Kaupunginhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Vuoden 2019 talousarvion muuttaminen - verotulot, maanmyynnit

JARDno-2019-841

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 10.12.2018 § 104.

INVESTOINTIOSA

Kunnallistekniikan investoinnit

Kunnallistekniikan kärkihankkeissa keskustan kehittämisen nettomenoihin on vuoden 2019 talousarvioon varattu 800 000 euroa. Rantakatu-Sibeliuksenväylän kiertoliittymähankkeen urakoitsijan vuonna 2018 tekemästä konkurssista johtuen hanke viivästyi ja nykyisen urakoitsijan VM Suomalainen Oy:n urakan kustannuksista puolet toteutuu vuoden 2019 puolella. Hankkeen viivästyminen aiheuttaa vuodelle 2019 noin 350 000 euron lisämäärärahatarpeen keskustan kehittämisen kärkihankkeelle.

Edellä kerrotun perusteella talousarvioon on tehtävä liitteenä olevan laskelman mukaiset muutokset.

KR

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarvioon liitteessä esitetyt talousarviomuutokset Kunnallistekniikan investointeihin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarvioon liitteessä esitetyt talousarviomuutokset Kunnallistekniikan investointeihin.

Käsittely

Asiaa esitteli kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 10.12.2018 § 104. Talousarviota on muutettu seuraavissa kokouksissa: KV 25.3.2019 § 12, KV 29.4.2019 § 25.

Nyt esitettävien vuoden 2019 talousarviomuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutoskokonaisuus esitetään erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Käyttötalousosa, palvelualueiden väliset muutokset

Vanhankylänniemen ammattityöpajan määrärahasiirto, muutos

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.3.2019 § 73 valita Kartanorakennuksen kahvilatoiminnan vuosien 2019-2020 järjestämismalliksi Osaamis- ja työllisyyspalvelujen järjestämän ammattityöpajan. Ammattityöpajamalli aiheuttaa kaupungille lisäkulua vuonna 2019 noin 74 000 euroa, joka katetaan Hyvinvoinnin palvelualueen sisältä 50 000 euroa sekä Kaupunkikehityksen palvelualueelta tehtävällä määrärahasiirrolla 23 700 euroa. Ammattityöpajatoiminnan käynnistämisellä ei näin ollen ole vaikutusta kaupungin toimintakatteeseen.

Yhteistyösopimuksen jatkaminen Järvenpään kaupungin ja K-U Kierrätys- ja toimintakeskus Ry:n kanssa

Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 7.2.2019 § 5 jatkaa Keski-Uudenmaan Kierrätyskeskuksen ja kaupungin välistä yhteistyösopimusta. Yhdistys on toiminut osoitteessa Pajalantie 21 - 23 olevassa kiinteistössä, mutta joutuu nyt siirtämään toimintansa pois nykyisestä paikasta yleiskaavamuutoksen vuoksi. Kiinteistö puretaan kevään 2019 aikana.

Kaupunki on tukenut yhdistyksen toimintaa maksamalla Pajalantie 21-23 kiinteistön vuokran kuukausittain Kaupunkikehityksen palvelualueelle varatusta määrärahasta yhteensä 43 000 euroa. Kaupunkikehityksen palvelualue on maksanut vuokran kokonaan vuoden 2019 tammi-helmikuulta ja puoliksi maaliskuulta osalta. Näin ollen määrahasta on käyttämättä loppuvuoden 2019 osalta 33 213 euroa.

Organisaatiouudistuksen myötä asia siirtyi kaupunkikehityslautakunnalta hyvinvointilautakunnan päätäntävaltaan. Toiminta sijoittuu Hyvinvoinnin palvelualueella osaamis- ja työllisyyspalvelut –yksikköön, johon esitetään siirrettävän Kaupunkikehityksen palvelualueelta 33 213 euroa. Siirrolla ei ole vaikutusta kaupungin toimintakatteeseen.

Investointiosa

Tietoliikenteen solmupisteen siirto

Kaupungintalon purusta johtuen Elisan ja Telian tietoliikennekaapeleita joudutaan korvaamaan ja tämän seurauksena joudutaan myös rakentamaan uusi palvelinhuone kirjastolle. Solmupisteen siirrosta aiheutuvat kustannukset 100 000 euroa on varattu muuhun kiinteään omaisuuteen. Investoinnin luonteesta johtuen määrärahasta tulee siirtää 50 000 euroa investointikohdalle Kunnallistekniikka muu rakentaminen ja 50 000 euroa talonrakennukseen. Siirrolla ei ole vaikutusta investointien kokonaismäärärahaan.

KR

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarvioon liitteessä esitetyt talousarviomuutokset.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Ehdotus

 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarvioon liitteessä esitetyt talousarviomuutokset.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 10.12.2018 § 104. Talousarviota on muutettu seuraavissa kokouksissa: KV 25.3.2019 § 12, KV 29.4.2019 § 25 ja KV 10.6.2019 § 44.

Nyt esitettävien vuoden 2019 talousarviomuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutoskokonaisuus esitetään erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Investointiosa

Myllytie 3 osakkeiden osto

Myllytie 3 kiinteistöllä on vanha squash-halli, jossa toimii nyrkkeilyseura ja kaupungin maahanmuuttotoimintoja. Itse kiinteistö sijaitsee aseman välittömässä läheisyydessä, arvokkaassa ympäristössä. Rakennusten osalta kiinteistö on välttävässä kunnossa, laajemmat peruskorjaukset ovat pitkälti tekemättä. Myös sisäilma herättää kohteessa huomiota.

Kaupunki omistaa kohteen osakekannasta alle puolet, mutta on nyt saamassa mahdollisuuden ostaa koko osakekannan noin 400.000 euron hintaan. Kohdetta on mahdollista kehittää yhdessä naapurikiinteistön (Myllytie 1) kanssa, jonka alueella sijaitsee myös lähes purkukunnossa oleva rakennus (Keltasirkku). Osto on tärkeää, jotta kaupungin kannalta merkittävää aluetta voidaan kehittää tarkoituksenmukaisesti.

Osakkeiden ostosta aiheutuvat kustannukset noin 400 000 euroa rahoitetaan siirtämällä kiinteän omaisuuden maa- ja vesialuieiden ostoista 400 000 euroa osakkeisiin ja osuuksiin. Osakkeiden ostolla ei ole vaikutusta kokonaisinvestointeihin.

TALONRAKENNUKSEN INVESTOINNIT

Liitteessä 2 on esitetty vuoden 2019 talousarvion mukainen talonrakennuksen (rakennukset ja rakennelmat) investointiosa hankekohtaisesti. Hankekohtainen erittely puuttui kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion investointiosan materiaaleista, mistä johtuen lähtötieto on esitetty pykälän liitteenä. Liitteessä 3 on esitetty vuoden 2019 talonrakennuksen investointiosa hankekohtaisesti sisältäen esitetyt talousarviomuutokset.

Uusi JYK 

Talousarviomuutos johtuu hankkeen konseptin muuttumisesta. Pääosa hankeen kustannuksista siirtyy vuosille 2020-2022. Vuodelle 2019 hankkeen määrärahaa pienennetään 16,1 Me, jolloin muutettu talousarvio Uuden JYK -hankkeen osalta on 0,5 Me. Kun uuden JYK -hankkeen konsepti valitaan, tehdään tarkempi talousarvioennuste koko hankkeen kustannuksista ja jakautumisesta vuosittain. Vuoden 2019 määrärahat käytetään päätetyn konseptin mukaisen hankkeen suunnittelun aloittamiseen.

Urheilukentän väistömoduuli

Hankkeelle on kokonaisuudessaan varattu määrärahaa KV 21.5.2018 § 53 vuoden 2018 talousarviossa 8 Me. Hanke on toteutunut budjetissa, mutta kustannusten vuosijakaumaa on tarpeen muuttaa toteutuneiden kustannusten mukaiseksi eli vuodelle 2019 lisätään 0,391 Me. Kohteen rakennustyöt on ajoittuneet pääosin vuodelle 2019. Vuoden 2019 muutettu talousarvio on lisäyksen jälkeen 5,391 Me.

Hyvinvointikampuksen päiväkoti

Hankkeen kustannusarvio tai aikataulu ei ole muuttunut. Hankkeelle on varattu 8,7Me vuodelle 2020, mutta koska hankkeen suunnittelu ajoittuu jo vuodelle 2019, tulee vuodelle 2019 siirtää 0,65Me vuodelta 2020. 

Keusote moduuli

Keusoten moduulin toteutusaikataulu on tarkentunut suunnittelun edetessä. Toteutus tapahtuu vuoden 2020 aikana. Vuodelle 2019 varatusta määrärahasta 4,3 Me siirretään 4 Me vuodelle 2020, jolloin vuoden 2019 hankkeen muutettu talousarvio on 0,3 Me. Kokonaisbudjetti ei ole muuttunut päätetystä. Vuoden 2019 määrärahat kohdentuvat pääosin suunnitteluun ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 alkupuolella.

Kinnarin koulu

Kinnarin koulun koko hankkeen kustannukset tarkentuvat syksyn 2019 aikana. Koko hankkeen kustannus on tämän hetken tiedon mukaan 29,0 Me ja koko hankkeen budjetissa odotetaan kustannusalitusta suhteessa budjetoituun. Tämän hetken arvion mukaan kustannussäästö on noin 3,28 Me eli muutettu talousarvio vuodelle 2019 on 8,86 Me.

Harjulan hanke 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2019 § 44 Harjulan uuden koulun ja päiväkotihankkeen lisämäärärahan. Hankkeen kustannusten vuosijakauma on tarkentunut suunnittelun edetessä. Vuoden 2019 talousarviosta siirretään 0,75 Me vuodelle 2020, jolloin vuoden 2019 muutetuksi talousarvioksi tulee 0,75 Me. Hankkeen kokonaisbudjetti ei ole muuttunut päätetystä. Vuoden 2019 aikana on tehty hankevalmistelua ja kohteen suunnittelu käynnistetään syksyllä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteessä esitetyt talousarviomuutokset vuoden 2019 talousarvion investointiosaan

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteessä esitetyt talousarviomuutokset vuoden 2019 talousarvion investointiosaan.

Käsittely 

Vt talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 10.12.2018 § 104. Talousarviota on muutettu seuraavissa kokouksissa: KV 25.3.2019 § 12, KV 29.4.2019 § 25, KV 10.6.2019 § 44 ja KV 2.9.2019 § 54.

Nyt esitettävien vuoden 2019 talousarviomuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutoskokonaisuus esitetään erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Palvelualueet

Organisaatiomuutoksen myötä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään varattuihin määrärahoihin siirrettiin yhteensä 60.000 euroa avustusmäärärahoja, joita Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ei jaa. Määrärahoja esitetään siirrettäväksi Hyvinvoinnin palvelualueelle, josta avustusten jakaminen tapahtuu. Muutoksella ei ole vaikutusta kaupungin toimintakatteeseen.

Organisaatiomuutoksen myötä Järvenpään lukio on siirtynyt Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle (ent. Lasten ja nuorten palvelualue) entiseltä Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueelta (nyk. Hyvinvoinnin palvelualue). Muutoksen yhteydessä jäi lukiokoulutukseen liittyvät tietohallinnon tuotot ja kustannukset Hyvinvoinnin palvelualueen puolelle, palvelualueen esikuntaan. Tuottojen eurojen ja kustannusten kohdistamisen vuoksi on tarkoituksenmukaista siirtää määrärahavaraukset  (toimintatuotot 68.000 euroa, toimintakulut 146.700 euroa, toimintakate 78.700 euroa) palvelualueelta toiselle. Muutoksella ei vaikutusta kaupungin toimintakatteeseen.

Kaupunginvaltuusto on 20.5.2019 § 35 muuttanut palvelualueen talousarviota menojen ja toimintakatteen osalta 56.913 eurolla liittyen Vanhankylänniemen ammattityöpajan toimintaan. Toiminnan seurannan helpottamiseksi esitetään toimintatuottoja ja -kuluja muutettavaksi 125.000 eurolla. Muutoksella ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Myyntivoitot

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan jäävän 8,8 Me talousarviosta, mikä aiheutuu Alhotien tonttimyynnin viivästymisestä kaavavalituksen vuoksi, yritystonttien ja asunto-osakkeiden odotettua alhaisemmasta myynnistä sekä Perhelän kauppojen kirjauspäivän siirtymisestä vuodelle 2020. Lisäksi aiempina vuosina myytyihin tontteihin liittyvistä korvausvelvoitteista aiheutuu 90 te ennakoimattomia kuluja. Muutoksen kokonaisvaikutus toimintakatteeseen on - 8,89 Me.

Verorahoitus

Vuoden 2019 verotulot alittuu veronmaksajien madaltuneista palkkatuloista ja hitaammasta väestönkasvusta (-2,63 Me), tulorekisterin käyttöönoton aiheuttamasta maksatuksen viivästymisestä (-0,77 Me) ja verokorttiuudistuksen aiheuttamasta kertymäviiveestä (-5,13 Me). Esitetyn talousarviomuutoksen vaikutus tulokseen on -8,52 Me.

Vuoden 2019 alkuperäisen valtionosuuspäätöksen mukaisesti kaupungin valtionosuudet alittaa talousarvion 0,32 Me. Hallituksen budjettiriihen päätösten mukaisesti vuodelle 2020 suunniteltu kertaluontoinen 237 Me kiky-sopimuksen kompensaatio maksetaan kunnille jo 2019, mistä Järvenpään osuus on noin 1,8 Me. Valtionosuuksiin varattua määrärahaa esitetään korotettavaksi 1,5 Me.

Rahoitustuotot ja kulut

Kaupungin lainakantaa on vuoden 2019 aikana muutettu lyhytaikaisista lainoista pitkäaikaiseksi pankkilainaksi ja 5-vuotiseksi joukkovelkakirjalainaksi. Muutos vähentää lyhytaikaisesta lainasta saatujen korkotuottojen määrää. Nykyisen korkotason vallitessa korkomenot jäävät maltillisiksi ja alittanevat talousarvion. Rahoitustuottoihin ja kuluihin varattua määrärahaa esitettään pienennettävän 0,8 Me

Poistot ja alaskirjaukset

Kuluvan vuoden aikana on suunniteltu purettavan useita kaupungin omistamia rakennuksia ja rakennelmia. Purettavien kohteiden jäljellä olevat tasearvot tulee kirjata alas tilikauden aikana, mikä tarkoittaa noin 2,4 Me kuluerää normaalien sumu-poistojen lisäksi. Talousarvioon poistoihin varattu summa ei kata alaskirjauksia, joten arvonalentumisiin esitetään 2,4 Me määrärahalisäystä.

Satunnaiset tuotot

Vuonna 2018 toteutettu Jatsin osakkeiden merkintä aterialiiketoiminnan apporttisiirtona jäi kirjaamatta vuonna 2018, mistä johtuen kirjaus on toteutuu 2019. Talousarvioon esitetään lisättävän 137 te satunnaisia tuottoja. 

Esitetyt talousarviomuutokset heikentävät kaupungin tulosta yhteensä 15,09 Me.

KR

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2019 talousarvioon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV, Hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtaja, Hyvinvoinnin palvelualueen talouspäällikkö, talousjohtaja, controller