Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Kiljavan sairaala Oy:n palvelusopimus vuodelle 2020

JARDno-2018-1665

Valmistelija

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sote-ja maakuntauudistukseen liittyen Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus pyytää omistajakuntia sitoutumaan Kiljavan Sairaalan potilaspaikkojen käyttöön 31. 12. 2020 saakka, jonka jälkeen palvelusopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. Palvelusopimuksen tarkoituksena on turvata Kiljavan Sairaala Oy:n toiminnan jatkuminen omistajiensa yhteisenä, hoito- ja kuntoutuspalveluja tuottavana in house -yhtiönä. Päätökset pyydetään tekemään 31.5.2018 mennessä.

Taustaa

Potilaspaikkojen käyttöä koskeva Kiljavan Sairaala Oy:n ja sen omistajien välinen nykyinen palvelusopimus on voimassa 31.12.2019 saakka. Sote- ja maakuntauudistukseen kuuluvan asiakkaan valinnanvapautta koskevan lainsäädännön valmistelun viivästyttyä, sote- ja maakuntauudistus astuu voimaan aikaisintaan 1.1.2020. Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiökokouksessa 27.2.2018 todettiin, että sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa vallitseva yleinen ohje on, että sopimusten ei tulisi päättyä ennen uudistuksen toteutumista.

Toiminnan jatkuvuuden ja osakkeiden siirtymisen kannalta palvelusopimusta Kiljavan Sairaala Oy:n potilaspaikkojen käytöstä tulee jatkaa, jotta Kiljavan Sairaala Oy vastuineen ei jää sote- ja
maakuntauudistuksen jälkeen kuntien omistukseen. Tällöin kuntien tulisi määritellä omistamansa yhtiön toiminnalle ja etenkin sen omistamille toimitiloille uusi käyttötarkoitus.
Yhtiökokouksen suositukseen viitaten, Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus pyytää omistajakuntien päätöksiä Kiljavan Sairaalan potilaspaikkojen käyttöä koskevasta palvelusopimuksesta
31.12.2020 saakka, jonka jälkeen sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi 12 kuukauden irtisanomisajalla (liite 3). 

Palvelusopimus


Palvelusopimuksella sovitaan Kiljavan Sairaala Oy:n potilaspaikkojen vähimmäiskäytöstä. Kiljavan Sairaala Oy:n omistajat sitoutuvat käyttämään alla olevaa osuutta Kiljavan Sairaala Oy:n potilaspaikoista. Tämän sopimuksen mukainen, omistusosuuteen perustuva potilaspaikkojen käyttö perustuu sairaalan taloudellisen toiminnan minimitasoon, joka on keskimäärin 71 potilaspaikkaa (40 kuntoutuspotilasta ja 31 pitkäaikaishoidon potilasta).

Lääkinnällinen kuntoutus (fyysisen toimintakyvyn palauttamiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen tähtäävä kuntoutus) tapahtuu suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä pääsääntöisesti perusterveydenhuollon tehtävänä ja kuntien rahoituksella. Erikoissairaanhoitoa järjestävän HUS-kuntayhtymän omistusosuus Kiljavan Sairaala Oy:stä on 11,0 %, joka tarkoittaa talousarvion mukaisesta minimikäytöstä 7,8 potilaspaikkaa.

HUS-kuntayhtymä tarve Kiljavan Sairaala Oy:n tuottamille palveluille on vähäinen ja HUS-kuntayhtymällä ei näin ole valmiuksia tehdä palvelusopimusta, mutta HUS-kuntayhtymä sitoutuu päätöksellään käyttämään potilaspaikkoja tarpeen mukaan. HUS-kuntayhtymän omistusosuuden mukaiset potilaspaikat on tässä sopimuksessa jaettu omistajien vastuulle heidän omistusosuuksiensa suhteessa seuraavasti: 

Hyvinkään kaupungin omistusosuus Kiljavan Sairaala Oy:stä on 22,9 %. Hyvinkään kaupunki sitoutuu vähintään 18,3 potilaspaikan käyttämiseen. 

Järvenpään kaupungin omistusosuus Kiljavan Sairaala Oy:stä on 19,7 %. Järvenpään kaupunki sitoutuu vähintään 15,7 potilaspaikan käyttämiseen. 

Nurmijärven kunnan omistusosuus Kiljavan Sairaala Oy:stä on 19,1 %. Nurmijärven kunta sitoutuu vähintään 15,2 potilaspaikan käyttämiseen. 

Tuusulan kunnan omistusosuus on 18,0 %. Tuusulan kunta sitoutuu vähintään 14,4 potilaspaikan käyttämiseen. 

Mäntsälän kunnan omistusosuus on 9,3 %. Mäntsälän kunta sitoutuu vähintään 7,4 potilaspaikan käyttämiseen. 

Sairaalan kokonaiskapasiteetti on yhteensä 118 + 20 potilaspaikkaa, joista sopimusta allekirjoitettaessa enintään 31 + 5 on pitkäaikaishoidon potilaspaikkoja (yksi osasto lisäpaikkoineen). Osasto 2 (25 + 5 potilaspaikkaa) on omistajien käytettävissä erillisellä sopimuksella mm. terveydenhuollon toimintayksiköiden väistötilana. Mikäli kulloinkin tarjolla olevien potilaspaikkojen käyttöaste ylittää 90 %, potilaspaikkojen käyttöoikeus jaetaan omistajien omistusosuuden mukaisesti. Edellä mainitusta on sovittu osakassopimuksessa. 

Omistajat ovat tietoisia, että Kiljavan Sairaalan tilat ja toiminta on suunniteltu ensisijaisesti kuntoutussairaalana toimimiseen. Kiljavan Sairaala Oy sitoutuu kehittämään yhteistyössä omistajien sekä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kanssa palvelutarjontaansa siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin omistajien nykyisiä ja tulevia tarpeita. Yllä mainitussa, omistajakohtaisessa potilaspaikkojen minimikäytössä on huomioitu samanarvoisina sekä kuntoutus- että pitkäaikaishoidon potilaspaikat. 

Sopimus jatkaa 1.8.2013 voimaan astunutta palvelusopimusta sekä 8.9.2016 ja 3.5.2017 allekirjoitettuja sopimus- ja muutosliitteitä. Sopimus on määräaikaisena voimassa 31.12.2020 saakka, jonka jälkeen se muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. 

Kiljavan Sairaala Oy sitoutuu siihen, että asiakaskohtainen palvelu voidaan sairaalan enimmäiskapasiteetin rajoissa aloittaa viimeistään kolmen (3) vuorokauden kuluessa lähetteen saapumisesta. 

Hinnat ovat Kiljavan Sairaala Oy:n vahvistaman voimassa olevan hinnaston mukaiset. Hinnasto 2018 on sopimuksen liitteenä. 

Keski-Uudenmaan soten järjestämis- ja tuottamissopimuksen periaatteiden mukaisesti kuntayhtymä tekee Kiljavan sairaala Oy:n palvelusopimuksesta vuodelle 2020 oman päätöksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää 

  • hyväksyä Kiljavan Sairaala Oy:n potilaspaikkojen vähimmäiskäytöstä tehdyn sopimuksen (liite 1), joka jatkaa 1.8.2013 voimaan astunutta palvelusopimusta sekä 8.9.2016 ja 3.5.2017 allekirjoitettuja sopimus- ja muutosliitteitä.
  • hyväksyä, että sopimus on määräaikaisena voimassa 31.12.2020 saakka, jonka jälkeen se muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi 12 kuukauden irtisanomisajalla.
  • valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään sopimukseen tarvittavia vähäisiä korjauksia. 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ku sote -kuntayhtymä, talouspalvelut, palvelualuejohtaja

Käsitellyt asiat