Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Lausunto luonnoksesta oikeusministeriön asetukseksi ulosottovirastojen toimipaikoista

JARDno-2018-1528

Valmistelija

  • Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi

Perustelut

Oikeusministeriö on pyytänyt Järvenpään kaupungilta lausunnon luonnoksesta oikeusministeriön asetukseksi ulosottovirastojen toimipaikoista.

Asetuksessa esitetään Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottoviraston osalta, että toimipaikat säilyisivät Vantaalla, Hyvinkäällä ja Porvoossa. Järvenpään toimipaikkaa esitetään lakkautettavaksi.

Esityksen tavoiteena on mm: 

Ulosotossa on käynnissä rakenneuudistushanke. Tavoitteena on, että uudistuksen mahdollistava hallituksen esitys menisi eduskuntaan syysistuntokaudella 2017–2018. Uusi organisaatiorakenne tulisi voimaan 1.1.2019. Esitettävä toimipaikkaverkosto tulisi vastaamaan myös tulevan ulosotto-organisaation tarpeita.


Asiointipalveluiden kehittäminen ja sen vaikutus käyntiasiakaspalveluun on huomioitu esityksessä. Ulosoton tietojärjestelmiä ja sähköistä asiointia on kehitetty voimakkaasti vuoden 2013 voimaan tulleen toimipaikkaverkostouudistuksen jälkeen. Ennen uudistusta ulosotossa on ollut mahdollista tehdä sähköisesti suoraan ulosottokelpoisten saatavien sekä tuomiorekisterissä olevien saatavien ulosottohakemus. Sen jälkeen ulosotossa on tullut mahdolliseksi saada sähköisesti todistus ulosottorekisteristä, tuloste velallisen ulosottoasioista sekä tehdä sähköinen vapaakuukausihakemus. Sähköistä asiointia kehitetään edelleen merkittävästi osana rakenneuudistushanketta ja sähköisillä palveluilla tulee olemaan vaikutusta asiointitarpeeseen ulosoton toimipaikoissa, kun kansalaisen mahdollisuus ja samalla halukkuus sähköiseen asiointiin on lisääntynyt. Uusilla palveluilla mahdollistetaan sekä hakijoiden, velallisten että muiden ulosoton asiakkaiden mahdollisuuksia hoitaa asiansa internetissä nykyistä paremmin. Käynnissä oleva sähköisen asioinnin kehittäminen on vain osittain sidoksissa rakenneuudistushankkeeseen sisältyvän lainsäädäntöhankkeen etenemiseen. 

Tiedonhankintaa tehdään täytäntöönpanotehtävissä enenevissä määrin sähköisin menetelmin ja tarve velallisen tapaamiseen perustuvan ulosottoselvityksen tekemiselle vähenee. Toimipaikkaverkoston on mahdollistettava satunnainen asiointi ulosottoviranomaisen luona ulosoton toimipaikassa. Tarvittaessa asiointi voidaan hoitaa siten, että kihlakunnanulosottomies matkustaa tapaamaan velallista ennalta sovittuun paikkaan.


Toimipaikkaverkon on tuettava ulosoton toiminnallisuutta. Toimipaikoissa on voitava tarjota ulosoton
asiakaspalvelua sen tarkoituksenmukaisessa suunnitellussa laajuudessa ja toimipaikkojen henkilöstöresurssien
on mahdollistettava tehokas ulosoton tehtävien hoito.

Litteenä on luonnos Järvenpään kaupungin lausunnosta oikeusministeriön asetuksesta. Lausunto on pyydetty antamaan 11.5.2018 mennessä.

Järvenpään seurakunta on lähestynyt Järvenpään kaupunkia ja toimittanut oman lausuntonsa tiedoksi kaupunginhallitukselle. Järvenpään seurakunnalta ei ole Oikeusministeriön taholta pyydetty lausuntoa asiasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa lausuntonaan liitteen 1 mukaisen lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lausunto; Oikeusministeriö

Käsitellyt asiat