Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Elinvoimajohtajan viran perustaminen

JARDno-2018-422

Perustelut

Henkilöstöasiainjasto 2.5.2018 § 41

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 22.1.2018 § 5 hallintosääntöuudistuksen yhteydessä muuttaa Kaupunkikehitysyksikön palvelualueeksi. Tämä päätös käynnisti palvelualuejohtajan,​ kaupunkikehitysjohtaja,​ viran perustamisen. Kaupunginhallitus perusti kyseisen viran 5.2.2018 § 37. Kaupunkikehitysjohtajan viran tehtäviksi siirtyivät aikaisemmin elinkeinojohtajan viran tehtävät;​ koko Kaupunkikehityksen johtaminen,​ joka on pitänyt sisällään mm. Kaupunkikehityksen avainalueiden asiakkuusjohtajien esimiehenä toimimisen,​ Järvenpään Veden toimitusjohtajan esimiehenä toimimisen ja Kaupunkikehityksen esikunnan johtamisen. Kaupunkikehitysjohtaja vastaa palvelualueensa toiminnan kehittämisestä,​ taloudesta ja henkilöstöstä. Näin ollen elinkeinojohtajan virasta siirtyi merkittävä osa uuden kaupunkikehitysjohtajan viran tehtäviksi ja elinkeinojohtajan viran lakkauttaminen / tehtävät ja työn vaativuus tulee arvioida uudelleen. Elinkeinojohtajana toiminut viranhaltija nimitettiin perustettuun kaupunkikehitysjohtajan virkaan lain kunnallisesta viranhaltijasta § 37 ja kaupungin hallintosäännön luvun 3 § 46 perusteella.

Henkilöstöasiainjaosto päätti kokouksessaan 27.3.2018 § 18,​ että  valmistelu nykyisen elinkeinojohtajan viran lakkauttamiseksi ja uuden perustamiseksi aloitetaan.

Nyt päätöksentekoon tuotavan asiakkuusjohtajan viran perustamisen yhteydessä on syytä arvioida Kaupunkikehityksen organisoitumista suhteessa Uuden Järvenpään organisoitumiseen. Uudella Järvenpäällä tarkoitetaan Järvenpään kaupungin toimintoja ja organisoitumista sen jälkeen,​ kun sosiaali-​ ja terveyspalvelut ovat siirtyneet pois kaupunkiorganisaatiosta sote-​ ja maakuntauudistuksen myötä. Tämän hetkisen tiedon mukaisesti valtakunnallisen maakuntauudistuksen myötä vuoden 2020 alusta tai mikäli kaupunginvaltuusto päättää 21.5.2018 sosiaali-​ ja terveyspalvelujen tuotannon siirtämisestä Keski-​Uudenmaan sote -​kuntayhtymään,​ tapahtuu siirto jo vuoden 2019 alusta. 

Kuntaliiton kehittämisohjelma -​ Kunnat 2021-​  mukaan kuntien rooli tulevina vuosina paikallisen elinvoiman vahvistajana on keskeinen osa myös Kuntaliiton strategisia tavoitteita. Elinvoiman edistäminen on tulevaisuuden edellytyksiin panostamista ja uusien toimintatapojen etsimistä kaupungeissa,​ sen keskeinen tehtävä on luoda edellytyksiä elinkeinoelämälle ja sen monipuoliselle kehittymiselle,​ joka taas mahdollistaa uusien yritysten ja työapikkojen syntymisen kaupungissa. Järvenpään kaupunginvaltuusto päätti 22.5.2017 kokouksessaan kahdesta kaupungin ydintehtävästä Uudessa Järvenpäässä 2020,​ näistä toinen on elinvoimatehtävä. Kaupunkikehityksen palvelualue on keskeisessä roolissa edistämään elinvoimatehtävän toteutumista Järvenpäässä. Näin ollen Kaupunkikehityksen palvelualueella olisi luontevaa  sijaita avainalueena Elinvoimapalvelut,​ jota johtaisi elinvoimajohtaja. Mikäli kaupunginhallitus lakkauttaa nykyisen elinkeinojohtajan viran kokouksessaan 7.5.2018 henkilöstöasiainjaoston ehdotuksesta,​ tuodaan päätöksentekoon samassa yhteydessä uuden asiakkuusjohtajan viran perustaminen johtamaan Kaupunkikehityksen avainaluetta Elinkeino-​ ja kehittämispalveluita. Kaupunkikehityslautakunta päättää avainalueen organisoitumisesta. Nykyisellään avainalue koostuu Kehittämis-​,​ Elinkeino-​,​ Asumis ja Työllisyyspalveluista. Osana strategiatyötä on kaavailtu matkailun organisoimista ko. avainalueelle. Avainaluetta  johtaisi elinvoimajohtaja,​ joka olisi uuden perustettavan viran nimike.

Elinvoimajohtaja on asiakkuusjohtajan virka,​ joka on johtava viranhaltija ja,​ johon sovelletaan asiakkuusjohtajia koskevia Kvtes:n työaikamääräyksiä  sekä kaupungin omia ohjeita. Valinnasta päättää kaupunginhallitus  henkilöstöasiainjaoston valmistelusta,​  hallintosääntö luku 2 § 14. Samaan määräykseen perustuen elinvoimajohtajan viran kelpoisuudesta ja palvelussuhteen ehdoista päättää henkilöstöasiainjaosto rekrytoinnin käynnistyessä. Rekrytointi käynnistettäisiin henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 8.5.2018.

Viran perustamisen kustannusvaikutukset ovat sivukuluineen n. 80 000 euroa

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle,​ että

  • kaupunginhallitus päättää perustaa Kaupunkikehityksen palvelualueelle elinvoimajohtajan asiakkuusjohtajan viran johtamaan Elinvoimapalvelujen avainaluetta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • perustaa Kaupunkikehityksen palvelualueelle elinvoimajohtajan asiakkuusjohtajan viran johtamaan Elinkeinopalvelujen avainaluetta
  • että elinvoimajohtajan osaamisprofiilin kelpoisuusehdot kuuluu seuraavasti
    • ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto yhdistettynä riittävään johtamiskokemukseen vastaavista tehtävistä
  • valtuuttaa HR- palvelut tekemään tarvittavat tekniset korjaukset
  • päätös astuu voimaan heti

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, HR

Käsitellyt asiat