Kaupunginhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 Päätös toimitilojen vuokraamisesta

JARDno-2019-3035

Valmistelija

  • Martina Jerima, hankekehityspäällikkö, martina.jerima@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.1.2019 § 14, että KOY Järvenpään Liiketalon, tontin 186-001-0131-0008 kehittämistä jatketaan YIT Suomi Oy:n kanssa ja hyväksyi tätä koskevan aiesopimuksen liitteineen. Päätöksen jälkeen tontin yhteissuunnittelua on jatkettu kaupungin ja YIT:n kesken. Suunnittelun konseptia on esitelty kaupunginhallituksen iltakoulussa 17.6.2019 ja kaikille avoimessa asukastilaisuudessa 25.6.2019.  

Nyt suunnitteilla olevassa Perhelä-hankkeen konseptissa on esitetty toimistolamelli. Kaupunki ja YIT Suomi Oy ovat käyneet neuvotteluita siitä, että kaupunki vuokraisi toimitilaa omaa toimintaansa varten toimistolamellista. Kaupunki on aikaisemmin selvittänyt tilatarpeitaan (KH 26.6.2017 §28; 4.3.2019 §41) ja selvityksissä on käynyt ilmi, että kaupunki tarvitsee uudet toimitilat. Kaupungin nykyisten tilojen kustannukset ja mitoitus sekä uusien tilojen tuomat mahdollisuudet liitteenä.

Kaupunki on selvittänyt ostamisen ja vuokrausvaihtoehtojen taloudellisuutta ja toteutettavuutta eri asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijalausunnot liitteenä (Salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom kohta 20). Asiantuntijalausuntojen mukaan vuokravaihtoehto on syntyvän kokonaisuushyödyn myötä järkevämpi vaihtoehto.

Kaupunki vuokraisi tilat liitteenä olevien luonnoksien pääperiaatteiden mukaisesti viideksitoista (15) vuodeksi. Esitetyn vuokrasitoumuksen kustannusvaikutus ei ylitä nykyistä kustannustasoa. Tarjottu hinta toimitilojen pääomavuokralle on 19,50 €/m2/kk ja ylläpitovuokra on sovittu vastaavaksi toteutuneita kustannuksia. Vuokratason markkinaehtoisuus ja valtiontukisäädösten noudattaminen on varmistettu kahden ulkopuolisen kiinteistöarvioitsijan lausunnolla.  Ulkopuoliset arvioijat ovat arvioineet käyvän vuokratason Järvenpäässä ja todenneet Perhelästä tarjottujen vuokratilojen vastaavan tätä tasoa. Ulkopuolisten arvioijien lausunnot liitteenä (Salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom kohta 20). Vuokrasopimusluonnoksia on kaksi, yksi luonnos on rakentamisen ajalle ja toinen luonnos on varsinainen vuokrasopimus. Toimitilojen tarkempi mitoitus ja tilasuunnitelma valmistuu hankkeen jatkosuunnitteluvaiheessa.

Vuokraamisen ehtona on, että YIT allekirjoittaa Järvenpään kaupungin ja YIT:n välisen toteuttamissopimuksen ja sen liitteenä olevan yhtiökaupan esisopimuksen kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun jäljempänä mainittu valtuuston päätös on saanut lainvoiman. Mikäli YIT ei tähän mennessä ole allekirjoittanut toteuttamissopimusta ja liitteenä olevaa yhtiökaupan esisopimusta, Järvenpään kaupungin sitoutuminen vuokrasopimukseen raukeaa. Toteuttamissopimus liitteineen tuodaan hallituksen päätöksentekoon vuoden 2019 loppupuolella, josta asia etenee valtuustoon päätettäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää vuokrata tilat Perhelän korttelista 15 vuodeksi liitteenä olevien vuokrasopimuksien luonnosten pääperiaatteiden mukaisesti ja valtuuttaa kaupunginjohtajan sopimaan YIT Suomi Oy:n kanssa vuokrasopimuksen tarkemmista ehdoista ja allekirjoittamaan vuokrasopimus, mikäli YIT Suomi Oy allekirjoittaa Järvenpään kaupungin ja YIT Suomi Oy:n välisen toteuttamissopimuksen ja sen liitteenä olevan yhtiökaupan esisopimuksen. Mikäli YIT Suomi Oy ei kolmenkymmenen päivän kuluessa valtuuston päätöksen lainvoimaisuudesta ole allekirjoittanut toteuttamissopimusta ja sen liitteenä olevaa yhtiökaupan esisopimusta, Järvenpään kaupungin sitoutuminen vuokrasopimukseen raukeaa.

 

Käsittely

Tomi Passi ilmoitti esteellisyydestään ja poistui asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste Keski-Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenyys (yhteisöjäävi, hallintolaki 28 § 1 momentti kohta 5).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkikehitysjohtaja, kaupungingeodeetti, elinvoimajohtaja, kaupunkitekniikan johtaja, YIT Suomi Oy