Kaupunginhallitus, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Hallintosäännön täsmentäminen

JARDno-2020-119

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
Annika Sveholm, tarkastuslautakunnan sihteeri, annika.sveholm@bdo.fi

Perustelut

Kuntalain 84 § 3 momentin mukaan tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kuntalain 84 § 4 momentin mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. Järvenpään kaupungin hallintosäännön 60 §:n mukaan hallintojohtaja on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkoituksenmukaista on, että sidonnaisuusilmoitusten käsittelyyn liittyvät tekniset toimenpiteet suoritetaan viranhaltijaorganisaatiossa. Rekisterinpitäjyyttä koskevaa hallintosäännön määräystä on kuitenkin syytä arvioida uudelleen Kuntaliiton ohjeistuksen perusteella. Kuntaliitto on antanut ohjeen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kunnassa. Ohjeessa pidetään tarkoituksenmukaisena, että sidonnaisuusrekisterin pitäjäksi kunnassa määritetään tarkastuslautakunta (Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa, Helsinki 2017, s. 11). Edellä todetuin perustein tarkastuslautakunta esittänee kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hallintosäännön 60 §:n kappale 2 muutettaisiin kuulumaan seuraavasti: "Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä." Kuntalain 121 §:n 2 momentin kohdan 6 mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun ohella valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hallintosäännön 60 §:n 2 momentti muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä."

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosääntö on kaupungin hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Järvenpään kaupungin nykyinen hallintosääntö on astunut voimaan 1.6.2017 ja sitä on viimeksi täsmennetty kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.5.2020 § 28. Hallintosäännön kokonaisuudistus on tarkoituksenmukaista valmistella vuorovaikutuksessa luottamushenkilöiden kanssa. Yhteinen läsnäollen tapahtuva työskentely ei ole ollut mahdollista Covid-19 -pandemiasta johtuvien riskien vuoksi, joten hallintosääntöön ehdotetaan tehtäväksi nyt vain teknisluontoisia tai välttämättömiä muutoksia.  

Hallintosääntöön ehdotetaan tehtäväksi seuraavat muutokset tai korjaukset:

Hallintosäännön 15 §:ssä todetaan puheenjohtajien jaoston tehtävistä. Kirjausta on tarpeen selkeyttää vastaamaan nykykäytäntöä siten, että puheenjohtajien jaoston jäseniksi valitaan jäsen jokaisesta valtuustossa edustettuna olevasta valtuustoryhmästä. 

Hallintosäännön 21 §:ssä todetaan kaupunkikehityslautakunnan tehtävistä. Näihin tehtäviin on tarpeen lisätä lautakunnan vastuu hulevesien hallinnasta sekä yhteistyöstä ja edunvalvonnasta jätehuollon sekä ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon tehtävissä. 

Hallintosäännön 18 ja 33 §:issä sekä taloudellista toimivaltaa koskevassa liitteessä on virheellinen viittaus hallintosäännön § 29. Viittauksen tulee kohdistua 28 §:ään, joka koskee toimivallan siirtämistä edelleen. Viittaus ehdotetaan korjattavaksi teknisenä korjauksena. 

Hallintosäännön 24 §:ään korjataan teknisenä korjauksena sivistys- ja vapaa-ajan palvelualue hyvinvoinnin palvelualueeksi.

Hallintosäännön 35 §:ssä todetaan kiinteistöjen, rakennusten ja tilojen hallinnasta allianssisopimuksessa määritellyllä tavalla. Päätöksenteon näkökulmasta on kuitenkin perusteltua määrittää vastuu toimielintasolla kaupunginhallitukselle. Kohtaan ehdotetaan tätä koskevaa täsmennystä. 

Hallintosääntöön ehdotetaan lisättäväksi Kuntaliiton hallintosääntömallin mukaisesti määräykset kaupunginhallituksen tiedonhallinnan tehtävistä 52 a §:ään.

Hallintosäännön 60 §:ssä todetaan hallintojohtajan olevan sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Kuntaliiton oppaassa "Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa" on todettu tarkoituksenmukaiseksi, että sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä on tarkastuslautakunta. Konkreettisista sidonnaisuusilmoitusten julkaisemisesta ynnä muista teknisistä tehtävistä huolehtisi kuitenkin edelleen hallintopalvelut hallintojohtajan johdolla. Tältä osin muutosehdotus käsitellään myös tarkastuslautakunnan valmistelemana.

Hallintosäännön 76 §:ssä määrätään valtuuston kokouskutsuajasta. Kokouskutsuaika on nykyisellään kahdeksan (8) päivää. Kokouskutsuaikaa ehdotetaan lyhennettäväksi viiteen (5) päivään. Kokouskutsuajan lyhentäminen on mahdollistunut, kun kutsu on voitu toimittaa sähköisesti. Valtuuston käsittelyyn tulevat asiat ovat lisäksi aina toimielimen valmistelemia ja perehtyminen ja julkinen keskustelu valtuuston päätöksentekoon tulevista asioista on jo voinut alkaa ennen kokouskutsun julkaisemista. Tässä yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että valtuutettuja pidetään ajan tasalla päätöksentekoon tulevista asioista ja siihen, että valtuuston kokousajankohdat ovat valtuutettujen tiedossa hyvissä ajoin etukäteen. Lyhyempi kokouskutsuaika vähentää tarvetta tuoda asioita valtuustoon lisälistalla.

Hallintosäännön 109 §:ssä määrätään muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuuston kokouskutsuajasta. Kokouskutsuaikaa ehdotetaan lautakuntien osalta lyhennettäväksi nykyisestä kahdeksasta (8) päivästä kaupunginhallituksen kokousten osalta noudatettavaan neljään (4) päivään. Kokouskutsuajan lyhentäminen nopeuttaa asioiden käsittelyä ja mahdollistaa esimerkiksi talousasioissa viimeisimmän tiedon viemisen kokousmateriaaliin. Päätöksenteon edetessä lautakunnista kaupunginhallitukseen ja sitä kautta valtuustoon, on kokouskutsuajoilla asian käsittelyn ripeyden kannalta merkitystä. Samalla ehdotetaan, että kukin toimielin voisi osaltaan päättää myös pidemmästä kokouskutsuajasta.

Hallintosäännön 95 §:ssä viitataan vaalitoimituksen avustajina ja ääntenlaskijoina toimiviin vaalilautakunnan jäseniin. Pykäläviittaus 94 on virheellinen ja tulee korjata. Vaalilautakunnan jäsenistä todetaan § 97. 

Muutosten ehdotetaan tulemaan voimaan 1.8.2021 lukien.

IL

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy hallintosäännön liitteestä ilmenevin muutoksin siten, että muutokset astuvat voimaan 1.8.2021. 

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 157 jälkeen.

Katja Repo ehdotti Emmi Mäkisen kannattamana, ettei valtuuston ja lautakuntien kutsuaikoja muuteta.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: Esittelijän ehdotus

EI: Revon muutosehdotus.

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti äänin 9 -2 hyväksyä esittelijän ehdotuksen.

Teknisenä korjauksena korjattiin 7 §:ssä oleva virheellinen pykäläviittaus 66 § viittaukseksi §:ään 69.

Äänestystulokset

  • Jaa 9 kpl 82%

    Helinä Perttu, Ossi Vähäsarja, Tomi Passi, Willem van Schevikhoven, Mikko Taavitsainen, Mimmi Launiala, Timo Ijäs, Hanna Graeffe, Pekka Heikkilä

  • Ei 2 kpl 18%

    Emmi Mäkinen, Katja Repo