Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Hallintosäännön muuttaminen / palvelualuejohtajien valintaprosessi

JARDno-2018-1144

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusaton kokouksessa 19.3.2018 Pekka Luuk teki 18 kaupunginvaltuutetun kannattamana esityksen hallintosäännön muuttamisen ottamisesta kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kuntalain 94 §:n 2 momentin perustuen.

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä esityksen tiedoksi ja päättää lähettää asian jatkovalmisteltavaksi konsernipalveluihin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan siten, että asia lähetetään valmisteluun kiireellisenä.

Valmistelija

 • Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valtuutettujen esitys asian ottamisesta käsittelyyn

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.3.2018 valtuutettu Luuk teki kahdeksantoista muun valtuutetun kannattamana esityksen hallintosäännön muuttamisesta tietyiltä osin kuntalain 94 §:n 2 mom. mukaisella perusteella. Esitys kuulu seuraavasti: 

"Me allekirjoittaneet Järvenpään kaupungin valtuutetut pyydämme, että kaupunginvaltuustolle valmistellaan kuntalain 94 § toisen momentin mukaisesti Järvenpään kaupungin nykyisen hallintosäännön muuttaminen kiireellisesti siten, että ne virat jotka hallintosäännön mukaan ovat valtuuston päätäntävallassa, niin niiden virkojen lakkauttamiset, pätevyysvaatimukset ja auki julistaminen ovat jatkossa ainoastaan kaupunginvaltuuston päätettävissä."

Kuntalain 94 § käsittelee valtuuston kokoontumista. Sen toisen momentin mukaan: "Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti."

Käsittelyaikataulu

Kuntalaki - tausta ja tulkinnat -teoksen mukaan (Harjula -Prättälä, 2015, s. 645) "Kunnanhallituksella tai vähintään neljäsosalla valtuutetuista on oikeus saada valtuusto koolle ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Säännöksen taustalla on lähinnä se, että valtuutetut voivat saada valtuuston käsittelyyn asian, joka ei muuten olisi tulossa valtuustoon. Asia voi olla myös sellainen, joka ei kuulu valtuuston toimivaltaan kunnan sisäisessä työnjaossa. Jos muodollinen toimivalta on muulla viranomaisella, valtuuston käsittely ja kannanotto ovat luonteeltaan poliittista ohjausta.
Tällainen tavanomaisesta kokousaikataulusta poikkeava asia on yleensä kiireellinen. Tämän vuoksi laissa on nimenomaisesti säädetty asian kiireellisestä valmistelusta. Valmistelu kuuluu yleensä kunnanhallitukselle (ks. poikkeukset 93 §:n kohdalla). Kiireellisen valmistelun vaatimus ei kuitenkaan tarkoita, että tavanomaisesta kokousaikataulusta pitäisi aina poiketa."

Valtuutettujen kuntalain 94 §:n mukaisella perusteella tekemä esitys asian ottamisesta valtuuston käsiteltäväksi on lähtökohtaisesti käsiteltävä kiireellisenä. Käsittelyaikataulun suunnittelussa on kuitenkin otettava huomioon millaisesta asiasta on kyse, paljonko se vaatii valmistelua ja onko se mahdollista ottaa käsittelyyn tavanomaisen kokousaikataulun puitteissa. Nyt käsillä oleva hallintosäännön muuttaminen palvelualuejohtajavalintojen osalta on mahdollista käsitellä tavanomaisessa käsittelyaikataulussa toukokuun valtuuston kokouksessa, koska huhti-toukokuussa ei tehdä palvelualuejohtajien rekrytointeja. Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää kaupunginjohtajan ja palvelualuejohtajien valinnasta.

Nykytilanne

Valtuutettujen esitys koskee käytännössä palvelualuejohtajien valintaprosessia, koska hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan ja palavelualuejohtajat.

Hallintosäännön 2 luvun 14 §:n mukaan henkilöstöasiainjaoston tehtävänä on vastata valtuusto- tai hallitustason päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta sekä päättää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista ja kelpoisuusehdoista huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot. 

Kaupunginjohtajan palvelussuhteen luonteesta ja kelpoisuusehdoista päättää kuitenkin kaupunginvaltuusto ja rekrytoinnin valmistelusta kaupunginhallitus.

Hallintosäännön 4 luvun 45 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinnan olevaan virkaan. Viran, johon kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallituksen henkilöstöasiainjaosto.

Edellisestä poiketen kaupunginjohtajan rekrytoinnin valmistelusta päättää kuitenkin kaupunginhallitus.

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan ja palvelualuejohtajat. Edellä mainittujen viranhaltijoiden valinnasta enintään yhdeksi vuodeksi päättää kuitenkin kaupunginhallitus.

Nykyisellään henkilöstöasiainjaoston tehtäviin kuuluu palvelualuejohtajien valintaprosessin osalta seuraavat toimenpiteet:

 • Ennen hakuaikaa
  • Julistaa virka auki
  • Päättää kelpoisuudesta
  • Päättää palkasta ja muista palvelussuhteen ehdoista
 • Viran auki julistamisen yhteydessä päätetään
  • Hakuaika
  • Koko rekryprosessin aikataulu
  • Osaamisprofiili
  • Hakukuulutuksen sisältö
 • Hakuajan päättymisen jälkeen
  • Päättää haastatteluun kutsuttavat
  • Haastattelee hakijat
  • Päättää henkilöarviointiin lähetettävät
  • Kuulee henkilöarvioinnin tulokset
  • Tekee esityksen valittavasta henkilöstä kaupunginhallitukselle (ja edelleen kaupunginvaltuustolle)

Nykykäytännön mukaan palvelualuejohtajan valintaprosessi kestää noin kaksi - kolme kuukautta.

Ehdotetut muutokset hallintosääntöön

Asian valmistelussa on otettu huomioon kaikki palvelualuejohtajan valintaprosessiin kuuluvat vaiheet ja tämän arvioinnin pohjalta on valittu kokonaisuuden kannalta perustelluin vaihtoehto. 

Valmistelussa on päädytty siihen, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavista asioista:

 • Palvelualuejohtajan ja kaupunginjohtajan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
 • Palvelualuejohtajan viran kelpoisuusehdoista
 • Tekee periaatepäätöksen palvelualuejohtajan viran auki julistamisesta
 • Antaa rekryprosessin käytännön valmistelutehtävän henkilöstöasiainjaostolle

Lisäksi kaupunginjohtajan valinnasta, palvelussuhteen luonteesta ja kelpoisuusehdoista päättäisi edelleen kaupunginvaltuusto. Kokonaisuudessaan palvelualuejohtajan valintaprosessin kesto  olisi tässä mallissa neljästä kuuteen kuukautta.

Kokonaisuudessaan palvelualuejohtajan valintaprosessi etenisi seuraavalla tavalla:

Ennen hakuaikaa:

 • Henkilöstöasiainjaosto
  • Ehdottaa viran auki julistamista kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle
  • Ehdottaa viran kelpoisuutta kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle
  • Päättää palkasta ja muista palvelussuhteen ehdoista
 • Kaupunginhallitus
  • Ehdottaa kaupunginvaltuustolle viran auki julistamista
  • Ehdottaa kaupunginvaltuustolle viran kelpoisuusehtoja
 • Kaupunginvaltuusto
  • Päättää viran kelpoisuusehdoista ja auki julistamisesta (periaatepäätös)

Viran auki julistamisen jälkeen:

 • Henkilöstöasiainjaosto päättää
  • Hakuajan
  • Koko valintaprosessin aikataulun
  • Osaamisprofiilin
  • Hakukuulutuksen sisällön

Hakuajan päättymisen jälkeen:

 • Henkilöstöasiainjaosto
  • Päättää haastatteluun kutsuttavat
  • Haastattelee hakijat
  • Päättää henkilöarviointiin lähetettävät
  • Kuulee henkilöarvioinnin tulokset
  • Tekee kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ehdotuksen valittavasta henkilöstä
 • Kaupunginhallitus
  • Ehdottaa kaupunginvaltuustolle valittavan henkilön
 • Kaupunginvaltuusto
  • Tekee päätöksen valinnasta
  • Haastattelee halutessaan kärkiehdokkaat

Hallintosääntöön ehdotetut muutokset kohdistuvat §: 14 henkilöstöasiainjaoston tehtävät (s. 12), 44 virkojen perustaminen ja kelpoisuusehdot (s. 26) ja 45 henkilöstövalinnat, koeaika ja palvelussuhteen päättyminen (s. 26).

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

 • hyväksyä liitteessä 1 merkityt muutokset hallintosääntöön palvelualuejohtajien rekrytoinnin osalta 
 • hyväksyä edellä esittelytekstissä kuvatut periaatteet koskien palvelualuejohtajien valintaprosessia
 • että hallintosäännön muutos tulee voimaan 1.8.2018

Käsittely:

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että asia palautetaan valmisteltavaksi ja antoi tähän liittyvät valmisteluohjeet

Muuttunut ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

 • palauttaa asian valmisteltavaksi siten, että viranhaltijat antavat asiasta toukokuun valtuustossa infon valmistelun vaihtoehdoista
 • asia tuodaan päätettäväksi seuraavaan valtuustoon kesäkuussa.
 • valmisteluohjeena on, että palvelualuejohtajan rekrytoinnin valmistelussa henkilöstöasiainjaosto toimii laajennetussa kokoonpanossa siten, että kaikki valtuustoryhmät ovat edustettuina.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 • palauttaa asian valmisteltavaksi siten, että viranhaltijat antavat asiasta toukokuun valtuustossa infon valmistelun vaihtoehdoista
 • asia tuodaan päätettäväksi seuraavaan valtuustoon kesäkuussa.
 • valmisteluohjeena on, että palvelualuejohtajan rekrytoinnin valmistelussa henkilöstöasiainjaosto toimii laajennetussa kokoonpanossa siten, että kaikki valtuustoryhmät ovat edustettuina.

Käsitellyt asiat