Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Akuutit väistötilatarpeet

JARDno-2017-1240

Valmistelija

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Perusopetuksen opetustilojen akuutit väistötilatarveratkaisut syksylle 2018    

Perusopetuksen tarpeen ja Mestaritoiminnan tilojen kunnon arvioiden mukaan opetustilat eivät riitä lukuvuodelle 2018 – 2019 opetustilojen uusien todettujen merkittävien sisäilmaongelmien ja oppilasmäärän kasvun vuoksi.
Huhtikuussa tulleiden selvitysten tulosten perusteella JYK-Urheilukatu on odotettua huonommassa kunnossa ja valtaosassa opetustiloja on todettu korkeaa altistumisriskiä. Rakennusterveysasiantuntija (Raksystems Oy) suosittaa mittavia toimenpiteitä olosuhteiden parantamiseksi ennen syksyä 2018. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on pyytänyt Mestaritoiminta Oy:ltä kirjallista selvitystä terveyshaitan poistamiseksi tehtävistä toimenpiteistä ja toimenpiteiden aikataulusta 31.5.2018 mennessä. Kinnarin C-rakennusta koskeva rakennusterveysasiantuntijan (FCG Oy) lausunto altistumisolosuhteista kertoo korkeasta altistumisriskistä ja mittavia korjaustoimenpiteitä tulee tehdä ennen syksyä 2018. Toimenpiteet tai uudet tilat ovat ehtona opetustoiminnan jatkamiselle.  Myös työsuojeluvaltuutettu edellyttää tiloissa korjauksia tai uusia tiloja.
Mestaritoiminta on saanut FCG:n Rakennusterveys- ja sisäilmastopalveluilta JYK-Urheilukadun korjaustapaehdotuksen ja alustavan korjauskustannusarvio (13.4.2018). Niiden mukaan ongelmalliset tilat ovat korjattavissa ja korjaustoimenpiteiden suunniteltu käyttöikä on 3 vuotta eli tiloja voitaisiin käyttää 3 vuotta.  Selvityksen mukaan JYK-Urheilukadulla pystytään suorittamaan riittävät toimenpiteet haittojen poistamiseksi ja näin ollen E- ja D -siivessä olevat opetustilat, joissa ongelmia on todettu, voitaisiin pitää käytössä. Opetustiloihin on sijoitettu 16 opetusryhmää ja erikoisluokkia. Ehdotettujen korjaustoimenpiteiden laajuus ovat suuruusluokaltaan sellaisia, että korjaustoimenpiteiden toteutus vaikuttaisi mahdolliselta koulujen kesäloman 2018 aikana.  Alustava kustannusarvio korjauksille on yleistä laajemman laadunvarmistuksen ja seuranaan vuoksi n.  350 000 euroa alv 0%
Kinnarin C-rakennukseen on tehty korjaustapaehdotus ja alustava kustannusarvio korjauskuluista (800 000 – 900 000 €). Korjaus on niin laaja, ettei tiloja saada käyttöön syyslukukauden 2018 alkuun mennessä. Tiedusteltujen suppeampien, kesällä toteutettavien osakorjaustoimenpiteiden riittävyys on puolestaan kyseenalainen, joten niitä ei esitetä aloitettavan.  
Nykyiset lyhytaikaiset väistötilat, yhteensä 15, ovat osoittautuneet ongelmallisiksi monilta ominaisuuksiltaan ja erityisesti Kinnarin koululta tulleet oppilaat ja henkilökunta oirehtivat tiloissa jatkuvasti voimakkaasti. Neuvotteluja toimittajan kanssa on jo käyty ja osa tiloista on jo vaihdettu, mutta neuvotteluja jatketaan edelleen tilanteen parantamiseksi kesän 2018 aikana.
Jos nykyisistä lyhytaikaisista väistötiloista jouduttaisi  luopumaan ja JYK- Urheilukadulla tiivistyskorjauksia ei tehtäisi ja Kansakoulunkadulla olevasta kiinteistöstä joudutaan siirtämään muutama luokka pois, tarvittaisi lukuvuodelle 2018 – 2019 väistötiloja yhteensä lähes 40 opetusryhmää varten.  Näin monen varmasti puhtaan   siirtotilan saaminen käyttöön elokuuksi 2018 on osoittanut mahdottomaksi.
Moduulikouluja valmistavilla yrityksillä on tilauskanta täynnä varsin pitkälle ja yksilöllisiä moduulikouluja on saatavilla vasta helmikuulle 2019.  Esimerkiksi niillä toimittajilla, joille kaupungilla on optio Kartanon koulun ja Kyrölän koulujen tilojen kilpailutuksen pohjalta, ei ole mahdollista toimittaa tarvittavan suuruista tilaa syksyllä.  Niin sanottuja tyyppikouluja on tällä hetkellä mahdollista saada yksittäisiä kappaleita (pieniä alle 8 luokan yksiköitä) elokuulle 2018.
Syksyn 2018 opetustilojen järjestämisen varmistamiseksi esitetään, että JYK- Urheilukadulle ehdotetut korjaukset tehdään kesällä 2018, jolloin siellä olevat ryhmät voivat jatkaa tiloissa syksyllä 2018. Tällöin välitön lisätarve lukukaudelle 2018 – 2019 on vähintään 11 opetusryhmälle. Näistä seitsemän ryhmää voidaan tilapäisesti sijoittaa muille kouluille, mutta neljälle ryhmälle tarvitaan elokuussa uudet tilat. Näiden ryhmien tilatarpeisiin ehdotetaan hankittavan elokuuksi 2018 nykyisen Kyrölän koulun sopimuksen optiolla Teijo-talolta 4 opetusryhmän moduuli, joka sijoitetaan Juholan koulun läheisyyteen.   Muut tilatarpeet esitetään korvattavaksi yhdellä keskitetyllä ja pitkäkestoisella 24 ryhmän moduuliväistötilalla. 
24 luokan moduulikoulun kokonaislaajuus on noin 2800 hum2 ja hankintahinnan arvioidaan olevan n. 6,5 miljoonaa euroa sekä hankkeen kokonaiskustannusten noin 8 miljoonaa euroa. Vastaavan kokoisen tilan vuokrakustannusten arvioidaan olevan 5 - 7 vuoden ajalta n. 4 – 5 miljoonaa euroa ja muut rakentamisen kulut n. 1-1, 5 miljoonaan euroa.  Tämän hetkisen arvion mukaan väistötilan tarve on pitkäaikainen, koko 20-luvun.    Investointia ei ole hyväksytyssä talousarviossa eikä sitä voida toteuttaa allianssin investointiohjelmassa.
Uuden JYK:n alueen maankäyttöä valmistelevassa työryhmässä todettiin, että kaksikerroksinen moduulikouluyksikkö voitaisiin sijoittaa Keskuskentän päässä olevalle pysäköintialueelle.  Ehdotettu paikka on asemakaavassa P-merkinnällä ja pysyvä sijoitus vaatii kaavamuutoksen (poikkeusluvalla voidaan myöntää 5 vuoden väliaikainen rakennuslupa). Paikalle sijoitettava moduulirakennus voi toimia muiden tulevien rakennushankkeiden pitkäaikaisena väistötilana.  Moduulikoulun hankinta mahdollistaa JYK-Urheilukadun osittaisen alasajon. Jos JYK- Urheilukatu ajettaisi kokonaan alas, ylläpitokustannuksia säästyisi arviolta noin 330 000 €/vuosi.
Tässä esiteltyjen vaihtoehtojen lisäksi on selvitetty kaupungissa tyhjillään olevien kiinteistöjen hankintaa ja soveltuvuutta pidempiaikaisiksi väistötiloiksi. Kaupungista ei ole löytynyt pidempiaikaista toimivaa ja sisäilmaltaan tervettä väistötilaratkaisu, jota voitaisi monipuolisesti hyödyntää kaupungin erilaisissa väistötilatarpeissa. 
                                                                                                               

Akuuttien väistötilojen ratkaisuvaihtoehtoja on käsitelty talousjaoston kokoukseen 26.4.2018 §18 Talousjaosto päätti tuolloin esittää, että   kiinteistöallianssille annetaan valtuudet käynnistää noin 20 - 24 opetusryhmän moduulikoulun hankinta syksyksi 2018 vuoden 2019 alkuun mennessä. Kilpailutukseen sisältyy optio vastaavan kokoisen moduulitilan hankinnasta myöhemmin. Sijoituspaikaksi ehdotetaan Keskuskentän pohjoispäädyssä olevaa parkkipaikkaa.  Lisäksi annetaan Mestaritoiminnalle valtuudet käyttää Kyrölän moduulikoulun optiota 4:lle perusopetusryhmälle (85-100 oppilasta) hankittavaan moduulikouluun siten että rakennus toimitetaan elokuuksi 2018 ja sen sijoituspaikka on Juholan koulun läheisyydessä. Rakennuksen kustannusarvio on 750 000 euroa.  Lisäksi talousjaosto totesi, että asia valmistellaan kaupunginhallituksen käsittelyyn seuraavien vaiheiden osalta ja samalla päätettäväksi tuodaan investoinnin edellyttämät talousarviomuutokset, huomioiden myös kunnallistekniikan yms. kustannukset. Talousarviomuutoksissa huomioidaan myös JYK- Urheilukadun D ja E- siipien esitetyt korjaustoimenpiteet kesällä 2018.  Kustannusarvio noin 350 000 euroa.  
Lisäksi jaosto merkitsi tiedoksi, että kiinteistöallianssi on käynnistänyt moduuliväistötilojen puitesopimuskilpailutuksen.
Kaavatilanteen vuoksi todennäköisesti ainoa järkevä vaihtoehto moduulin osalta on omaan taseeseen rakentaminen. Leasing ei ole mahdollinen ratkaisu kaavallisista syistä johtuen. Vuokramallin kustannukset pitkällä vuokra-ajalla lähestyvät omaksi hankinnan hintaa.  Esitetyn pitkäaikaisen väistötilan hankinnan kilpailutus voidaan toteuttaa siten, että tarjoukset pyydetään sekä tilan omaksi hankinnasta että vuokrausvaihtoehdosta.

Kaupunkikehityksen arvion mukaan hanke ei edellytä investointiosan kunnallistekniikan talousarvion muuttamista.

  
Palvelualuejohtaja Marju Taurula ja Mestaritoiminnan toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi selostavat tilannetta kokouksessa.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että

  • Kiinteistöallianssille annetaan valtuudet käynnistää moduulikoulun hankinta syksyllä 2018 vuoden 2019 alkuun mennessä. Kilpailutukseen sisältyy optio vastaavan kokoisen moduulitilan hankinnasta myöhemmin.  Alustava hankinnan kokonaiskustannusarvio on 8.000.000 euroa.                                                                                                                      
  • Mestaritoiminnalle annetaan valtuudet käyttää Kyrölän moduulikoulun optiota noin 85-100 oppilaan moduulikoulun hankintaan. Rakennus toimitetaan elokuuksi 2018 ja sen sijoituspaikka on Juholan koulun läheisyydessä. Rakennuksen kustannusarvio on 750.000 euroa.                                                                                                   
  • JYK- Urheilukadun D ja E- siipien esitetyt korjaustoimenpiteet toteutetaan kesällä 2018, joiden kustannusarvio on noin 350.000 euroa

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää muuttaa vuoden 2018 talousarviota liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaupungin johtoryhmä, JMA:n toimitusjohtaja

Käsitellyt asiat