Kaupunginhallitus, kokous 6.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Sopimus Kuntien Tiera Oy:n kanssa Tieran verkkokaupan käyttämisestä pääasiallisena hankintakanavana

JARDno-2017-1276

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pentti Laari, tietohallintopäällikkö, pentti.laari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki on mukana KL-Kuntahankintojen yhteishankintasopimuksessa IT-laitteista ja niihin liittyvistä palveluista. Sopimustoimittajana on Dustin Finland Oy. Sopimuskausi päättyy 1.11.2017. Kaupunki on ilmoittanut KL-Kuntahankinnoille kiinnostuksensa koskien kyseisen tuoteryhmän seuraavaa kilpailutusta/sopimusta, mutta kaupunki ei ole sitoutunut kilpailutukseen eikä sopimukseen. Kiinnostuksen ilmaiseminen ei sido kaupunkia millään tavalla.

Järvenpään kaupunki oli mukana KL-Kuntahankintojen yhteishankintasopimuksessa matkapuhelimista ja niihin liittyvistä palveluista. Sopimustoimittaja on ollut Data-Info Oy. Sopimuskausi päättyi 30.9.2017. Kaupunki on ilmoittanut KL-Kuntahankinnoille kiinnostuksensa koskien kyseisen tuoteryhmän seuraavaa kilpailutusta/sopimusta, mutta kaupunki ei ole sitoutunut kilpailutukseen eikä sopimukseen. Kiinnostuksen ilmaiseminen ei sido kaupunkia millään tavalla.

Kaupungin tietohallinnon arvion mukaan on perusteltua siirtyä käyttämään Kuntien Tiera Oy:n verkkokauppaa.

Kuntien Tiera Oy:n verkkokauppa on Tieran kilpailuttama kuntien ICT-tarpeisiin suunniteltu ICT-laitteiden, -ohjelmistojen ja -palvelujen hankintakanava, jossa toimittajat tuovat tuotteensa ja hintansa esille verkkokauppamaisesti. On todennäköistä, että pidemmällä tähtäimellä ns. verkkokauppatyyppinen alusta seuraa paremmin markkinahintoja kuin neljän vuoden päähän ulottuva sopimus. Lisäksi Tieran verkkokauppaan voidaan keskittää sekä matkapuhelin- että IT-laiteostokset, mikä helpottaa tilausten suorittamista, kun tilaukset voi tehdä yhdestä paikasta ja yhdellä tavalla. Tieran verkkokauppa ei edellytä sitoutumista eikä vähimmäisostoja tietyksi määräajaksi, vaan asiakas voi käyttää tätä myös yhtenä hankintakanavanaan. Tarvittaessa tämä siis mahdollistaa hankintojen tekemisen muualta, kuitenkin kansallisten kynnysarvojen puitteissa. Toki tätä vaihtoehtoa tulisi käyttää ainoastaan poikkeustapauksissa tietohallinnon toimesta, jos jostain syystä toimittajan toimituskyky ei vastaa odotusarvojamme.

Kuntien Tiera Oy on hankintalain (1397/2016) mukainen sidosyksikkö. Hankintalain 15 §:n mukaan lakia ei sovelleta hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään. Järvenpään kaupunki on yksi Kuntien Tieran omistajista. Tieran mukaan hankintalain ns. ulosmyynnin raja (enintään viisi prosenttia ja enintään 500 000 euroa) ei ylity Tieran kohdalla. Tieralta saadun selvityksen perusteella muutkin hankintalaissa olevat sidosyksikköä koskevat määritelmät täyttyvät Tieran kohdalla. Näin ollen Järvenpään kaupunki voi tehdä hankintoja Kuntien Tiera Oy:ltä ilman kilpailutusta.

Ehdotus

Esittelijä

Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää:

  • tehdä toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen Kuntien Tiera Oy:n kanssa Tieran verkkokaupan käyttämisestä pääasiallisena hankintakanavana.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle.

Valmistelija

  • Pentti Laari, tietohallintopäällikkö, pentti.laari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Käsittely:

Asiantuntijana asiassa oli kuultavana hankintalakimies Seija Rantala

Käsittelyn kuluessa Helinä Perttu teki ehdotuksen että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää:

  • tehdä toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen Kuntien Tiera Oy:n kanssa Tieran verkkokaupan käyttämisestä pääasiallisena hankintakanavana.

Päätös

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.