Kaupunginhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 253 Asemakaavan muutos, korttelit 145, 146 ja 166 (Vanhankyläntie 16-20, Harjuvaarankuja 2)

JARDno-2017-26

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Tiivistelmä

Entisen rakettitehtaan alueelle kortteliin 146 suunnitellaan kaupunkimaista, tiivistä pientaloasumista suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun pohjalta. Entinen Taidetalo (rakettitehtaan johtajan asuintalo) säilytetään monipuolisessa asuin- tai palvelukäytössä. Vanhankyläntien varteen suunnitellaan pienkerrostaloja, ja tontin eteläosaan rivi- ja paritaloja, yhteensä 50 asuntoa. Alueelle osoitetaan asemakaavassa uutta asuinkerrosalaa yhteensä 3600 k-m2. Korttelin 146 rakentamistehokkuudeksi muodostuu e = 0,38. Myös korttelin 145 asemakaavamääräystä ja suurinta sallittua kerroslukua tarkistetaan.

 

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavamuutos on tullut vireille 18.1.2017 kaupungin aloitteesta. Taidetalon alueen kaavamuutos perustuu kaupunginvaltuuston talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä 11.11.2013 § 82 tekemään päätökseen myytävistä kiinteistöistä. Työ sisältyy vuosien 2017 - 19 kaavoitussuunnitelmiin. Suunnittelualuetta on laajennettu asemakaavan vireilletulon jälkeen kiinteistönomistajan aloitteesta kortteliin 145, jotta voidaan tutkia tontin 145-3 uudisrakentamismahdollisuudet.

Kaavamuutoksesta on saatu 21.12.2016 Keski- Uudenmaan maakuntamuseolta ennakkolausunto, jonka mukaan alueen täydennysrakentamisen selvittämistä voidaan pitää mahdollisena. Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 18.1.2017 ja lähettämällä kirje naapurikiinteistöjen omistajille. Ennen asemakaavaluonnoksen nähtävillepanoa asiasta on neuvoteltu ELY- keskuksen kanssa. Asemakaavaratkaisun mukaisen rakentamisen mahdollisista vaikutuksista Natura 2000– alueelle on tehty arviointi (Faunatica 2018), jonka mukaan kaavamuutos ei aiheuta merkittävää haitallista vaikutusta niiden lajien esiintymiselle, joiden perusteella Tuusulanjärven lintuvesi on otettu mukaan Natura- verkostoon.

Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä 14.3. – 13.4.2018 Seutulantalon palvelupisteessä ja Järvenpään kaupungin internet- sivuilla. Nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella sekä naapurikiinteistöjen omistajille kirjeellä. Kaavaluonnoksesta on saatu yhdeksän lausuntoa ja kaksi mielipidettä. Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoituksen vastineet ovat asemakaavaselostuksen liitteenä. Alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet on liitetty oheismateriaaliksi.

Suunnittelualueelta tehdään liikennemelu- ja maaperäselvitykset, joiden tulokset liitetään asemakaava- aineistoon ennen asemakaavan hyväksymiskäsittelyä.

Korttelista 146 on järjestetty vuonna 2018 suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu, jolla on etsitty suunnittelu- ja toteutuskumppania rakentamaan kaupunkimaista pientaloasumista Taidetalon ympärille. Rakennusten tuli olla arkkitehtuuriltaan korkeatasoista, uudentyyppistä urbaania pientaloasumista. Kaupunginhallitus on päättänyt 11.2.2019 § 28 kilpailun voittaneesta ehdotuksesta, joka on toiminut kaavaehdotuksen suunnittelun pohjana. Kaupunki on tehnyt kilpailun voittaneen Talokolmikko Oy:n (nyk. Cubesta Oy) kanssa suunnitteluvaraus- ja toteutussopimuksen, johon on kirjattu tonttikaupan ehdot. Sopimuksella korostetaan määrätietoista yhteistyötä, jolla alueen suunnittelu ja rakentaminen varmistetaan tavoitteiden mukaisesti.

 

Asemakaavan kuvaus

Entisen rakettitehtaan alueelle suunnitellaan kaupunkimaista, tiivistä pientaloasumista. Suunnittelualue käsittää asuinkerrostalojen ja rivitalojen, asuinpientalojen sekä asumista palvelevan yhteiskäyttöisen korttelialueen sekä asuin- ja palvelurakennusten tontin entisen rakettitehtaan alueella korttelissa 146, pysäköintialueen Harjuvaarantien varressa, nykyisen pientalokorttelin korttelissa 145 Vanhankyläntien varressa sekä Dahlinpuiston ja Katkolanmäenpuiston niiden ympärillä. Uudet asuintontit liittyvät Vanhankyläntiehen Harjuvaarankujan kautta. Korttelissa 146 asuintonttien autopaikat ja yhteiset leikki- ja oleskelupihat sijoitetaan asumista palvelevalle yhteiskäyttöiselle korttelialueelle. Harjuvaarankujan katualuetta jatketaan asuinkorttelin eteläreunalle ja kadun päähän varataan kääntöpaikka. Joukonpolku osoitetaan ulkoilureittimerkinnällä ja korttelin 146 kaakkoispuolelle osoitetaan uusi, osin pitkospuina toteutettava ulkoilureittiyhteys Vanhankyläntielle.

Suunnittelualueen pinta- ala on noin 4,4 ha, josta on asuinrakentamisen korttelialueita noin 1,5 ha. Puistoaluetta on noin 2,6 ha ja katu- ja pysäköintialuetta 0,16 ha. Alueelle osoitetaan asuinpientalorakentamista (AP-22) 1200 k-m2 ja asuinkerrostalo- ja rivitalorakentamista (ARK-14) 2400 k-m2. Taidetalon tontti osoitetaan asuin- ja palvelurakennusten korttelialueeksi (APY-3), jolla on rakennusoikeutta 300 k-m2 ja talousrakennusoikeutta 50 k-m2. Kortteli 145 muutetaan asuinpientalojen korttelialueeksi (AP-23), jonka rakennusoikeus on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Uutta asuinkerrosalaa on kaikkiaan 3600 k-m2. Korttelin 146 rakentamistehokkuus vastaa tehokkuutta e = 0,38. Korttelin 145 rakentamistehokkuus ei muutu. Kortteliin 146 voi tulla arviolta 50 asuntoa ja 100 asukasta.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  • asettaa 1. kaupunginosan eli Keskus kortteleita 145, 146 ja 166 sekä katu- ja puistoalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta ja selostus, päivätty 12.3.2019) sekä korttelia 146 ja korttelin 145 tonttia 3 koskevat rakentamistapaohjeet (päivätty 12.3.2019) julkisesti nähtäväksi MRL 65§, MRA 27§ mukaisesti 
  • pyytää lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta, Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta, Caruna Oy:ltä sekä Fortum Power and Heat Oy:ltä.

 

Käsittely:

 

Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana ei kokouksessa ollut esteellisenä läsnä lautakunnan jäsen Antti Heikkilä ( HL 28 § kohta 1: asianosaisjääviys)

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti julkisesti nähtävillä 3.4. – 3.5.2019 Seutulantalon palvelupisteessä ja Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla, Viikkouutisissa ja kaupungin internet-sivuilla sekä kirjeellä asianosaisille ja naapurikiinteistöjen omistajille.

Asemakaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta, Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta, Caruna Oy:ltä ja Fortum Power and Heat Oy:ltä.

Asemakaavaehdotuksesta on saatu neljä lausuntoa ja kaksi muistutusta. Lyhennelmät muistutuksesta ja lausunnoista sekä kaavoituksen vastineet ovat asian liitteenä ja asemakaavaselostuksen liitteenä. Alkuperäiset lausunnot ja muistutukset ovat kokouskäsittelyn oheisaineistona.

Maaperän mahdollisesta pilaantuneisuudesta, Vanhankyläntien liikennemelusta ja asemakaavahankkeen vaikutuksista Natura-alueen linnustoon on saatu asiantuntijaselvitykset, joiden tulokset esitetään kaavaselostuksessa. Asemakaavakarttaan on osoitettu selvitysten edellyttämät kaavamerkinnät ja -määräykset. Uudenmaan ELY-keskus on 11.6.2019 antamassaan lausunnossa kehottanut päivittämään Natura-arviointia kattavaksi suojeltujen lajien osalta. Päivitetystä Natura-arvioinnista on saatu ELY-keskukselta luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen lausunto, jonka mukaan kaavamuutos ei yksistään tai muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa tarkasteltuna heikennä merkittävästi Tuusulanjärven lintuvesi Natura 2000 -alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Asiantuntijaselvitykset ja Natura-arviontia koskevat lausunnot ovat oheisaineistona.

Kaavakarttaan on tehty nähtävilläolon jälkeen joidenkin teknisten tarkistuksen lisäksi seuraavat tarkistukset:

  • puistoalueelle Harjuvaarankujan länsipuolelle on osoitettu ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa puistomuuntamon
  • korttelin 145 melusuojausmääräyksiä on tarkennettu
  • ne osat virkistysalueista, joilla keskiäänitasot päiväaikaan ovat yli 55 dB, on osoitettu meluselvityksen suosituksen mukaan suojaviheralueiksi (EV)

 

Vastaavat tarkistukset ja täydennykset on tehty kaavaselostukseen. Tarkistukset eivät edellytä kaavan uudelleen nähtäville asettamista. Rakentamistapaohjeisiin ei ole tehty muutoksia.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 1. kaupunginosan eli Keskus kortteleita 145, 146 ja 166 sekä katu- ja puistoalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta ja selostus, päivätty 12.3.2019, tarkistettu 26.9.2019) sekä korttelia 146 ja korttelin 145 tonttia 3 koskevat rakentamistapaohjeet (päivätty 12.3.2019).

 

Käsittely:

Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana ei kokouksessa ollut esteellisenä läsnä lautakunnan jäsen Antti Heikkilä (HL 28 § 1 kohta: asianosaisjääviys)

 

Asiantuntijana asiassa oli kuultavana vs. kaavoitusjohtaja Juhan Hiironen

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Esteellisyys

Antti Heikkilä

Valmistelija

  • Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Asemakaavan muutosehdotus on ollut MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti julkisesti nähtävillä 3.4. – 3.5.2019 Seutulantalon palvelupisteessä ja Järvenpään kaupungin internet-​sivuilla. Nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla,​ Viikkouutisissa ja kaupungin internet-​sivuilla sekä kirjeellä asianosaisille ja naapurikiinteistöjen omistajille.

Asemakaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot Uudenmaan ELY-​keskukselta,​ Keski-​Uudenmaan maakuntamuseolta,​ Keski-​Uudenmaan ympäristökeskukselta,​ Caruna Oy:ltä ja Fortum Power and Heat Oy:ltä.

Asemakaavaehdotuksesta on saatu neljä lausuntoa ja kaksi muistutusta. Lyhennelmät muistutuksesta ja lausunnoista sekä kaavoituksen vastineet ovat asian liitteenä ja asemakaavaselostuksen liitteenä. Alkuperäiset lausunnot ja muistutukset ovat kokouskäsittelyn oheisaineistona.

Maaperän mahdollisesta pilaantuneisuudesta,​ Vanhankyläntien liikennemelusta ja asemakaavahankkeen vaikutuksista Natura-​alueen linnustoon on saatu asiantuntijaselvitykset,​ joiden tulokset esitetään kaavaselostuksessa. Asemakaavakarttaan on osoitettu selvitysten edellyttämät kaavamerkinnät ja -​määräykset. Uudenmaan ELY-​keskus on 11.6.2019 antamassaan lausunnossa kehottanut päivittämään Natura-​arviointia kattavaksi suojeltujen lajien osalta. Päivitetystä Natura-​arvioinnista on saatu ELY-​keskukselta luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen lausunto,​ jonka mukaan kaavamuutos ei yksistään tai muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa tarkasteltuna heikennä merkittävästi Tuusulanjärven lintuvesi Natura 2000 -​alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Asiantuntijaselvitykset ja Natura-​arviontia koskevat lausunnot ovat oheisaineistona.

Kaavakarttaan on tehty nähtävilläolon jälkeen joidenkin teknisten tarkistuksen lisäksi seuraavat tarkistukset:

  • puistoalueelle Harjuvaarankujan länsipuolelle on osoitettu ohjeellinen rakennusala,​ jolle saa sijoittaa puistomuuntamon
  • korttelin 145 melusuojausmääräyksiä on tarkennettu
  • ne osat virkistysalueista,​ joilla keskiäänitasot päiväaikaan ovat yli 55 dB,​ on osoitettu meluselvityksen suosituksen mukaan suojaviheralueiksi (EV)

 

Vastaavat tarkistukset ja täydennykset on tehty kaavaselostukseen. Tarkistukset eivät edellytä kaavan uudelleen nähtäville asettamista. Rakentamistapaohjeisiin ei ole tehty muutoksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 1. kaupunginosan eli Keskus kortteleita 145, 146 ja 166 sekä katu- ja puistoalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta ja selostus, päivätty 12.3.2019, tarkistettu 26.9.2019) sekä korttelia 146 ja korttelin 145 tonttia 3 koskevat rakentamistapaohjeet (päivätty 12.3.2019).

 

Käsittely

Lisätään teknisesti edellinen käsittely kaupunginhallituksen tekstiksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV