Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Elinkeinojohtajan virka

JARDno-2018-1089

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaoston kokouksen 27.3.2018 § 18 päätöksen mukaisesti valmistelua nykyisen elinkeinojohtajan viran lakkauttamiseksi ja uuden perustamiseksi on jatkettu.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 22.1.2018 § 5 hallintosääntöuudistuksen yhteydessä muuttaa Kaupunkikehitysyksikön palvelualueeksi. Tämä päätös käynnisti valmistelun palvelualuejohtajan, kaupunkikehitysjohtajan, viran perustamiseksi. Kaupunginhallitus perusti kyseisen viran 5.2.2018 § 37. Kaupunkikehitysjohtajan viran tehtäviksi siirtyivät koko Kaupunkikehityksen johtaminen, joka on pitänyt sisällään mm. Kaupunkikehityksen avainalueiden asiakkuusjohtajien esimiehenä toimimisen, Järvenpään Veden toimitusjohtajan esimiehenä toimimisen ja Kaupunkikehityksen esikunnan johtamisen. Kaupunkikehitysjohtaja vastaa palvelualueensa toiminnan kehittämisestä, taloudesta ja henkilöstöstä. Nämä tehtävät olivat aikaisemmin elinkeinojohtajan viran tehtäviä elinkeinojohtajan johtaessa Kaupunkikehitystä kaupunginjohtajan päätökseen  14.12.2014 perustuen. Elinkeinojohtajana toiminut viranhaltija on nimitetty perustettuun kaupunkikehitysjohtajan virkaan lain kunnallisesta viranhaltijasta § 37 ja kaupungin hallintosäännön luvun 3 § 46 perustuen.

Nyt päätöksentekoon tuodaan  nykyisen elinkeinojohtajan viran lakkauttaminen, koska virkaan kuuluvat tehtävät ovat suurimmilta osiltaan siirtyneet uuden kaupunkikehitysjohtajan viran tehtäviksi.

Kun nykyinen elinkeinojohtajan virka on lakkautettu, tuodaan päätöksentekoon uuden viran perustaminen johtamaan elinvoimapalveluja. Elinvoimapalvelut koostuvat Kehittämis-, Elinkeino-, Asumis, Työllisyys- ja Matkailupalveluista. Elinvoimapalveluita tulee johtamaan elinvoimajohtaja.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että

 • kaupunginhallitus päättää lakkauttaa elinkeinojohtajan viran
 • päätös astuu voimaan heti

 

KORJAUS ESITTELIJÄÄN

Henkilöstöasiainjaoston 15.5.2018 § 48 päätökseen perustuen tämän pykälän esittelijäksi korjataan kokouksen kulun mukaisesti henkilöstöjohtaja Päivi Autere.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Perustelut

Henkilöstöjohtaja on konsultoinnut ulkopuolista asianajotoimistoa elinkeinojohtajan viran lakkauttamisen osalta hallinto- oikeuden valitusprosessin  aikana. Saadun vastauksen mukaan viran lakkauttamiselle ei ole juridista estettä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • lakkauttaa elinkeinojohtajan viran
 • päätös astuu voimaan heti

Käsittely:

Henkilöstöjohtaja Päivi Autere piti lyhyen asiaesittelyn. Kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi oli paikalla kokouksessa vastaamassa kysymyksiin.

Käsittelyn kuluessa Tarja Edry esitti, pykälä hylätään. Petri Graeffe kannatti tehtyä esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu ehdotus, asiasta oli äänestettävä.

Äänestys

JAA = esittelijän ehdotus

EI = Edryn hylkäysehdotus

Äänestyksen tulos

Äänin yhdeksän (9) JAA -ääntää, kaksi (2) EI -ääntä, esittelijän ehdotus tuli kokouksen päätökseksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti äänin yhdeksän (9) JAA -ääntä, kaksi (2) Ei -ääntä,

 • lakkauttaa elinkeinojohtajan viran
 • päätös astuu voimaan heti

 

Tarja Edry ja Petri Graeffe jättivät päätökseensä eriävän mielipiteensä.

Päätökseen liitettiin myös eriävien mielipiteiden perustelut.

Eriävän mielipiteen perustelut - Edry

Elinkeinojohtajan virkaa ei tule lakkauttaa, koska valtuuston tehdessä päätöstä kaupunkikehitysjohtajan viran perustamisesta, valtuuston päätösten perusteluna oli elinkeinojohtajan viran jatkuminen.

Elinkeinojohtajan tehtäviin voidaan lisätä uusia asioita kuten matkailuasioista vastaaminen, tämä ei vaadi ensin viran lakkauttamista ja sen jälkeen sen perustamista uudelleen liki samansisältöisenä. 

Asiasta pyydetty asianajotoimiston selvitys viittaa siihen, että elinkeinojohtajan tehtävässä ei olisi enää jäljellä tehtäviä. Viran lakkauttamista ei arviomme mukaan voi perustella tekstillä ”Tyhjän viran osalta pääsääntönä on, että virka on lakkautettava, kun virassa ei ole enää viranhaltijaa (KuntaL 88 § 2 mom. ja HE 268/2014 vp s. 202)” (Castren&Snellman). Hallituksen esityksen teksti 

Eriävän mielipiteen perustelut - Graeffe

Elinkeinojohtajan virkaa ei tule lakkauttaa, koska valtuuston tehdessä päätöstä kaupunkikehitysjohtajan viran perustamisesta, valtuuston päätösten perusteluna oli elinkeinojohtajan viran jatkuminen.
 
Elinkeinojohtajan tehtäviin voidaan lisätä uusia asioita kuten matkailuasioista vastaaminen, tämä ei vaadi ensin viran lakkauttamista ja sen jälkeen sen perustamista uudelleen liki samansisältöisenä. 
 
Asiasta pyydetty asianajotoimiston selvitys viittaa siihen, että elinkeinojohtajan tehtävässä ei olisi enää jäljellä tehtäviä. Viran lakkauttamista ei arviomme mukaan voi perustella tekstillä ”Tyhjän viran osalta pääsääntönä on, että virka on lakkautettava, kun virassa ei ole enää viranhaltijaa (KuntaL 88 § 2 mom. ja HE 268/2014 vp s. 202)” (Castren&Snellman). Hallituksen esityksen teksti kuuluu: ” Pykälän 2 momentti koskisi viran lakkauttamista tilanteessa, jossa virkaan kuuluviin tehtäviin ei sisälly julkisen vallan käyttöä eikä virassa ole enää viranhaltijaa.” Todellisuudessahan elinkeinojohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa noin 15 henkilön esimiehenä toimiminen kaupungin aiempien suunnitelmien mukaisesti, virkaa ei voi arvioida sellaiseksi, että siinä ei ole enää julkisen vallan käyttöä.

Äänestystulokset

 • Jaa 9 kpl 82%

  Mikko Päivinen, Ulla-Mari Karhu, Helinä Perttu, Katja Repo, Jarno Hautamäki, Mikko Taavitsainen, Kaarina Wilskman, Henry Berg, Tiia Lintula

 • Ei 2 kpl 18%

  Tarja Edry, Petri Graeffe


Käsitellyt asiat