Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Asemakaavan muutos, Tupalantie 8 (tontti 1-135-15)

JARDno-2017-1152

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tiivistelmä

Järvenpään keskustaan tontille 135-15 (Tupalantie 8) suunnitellaan kiinteistönomistajan aloitteesta kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon rakentamista nykyisen, vuonna 1963 valmistuneen kaksikerroksisen talon tilalle. Rakennukseen tulee noin 70 asuntoa. Asemakaavan mukainen rakennusoikeus nousee 2200 k-m2:stä 4000 k-m2:iin. Asemakaavan muutos tukee keskustan osayleiskaavan tavoitteita.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

As.Oy Tupalinna on pyytänyt kirjeellä 1.12.2016 asemakaavan muutosta, jolla tontin rakennusoikeutta nostettaisiin ja se muutettaisiin kokonaan asuinkäyttöön. Tonttia 135-15 koskeva puitesopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 13.3.2017. As.Oy Tupalinna on solminut yhteistyösopimuksen FH Invest Oy:n kanssa hankkeen toteuttamisesta. FH Invest Oy:n konsultteina toimivat Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy (kaavoitus) ja Arkkitehtitoimisto Sajaniemi Oy (rakennussuunnittelu).

Asemakaavan vireilletulosta ja asemakaavaluonnoksen nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella 22.11.2017 sekä kirjeellä naapurikiinteistöjen omistajille. Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä 22.11. - 5.12.2017 välisen ajan Seutulantalon palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Asiasta on saatu kolme ennakkolausuntoa ja yksi mielipide. Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet niihin esitetään liitteessä.

Asemakaavan kuvaus

Suunnittelualue käsittää tontin 1-135-15, jonka pinta-ala on 1923 k-m2. Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 1900 k-m2 asuntokerrosalaa ja 300 k-m2 liikekerrosalaa, ja suurin sallittu kerrosluku on IV + huoltokerros. Tontilla on kaksikerroksinen asuinkerrostalo. 

Nykyisen rakennuksen tilalle suunnitellaan kahdeksankerroksista rakennusta, jonka kerrosala on 4000 k-m2. Viitesuunnitelmien mukaan rakennukseen tulee noin 70 asuntoa. Asuntojen yhteinen oleskelu- ja leikkipiha on suunniteltu autokannen päälle toiseen kerrokseen. Kaikki autopaikat on suunniteltu tontille, osa autokatokseen ja -talleihin. Asemakaavaehdotuksen mukaan autopaikkoja on varattava vähintään 1 ap/ 85 k-m2 ja polkupyörien säilytyspaikkoja vähintään 1 paikka/30 k-m2.

Asemakaavan toteutusta varten on laadittu rakentamistapaohjeet (Arkkitehtitoimisto Sajaniemi Oy, 15.1.2018). Kaavaselostuksessa on esitetty asemakaavan tarkempi kuvaus ja asemakaavan toteuttamisen vaikutukset.

Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen asemakaava valmistellaan kaupunkikehityslautakunnan, kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksymiskäsittelyyn. Kaupungin ja kiinteistönomistajan välinen maankäyttösopimus valmistellaan hyväksyttäväksi kaupunginhallitukseen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  • hyväksyä 1. kaupunginosan eli Keskus tonttia 135-15 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta, päivätty 12.1.12018 ja asemakaavan selostus, päivätty 12.1.2018) ja rakentamistapaohjeet (päivätty 15.1.2018)
  • asettaa asemakaavaehdotuksen ja rakentamistapaohjeet julkisesti nähtäväksi MRL 65 § ja MRA 27 mukaisesti ja
  • pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnon Caruna Oy:ltä

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

Valmistelija

Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolosta on tiedotettu kuulutuksella 5.2.2018 Viikkouutisissa ja Järvenpään kaupungin internet- sivuilla sekä kirjeellä naapurikiinteistöjen omistajille. Asemakaavaehdotus ja rakentamistapaohje ovat olleet julkisesti nähtävillä 5.2.—6.3.2018. Asemakaavaehdotuksesta on pyydetty lausunto Caruna Oy:ltä, jolla ei ole kaavaehdotukseen huomautettavaa. Muistutuksia ei ole esitetty.

Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaavakartta on siirretty kaupungin järjestelmään ja siihen on tehty joitakin teknisiä tarkistuksia. Asemakaavaselostusta on täydennetty. Tarkistukset eivät edellytä asemakaavaehdotuksen uutta nähtävillepanoa.

Asemakaavan muutosta koskeva maankäyttösopimus valmistellaan erikseen kaupunginhallituksen hyväksymiskäsittelyyn. Asemakaavan muutos tulee voimaan kuulutuksella kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyn jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä tonttia 1-135-15 koskevan asemakaavan muutoksen (asemakaavakartta, päivätty 12.1.2018 ja asemakaavan selostus, päivätty 12.1.2018, tarkistettu 22.3.2018) ja rakentamistapaohjeen (päivätty 20.3.2018).

Päätös

 

Hyväksyttiin

Valmistelija

  • Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä tonttia 1-135-15 koskevan asemakaavan muutoksen (asemakaavakartta, päivitetty 12.1.2018 ja asemakaavan selostus, päivätty 12.1.2018, tarkistettu 22.3.2018) rakentamistapaohjeineen (päivätty 20.3.2018).

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat