Kaupunginhallitus, kokous 7.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Konsernipalvelujen ja tilaomistuksen käyttösuunnitelma 2022

JARDno-2022-127

Valmistelija

  • Sanna Raatikainen, Laskentapäällikkö, sanna.raatikainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 15.11.2021 § 110 taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2025 ja talousarviosta vuodelle 2022. Määrärahat ovat nettositovia eli sitovia toimintakatteen osalta. Valtuuston hyväksymä Konsernipalvelujen, Tilaomistuksen, Palo- ja pelastustoimen sekä Keusoten talousarvio ja valtuuston hyväksymät eurot ja sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty pykälän oheismateriaalina.

Talousarvion mukaisesti lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2022 tammikuun loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa avainalueille/vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avain-/vastuualueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnetyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain. Konsernipalveluiden, Tilaomistuksen, Keusoten ja Palo- ja pelastustoimen sitovuustasojen käyttösuunnitelmista päättää kaupunginhallitus.

Käyttösuunnitelma on valmisteltu talousjaostolle (16.12.2021 § 39) esitellyn mallipohjan mukaisesti huomioiden valtuustoaloite Palvelualuiden käyttösuuunnitelmien rakenteen muuttaminen informatiivisemmaksi. Mallipohjan mukaisesti käyttösuunnitelmassa esitetään aiempaa tarkemmin talous- ja henkilöstötietoja. Tarkemmat tiedot tarjoavat lautakunnalle lisäinformaatiota. Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmasta päättäessään edelleen vastuualueittain sitovat toiminnalliset tavoitteet ja toimintakatetasoiset taloustavoitteet.

Konsernipalvelujen käyttösuunnitelman talousresurssit on jaettu varsinaisten konsernipalvelujen ja verotuksen kokonaisuuksiksi, jotka ovat kaupunginhallitukseen nähden sitovia määrärahoja.
Tilaomistuksen sitovuustasolla allianssi-investoinnit on ensimmäistä kertaa eroteltu hallitukseen nähden sitoviksi tasoikseen. Allianssi-investointiesitys on valmisteltu ja käsitelty kiinteistöallianssin johtoryhmässä. Hankkeiden esittelymateriaali on lisätty pykälän oheismateriaaliksi.  

Palo- ja pelastustoimesta ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymästä ei tehdä erillisiä käyttösuunnitelmia vuodelle 2022, vaan niiden toiminnasta raportoidaan valtuustoon asettamalla tarkkuudella.

KR

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Konsernipalveluiden ja Tilaomistuksen vuoden 2022 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti.

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti konsernipalveluiden ja tilaomistuksen käyttösuunnitelmaa 2022. Investointi- ja kehitysjohtaja Jani Kervinen Mestaritoiminta Oy:stä selosti allianssi-investointien kokonaisuutta.

Kokoustauko 16.36 - 16.46.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Konsernipalvelujen johtoryhmä, laskentapäällikkö