Kaupunginhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 247 Vastineet arviointikertomukseen 2018

JARDno-2019-757

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Vuoden 2018 arviointikertomuksen työstäminen.

 

 

Ehdotus

 

Tarkastuslautakunta päättää asiasta puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

 

 

Päätös

 

Tarkastuslautakunta päätti puheenjohtajan selostuksen pohjalta, että arviointikertomuksen valmistelu vastuuhenkilöittäin voidaan aloittaa käyttämällä siihen luotua sähköistä pohjaa edellisen arviointikertomuksen mukaisesti.

 

 

 

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista. 

 

 

Ehdotus

 

Perehdytään arviointikertomuksen sisältöön

 

 

Päätös

 

Lautakunta valmisteli keskustellen arviointikertomuksen sisältöä.

 

 

 

 

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Uusi kuntalaki (410 / 2015) tarkensi tarkastuslautakunnan tehtäviä. Monet muutokset olivat jo vakiintuneiden käytäntöjen kirjaamista lakiin, kuten arviointisuunnitelman laatiminen ja arviointikertomuksesta annettava kunnanhallituksen lausunto. Yksi täysin uusi tehtävä tarkastuslautakunnille on kuitenkin annettu - sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta ja ilmoittaminen valtuustolle.

 

Tarkastuslautakunnan asema ja kokoonpano

Tarkastuslautakunnan kokoonpanoon, nimeen tai toimikauteen tai hallinnon ja talouden tarkastuksen valmistelua koskeviin tehtäviin ei tullut uudessa kuntalaissa muutoksia. Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

Tarkastuslautakunnan tehtävät ovat luonteeltaan sellaisia, että ne yleensä edellyttävät koko lautakunnan ratkaisuja. Lautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen yksittäistoiminta voi olla vain lautakunnan asioiden valmistelua ja sen tulee perustua lautakunnan päätökseen.

Tarkastuslautakunnalla on kuntalain (KuntaL 124.1 §) mukaan oikeus saada tietoja salassa pidettävistä asioista, mikäli se katsoo ne tarpeelliseksi arviointitehtävän hoitamiseksi. 

Tarkastuslautakuntaan sovelletaan lautakuntia koskevia säännöksiä, jollei toisin ole säädetty. Kuntalain mukaisesti tällaisia poikkeuksia ovat mm. jäsenten vaalikelpoisuus ja puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa koskeva vaatimus sekä tilintarkastusasioiden valmistelu kunnanhallituksen sijasta suoraan valtuustolle. Muutoin tarkastuslautakunta on verrattavissa muihin lautakuntiin.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

 1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
 2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
 3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
 4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
 5. valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
 6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

 

Edellä mainitut tarkastuslautakunnan tehtävät voidaan jakaa kolmeen tehtäväkokonaisuuteen:

 • hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen
 •  arviointi ja
 • muut tehtävät

 

Hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen

Hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat valtuustonätettävät asiat valmistelee kunnanhallituksen sijasta tarkastuslautakunta (KuntaL 93 § ja 121 §). Tämä on poikkeus kunnanhallituksen valmisteluvelvollisuudesta. Tarkastuslautakunnan edellä mainittuihin valmistelutehtäviin kuuluu: 

 • tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu
 • tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä koskevan päätösehdotuksen valmistelu
 • tilintarkastuskertomuksessa esitetyistä muistutuksista asianomaisen selityksen ja kunnanhallituksen lausunnon hankkiminen
  • mikäli tilintarkastuskertomukseen sisältyy muistutus, lautakunnan on pyydettävä muistutuksesta asianomaisen selitys ja kunnanhallituksen lausunto (125 §).
  • saatuaan muistutuksen kohteen selityksen ja kunnanhallituksen lausunnon, lautakunta valmistelee valtuustolle päätösehdotuksen. Jokaisen muistutuksen osalta on noudatettava samaa menettelyä.
 •  kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittaminen
 • ohjeiden antaminen tilintarkastajalle .
 • tilintarkastuksen toteutumisen seuranta tilintarkastajan antamien raporttien ja muun selvityksen avulla
 • niiden toimenpiteiden seuranta, jotka aiheutuvat tilintarkastajan havaitsemista epäkohdista ja valtuuston tarkastusta koskevista päätöksistä
 • esitysten tekeminen lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien suorittamisen yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla
 • hallintosäännön määräysten ja talousarvion valmistelu

 

Tavoitteiden toteutumisen arviointi ja raportointi

 

 • arvioinnin suunnittelu ja arviointimenetelmät
 • arvioinnin sisältö
  • tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on valtuuston talousarviossa kunnalle ja kuntakonsernille asettamien tavoitteiden arviointi. Valtuuston asettamien sitovien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta annetaan selvitys toimintakertomuksessa. Tarkastuslautakunnan arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti niihin tavoitteisiin, jotka eivät ole toteutuneet. Mikäli toimielimet eivät ole selvittäneet perusteluja valtuuston asettamien tavoitteiden ja toteutuneen toiminnan merkittäviin eroihin, on se lautakunnan tehtävä. Lautakunta voi pyytää asianomaisen toimielimen selvittämään nämä erot sekä erojen syyt ja mahdolliset seuraukset. 
  • talousarviossa asetettujen tavoitteiden lisäksi tarkastuslautakunta voi harkitsemassaan laajuudessa arvioida esimerkiksi kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä sitä toteuttavatko talousarviossa asetetut tavoitteet kuntastrategiaa. 
  • tavoitteiden toteutumisen arvioinnin lisäksi tarkastuslautakunta voi arvioida myös kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunnan ei tule kuitenkaan puuttua operatiiviseen toimintaan ja päivän politiikkaan. 
 • talouden tasapainotuksen toteutumisen ja taloussuunnitelman riittävyyden arviointi
  • jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on lisäksi arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä. Tarkastuslautakunnan on siten puututtava arviointikertomuksessaan kunnan talouden tasapainotukseen, jos kunnan talous tai taloutta koskevat suunnitelmat ovat alijäämäisiä.
 • arviointitulosten raportointi
  • arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Arviointikertomus on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, kuinka kunnan tilivelvolliset ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa.

 

Muut tehtävät

 • sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta ja ilmoittaminen valtuustolle
  • tarkastuslautakunnalle on uudessa kuntalaissa säädetty täysin uusi tehtävä eli kuntalain 84 §:ssä mainittujen sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonta sekä ilmoitusten käsittely ja vienti valtuustolle tiedoksi
  • lähtökohtaisesti jokainen ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä ja sen oikeellisuudesta mutta tarkastuslautakunnalla olisi valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuudet ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestä ja vaalikelpoisuusesteistä asioista päätettäessä. 

 

Vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelu

 

Tarkastuslautakunta on kokouksissaan 13.3. ; 27.3. ; 3.4. ; 10.4.; 17.4. ; 24.4.  ja 6.5. valmistellut vuioden 2018 arviointikertomusta. Valmisteluun on oleelisena osana kuulunut Mestariasuntoihin ja Mestaritoimintaan tutustuminen sekä palvelualuejohtajien ja kaupungin johdon kuuleminen.

 

Arvioinnista on annettu arviointikertomus.

 

 

Ehdotus

 

Tarkastuslautakunta päättää

 • todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
 • hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2018 arviointikertomuksen
 • esittää kaupunginvaltuustolle, että lautakunnilta ja toimialoilta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle

 

 

Päätös

 

Tarkastuslautakunta päätti

 • todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
 • hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2018 arviointikertomuksen
 • esittää kaupunginvaltuustolle, että lautakunnilta ja toimialoilta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle

 

 

 

 

 

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Ehdotus

 

Kaupunginvaltuusto päättää pyytää lautakunnilta ja palvelualueilta vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Valmistelija

 • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Lautakunnat ovat käsitelleet arviokertomukseen annettavat vastineet kokouksissaan syksyn 2019 aikana seuraavasti:

 • Kaupunkikehityslautakunta 26.9.2019 § 64           
 • Hyvinvointilautakunta 5.9.2019 § 50
 • Opetus- ja kasvatuslautakunta 3.9.2019 § 44       

Liitteenä on lautakuntien käsittelyistä koottu vastine vuoden 2018 arviointikertomukseen.

 

KR

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää liitteen "Vastineet vuoden 2018 arviointikertomukseen" tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan vastineen vuoden 2018 arviointikertomukseen.

 

Käsittely

Kaupunginjohtaja muutti otsikkoa "Vastineet arviointikertomukseen 2018".

Pekka Heikkilä katsoi olevansa esteellinen, koska on valmistellut asiaa tarkastuslautakunnan jäsenenä, ja poistui kokoustilasta ennen asian käsittelyä.

Päätös

Hyväksyttiin

Esteellisyys

 • Pekka Heikkilä

Tiedoksi

KV, Tarkastuslautakunta