupunki pitää tärkeänä, että käyttö- ja vuosimaksujen korotukset pysyvät maltillisina.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Valmistelija

  • Antti Nikkanen, hankekehityspäällikkö, antti.nikkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 23.8.2018 kuntayhtymän vuosien 2019 - 2023 taloussuunnitelmaluonnoksen ja pyytää suunnitelmasta lausuntoa yhtymäkokoukselle tehtävää esitystä varten 30.9.2018 mennessä.

Järvenpään kaupunki lausuu vesiensuojeluosuudesta ja Järvenpään Veden johtokunta antaa viemärilaitostoimintaosuudesta oman lausunnon. Järvenpään kaupunki lausuu hoito-ja kunnostustöistä.

Lausunnon määräaika oli 30.9.2018. Lausunnolle on pyydetty lisäaikaa.

Hoito- ja kunnostustyöt

Kuvesin jäsenyhteisöjen toimesta valmistui keväällä 2016 selvitystyö kuntayhtymän hallinnon järjestämisestä lähitulevaisuuden osalta. Jäsenyhteisöjen menettelytapaohjeistuksen mukaisesti Kuves ostaa jatkossa operatiiviset toimintansa palveluna Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymältä (TSV). Vuoden 2018 alusta lähtien TSV on vastannut Kuvesin operatiivissta toiminnasta. Kuvesin henkilökunta siirtyi TSV:lle vuoden 2018 alussa ja kuntayhtymillä on yhteinen toimistusjohtaja. Tuusulanjärvi-projekti siirtyy vuoden 2019 alusta lukien Keski-uudenmaan ympäristökeskukselle, mikäli päätökset etenevät suunnitelmien mukaan. Myös vesistötutkija siirtyy samalla uuteen organisaatioon.

Muut Kuvesin vesistöjen kunnostyöt Keravanjoen ja Tuusulanjärven alueella jatkuvat entisellään. Järvenpään maksuosuus pysyy näiltä osin muuttumattomana (16 000 euroa) vuonna 2019 sekä taloussuunnitelmakaudelle. Haarajoen altaan säännöstelypadon muuttaminen pohjapadoksi on ympäristön kannalta merkittävä hanke, ja kaupunki pyrkii omalla toiminnallaan edistämään hankkeen etenemistä vuoden 2019 aikana. 

Lausunto

Tuusulanjärvi on Järvenpään kaupungille strategisesti merkittävä ja Tuusulanjärvi-projekti vastaa pitkälti järven kunnostukseen liittyvistä tavoitteista. Järvenpään kaupunki pitää ensiarvoisen tärkeänä, että projektin toiminta jatkuu keskeytymättömänä, mikäli toiminta tavoitteiden mukaisesti siirtyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Mikäli toiminnan siirtyminen viivästyy tai peruuntuu, edellyttää Järvenpää kaupunki, että Kuves omalla toiminnallaan varmistaa projektin keskeytymättömän jatkon vuonna 2019.

Järvenpään kaupunki tukee yhteistä tavoitetta Haarajoen altaan säännöstelypadon muuttamista pohjapadoksi valtion, kaupungin ja padon omistajien yhteishankkeessa. Kaupungin odottaa Kuvesilta aktiivista toimintaan hankkeen edistämiseksi vuonna 2019.

Yleisesti vesistöjen hoito- ja kunnostustöiden osalta suunnitellut toimenpiteet sekä asetetut tavoitteet ja niihin liittyvät mittarit tukevat Tuusulanjärven ja Keravanjoen vesistöjen tilan kohentamista. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoksen johtokunnalle edellä perusteluosassa olevan mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoksen taloussuunnitelmaluonnoksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kari Korhonen <Kari.Korhonen(at)Tsvesi.fi>