Kaupunginhallitus, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Tonttien 186-11-1143-10 ja 186-11-1143-11 vuokraaminen Ruukkukatu 18

JARDno-2021-1267

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tontti 186-11-1143-3 sijaitsee asemakaavan mukaisella asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueella (ARK-9) osoitteessa Ruukkukatu 18. Tontin pinta-ala on 6743 m2 ja rakennusoikeus 3000 k-m2. Tontti 186-11-1143-3 tullaan jakamaan kahdeksi tontiksi 186-11-1143-10 ja 186-11-1143-11.

Tontille 186-11-1143-3 on tehty maaperän haitta-ainetutkimus 2.10.2010, koska oli epäilys, että tonttia on käytetty jätteiden sijoituspaikkana. Maaperätutkimuksen mukaan tontilta löytyi jätepitoisia aineita mutta ei pilaantunutta maata. Vuokrasopimukseen on kirjattu kaupungin kustannusvastuu rakennustyön aikana löytyvän jätepitoisen aineen kuljetuksesta ja vastaanotosta.

Tontti 186-11-1143-3 on ensisijaisesti ajateltu luovutettavan vuokraamalla. Tontin vuokraamiseksi järjestettiin tarjouskilpailu 15.4. - 3.6.2019 välisenä aikana vähimmäismyyntihinnalla 250 €/k-m2, vuosivuokran ollessa 5% myyntihinnasta. Tontista ei tullut yhtään tarjousta tarjouskilpailun aikana. Tämän jälkeen tontti laitettiin vapaasti haettavaksi kaupungin nettisivuille. Tontti on ollut varattuna kolmella eri toimijalla, mutta varaukset eivät ole johtaneet tontin luovutukseen.

Kaupunkikehityksessä on käyty neuvottelut PROY Oy:n edustajan kanssa kohteen jakamisesta kahdeksi eri tontiksi ja tonttien vuokraamisesta kaupungin esittämällä vähimmäismyyntihinnalla. Tontille 186-11-1143-10 osoitetaan tonttijaolla rakennusoikeutta 1000 k-m2, tontin vuokra-aika alkaa 1.8.2021 vuosivuokralla 12.500 €. Tontille 186-11-1143-11 osoitetaan rakennusoikeutta 2000 k-m2, tontin vuokra-aika alkaa 1.9.2022 vuosivuokralla 25.000 €. Tonttien yhteiset paikoitus- ja piha-alueet rakennetaan tontille 186-11-1143-10, yhteisjärjestelyistä on laadittava sopimukset ennen rakennusluvan myöntämistä.

Sovittua hintaa voidaan pitää alueen markkinahintana, koska kohteesta on järjestetty tarjouskipailu. Järvenpään kaupunginvaltuuston 25.3.2019 § 10 hyväksymän maapoliittisen ohjeman mukaisesti kaupunki luovuttaa tontteja ensisijaisesti tarjouskilpailulla.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön Liite 1 -Taloudellinen toimivalta mukaan kaupunginhallituksella on toimivalta päättää maa- ja vesialueiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta silloin kun kauppahinta on alle 1.000.000 euroa.

JH

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki vuokraa tontit 186-11-1143-10 ja 186-11-1143-11 PROY Oy:lle perustettavien asunto-oskayhtiöiden lukuun 37.500 euron vuosivuokralla 50 vuodeksi liitteenä olevien vuokrasopimusten mukaisin ehdoin.

 

Käsittely

Asia käsiteltiin § 161 jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttösihteeri, asiakaspalvelusihteeri, talouspalvelut