Kaupunginhallitus, kokous 7.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Vetovoimainvestointimäärärahan myöntäminen Ainolan halliyhtiön suunnitteluun

JARDno-2022-123

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston 15.11.2021 § 113 talousarviopäätöksen mukaisesti kaupungin talousarvion investointiosaan on varattu 2 miljoonan euron määräraha kehitysinvestointeihin tuottavuutta ja vetovoimaisuutta lisääviin investointihankkeisiin. Valtuuston päätöksen mukaisesti kaupunginjohtaja päättää kehitysinvestointimäärärahan kohdentamisesta hankkeisiin 100 000 euroon asti ja kaupunginhallitus päättää määrärahan kohdentamisesta hankkeisiin, joiden kustannukset ylittävät 100.000 euroa.

Kehitysinvestointien toteuttamisen edellytyksenä on kannattavuuslaskelma, jolla osoitetaan selkeästi, että investointi maksaa itsensä takaisin.

Hanke

Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa on Ainolan aluekeskuksen alue osoitettu taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeeksi. Alueelle on osoitettu taajamatoimintojen lisäksi päärata ja liityntäpysäköintialue. Järvenpään yleiskaavassa alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi.

Meneillään olevassa asemakaavassa aluekehittämishankkeen tavoitteeksi on mainittu päärataan ja Ainolan uuteen asemaan tukeutuvan, urbaanin, kestävän ja laadukkaan aluekeskuksen rakentuminen. Hankkeen tavoitteena on luoda kaupunkikuvaltaan ja julkisilta tiloiltaan laadukas aluekeskus, jossa yhdistyvät monipuolinen asuminen, työpaikat, lähipalvelut, kestävä liikennejärjestelmä sekä uuden Ainolan aseman liityntäpysäköinti.

Kaupunkikehitys on valmistellut osana Ainolan aluekeskuksen kokonaiskehittämistä alueen pysäköintiratkaisua, jolla mahdollistetaan aluekeskuksen keskuskorttelien rakentaminen. Tiivistä kaupunkirakennetta tullaan rakentamaan usean eri rakentajan toimesta. Asunnot tulevat vaatimaan runsaasti pysäköintipaikkoja. Asukaspysäköinnin lisäksi alueelle tulee toteuttaa riittävästi liityntäpysäköintipaikkoja. Tarvittavien autopaikkojen määrä on niin suuri, että ne on järjestettävä keskitetysti pysäköintitalon avulla.

Suunnitteluvaiheen aikana pysäköintitalo suunnitellaan siihen vaiheeseen, että sen toteutus voidaan kilpailuttaa KVR-urakkana.

Perustelut kehitysinvestointimäärärahalle

Noin 30 % Järvenpään uusista asukkaista tulee sijoittumaan Ainolan ja Ristinummen alueelle eteläiseen Järvenpäähän vuosien 2022-2030 aikana. Ainolan aluekeskus on ensimmäinen eteläisen Järvenpään kaavakehityshanke ja samalla kaupungin strategisesti merkittävin rakentamishanke. Alueelle tavoitellaan 2300 uutta asukasta ja noin 170 uutta työpaikkaa. Tavoitetta vastaava rakennusoikeuden määrä on 100.000 k-m2 asuinrakennusoikeutta ja 7.000 k-m2 liike-, palvelu-, työpaikkarakennusoikeutta. Uusi aluekeskus ja voimakkaasti kehittyvä eteläinen Järvenpää tulee lisäämään kaupungin vetovoimaisuutta merkittävästi.

Eteläisen Järvenpään kehittäminen on myös taloudellisesti kannattavaa, pelkästään Ainolan aluekeskuksen alueelta kertyy maanmyyntituloja noin 25 miljoonaa euroa. Myös pysäköintitalon rakentaminen on kaupungille taloudellisesti kannattavaa. Alustavien laskelmien perusteella hallin rakentaminen maksaa 8,00 miljoonaa euroa. YIT:n osuus kustannuksista on 138/400 eli noin 2,76 miljoonaa euroa. Hankkeeseen sisältyvien liityntäpysäköintipaikkojen rakentamiseen saadaan rahoitusta Väylästä 1,10 miljoonaa euroa. Lisäksi alueen rakentajat maksavat tontinluovutusten yhteydessä 3,60 miljoonaa euroa pysäköintitalon rahoittamiseksi. Täten kaupungin lopullinen osuus pysäköintihallin rakentamiskustannuksista on 0,54 miljoonaa euroa.

Yhtiö tulee rahoittamaan jatkossa toimintansa pysäköintipaikoista perittävillä vuokrilla. Kaupunki voi myös myöhemmin niin päättäessään myydä osan pysäköintiyhtiön osakkeista, pois lukien liityntäpysäköintipaikat. Mikäli kaupunki päättäisi myydä muut kuin liityntäpysäköintiosakkeet, olisi 300 autopaikasta saatavissa noin 2,8 miljoona euron myyntivoitto.

Pysäköintilaitoksen perustamiseen liittyvä suunnittelu esitetään rahoitettavaksi vetovoimainvestointimäärärahasta, jotta pysäköintiratkaisu saadaan toteutettua viivytyksettä suunnitellussa aikataulussa, hallin toteutuskustannukset saadaan selvitettyä tarkemmin ja varmistutaan parhaasta liiketoimintamallista perustettavalle yhtiölle. Mikäli valtuusto myöhemmin päättää perustaa yhtiön, siirretään toteutuneet kulut perustettavan yhtiön avaavaan taseeseen. Siirron toteutuessa vetovoimainvestointikirjaus purkautuu ja kustannukset jäävät näkymään sijoituksena investointiosan osakkeisiin ja osuuksiin.

ON

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää kehitysinvestointimäärärahoista 350 000 euroa Ainolan pysäköintihallin suunnitteluun ja kilpailutukseen vuodelle 2022.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Maankäyttöjohtaja, taloussuunnittelupäällikkö, Kaupunkikehityksen talouspäällikkö, talousjohtaja