Kaupunginhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 248 Järvenpään HSL-selvitys, HSL-perussopimuksen hyväksyminen

JARDno-2019-1845

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpäässä tutkitaan mahdollisuutta liittyä HSL-alueeseen naapurikuntien Keravan, Tuusulan ja Sipoon tavoin. Päätöksen mahdollisesta liittymisestä tekee aikanaan kaupunginvaltuusto.

Päätöksenteon pohjaksi on kevään 2019 aikana tehty selvitystä, jossa puntaroidaan mahdollisen liittymisen vaikutuksia mm. eri käyttäjäryhmien ja kustannusvaikutusten kannalta. HSL ja Järvenpään kaupunki tilasivat selvityksen liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijayritykseltä, Strafica Oy:ltä. Selvityksen mukaan mahdollisen HSL-jäsenyys yksinkertaistaisi joukkoliikenteen lippujärjestelmää Järvenpäässä. Myös junaliikenteen kehittämisen eri malleja on tarkasteltu selvityksen aikana.

Mahdollisesta jäsenyydestä on tarkoitus päättää ensi syksynä. Tässä vaiheessa tulisi prosessin jatkon kannalta päättää, tarvitaanko itse selvitykseen laajennuksia tai muita mahdollisia selvityksiä, vai voidaanko päätös tehdä liitteenä olevan selvityksen ja eri tahoilta pyydettävien kannanottojen perusteella. HSL:n edustaja on kutsuttu hallituksen kuultavaksi kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää mahdollisista lisäselvitystarpeista HSL-jäsenyyteen liittyen.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päättää, ettei itse selvitykseen tarvita auditointia, mutta selvitystä tulee täydentää siten, että se vastaa valtuustoryhmien esittämiin kysymyksiin täsmällisemmin. Lisäksi verovaikutuksista tulee vielä tehdä erillinen kevyt selvitys.

Valmistelija

 • Timi Veikkolainen, liikenneinsinööri, timi.veikkolainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä (HSL) ovat selvittäneet kevään ja kesän 2019 aikana Järvenpään HSL –liittymisen vaikutuksia tilaamalla yhdessä selvitystyön liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijayritykseltä Strafica Oy:ltä (Nyk. Ramboll Finland Oy) Vastaavia liittymisselvityksiä asiaa koskien on tehty laajempana kehyskuntia koskevana selvityksenä vuonna 2010 (Selvitys kehyskuntien liittymisestä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymään HSL:een HSL:17, 28.10.2010) sekä vuonna 2015 (suppeammin kehyskuntien HSL-kuntaosuusarvioinnin muodossa).

Kaupunginhallituksen päätöksen 17.6.2019 §182 mukaan Järvenpään 2019 HSL liittymisselvitykselle ei ole tehty erillisauditointia. Selvitystä on kuitenkin täydennetty kaupungin teettämien erillisselvitysten, sekä kuntalaiskyselyiden (Munjäke / Webropol) ja Järvenpää-talolla järjestetyn kuntalaisillan 25.9.2019 muodossa. Lisäksi Keravan kaupungin edustaja on kertonut heidän kokemuksistaan HSL:ää koskien kaupunginhallituksen iltakoulussa 14.8.2019.

Järvenpään liittyminen HSL-kuntayhtymään tarkoittaisi linja-autoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen muuttumista Uudenmaan ELY-keskuksesta HSL:ään. Lisäksi muutoksia tulisi matkalippujärjestelmiin, taksajärjestelmiin, joukkoliikenteen suunnitteluun ja hankintaan, sekä joukkoliikenteen teknisiin järjestelmiin, ja matkustajainformaatioon. Paikallis- ja palveluliikenteen kilpailuttamisessa on otettu huomioon mahdollinen HSL liittyminen siten, että kaupungin kilpailuttamat joukkoliikennesopimukset voivat siirtyä HSL:n hallinnoimiksi sellaisenaan.

Tällä hetkellä Järvenpään kaupungin alueella joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen on Uudenmaan ELY-keskus (Laki liikenteen palveluista §181), ja pääasiallinen kaupungin sisäisen joukkoliikenteen hankkija on Järvenpään kaupunki. Järvenpään kaupunki suunnittelee/suunnitteluttaa ja hankkii oman sisäisen joukkoliikenteensä, ja tukeutuu junaliikenteen osalta VR:n tarjoamaan palveluun. Raideliikenteen toimivaltainen viranomainen on liikenne- ja viestintäministeriö. VR:n suunnitelmia Järvenpään junaliikennetarjonnan kehittymisestä on kuultu kaupungin hallituksen iltakoulussa 9.9.2019.

Järvenpään kaupungin ja HSL: välillä on voimassa lippuyhteistyösopimus, jonka myötä Järvenpään asukkaat saavat ostaa HSL:n matkalippujärjestelmän aikuisten kausilipputuotteita HSL kuntien asukkaiden asiakashintaan. Sopimuksen perusteella Järvenpää korvaa kuntalaistensa ostamien HSL-asiakashinnan ja kausilipun lippujen hintaerotuksen subventiona.

Kaupungin paikallis- ja palveluliikenne on kilpailutettu kesällä 2019 ajanjaksolle 2.1.2020 - 11.8.2024, sopimusta kilpailutuksen mukaisesta ostoliikenteestä ei ole vielä tehty.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä on kuntayhtymän 1.1.2012 voimaan tulleen kuntayhtymän perussopimuksen mukaan pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta annetun lain (829/2009) 3 §:ssä tarkoitettu kuntayhtymä. Kuntayhtymä on kaksikielinen. Kuntayhtymän perustajakuntia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi. HSL:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Sipoo, Tuusula, Kirkkonummi ja Siuntio. Kuntayhtymän toimialue käsittää sen jäsenkuntien alueen.
 
HSL:
• vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta (HLJ-suunnitelma),
• suunnittelee ja järjestää toimialueensa joukkoliikenteen ja edistää sen toimintaedellytyksiä,
• hankkii bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikenteen palvelut,
• hyväksyy joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän sekä lippujen hinnat,
• vastaa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta ja
• järjestää lippujen myynnin ja vastaa matkalippujen tarkastuksesta.

Kuntayhtymään voivat perussopimuksen mukaan kuulua perustajakuntien lisäksi muut Helsingin seudun kunnat: Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää ja Vihti. Kuntayhtymän toimintaa voidaan laajentaa myös Helsingin seudun ulkopuolisiin kuntiin siten, että kuntayhtymä tekee ao. kunnan kanssa yhteistyösopimuksen kunnan joukkoliikenteen järjestämisestä. Helsingin seutuun kuuluvalla kunnalla on oikeus liittyä kuntayhtymän jäseneksi edellyttäen, että HSL:n säilyy liittymisen jälkeen toiminnallisesti tarkoituksenmukaisena ja että jäseneksi liittyvä kunta hyväksyy kuntayhtymän perussopimuksen. Kunnan, joka haluaa liittyä HSL:n jäseneksi, on tehtävä siitä esitys kuntayhtymän hallitukselle. Jäsenkuntien valtuustot päättävät uuden jäsenkunnan ottamisesta kuntalain 79 §:n mukaisesti ja liittymisen ajankohdasta. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan kirjattu strateginen tavoite alueen yhtenäisestä joukkoliikennealueesta tukee HSL:n laajenemista perussopimuksensa mukaisesti.

HSL- liittymisselvityksen mukaan varhaisin ajankohta jolloin Järvenpään kaupunki voisi liittyä HSL kuntayhtymään on 1.1.2021, ja HSL:n suunnittelema bussiliikenne voisi alkaa noin vuoden 2022 puolivälissä.

Selvitykset HSL-jäsenyyden taloudellisista vaikutuksista Järvenpään kaupungille

Laaditussa liittymisselvityksessä on käyty läpi mahdollisen HSL-jäsenyyden kustannuksia Järvenpään kaupungille. Liittymisestä aiheutuva kertaluonteinen peruspääomamaksu olisi Järvenpään osalta noin 295.000 euroa. HSL rahoittaa toimintansa pääosin lipputuloilla ja jäsenkuntien maksamilla kuntaosuuksilla. Kuntaosuus määrittyy lipputulojen, joukkoliikenteen operointikustannusten sekä yleis- ja infrakustannusten perusteella.

Järvenpään HSL-kuntaosuudeksi 2021 on arvioitu 2,1 - 2,2 miljoonaa euroa vuodessa esitetystä junaliikenteen palvelutasosta riippuen. Kun 2,1 miljoonan euron kuntaosuudesta vähennetään Järvenpään nykyisen joukkoliikenteen kulut, olisi HSL-jäsenyyden kustannus kaupungille 1,4 - 1,6 miljoonaa euroa vuodessa. Suorien kustannusten ohella liittymisellä on arvion mukaan positiivisia vaikutuksia kaupungin verokertymään n. 0,3 miljoonaa euroa.

Liittymisellä olisi myös välillisiä positiivisia talousvaikutuksia esim. työvoiman saatavuuden sekä kaupungin houkuttelevuuden kautta. Kaupungin yhdyskuntarakenne ja asuntotarjonta rakentuvat pitkälti toimivan julkisen liikenteen varaan, mistä johtuen olisi kytkentä Helsingin markkina-alueeseen myös joukkoliikenteen osalta olisi ensisijaisen tärkeää. Liittyminen lisäksi osaltaan viestisi kunnan tahtotilasta joukkoliikenteen kehittämistä koskien.

Arvio HSL-jäsenyyden vaikutuksista joukkoliikenteen käyttäjille

Liittymisselvityksen perusteella HSL kuntayhtymään liittyminen vaikuttaisi kaupungin joukkoliikenteen palvelutasoon positiivisesti erityisesti ilta-ja viikonloppuliikenteessä. Lisäksi positiivisiin vaikutuksiin kuuluu lipputuotteiden ja niiden hankkimiskanavien selkeytyminen. Lipputuotteiden hinnat bussiliikenteen käyttäjille nousisivat hieman (Järvenpään nykyinen kertalippu vs. D-vyöhykelippu), mutta vuorostaan niiden kattaman joukkoliikennepalveluiden määrä kasvaisi merkittävästi. Pääkaupunkiseudulle pendelöivien lippujen hinnat laskisivat merkittävästi, mikäli työ- tai asiointimatkaan pääkaupunkiseudulla liittyisi junan ohella muun joukkoliikennevälineen käyttöä. Nykyjärjestelmässä bussiliikenteen ja junaliikenteen lipputuotteet ovat erilliset, HSL:n myötä yhteisellä lipputuotteella voisi matkustaa kaikilla HSL joukkoliikennemuodoilla lipun vyöhykkeen ja voimassaoloajan puitteissa.

Merkittävin käyttäjäkustannusten nousu koskee junaliikenteen eläkeläislippujen hintamuutosta siirryttäessä VR:n hinnoittelusta HSL- hinnoitteluun, jonka eläkeläisalennukset ovat suppeammat. HSL tarjoaa käyttäjille kaupungin nykyliikenteeseen verrattuna huomattavasti tasokkaammat reittiopaspalvelut, sekä selkeämmän ja yhdenmukaisen joukkoliikennejärjestelmän.

Mikäli kaupunki ei liity HSL:ään, järjestää se aiempaan tapaan joukkoliikenteen omana suunnitteluna ja hankintana. Tällöin joukkoliikenteen hankintakustannus pysyisi alhaisempana, mutta lipputuotteiden epäselvyys sekä reittiopaspalveluiden laatu asettaisi rajoitteita joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvulle. Taloudellisesta näkökulmasta kunnan järjestämän joukkoliikenteen alhainen taso johtuu kunnan saamasta valtionavusta, sekä siitä, että junaliikenteen järjestämisestä ei nykytilanteessa koidu kaupungille kustannuksia.

Viestintä ja vuorovaikutus HSL-päätökseen liittyen

Mahdollista HSL-jäsenyyttä valmistellessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että asian valmistelusta on viestitty kaupunkilaisille ja sidosryhmille aktiivisesti ja he ovat päässeet kertomaan näkökantojaan asiaan.

Keväällä 2019 tehtiin osana HSL-selvitystä nuorten järvenpääläisten liikkumiskysely MunJäke-sovelluksella. HSL-selvityksen raportti julkaistiin kaupungin nettisivuilla toukokuun lopussa.
Syyskuussa 2019 tehtiin yleinen HSL-kysely niin ikään MunJäke-sovelluksella. Kysymykseen "Pitäisikö Järvenpään liittyä HSL:n jäseneksi vuoden 2021 alusta?" vastasi kyselyssä 455 henkilöä, joista 64,4 % vastasi Kyllä, 31,21 % Ei ja 4,4 % ei halunnut ottaa kantaa tähän kysymykseen.

Syyskuussa pyydettiin myös lausunnot mahdollisesta HSL-jäsenyydestä vaikuttamistoimielimiltä, suurimmilta työnantajilta, oppilaitoksilta sekä yhdistyksiltä. Lausuntopyyntö lähetettiin noin 200 taholle ja organisaatioiden vastauksia kyselyyn tuli yhteensä n. 60. Koska lausuntopyyntö avattiin kyselynä myös Järvenpään nettisivuilla, tuli sinne myös yksittäisten kaupunkilaisten vastauksia (n. 80 kpl). Kysymykseen "Pitäisikö Järvenpään liittyä HSL:n jäseneksi vuoden 2021 alusta?" vastasi 58 % Kyllä, 35 % Ei ja 7 % ei halunnut ottaa tähän kantaa. Lisäksi julkaistiin lisää tausta-aineistoa mahdollisen HSL-jäsenyyden vaikutuksista sekä VR:n suunnitelma junaliikenteen kehittämiseksi.

25.9. järjestettiin avoin HSL-ilta kaupunkilaisille Järvenpää-talolla. Tilaisuudessa esiintyivät HSL:n ja kaupungin edustajat ja osallistujat saivat kysyä heiltä mahdollisesta HSL-jäsenyydestä. Tilaisuutta oli mahdollista seurata myös verkkolähetyksenä ja sen voi katsoa myös tallenteena. HSL-iltaan osallistui n. 130 henkilöä.

Päätöksen peruste

Mahdollinen liittyminen HSL:n jäseneksi merkitsee päätöstä kuntayhtymän perussopimuksen liittymisestä, minkä vuoksi mahdollinen liittymispäätös on kaupunginvaltuuston toimivallassa.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto: 

 1. päättää, että Järvenpään kaupunki liittyy HSL:n jäseneksi ja hyväksyy osaltaan HSL:n perussopimuksen, mikäli jäsenyys tuo merkittävän parannuksen Järvenpään ja Helsingin välillä liikennöiviin junavuoroihin
 2. valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään Järvenpään kaupungin peruspääomaosuuden HSL:ssä, mikäli jäsenyys kohdan 1 mukaisesti astuu voimaan
 3. valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään tarvittavat teknisluonteiset tarkistukset ja muutokset perussopimukseen sekä päättämään kohdassa 1 tarkoittettujen ehtojen täyttymisestä.

 

Käsittely

HSL:n osastonjohtaja ja junaliikenteen sopimuspäällikkö selostivat asiaa. 

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti ehdotuksen kohdan 3 kuulumaan seuraavasti: "valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään tarvittavat teknisluonteiset tarkistukset ja muutokset perussopimukseen sekä päättämään kohdassa 1 tarkoitettujen ehtojen täyttymisestä siten, että jäsenyys astuu voimaan 1.1.2022."

Taavitsainen teki Mäkisen kannattamana muutosehdotuksen, joka kuuluui seuraavasti: "kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Järvenpään kaupunki ei liity HSL:n jäseneksi".

 

Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys

 

Hyväksyttiin äänestysjärjestys:

Jaa = esittelijän muutettu päätösehdotus

Ei = Mikko Taavitsaisen muutosesitys

Päätös

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 8 Jaa- ääntä, 3 Ei- ääntä, 0 tyhjää hyväksyä asian esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

Äänestystulokset

 • Jaa 8 kpl 73%

  Helinä Perttu, Katja Repo, Tomi Passi, Hanna Graeffe, Mikko Vesterinen, Pekka Heikkilä, Jarno Hautamäki, Mimmi Launiala

 • Ei 3 kpl 27%

  Mikko Taavitsainen, Emmi Mäkinen, Willem van Schevikhoven

Tiedoksi

KV, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä